Veysi Seviğ

İdari Yargılama Usulü Yasası'nın 52'nci maddesi uyarınca "Temyiz veya itiraz yoluna başvurulmuş olması, hâkim, mahkeme veya Danıştay kararlarının yürütülmesini" durdurmamaktadır. Ancak, bu kararların teminat karşılığında yürütülmesinin durdurulmasına temyiz istemini incelemeye yetkili Danıştay dava idaresi, kurulu veya itirazı incelemeye yetkili bölge idare mahkemesi karar verebilmektedir.
Davanın reddine ilişkin kararların temyizi halinde dava konusu işlem hakkında yürütmenin durdurulması kararının verilebilmesi sözü edilen yasanın "yürütmenin durdurulması" başlıklı 27'nci maddesinde öngörülen koşulların varlığı halinde mümkün olabilmektedir.
...
Yazının Tamamı