Resmî Gazete
Sayı : 27362

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2009/15456

5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen bildirim ve beyan sürelerinin uzatılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 28/9/2009 tarihli ve 90804 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu?nca 29/9/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.29/9/2009 TARİHLİ VE 2009/15456 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1 ? (1) 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen bildirim ve beyan süreleri, 31/12/2009 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatılmıştır.

MADDE 2 ? (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 ? (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.