BAKANLAR KURULU KARARI


Karar Sayısı : 2009/15565

Ekli ?Kamu Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar?ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 28/10/2009 tarihli ve 101747 sayılı yazısı üzerine, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu?nca 2/11/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.KAMU ALACAKLARI İÇİN UYGULANAN GECİKME ZAMMI ORANININ YENİDEN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARARMADDE?1 ? (1) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranı her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere % 1,95 olarak belirlenmiştir.

MADDE 2 ? (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE?3 ? (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.