Özü : Kooperatifler Kanununda


yapılan değişiklikler hk.

1163 sayılı Kooperatifler Kanununda, 5983 sayılı kanunla ilave ve
değişiklikler yapılmıştır.

Bu ilave ve değişiklikler ektedir. Değişiklikler altı madde olup, ilk üçü
kanunun yayınlandığı 13 Haziran 2010 tarihinde, diğer üçü de bu tarihten
altı ay sonra yürürlüğe girecek olan maddelerdir.

13 Haziran 2010 tarihinde yürürlüğe giren üç maddenin özet ve açıklaması
aşağıdaki gibidir:

1-Yapı Kooperatiflerinin ortak sayısı 500'den fazla ise yönetim ve denetim
kurulu belirleme seçimlerinin gizli oy, açık tasnif esasına göre yapılmasına
ilişkindir. Bu husus 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'nun 48.maddesine
eklenmiştir. Herne kadar eşitlik kuralına aykırılığı nedeniyle Anayasa
Mahkemesine iptal davası açılmış ise de, 13 Haziran 2010 tarihinden bu yana
(13 Haziran 2010 dahil) 500'den fazla ortağı olan kooperatifler yönetim ve
denetim kurulu üye belirleme seçimlerini gizli oy, açık tasnif esasına göre
yapmak durumundadırlar.


Bu durumda her ortak en fazla bir ortağı temsilen oy kullanmaktadır.
Bilindiği üzere 1000 kişiden fazla ortağı olan kooperatiflerde 9 vekalet
kullanılması mümkün olduğu halde, sadece bu maddenin uygulanması ile ilgili
1 vekalet kullanılabilmektedir. Ancak bu şekilde yapılan seçimlerde
çoğunluğun sağlanması gerekmemekte olup, en çok oy alan kişi veya listenin
yönetime veya denetime seçildiği kabul edilmektedir.

Gizli oy, açık tasnif esasına göre yapılan seçimler için yönetim kurulunun
gerekli hazırlıkları yapması gerekmekte olup, Divan Kurulu işlemleri
sonuçlandırmaktadır.


2-Amacına ulaşarak dağılma sürecine giren kooperatiflerde çıkma veya
çıkarılma sözkonusu olduğu taktirde, ortağa tahsis edilen veya teslim edilen
işyerleri yada konutlar geri alınamamakta, ancak bu kişiler tasfiye
giderlerine katılmak zorunda bulunmaktadırlar.

Bu madde nedeniyle kooperatifin halihazırdaki durumu, yani konut yada
işyerinin inşaatının tamamlanıp ortağa teslim edilip edilmemesi gözönünde
tutularak alacağın tahsilinde ortaklıktan çıkarma yönteminin mi, yoksa genel
hükümlere göre icra yolunun mu tercih edileceğine karar verilmelidir.


3-Bakanlık, kooperatifin işlem, hesap ve varlıklarını müfettişlere,
kooperatif kontrolörlerine veya denetim için görevlendirdiği personele
denetletebilmektedir. Mevcut durumda bu şekildedir. Ancak denetim yapanların
hukuka açıkça aykırı eylem ve işlemler tespit etmesi durumunda Bakanlık,
kamu yararı ve hizmet gereklerini dikkate alarak gecikmesinde sakınca
görülen hallerde ileride telafisi güç veya imkansız zararlara yol
açılmasının engellenmesi amacıyla bu kişilerin görevlerine tedbiren son
verebilecektir.

Bilindiği üzere mevcut durumda KK'nun 56.maddesine göre hakkında ceza davası
açılan yönetim kurulu sadece bunu genel kurulda açıklama yükümlülüğü
bulunmaktaydı. Ancak Kooperatifler Kanunu'nun 90.maddesi ile yapılan bu
değişiklikte yukarıdaki durum sözkonusu olduğu taktirde Bakanlık, yönetimin
görevine son verebilmektedir.

6 ay sonra yürürlüğe girecek maddelerden bir tanesi, yapı kooperatiflerinin
13 Aralık'dan sonra Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'na geçmiş olması
nedeniyle, yapı kooperatiflerinin daha evvel Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile
olan iş ve işlemlerini bu Bakanlıkla yürütmek durumundadırlar.


Diğer iki madde ise, işlerin devri ve her iki Bakanlık nezdinde yapılacak
çalışmalar ve kadroların oluşturulması gibi işlemlere ilişkindir.
www.ozmconsultancy.com
Kooperatif danışmanlığı