Varlık Barışında Altının beyan edilme usulü

Soru: Bilanço esasında defter tutan tüccar, Varlık Barışı kapsamında altın beyan edebilir mi? Beyan edilebilirse, beyanda nasıl bir yol izleyecek?Cevap: Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye?de bulunan, ancak; 1 Haziran 2009 tarihi itibariyle defterler kayıtlarında işletmelerinin öz kaynakları arasında yer almayan altını, Varlık Barışı kapsamında beyan edebilirler. İzlenecek yok şu: beyan edilecek altın öncelikle banka veya aracı kurumlarda açılacak hesaplara rayiç bedel üstünden(beyan tarihindeki gerçek değeri) yatırılacak ve daha sonra(en geç yıl sonuna kadar) bağlı olunan vergi dairesine beyan edilecek. Beyan edilen değer üstünden hesaplanan yüzde 5 vergi, tahakkuk tarihini takip eden ay sonuna kadar ödenecek. Bu şekilde beyan edilen varlıklar, beyan tarihinden itibaren en geç 10 gün içinde( kayıtlarını devamlı olarak muhasebe fişleri, primanota, bordo gibi yetkililerin imza ve parafını taşıyan mazbut vesikalara dayanarak yürütenler 45 gün içinde) yasal defterlerde pasifte açılacak özel fon hesabına kaydedilecek. Sermayenin cüz?ü addolunan bu fon hesabı, beyan tarihinden itibaren altı ay içinde sermayeye ilave edilecek.Ekrem Sarısu