TTK nın 411/4 . fıkrasında azınlık yk dan genel kurul çağrısı talep eder olumsuz cevap alırsa "çağrıyı kendisi yapar" deniliyor
Ancak TTK nın 412 maddede ise azlık başvurusu ret olursa "mahkemeye başvurarak" genel kurulu toplayabilir
deniliyor yani 411 e göre azlık kendisi genel kurulu çağırma yetkisi verirken 412 de mahkemeye başvurmalı deniliyor
Burada uyuşmazlık yokmudur? hangisi doğrudur?
Teşekkürler

MADDE 411/(4) Yönetim kurulu çağrıyı kabul ettiği takdirde, genel kurul en geç kırkbeş gün içinde yapılacak şekilde toplantıya çağrılır; aksi hâlde çağrı istem sahiplerince yapılır.

MADDE 412- (1) Pay sahiplerinin çağrı veya gündeme madde konulmasına ilişkin istemleri yönetim kurulu tarafından reddedildiği veya isteme yedi iş günü içinde olumlu cevap verilmediği takdirde, aynı pay sahiplerinin başvurusu üzerine, genel kurulun toplantıya çağrılmasına şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi karar verebilir.