Vergi davası açmanın incelikleriİdare ile mükellefler arasında vergilerle ilgili uyuşmazlıklar çıkması sık karşılaşılan bir olay. Uyuşmazlıklar daha çok ilave vergi istenmesi ve buna bağlı ceza kesilmesinde ortaya çıkıyor.
Bunlara karşı başvurulabilecek idari yolların en önemlisi uzlaşma. Uzlaşma konusunu çeşitli tarihlerde ele almıştık.
Uzlaşmaya başvurmayanlar veya uzlaşmaya başvurup da uzlaşamayanların uyuşmazlığı yargıya taşıması mümkün.
Bir de uzlaşma kapsamına girmeyen uyuşmazlıklar var. Yani bazı işlemler için isteseniz de uzlaşma talep edemiyorsunuz ama yargıya taşıyabiliyorsunuz.

Vergi mahkemesine açılacak olan vergi uyuşmazlıkları ile ilgili davalar, hem hukuk hem de maliye bilgisi gerektiriyor.

DAVA DİLEKÇESİNİN ÖNEMİ
Vergi davaları idari davalar arasında yer alıyor. İdari davalarda 'yazılı yargılama usulü' uygulanır. Duruşma, istisnai olarak başvurulan bir yoldur. Bu nedenle dava genellikle dosya üzerinden görülür.
Davanın dosya üzerinden görülmesi, dava dilekçesinin önemini daha da artırmaktadır. Dilekçenin istenilen biçime uygun olmaması ve verilen süreye rağmen gerekli düzeltmelerin yapılmaması, davanın reddine neden olabilmektedir.

Bu nedenle dava dilekçesinin hazırlanmasında, uzmanlardan yardım alınmasının önemi ortaya çıkıyor. Dilekçenin hazırlanması aşamasında, konuyla ilgili yayınlara başvurulması da mümkün (Önerimiz; Şükrü Kızılot-Zuhal Kızılot, Vergi İhtilafları ve Çözüm Yolları, 16. Baskı, Yaklaşım, 2009).

DİLEKÇENİN İÇERİĞİ
Dava dilekçesinin biçimsel özelliklerinin yanında içeriği de önemli. Dava dilekçesinde, uyuşmazlık konusu işlemle ilgili normlara yer verilmeli. Bu yapılırken, dilekçenin 'mevzuat salatasına' dönüşmesinin önüne geçilmeli.
Konu hakkındaki mevzuat hükümlerinin peş peşe sıralanması yerine, ilgili normla somut maddi olaya birlikte yer verilerek işlem değerlendirilmelidir. Ayrıca, konuyla ilgili içtihatlar (yargı kararları) ve bilimsel görüşlerden de yararlanılmalıdır.

İÇTİHATLAR
Vergileme ile ilgi ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, dilekçeye konu hakkında yargı organlarının vermiş olduğu kararların eklenmesi son derece önemli. Dilekçeye eklenecek kararlar seçilirken, konu ile doğrudan ilgili olmasının yanında istikrar kazanmış olma niteliği ve tarihi de önemli.
Kimi zaman, kararı veren daire ile temyiz aşamasında dosyanın gideceği dairenin aynı olması da önem taşımaktadır.

BİLİMSEL GÖRÜŞLERİN ÖNEMİ
Dava dilekçesinde uyuşmazlık konusu olayla ilgili bilgilere yer verilirken akademik çalışmalardan alıntı yapılması da gerekebilir. Bunu sağlamanın yollarından birisi, literatürün iyi izlenmesi. 'Yaklaşım' gibi, süreli yayınların düzenli olarak izlenmesi son derece önemli. Uyuşmazlık konusu somut maddi olay çoğunlukla 'kendine özgü' nitelikler taşıyabilir. Böyle bir durumda, konu ile ilgili hazır kaynaklardan bilgi ve görüş elde etmek her zaman mümkün olmayabilir. Kendine özgü nitelik taşıyan olaylarda, konunun alanında uzman bir kişi tarafından değerlendirildiği 'uzman görüşü' (mütalaa, bilimsel görüş) alınması iddiaların desteklenmesi anlamında önemli bir işlev görebilir.

e-Sigorta zorunluluğu geldi
APARTMAN yöneticileri de dahil olmak üzere, en az bir işçi çalıştıranların Ekim 2009 ayına ait aylık prim ve hizmet belgesinin verileceği son tarih olan 23 Kasım 2009'dan önce e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresi almaları gerekiyor. Kullanıcı kodu ve şifresi için 'e-Sigorta Hizmetleri İnternet Kullanıcı Kodu ve Kullanıcı Şifresi Başvuru Formu' ile birlikte işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine başvurulacak.
Ekim/2009 ayına ilişkin olarak düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesinden başlanılarak, cari aylara ilişkin asıl ve ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgeleri Kuruma yasal süresi içinde kağıt olarak verseler bile idari para cezası uygulanacak.

Metin Taş-Sezgin Özcan