Nihai Tüketiciye Düzenlenecek Belgelere T.C. Kimlik Numarası Yazılmalı Mı?


3 Seri Nolu Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği ile 01.01.2007 tarihinden itibaren, Maliye Bakanlığınca belirlenen işlemlerin yapılması sırasında için vergi kimlik numarası olarak yalnızca Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası kullanılması zorunluluğu getirilmiştir.

Bu zorunluluk kapsamında gerçek kişilerin yaptıkları iş ve işlemlerde 11 haneli T.C. Kimlik numaralarını kullanmaktadırlar.

Ayrıca gerçek kişilerle yapılan iş ve işlemlerde de T.C. Kimlik numarasının kullanımı da aynı şekilde kullanılmaktadır.

Ancak son zamanlarda mükellefler tarafından gönderilen bir kısım mailde, nihai tüketicilere yapılan faturalı satışlarda T.C. kimlik numarası uygulamasından kaynaklanan sıkıntılar bulunduğu belirtilmiştir.

Mükellefler, hem vergi dairelerinin hemde mali müşavirlerin kendilerine, nihai tüketicilere yapılan satışlarda faturaya nihai tüketicinin T.C. Kimlik numarasının bulunmasının zorunlu olduğu aksi halde faturada yer alması gereken asli unsurlardan birisi eksik olduğundan ceza uygulaması ile karışılacaklarını belitmişler.

Bilindiği üzere faturada yer alması gereken asli unsurlar 213 sayılı V.U.K.?nun 230. maddesinde düzenlenmiştir. Anılan maddenin 3. fıkrasında ?Müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası? bulunması gerekmekte olduğu yer almaktadır.

Ayrıca 157 sei nolu VUK genel tebliğinde de 230. maddenin uygulanmasına ilişikn açıklamlarda bulunulmuştur.Tebliğ?de;

??
Ancak, münhasıran nihai tüketiciye yapılan satışlar için düzenlenecek faturalarda 3 ve 4 numaralı bentlerle ilgili olarak sadece :
a) Müşterinin adı ve soyadının bulunması;
b) Satılan malların ayrı ayrı miktar, cins ve nevi itibariyle ayrıntılı olarak yazılmasının güçlük arzettiği durumlarda gruplandırılmak suretiyle, örneğin;
_ Muhtelif gıda maddeleri
_ Temizlik malzemesi
_ İçki, sigara
ve benzerlerinin belirtilmesi;
c) Satılan malların ayrı gruplar itibariyle tutarlarının yazılması.
Aynı Kanunun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak diğer bilgilerin noksansız yer alması ve 231 nci maddede yazılı fatura nizamına uyulması şartıyle yeterli görülmüştür.
açıklamaları yer almaktadır.

V.U.K 230. maddede, 157 seri nolu VUK Tebliğinde ve 3 seri nolu Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliğinde nihai tüketicilere yapılan satışlar için düzenlenecek olan faturalarda nihai tüketicinin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasının belirtilme mecburiyeti bulunmamaktadır.

Bu nedenle mükellefleri ceza uygulamasını öne sürerek kanun ve tebliğlerde olmayan bir hususu varmış gibi gösterip yanlış yönlendirmek, mükelleflerin maliye idaresine karşı kanun ve tebliğ tanımaz bir duruma sokar ki, bu da devletimize olan güveni sarsar.


Aykut AYDIN
Vergi Denetmeni