Defter ve belgeleri saklama süresi


5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre, çalıştırılan sigortalılar ile ilgili kayıt ve belgelerin saklanma süresi ne kadardır? F. D.
İşveren, işyeri sahibi, alt işveren ve sigortalıyı devir alan işveren, işyeri ile ilgili tüm defter, kayıt ve belgeleri, ilgili bulundukları yılı takip eden takvim yılından başlayarak on yıl süreyle, Kamu idareleri otuz yıl süreyle, tasfiye ve iflas dairesi memurları ise görevleri süresince saklamak zorundalar.Metin Taş-Sezgin Özcan