kamu işçi maaş

Konu: Harcırah Uygulamaları

 1. #1
  ferhat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ferhat isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  5.440

  Harcırah Uygulamaları

  HARCIRAH UYGULAMALARI

  10/02/1954 tarihinde kabul edilen 6245 sayılı Harcırah Kanunu, 18/02/1954 tarihli ve 8637 sayılı Resmi Gazete? de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, Kanun? un 1? inci maddesinde yazılı kurum ve kuruluşlar kapsama alınmış, 4? üncü maddesinde de kimlere harcırah verileceği açıkça belirtilmiştir. Genel itibarıyla, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından, çalışanları ile bunların aile fertlerine ödenecek harcırahlar bu Kanun hükümlerine tabidir.

  Harcırah Kanunu? nun 5? inci maddesinde ise harcırahın unsurları sayılmıştır. Buna göre harcırah; yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafından birini, birkaçını ya da tamamını kapsamaktadır.

  Hemen hemen kamu idarelerinin tamamı tarafından, hizmet içi eğitim, görevde yükselme eğitimi ya da aday memur eğitimi gibi değişik isimler altında düzenlenen eğitim faaliyetleri genel olarak da; kurs, seminer, konferans, sempozyum vb. etkinlikler şeklinde gerçekleştirilmektedir.

  Önemi ve sayısı son yıllarda giderek artan eğitim faaliyetlerinin amacı; personelin, değişen ve gelişen mesleki konular ile gündemdeki mevzuatı yenilikler konusunda yetiştirilmesi, yetki ve sorumluluklarının kendilerine öğretilerek bilgi birikimlerinin arttırılması, buna bağlı olarak da kamu hizmetlerinin kalitesinin yükseltilerek verimliliğinin en üst seviyeye çıkartılmasıdır.

  Yurtiçinde düzenlenecek kurs ya da seminer gibi faaliyetlere katılacak personele, verilecek harcırah konusu; 6245 sayılı Harcırah Kanunu? nun 11/12/1981 tarihli ve 2562 sayılı Kanun? un 15? inci maddesi ile değişik 37? nci maddesinde ele alınmış olup, buna göre; mesleki bilgilerini artırmak amacıyla memuriyet mahalli dışında açılan kurs veya okullara gönderilenlere, geçici görev gündeliği verilmesi gerekmektedir.

  Son dönemlerde bazı kurum ve kuruluşların, kendilerinin ya da başka idarelerin personeline yatılı tesisler kurarak yatak ve yemek hizmetiyle birlikte sunduğu eğitim faaliyetlerinin karşılığında herhangi bir ücret talep etmediği görülmektedir.

  Sayıştay Başkanlığının geçmiş tarihli muhtelif daire kararlarında; harcırahın, 6245 sayılı Harcırah Kanunu? nun 5? inci maddesine göre geçici görevle memuriyet mahalli dışında görevlendirilen personele yemek ve geceyi geçirmesi karşılığında verildiği, eğitime tabi tutulan kursiyerlerin iaşe ve yatacak yerlerinin kurumca karşılanması durumunda geçici görev gündeliklerinin gidiş-dönüş gündeliği ile yol masrafı dışında kalan kısmının kendilerine ödenemeyeceği yönünde sonuçlara rastlanılmaktadır.

  Ancak, Harcırah Kanunu? nun, ?Yurtiçi ve yurtdışında kurslara
  katılanlara verilecek gündelik? başlıklı 37? nci maddesinin ?Mesleki bilgilerini artırmak maksadiyle vazife mahallerinden başka mahallerde açılan kurs veya mekteplere gönderilenlere yatacak yer temin edilip edilemediğine göre verilecek yevmiye, muvakkat vazife ile gönderilen emsallerine verilen yevmiyenin 1/2 sini tecavüz etmemek ve 4 liradan aşağı olmamak üzere, Maliye Vekaleti ve ilgili vekaletçe müştereken tesbit olunur.?

  ?Bunlardan iaşe edilenlerin iaşe bedelleri yevmiyelerinden mahsup edilir.? şeklindeki 1? inci fıkrası, 11/12/1981 tarihli ve 2562 sayılı Kanun? un 15? inci maddesiyle ?Mesleki bilgilerini artırmak amacıyla memuriyet mahalli dışında açılan kurs veya okullara gönderilenlere, bu Kanuna göre geçici görev gündeliği verilir.? olarak değiştirilmiştir.

  Söz konusu değişiklik sayesinde, görevli olarak memuriyet mahalli dışında açılan okul, seminer veya kurs gibi etkinliklere katılan Kanun kapsamındaki personele, yemek ve barınma gibi harcırah unsurlarının kurumu tarafından sağlanması ya da kurs veya seminerin her şey dâhil şeklinde düzenlenmesi halinde gündeliklerinde belli oranda indirim yapılması söz konusu olmayıp, geçici görev gündeliğinden hiçbir kesinti yapılmaksızın kendilerine ödenmesi mümkün kılınmıştır.

  Kamu idareleri tarafından oluşturulan merkezlerde verilen eğitim faaliyetlerinin yatak ve yemek hizmetiyle birlikte sunulması halinde, kursiyerlerden rayiç bedel üzerinden yemek ücreti alınmasının kamu menfaati açısından yararlı olacağı düşünülmektedir.

  Kamuoyunda büyük tartışmalara yol açan Büyükşehir belediyelerinin kuruluş, görev ve yetkilerini yeniden düzenleyen 5216 sayılı Büyük Şehir Belediye Kanunu, 23/07/2004 tarihli ve 25531 sayılı Resmi Gazetede? de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanun?un yürürlüğe girdiği tarihte, İstanbul ve Kocaeli ilinde il mülki sınırı, diğer büyükşehir belediyelerinde ise, mevcut valilik binası merkez kabul edilmek ve il mülki sınırları içinde kalmak şartıyla nüfusu 1 milyona kadar olan büyükşehirlerde yarıçapı 20 kilometre, nüfusu 1-2 milyon olan büyükşehirlerde yarıçapı 30 kilometre, nüfusu 2 milyondan fazla olan büyükşehirlerde yarıçapı 50 kilometre olan dairenin sınırı, büyükşehir belediyesinin sınırı olarak kabul edilmiştir. Bu sınırlar içerisinde kalan ilçeler, büyükşehir ilçe belediyeleri, beldeler büyükşehir ilk kademe belediyeleri haline getirilmiş, yine bu sınırlar içinde kalan köylerin tüzel kişilikleri sona erdirilerek mahalleye dönüşmeleri sağlanmış, bu mahallelerin katılacağı ilçe veya ilk kademe belediyesinin hangisi olacağının takdiri ise, büyükşehir belediye meclisine bırakılmıştır.

  6245 sayılı Harcırah Kanunu? nun 3? üncü maddesinin (g) bendinde, memuriyet mahalli; memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü veya kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerler şeklinde tanımlanmıştır.

  Bu ifadeye göre memuriyet mahallinin tespitinde; görevli olunan ya da ikametgâhın bulunduğu yerin belediye sınırları ile belediye sınırları dışında yer almakla birlikte bağlı bulunulan belediye idaresi tarafından hizmet götürülen yerler olmak üzere iki kıstas ortaya konulmuştur. Tanımdaki belediye hizmetleri kavramından anlaşılması gereken; su, ulaşım ve kanalizasyon gibi belediyeler tarafından verilmesi gereken asli hizmetler olup, belediye sınırları dâhilinde olmamakla birlikte bu hizmetlerin belediye tarafından götürüldüğü yerleşim birimleri de mahalli sınırlar dâhilinde kabul edilecektir.

  Harcırah Kanunu gereğince geçici olarak yurt içinde başka bir yerde vazifelendirilen memurlara yolluk ödenebilmesi için görevlendirme yerinin memuriyet mahalli dışında olması gerekmektedir.

  5216 sayılı Kanun kapsamında tekrar ele alınan 16 büyükşehir belediyesinin sınırlarına dâhil edilmeyen diğer yerleşim birimleri bakımından mevcut uygulamada herhangi bir değişiklik yaşanmazken, aksi durumda olan ilçe, belde, köy ve mahallelerin memuriyet mahalli içine alınmaları sebebiyle buralarda görevlendirilen memurlara yapılacak harcırah ödemelerinde uygulamada bir takım problemlerin doğması aşikârdır.

  Bu nedenle de, yasa koyucu tarafından uygulamada yaşanan sıkıntıların telafisi açısından, 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun? un 4? üncü maddesinin (e) bendi ile 6245 sayılı Harcırah Kanunu? na, ?Yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, 10.7.2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 2 nci maddesi uyarınca büyükşehir belediye sınırlarında yapılan değişiklikler, 3 üncü maddenin (g) bendinin uygulanmasında dikkate alınmaz.? ifadesini içeren geçici 4? üncü maddenin eklenmesi sağlanmıştır. Bu düzenlemeye göre, 5216 sayılı Kanun ile büyükşehir belediyelerinin sınırlarında yapılan değişikliklerin 6245 sayılı Harcırah Kanunu?ndaki memuriyet mahalli kavramını etkilemediği ve 5216 sayılı Kanun? un yayımlandığı 23/07/2004 tarihinden önceki uygulamaya devam edilmesi gerektiği sonucuna varılmaktadır.  Ali MACİT
  Kontrolör
 2. #2
  Üyelik tarihi
  Ocak.2010
  Mesajlar
  1

  Ynt: Harcırah Uygulamaları

  Peki bu konuda birşeyi anlayabilmiş değilim:
  Ben anadolu meslek lisesi elektromik bölümü mezunuyum.Çalıştığım kadro görev yeri gereği Bilgisayar Teknisyeni olarak görev yapmaktayım.Mesleki bilgimi arttırmak maksadıyla
  Başka bir ilde 2 yıllık MYO Bilgisayar Programcılığına kaydımı yaptırdım.Bu durumda: sınavlar için şehir dışına gittiğmde harcırah kanunu kapsamında herhangi bir hakkım bulunuyor mu?Cevaplar ve yardımcı olursanız sevinirim.

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Ocak.2010
  Mesajlar
  2

  Ynt: Harcırah Uygulamaları

  Sayıştayın emsal bir konuyla ilgili vermiş olduğu karadan bir alıntı yapayım size sorunuza cevap olacağını düşünüyorum;"...memurun mesleki bilgisini artırmak amacı dışında ve okullarda kurs değil de, eğitim olarak icra edilen faaliyetlere katılanlara 37 nci madde hükmüne göre gündelik ödenmemesinin gerektiği sonucuna varılmaktadır. Nitekim, Sayıştay Genel Kurulu, bu doğrultuda bir ayrım yaparak katılan personelin bir ünvan kazanması veya üniversitenin normal öğretim programı takip etmesi halinde faaliyetin staj-tahsil olduğuna, bunun dışındaki faaliyetlerin ise kurs sayılacağına hükmetmiştir " saygılarımla...

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Harcırah
  Konu Sahibi dezenflasyon Forum Diğer Vergi Kanunları
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 21.Eylül.2011, 16:31
 2. Harcırah
  Konu Sahibi dezenflasyon Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 16.Mart.2010, 13:02
 3. Harcırah
  Konu Sahibi 2435 Forum Konu Dışı
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 18.Ocak.2007, 14:39
 4. Harcırah
  Konu Sahibi stajer311 Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 21.Haziran.2006, 09:23
 5. Harcırah Hk.
  Konu Sahibi hakanatacan Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 29.Aralık.2005, 16:22

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36