Veysi Seviğ

"KOBİ" birleşmelerinde Kurumlar Vergisi Yasası'nın geçici 5'inci maddesi hükmünden yararlanabilmek için, birleşilen kurum tarafından münfesih kurumun birleşme tarihindeki sabit kıymetlerinin rayiç bedelle, diğer kıymetlerin ise Vergi Usul Yasası'nın değerleme hükümlerine göre değerlemek suretiyle bir bütün halinde devralınması ve bilançosuna kaydedilmesi gerekmektedir.
Rayiç bedelin tanımı, Vergi Usul Yasası'nın mükerrer 266'ncı maddesinde yapılmıştır. Bu tanımlardan anlaşılacağı üzere, "Rayiç bedel, bir iktisadi kıymetin değerleme günündeki normal alım-satım değeridir. Vergi Usul Yasası'nda yapılan bu tanımlama ile fiyatı serbestçe oluşan iktisadi kıymetlerin işlem günündeki fiyatları, vergi matrahının belirlenmesinde esas alınmaktadır. KOBİ birleşmelerinde de mevcut yasal düzenleme çerçevesinde amortismana tabi iktisadi kıymetlerin sabit değer olarak kabul edilmesi ve dolayısıyla birleşme tarihindeki rayiç bedelle devri öngörülmektedir.
...
Tamamı