kamu işçi maaş

Konu: Sigortacılıkla İlgili Şirket Kuruluşu Ana Sözleşmesi

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  60

  Sigortacılıkla İlgili Şirket Kuruluşu Ana Sözleşmesi

  merhaba arkadaşlar,
  sigortacılıkla ilgili şirket kuruluşu yapacağım. ana sözleşme örneği lazımdır. İlgili arkadaşlara teşekkür edeceğim
  Birol KAYA

  birolkaya72@hotmail.com


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Mart.2006
  Mesajlar
  93

  Sigortacılıkla İlgili Şirket Kuruluşu Ana Sözleşmesi

  Geç olmadıysa bir sigorta acentası faaliyet konusu:
  SİGORTA ACENTELİĞİ

  MADDE 3
  AMAÇ VE KONU :
  --------------------------------
  1- Şirket, her türlü sigortacılık faaliyetlerini acente olarak yapabilir. Yurt içi ve Yurt dışı Sigorta şirketlerinin acenteliğini açmak sureti ile bütün sigorta branşlarında faaliyet gösterebilir.
  2- Şirket, sigorta acenteliği alınması için gerekli her türlü teminat ve ipoteği verebilir, sigorta şirketleri ile yapılan anlaşmalar çerçevesinde gerekli her türlü taahhütlerde bulunabilir.
  3- Şirket, amaç ve konularını gerçekleştirebilmek için menkul ve gayrimenkul alabilir, kiralayabilir, ipotek koyabilir, ipotek koydurabilir ve satabilir.
  4-Şirket amaç ve konularını gerçekleştirebilmek için gerekli her türlü kredi alabilir ve bu işlemler için gerekli şartları yerine getirebilir.

  ŞİRKET BU MAKSAT VE GAYELERİNİN TAHAKKUKU İÇİN YUKARIDA BELİRTİLEN İŞLETME MEVZUUNUN ÇERÇEVESİ İÇİNDE KALMAK ŞARTI İLE BÜTÜN HAKLARI İKTİSAP VE BORÇLARI İLZAM EDEBİLİR.ŞÖYLEKİ :

  a ) Konusu ile ilgili acentelik yapar, işyerleri, bürolar alır, satar, kiralar ve kiraya verir.
  b) Şirket uğraşma konusunu gerçekleştirebilmek için konu ile sınırlı menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir,bunları borçlara rehin ve ipotek edebilir, bu ipoteklerin kaldırılmasını isteyebilir,alacakları için rehin ve ipotek kabul edebilir,ihtiyaç fazlası menkul ve gayrimenkul malları satabilir,kiraya verebilir,kiralık yer tutabilir,her türlü hakları iktisap ve borçları ilzam edebilir,konusu ile ilgili ihalelere girebilir,teklifler verebilir,teminatlar yatırabilir ve bu teminatların geri verilmesini isteyebilir.Amacı ile ilgili olarak ihtira beratı,marka,know-how ve diğer mülkiyet haklarını iktisap edebilir,devir ve ferağ edebilir.Bunların üzerinde lisans anlaşmaları yapabilir.
  c) Yasal yükümlülüklerini yerine getirmek kaydıyla, yurt içinde ve yurt dışında şirketler kurabilir, kurulmuş olanlara iştirak edebilir.
  d) Konusu ile ilgili olarak her türlü ihalelere iştirak edebilir..
  e) Şirket maksat ve mevzuunun tahakkuku için bilcümle motorlu nakil vasıtalarını iktisap edebilir, devir alabilir,devir edebilir,kiraya verebilir ve ahardan kiralayabilir
  f) Şirket maksat ve mevzuu ile ilgili olarak her türlü fuar,sergi ve panayırlara iştirak edebilir.
  "Bilgi için muhasebe, vergi için beyanname"

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2006
  Mesajlar
  27

  Sigortacılıkla İlgili Şirket Kuruluşu Ana Sözleşmesi

  Sigorta Acenteliği
  Gönderen: 05-Temmuz-2005 Saat 02:01

  …………………. SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKE ANA SÖZLEŞMESİ

  KURULUŞ
  Madde 1- Aşağıda adları,soyadları, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre bir limited şirket kurulmuştur.
  1- Adı Soyadı : …………
  Uyruğu : T.C
  İkametgah Adresi : ……
  2- Adı Soyadı : ……………….
  Uyruğu : T.C
  İkametgah Adresi : ……………….

  ŞİRKETİN ÜNVANI
  Madde 2- Şirketin ünvanı ………….SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ ‘dir.

  AMAÇ VE KONU
  Madde 3- Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır.
  1- Şirket, her türlü sigortacılık faaliyetlerinin acenta olarak yapabilir. Yurt içi ve Yurt dışı Sigorta şirketlerinin acentalığını açmak sureti ile bütün sigorta branşlarında faaliyet gösterebilir.
  2- Şirket, sigorta acentalığı alınması için gerekli her türlü teminat ve ipoteği verebilir, sigorta şirketleri ile yapılan anlaşmalar çerçevesinde gerekli her türlü taahhütlerde bulunabilir.
  3- Şirket, amaç ve konularını gerçekleştirebilmek için menkul ve gayrimenkul alabilir, kiralayabilir, ipotek koyabilir, ipotek koydurabilir ve satabilir.
  4- Şirket amaç ve konularını gerçekleştirebilmek için gerekli her türlü kredi alabilir ve bu işlemler için gerekli şartları yerine getirebilir.
  Şirket yukarıdaki konuları gerçekleştirmek için:
  a) Konusu ile ilgili acentalık yapar işyerleri, bürolar alır, satar, kiralar ve kiraya verir.
  b) Şirket konusu ile ilgili aracılık yapmamak kaydıyla menkul ve gayrimenkulleri (gemi dahil) satın alabilir, bunları satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir. Bunlar üzerinde her türlü rehin ve haklar temin edebilir. Başkalarına ait taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde şirket lehine ipotek tesis ve tescil edebilir. Bu malları kiralayabilir, kiraya verebilir ve bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap edebilir. Gayrimenkuller üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti,kat irtifakı tesis etmek. İktisap devir ve ferağ etmek. İç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akd etmek, emval ve kefalet kredileri, emtia avans kredileri temin etmek.
  Alacaklarını teminen başkalarına ait menkul ve gayrimenkul bilcümle hak ve mal üzerine rehin veya ipotek tesis edebilir. Gereğinde bunların fekkini talep edebilir.
  c) Yasal yükümlülüklerini yerine getirmek kaydıyla, yurt içinde ve yurt dışında şirketler
  kurabilir, kurulmuş olanlara iştirak edebilir.

  ŞİRKETİN MERKEZİ
  Madde 4- Şirketin merkezi Antalya’dır. Adresi …………..………………….’dır. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na haber vermek şartıyla yurtiçinde ve yurtdışında şubeler açabilir.Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresi süresi içinde tescil ettirilmemiş şirket için bu durum fesh sayılır.

  SÜRE:
  Madde 5- Şirketin süresi tescil ve ilan edildiği tarihten başlamak üzere 99 yıldır. Bu süre Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın izniyle uzatılıp kısaltılabilir.

  SERMAYE
  Madde 6- Şirketin sermayesi 5.000.000.000.-(Beş milyar)TL.dir. Bu sermaye her biri 25.000.000.-(Yirmibeşmilyon) TL değerinde 200 hisseye bölünmüş olup bunun; 100 hisseye karşılık 2.500.000.000.-(ikimilyarbeşyüzmilyon)TL’sı …………., 100 hisseye karşılık 2.500.000.000.-(ikimilyarbeşyüzmilyon)TL.sı …………. tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Şirket Sermayesinin 2/4 ü (2.500.000.000.-)TL Ticaret Siciline tescil tarihinden itibaren, geriye kalan 2/4 ü ise 31.12.2004 tarihinde peşin olarak ödenecektir. Sermaye taahhüt borçları ortaklar kurulunun alacağı kararlar dairesinde ve tüm ortakların yazılı oluru ile belirlenen tarihten önce istenebilir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

  İLAN
  Madde 7- Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37.maddesi hükümleri saklı kalmak şartı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde en az bir gazete ile yedi gün evvel yapılır.
  ŞİRKETİN İDARESİ
  Madde 8- Şirket işleri ve muameleleri ortaklar kurulu tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür. Müdür veya müdürler ortaklar arasından veya dışarıdan seçilebilirler. İlk 5 yıl için ………… ve ……………. şirket müdürü olarak seçilmişlerdir.

  TEMSİL
  Madde 9- Şirketi müdürler temsil ederler. Şirketi ilzam edecek imzalar ortaklar kurulu tarafından tespit, tescil ve ilan olunur. İlk 5 yıl süre ile şirket müdürleri ………….. ve …………. şirket ünvanı altına atacakları münferit imzaları ile şirketi temsil ve ilzam ederler.

  HESAP YILI
  Madde 10- Şirketin hesap yılı ocak ayının ilk günü başlar, aralık ayının otuzbirinci günü sona erer. Yalnız, ilk hesap yılı şirketin kesin surette kurulduğu tarihten başlayarak Aralık ayının otuzbirinci günü sona erer.


  KARIN DAĞITILMASI
  Madde 11- Şirketin safi karı yapılmış her türlü masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Safi kardan her sene evvela yüzde beş ihtiyat akçesi ayrılır. Kalan hissedarlara ödenmiş sermayeleri üzerinden hisseleri oranında dağıtılır. Hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan miktardan Türk Ticaret Kanunu’nun 466.maddesinin 2.Fıkrasının 3 no.lu bendi gereğince yüzde on ayrılarak umumi yedek akçeye eklenir. Kardan bir kısmının hissedarlara dağıtılması veya şirket adına işletilmesi veya memurlara, hizmetlilere ikramiye olarak verilmesi gibi kararlar şirket sermayesinin en az yüzde ellibirini temsil eden hissedarların kararına bağlıdır.

  İHTİYAT AKÇESİ
  Madde 12- İhtiyat akçesi, şirket sermayesinin %20 sine çıkıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde, yeniden ihtiyat akçesinin ayrılmasına devam olunur. Kanuni ve ihtiyari ihtiyat akçeleri ile Kanun ve bu ana sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar safi kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılamaz.

  KANUNİ HÜKÜMLER
  Madde 13- Bu anasözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır.

  DAMGA VERGİSİ
  Madde 14- Bu anasözleşmeden doğacak Damga Vergisi şirketin tescil ve ilanı tarihinden itibaren üç ay içinde ilgili vergi dairesine ödenecektir.

  KURUCU ORTAKLAR

  ………………………….. ……………………………

 4. #4
  ZİNDAN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ZİNDAN isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Eylül.2006
  Mesajlar
  7.146

  Sigortacılıkla İlgili Şirket Kuruluşu Ana Sözleşmesi

  Benimde şiddetle aradığım bişeydi teşekkürler.Odadan istemiştim ama bizdede örneği yok, herhangi bi sigorta şirketinin kuruluş gazetesini alın demişlerdi :!:

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Kira Sözleşmesi İle İlgili
  Konu Sahibi flowerrose30 Forum SMMM Mevzuatı ve Sorunları
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 21.Kasım.2014, 17:01
 2. Şirket Kuruluşu İle İlgili Bazı Sıkıntılar
  Konu Sahibi tas1986 Forum Türk Ticaret Kanunu
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 15.Temmuz.2014, 14:31
 3. E Beyanname Sözleşmesi İptali İle İlgili
  Konu Sahibi acziyet Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 17.Aralık.2012, 16:45
 4. KDV İade Sözleşmesi ile İlgili
  Konu Sahibi smyrna17 Forum KDV
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 05.Kasım.2010, 17:44
 5. Şirket Kuruluşu
  Konu Sahibi saliha Forum Türk Ticaret Kanunu
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 09.Kasım.2006, 16:57

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36