kamu işçi maaş

Like Tree3Beğeni

Konu: İşletme Usulü Deftere Tabi Şahıs Limited Şirkete Dönüşebilir Mi?

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Aralık.2013
  Mesajlar
  911

  İşletme Usulü Deftere Tabi Şahıs Limited Şirkete Dönüşebilir Mi?

  Şahıs firması işletme hesabına tabi
  Bu firma limited şirkete dönüşebilir mi? İllaki bilanço usulü olmak zorundamıdır
  Teşekkürler


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Eylül.2011
  Mesajlar
  526
  Cevap evet bilançoyada ya başlarken geçmişse olur veya yeni yılda geçerek olur.İşletme usulünde hesaplar basit yöntemle tutulduğu bilanço olmadığı izin yasa izin vermiyor.Kolay gelsin.
  ZİNDAN bunu beğendi.

 3. #3
  Tahsin Kurt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Tahsin Kurt isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Nisan.2007
  Mesajlar
  8.039
  Selamlar
  Uygulamasını bizzat yapmamış olmakla birlikte,işletme defterinden Ltd.Şti'ne dönüşümün gerçekleşebileceğine dair bir makaleden aşağıda alıntı yapıyorum..

  Yeni TTK Kapsamında Şahıs İşletmelerinin Limited Şirkete Dönüşebilmesi

  ....
  III- ŞAHIS İŞLETMESİNİN Lİ-MİTED ŞİRKETE DÖNÜŞME YÖNTEMİ
  TTK’ya göre tüzel kişiliği olmayan şahıs işletmesi, tür değiştirme ile tüzel kişiliği haiz limited şirkete dönüşebilecektir. Şahıs işletmesi ayrıca limited şirket dışında, kollektif, komandit veya anonim şirkete ya da bir kooperatife de dönüşebilir. Diğer taraftan şahıs işletmesinin dönüşeceği limited şirket, tek kişilik olabileceği gibi, çok ortaklı da olabilir. Limited şirketin çok ortaktan oluşmasının istenmesi halinde, gerçek kişi tacir ile üçüncü kişi ya da kişilerin ortaklık konusunda ayrıca anlaşmaları gerekecektir.
  TTK’nın 194/II. maddesinde; “Bir ticari işletmenin bir ticaret şirketine dönüşmesi halinde 182 ila 193. maddeler kıyas yoluyla uygulanabilir.” denilmektedir. Hükümde her ne kadar “uygulanabilir” denilmekte ise de, bu ibareyi “uygulanır” şeklinde anlamak gerekir. Nitekim aynı hükme Ticaret Sicili Yönetmeliği’nde(5) de (Yönetmelik) yer verilmiş ve orada bu ibare “uygulanır” şeklinde kullanılmıştır. Bu çerçevede, bir şahıs işletmesi limited şirkete dönüşürken yapması gereken işlemleri; TTK’nın 182-193. maddelerinde ve Yönetmelikte belirtilen hususların yerine getirilmesi ile limited şirketin kuruluşunda aranan belgelerin hazırlanması şeklinde sıralanabilir.
  A- BİLANÇONUN (İŞLETME HESABI HULASASININ) VE ARA BİLANÇONUN ÇIKARTILMASI
  Tür değişikliğine giden şahıs işletmesinin, tür değişikliğini tescil ettirirken sicil müdürlüğüne ibraz edeceği belgelerden biri bilançodur. Ancak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) 178. maddesi ve Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ’in geçici 1. maddesi çerçevesinde ikinci sınıf tüccar sayılan şahıs işletmeleri, bilanço esasına göre değil, işletme hesabına göre defter tutmakta ve bunlar her hesap döneminin sonunda bilanço değil, özet tablo olarak işletme hesabı hulasası düzenlemektedir. Dolayısıyla, şahıs işletmeleri, en son tanzim ettikleri işletme hesabı hulasasını sicil müdürlüğüne ibraz edecektir.
  Öte yandan, TTK’nın 184. maddesinde, bilanço günüyle tür değiştirme raporunun düzenlendiği tarih arasında altı aydan fazla zaman geçmişse veya son bilançonun çıkarıldığı tarihten itibaren şirketin malvarlığında önemli değişiklikler meydana gelmişse ara bilançonun çıkarılacağı ifade edilmiştir. Ara bilançoya, kural olarak yıllık bilançoya ilişkin hüküm ve ilkeler uygulanır. Ara bilanço için fiziki envanter çıkarılması gerekli değildir. Yukarıda belirttiğimiz üzere, şahıs işletmelerinde bilanço değil, işletme hesabı hulasası çıkarılmaktadır. Dolayısıyla, belirtilen durumda bu işletmelerin tanzim edeceği belge, ara işletme hesabı hulasası olacaktır.
  Yeri gelmişken belirtelim ki, dönüşülen limited şirket, şahıs işletmesi gibi işletme hesabına göre değil, bilanço esasına göre defter tutacaktır. Ayrıca şahıs işletmesinin mevcut vergi mükellefiyet kaydı kapatılıp, limited şirket için yeni bir mükellef kaydı açılacaktır.
  B- LİMİTED ŞİRKET SÖZLEŞMESİNİN DÜZENLENMESİ
  Limited şirkete dönüşmek isteyen şahıs işletmesi, TTK hükümleri uyarınca zorunlu kayıtları ihtiva edecek şekilde şirket sözleşmesi hazırlar. Hazırlanan şirket sözleşmesinde; limited şirketin ticaret unvanı ve merkezinin bulunduğu yer, esaslı noktaları belirtilmiş ve tanımlanmış bir şekilde şirketin işletme konusu, esas sermayenin itibari tutarı (10.000 TL’den aşağı olamaz), esas sermaye paylarının sayısı, itibari değerleri, varsa imtiyazlar, esas sermaye paylarının grupları, müdürün/müdürlerin adları, soyadları, unvanları, vatandaşlıkları ile şirket tarafından yapılacak ilanların şekline açıkça yer verilir. Diğer taraftan, zorunlu olmamakla birlikte istenilmesi halinde TTK’nın 577. maddesinde sayılan hususlara şirket sözleşmesinde yer verilebilir. Bu hususlar, şirket sözleşmesinde öngörüldükleri takdirde herkes için bağlayıcı olacaktır.
  Limited şirketin ilk müdürünün/müdürlerinin, şirket sözleşmesinde belirtilmesi zorunludur. Bu çerçevede gerçek kişi tacir, dönüşülen limited şirketin müdürü olabileceği gibi üçüncü bir kişiyi de kendisiyle birlikte veya ayrı olarak müdür belirleyebilir.
  C- TÜR DEĞİŞTİRME PLANININ HAZIRLANMASI
  TTK’nın 185. maddesi uyarınca şahıs işletmesi tarafından tür değiştirme planı hazırlanır. Bu planın geçerlilik şartı, yazılı şekilde yapılmasıdır. Tür değiştirme planı; tür değiştirmeden önceki ve sonraki ticaret unvanını, merkezini ve yeni türe ilişkin ibareyi, yeni türün şirket sözleşmesini, ortakların tür değiştirmeden sonra sahip olacakları payların sayısını, cinsini ve tutarını veya tür değiştirmeden sonra ortakların paylarına ilişkin açıklamaları içerir.
  D- DENETİM RAPORUNUN DÜZENLENMESİ
  Ticari işletmenin malvarlığı unsurlarının değerinin tespitine ilişkin olarak yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından bir rapor düzenlenir (Yönetmelik md. 134/IX). Bu raporda sahip olunan malvarlığının gerçeğe uygun değerleri tespit edilir.
  E- DİĞER HUSUSLAR
  a) Kural olarak tür değiştirmelerde, TTK’nın 188. maddesi çerçevesinde tür değiştirme planı, düzenlenmişse tür değiştirme raporu, son üç yılın finansal tabloları ve varsa ara bilanço, genel kurulda karar alınmasından otuz gün önce merkezinde ortakların incelemesine sunulur. Ancak şahıs işletmelerinde, gerçek kişi tacir dışında başka bir kimse olmadığından bu kuralın uygulanması mümkün olamayacaktır.
  b) TTK’nın 189. maddesinde tür değiştirme kararının ticaret şirketlerinin genel kurullarında hangi nisaplarla kabul edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Şahıs işletmesinde başka bir ortak bulunmadığından ve dolayısıyla genel kurul oluşmadığından şahıs işletmesinin limited şirkete dönüşmesinde söz konusu TTK hükmünün uygulama alanı bulunmamaktadır. Bu hususta şahıs işletmesinin tür değişikliği için beyan vermesi yeterlidir.
  c) TTK’nın 186. maddesinin birinci fıkrasında, yönetim organının tür değiştirme hakkında yazılı bir rapor hazırlayacağı ifade edilmiş, ikinci fıkrasında da bu raporda yer verilecek hususlar açıklanmıştır. Söz konusu maddenin üçüncü fıkrasında ise “Tüm ortakların onaylaması halinde küçük ve orta ölçekli şirketler tür değiştirme raporunun düzenlenmesinden vazgeçebilirler.” denilerek bu raporun hazırlanmasından vazgeçilebileceği hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda gerçek kişi tacir, isterse bahsi geçen raporu düzenlemeyebilecektir.
  IV- TÜR DEĞİŞİKLİĞİNİN VE YENİ LİMİTED ŞİRKETİN TESCİL VE İLANI
  TTK’da yeni türe dönüştürülen şirketin eskisinin devamı olduğu kuralı kabul edilmiştir. Bu kapsamda, tür değiştirme sonucunda oluşan limited şirket, şahıs işletmesinin devamı olacaktır. Şahıs işletmesinin sahibi gerçek kişi tacir, tür değiştirmeyi ve yeni şirketin (limited şirketin) sözleşmesini tescil ettirmek üzere şirket merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret sicili müdürlüğüne başvurur. Tür değiştirme tescil ile hukuki geçerlilik kazanır.
  Bir ticari işletmenin bir limited şirkete dönüşmesine ilişkin zorunlu olguların tescil edilmesiyle birlikte ticari işletmeye dair kayıtlarda gerekli değişiklikler yapılır. Tescil, eski türün sicil kaydı üzerinden yapılır (Yönetmelik135/II).
  Tescil başvurusunda sicil müdürlüğüne verilecek olan belgeler şunlardır: Şahıs işletmesinin tür değişikliği beyanı, tür değiştirme planı, hazırlanmışsa tür değiştirme raporu, eğer ki bu raporun hazırlanmasından vazgeçilmişse buna ilişkin gerçek kişi tacir tarafından imzalanmış belge, gerçek kişi tacirce onaylanmış işletme hesabı hulasası ve gerektiğinde ara işletme hesabı hulasası, limited şirketin sermayesine ilişkin olarak pay bedellerinin en az %25’inin TTK’ya uygun olarak bankaya yatırıldığını gösterir banka mektubu ve dekontu, ayni sermayenin konulması durumunda buna ilişkin TTK’da ve Yönetmelikte öngörülen belgeler, limited şirketin kuruluşuna ilişkin gerekli belgeler (Gerçek kişi tacirin imzası noter tarafından onaylanmış şirket sözleşmesi ve bunun tarafından imzalanmış kurucu beyanı), şirket müdürünün/müdürlerinin noter huzurunda düzenlenmiş, ticaret unvanı altında atılmış imza beyannameleri, ticari işletmenin malvarlığı unsurlarının değerinin tespitine ilişkin olarak yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenen rapor, tür değiştiren ticari işletmeye sürekli olarak özgülenmiş tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve haklarının listesi, bunların kayıtlı olduğu siciller ile söz konusu mal ve hakların ilgili sicillerdeki kayıtlarına ilişkin bilgileri içeren beyandır.
  Tür değiştirme kararı ayrıca Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilir. Diğer taraftan, ticaret sicili müdürlüğü, tür değiştiren ticari işletmenin malvarlığına dahil olan tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve hakların limited şirketin adına tescilinin gecikmeksizin yapılması amacıyla limited şirketin tescili ile eş zamanlı olarak ilgili sicillere derhal bildirir.
  V- SONUÇ
  6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda şahıs işletmeleri (gerçek kişi ticari işletmesi, şahıs firması) için önemli yenilik ve kolaylıklar getirilmiştir. Bu yeniliklerden biri de şahıs işletmelerinin limited şirkete veya başka bir ticaret şirketine dönüşebilmesidir. Şahıs işletmeleri, TTK’da ve Ticaret Sicili Yönetmeliği’nde öngörülen hususları yerine getirerek limited şirkete dönüşebilir. Bu dönüşüm için şahıs işletmesinin yapması gereken işlemler; işletme hesabı hulasası ile ihtiyaç halinde ara işletme hesabı hulasasının çıkarılması, limited şirket sözleşmesinin düzenlenmesi, tür değiştirme planının hazırlanması veticari işletmenin malvarlığı unsurlarının değerinin tespitine ilişkin olarak yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından bir rapor düzenlenmesidir. Tür değiştirme raporunun tanzimi ise ihtiyaridir. Tür değiştirme kararının ve yeni limited şirketin sözleşmesinin tescil ve ilanı ile birlikte tür değiştirme işlemi tamamlanmış olacaktır.
  Mehmet Mollaismailoğlu
  SMMM-

  Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla,ışığından bir şey kaybetmez. (Mevlâna Celâlediin-i Rûmî)

 4. #4
  ZİNDAN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ZİNDAN isimli Üye şuanda online konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Eylül.2006
  Mesajlar
  7.146
  Önce bilanço usulüne çevirmelisiniz firmayı, ondan sonra tür değişikliği veya birleşme usulü ile limited şirkete dönüşebilirsiniz.
  İşletme defterinden şirkete dönüşüm olmuyor.

 5. #5
  ksimkesyan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ksimkesyan isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Mart.2013
  Mesajlar
  2.474
  Sayın Arkadaşlar.
  Esasen mümkün ama pek önermem. Ltd. şirketi kurup var olan mevcutları satmak daha doğru olur.
  Saygılar,
  Kevork Simkeşyan

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Eylül.2011
  Mesajlar
  526
  Makale yeniliklere açık aydın görüşlü bir arkadaşımızın düşüncesidir maalesef odalar tuttucu mevzuaatçı olduğu için uygulama alanı yok.Antalyada bir arkadaşımız denedi olmadı işletme varlıklarını fatura ederek kurulacak bir ltd. satmak en iyisi kdv doğacaktır genelde şirket olmayı tercih edenlerin düşüncesi kdv yi ötelemek olduğu için çare arıyorlarlar.Bu düşüncenini sebebi birazda bizim arkadaşlarımız ltd. olayı ballandırarak anlattıkları çok kolay her şeyi gidere yazılabilen bir sistem olduğu hikayesi ile avutuyorlar iş almak için yapılan pazarlama taktikleri maalesef.Bir komşum masa kuruyorum faturasını muhasebeciye veriyorum gidere yazıyor diye övünüyordu yanlış bilgilendirilmiş yazıyor ama bir taraftanda ekliyor sadece kasa çıkışı oluyor diyemedim uçan hayalcinin kanadını kırmamak için.
  Konu Hasan ER tarafından (12.Eylül.2015 Saat 10:28 ) değiştirilmiştir.
  Tahsin Kurt bunu beğendi.

 7. #7
  Tahsin Kurt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Tahsin Kurt isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Nisan.2007
  Mesajlar
  8.039
  Söylediğim gibi uygulamasını yapmadım.Fakat makaleyi yazan şahıs "olabilirlik ihtimali üzerine" sanıyorum bu kadar kesin konuşmazdı.Bende tavsiye etmiyorum o ayrı tabiki.
  Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla,ışığından bir şey kaybetmez. (Mevlâna Celâlediin-i Rûmî)

 8. #8
  ZİNDAN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ZİNDAN isimli Üye şuanda online konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Eylül.2006
  Mesajlar
  7.146
  Ben bilanço usulünü, A.Ş. ile birleştirme yapmıştım. O zaman araştırmıştım, olmadığını biliyorum, (Ttk'da yazabilir belki, ancak uygulamada sicil memurluklarının dediği oluyor!) bilanço usulünü bile bilmiyorlarken, işletme hesap özetini oluyor diye diretmek vakit kaybı olur sizin için. Yıl başı yaklaşıyor, hemen büyük deftere geçirirsiniz, şubat mart ayında yaparsınız.
  Tavsiyem tek ortaklı bir Ltd. kurun, bilanço şahıs ile birleştirin, en kolayı bu olur. Yada kuruluşlu birleşme yapın. Bu şekilde stokları, gayrimenkulleri, araçları vs. satmak durumunda da kalmıyorsunuz.

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Ekim.2010
  Mesajlar
  13
  Meraba ; Bilanço usulü defter tutan şahıs firmasını limited şirkete dönüştüreceğiz.Şahıs firmasının son faturasını limited şirkete devredilen emtia , demirbaş ve taşıtlar için düzenlememiz gerekiyor fakat bu faturayı ne zaman düzenlemeliyim tescil işleminden sonra mı yardımcı olursanız sevinirim

 10. #10
  merkür2 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  merkür2 isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2012
  Mesajlar
  5.199
  Eğer aktif/pasif ile şahıs firmasını ltd dönüştürüyor iseniz fatura kesmeyeceksiniz.
  Zinaya yaklaşmayın! O; hayasızlık, çirkin, aşağı bir iş, kötü bir yoldur. [İsra 32]

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Yeni Mükellefiyette Bilanço Usulü mü İşletme Usulü mü Tercih Edilmeli ?
  Konu Sahibi mirage53 Forum SMMM Mevzuatı ve Sorunları
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 08.Ekim.2014, 22:37
 2. İşletme Hesabının Limited Şirkete Dönüşümü
  Konu Sahibi Ayşe Gültekin Forum Türk Ticaret Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 10.Eylül.2014, 13:48
 3. İşletme usulü mü bilanço usulü mü mükellef olacak
  Konu Sahibi mustafaay Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 30.Aralık.2011, 10:19

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36