Limited şirket hissesini devreden ortağın sorumluluğu ne zaman sona erer ?


Çalıştığım şirkette patronum beni şirket ortağı yapmış ve sorumlu müdür olmuştum. 19 aylık süreçten sonra hissemi ve sorumlu müdürlüğümü patronumun kardeşine devrettim. Fakat devrettiğim dönemde şirketin 70 bin lira borcu varmış. Ödenmediği için faizlerle birlikte borç 210 bin liraya çıkmış. Bundan dolayı da benim yurtdışı çıkış yasağım var. Sizden cevabını rica ettiğim soru şu: Ben hissemi satarken ve şirketle alakam kalmamışken nasıl olur da bu borç benim görünür?
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkında Kanun'un 35. maddesinde 5766 sayılı Kanun'la 6.6.2008 tarihinde yapılan değişikliğe göre, limited şirket ortakları, şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağından sermaye hisseleri oranında sorumlular.Ortağın şirketteki payını devretmesi halinde de payı devreden ve devralan şahıslar devir öncesine ait amme alacaklarının ödenmesinden müteselsilen sorumlular.
Amme alacağının doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda pay sahiplerinin farklı şahıslar olmaları halinde de bu şahıslar, amme alacağının ödenmesinden yine yukarıda belirtilen hükme göre müteselsilen sorumlular.
Diğer yandan, 6183 sayılı Kanun'un yine 5766 sayılı Kanun'la değişik mükerrer 35. maddesine göre, tüzel kişilerin mal varlığından tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacakları, kanuni temsilsilerin şahsi mal varlıklarından 6183 sayılı kanun hükümlerine göre tahsil edilir. Amme alacağının doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda kanuni temsilcilerin farklı şahıslar olmaları halinde bu şahıslar, amme alacağının ödenmesinden müteselsilen sorumlular. 5766 sayılı Kanun'un geçici 2. maddesine göre de 6183 sayılı Kanun'da 5766 sayılı Kanun'la yapılan değişiklikler ve eklenen hükümler, hükümlerin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle tahsil edilmemiş bulunan amme alacakları hakkında da uygulanıyor.
Belirttiğimiz tüm bu yasa hükümlerine göre, ortaklık payınızı ve kanuni temsilciliğinizi (sorumlu müdürlüğünüzü) devretmiş olsanız da şirket ortağı ve sorumlu müdür olduğunuz döneme ilişkin şirket borcundan hem ortak hem de sorumlu müdür sıfatıyla müteselsilen sorumlusunuz.

Metin Taş-Sezgin Özcan