Merkezi Çanakkale'de olan bir limited şirket, İst.'da bir şube açmaya karar vermiştir. Şirket 3 ortaklı olup alınan bu karara ortaklardan biri katılmamıştır. Bu konu ile ilgili olarak İstanbul Ticaret Odasına başvurduğumuzda toplantıya katılmayan ortak için şu hususun gerçekleşmesi gerektiğini söylediler. " Tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde çağrı usulü: Genel kurul, müdürler tarafından, toplantı gününden en az on beş gün (ilan ve toplantı günleri hariç) önce toplantıya çağrılır. Şirket anasözleşmesi, bu süreyi uzatabilir veya on güne kadar kısaltabilir. Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, - gerekiyorsa şirketin internet sitesinde - mutlaka Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Pay defterinde yazılı pay sahipleriyle, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.
Buna göre, tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde tescil müracaatına, davet ilanına ait Ticaret Sicil Gazete sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait belgeler eklenmelidir. Ayrıca anasözleşme de özel çağrı usulü var ise bu usule ilişkin belgeler de eklenmelidir. Şirket olarak şube açılışı için nasıl bir yol izlemeliyiz? Bu karar için genel kurul mu yapmamız gerekmektedir? Eğer bu şekilde yol izlenicekse bu karar ile ilgili bir örnek ve davet yazısı örneği olan varsa gönderebilir mi? Teşekkürler..