kamu işçi maaş

Konu: Nakdi Sermaye Artışları Hakkında

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2012
  Mesajlar
  1.414

  Nakdi Sermaye Artışları Hakkında

  1
  Maliye Bakanlığı (Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı)’ndan:
  KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO:1)’NDE
  DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ
  (SERĠ NO: 9)
  Kapsam
  3/4/2007 tarihli ve 26482 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kurumlar Vergisi Genel
  Tebliği (Seri No:1)’nin “10.5. Türkiye’den yurtdışı mukimi kişi ve kurumlara verilen
  hizmetler” başlıklı bölümünden sonra gelmek üzere aşağıdaki bölüm eklenmiştir.
  “10.6. Sermaye artırımında indirim
  27/3/2015 tarihli ve 6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
  Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 8 inci maddesiyle Kurumlar Vergisi Kanununun
  10 uncu maddesinin birinci fıkrasına eklenen (ı) bendinde finans, bankacılık ve
  sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri hariç
  olmak üzere sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil
  edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya
  yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı
  üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından indirimden
  yararlanılan yıl için en son açıklanan “Bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere
  uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı” dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin
  sonuna kadar hesaplanan tutarın %50’sinin, kurumlar vergisi matrahının tespitinde
  kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından
  indirim konusu yapılabileceği hüküm altına alınmıştır.
  10.6.1. Ġndirimin kapsamı
  Sermaye şirketlerinin sermaye yapılarının güçlendirilmesi amacıyla getirilen bu
  düzenleme uyarınca indirime konu edilecek tutarın hesaplanmasında, 1/7/2015 tarihinden
  itibaren ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki
  nakdi sermaye artışları veya bu tarihten itibaren yeni kurulan sermaye şirketlerinde
  ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden, ilgili hesap döneminin
  sonuna kadar Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı)
  bendi hükmüne göre hesaplanacak tutar dikkate alınacaktır.
  Bu indirim uygulamasında,
  - Nakdi sermaye artışı, sermaye şirketlerince ilgili hesap döneminde ticaret siciline
  tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi artışlar
  ile yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakdi olarak
  karşılanan kısmını,
  2
  - Ticari krediler faiz oranı, “Bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere
  uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı” olarak dikkate alınacak olan ve
  TCMB tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan “Bankalarca
  Açılan Kredilere Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları”ndan “Ticari
  Krediler (TL Üzerinden Açılan) (Tüzel Kişi KMH ve Kurumsal Kredi Kartları
  Hariç)” faiz oranını,
  - Süre, ticaret siciline tescil edilen sermaye artırımının nakit olarak karşılanan
  kısmının şirketin banka hesabına yatırıldığı tarihin içinde bulunduğu (Nakden
  taahhüt edilen sermayenin, sermaye artırımına ilişkin kararın ticaret siciline tescil
  edildiği tarihten önce şirketin banka hesabına yatırılan kısmı için tescil tarihinin
  içinde bulunduğu) aydan hesap döneminin sonuna kadar olan ay sayısının 12 aya
  olan oranını
  ifade etmektedir.
  İndirime konu edilecek tutarın hesaplanmasında; mevcut sermaye şirketlerinde ödenmiş
  veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları, yeni kurulan sermaye
  şirketlerinde ise ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı dikkate alınacak olup
  sermayenin nakit olarak karşılanmayan kısmı için indirim uygulamasından
  yararlanılamayacağı tabiidir.
  Bununla birlikte;
  - Sermaye şirketlerine nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklanan sermaye
  artışları,
  - Sermaye şirketlerinin birleşme, devir ve bölünme işlemlerine taraf olmalarından
  kaynaklanan sermaye artışları,
  - Bilançoda yer alan öz sermaye kalemlerinin sermayeye eklenmesinden
  kaynaklanan sermaye artışları,
  - Ortaklarca veya Kurumlar Vergisi Kanununun 12 nci maddesi kapsamında
  ortaklarla ilişkili olan kişilerce kredi kullanılmak veya borç alınmak suretiyle
  gerçekleştirilen sermaye artışları,
  - Şirkete nakdi sermaye dışında hisse senedi, tahvil veya bono gibi kıymetlerin
  konulması suretiyle gerçekleştirilen sermaye artışları,
  - Bilanço içi kalemlerin birbiri içinde mahsubu şeklinde gerçekleştirilen sermaye
  artışları
  indirim tutarının hesaplamasında dikkate alınmayacaktır.
  Örnek: (A) Ltd. Şti. 4/5/2015 tarihinde, %50 oranında ortağı olan Bayan (D)’ye
  1.000.000 TL borç vermiş olup bu tutarı “Ortaklardan Alacaklar” hesabında izlemektedir.
  15/7/2015 tarihinde (A) Ltd. Şti.’nin sermayesinin nakdi olarak 2.000.000 TL artırılması
  kararı alınmış ve bu tutarın %25’i olan 500.000 TL aynı tarihte ortaklarca şirketin banka
  hesabına yatırılmıştır. Nakdi sermaye artışına ilişkin karar 22/7/2015 tarihinde ticaret
  siciline tescil ettirilmiştir. Bayan (D) sermaye taahhüdünün geri kalan 750.000 TL’sini
  31/7/2015 tarihinde ortağı olduğu (A) Ltd. Şti.’nin banka hesabına yatırmak suretiyle
  3
  yerine getirmiş olup şirketten 4/5/2015 tarihinde almış olduğu 1.000.000 TL tutarındaki
  borcunu henüz ödememiştir.
  Ortaklar tarafından, kredi kullanılmak veya borç alınmak suretiyle gerçekleştirilen
  sermaye artışları indirim tutarının hesaplanmasında dikkate alınmayacağından, Bayan
  (D) tarafından sermaye taahhüdüne ilişkin olarak ödenen 1.000.000 TL için, Bayan
  (D)’nin 4/5/2015 tarihinde almış olduğu 1.000.000 TL borç ödeninceye kadar (bu borcun
  kısım kısım ödenmesi halinde ödenmeyen tutar ile sınırlı olmak üzere) indirimden
  yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.
  10.6.2. Ġndirimden yararlanacak olanlar
  İndirimden finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile
  kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere, şartları sağlayan sermaye şirketlerinin
  yararlanabilmeleri mümkündür. Dolayısıyla finans, bankacılık ve sigortacılık
  sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri bu indirimden
  yararlanamayacaklardır.
  10.6.3. Ġndirim uygulaması
  Nakdi sermaye artışı üzerinden, indirimden yararlanılan yıl için TCMB tarafından en son
  açıklanan ticari krediler faiz oranı dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar
  hesaplanan tutarın Bakanlar Kurulunca belirlenen orana isabet eden kısmı ilgili dönem
  kurum kazancından indirilebilecektir.
  Kurum kazancından indirilebilecek tutar aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır:
  Kurum
  kazancından
  indirilebilecek tutar
  =
  Nakdi
  sermaye
  artışı
  x
  Ticari
  krediler
  faiz oranı
  x
  İndirim
  oranı
  x Süre
  İndirim uygulamasında, artırılan sermayenin hesap dönemi içerisinde ortaklarca nakit
  olarak ödendiği (Nakden taahhüt edilen sermayenin, sermaye artırımına ilişkin kararın
  ticaret siciline tescil edildiği tarihten önce şirketin banka hesabına yatırılan kısmı için
  tescil tarihinin içinde bulunduğu) ay kesri tam ay sayılmak suretiyle, yılın kalan süresi
  için kıst dönem esasına göre indirim tutarı hesaplanacaktır.
  10.6.3.1. Sermaye artırımının tescili ve artırılan tutarın Ģirketin banka hesabına
  yatırılması
  Sermaye şirketleri, yetkili organlarının kısmen veya tamamen nakdi sermaye artışına
  ilişkin kararının ticaret siciline tescil edildiği hesap döneminden itibaren, bu indirim
  uygulamasından yararlanmaya başlayabileceklerdir.
  İndirim hesaplamasına konu edilebilecek sermaye artışı tutarı, artırılan sermayenin
  ortaklarca şirketin banka hesabına nakit olarak fiilen yatırılan kısmı ile sınırlı olup
  4
  taahhüt edilen sermayenin, ortaklar tarafından nakit olarak şirketin banka hesabına fiilen
  yatırılmayan kısmı indirim tutarının hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.
  Nakden taahhüt edilen sermayenin:
  - Sermaye artırımına ilişkin kararın ticaret siciline tescil edildiği tarihten önce
  şirketin banka hesabına yatırılan kısmı için tescil tarihi,
  - Tescil tarihinden sonra şirketin banka hesabına yatırılan tutarlar için ise şirketin
  banka hesabına yatırılma tarihi
  esas alınarak bu indirimden yararlanılabilecektir.
  Örnek 1: (B) A.Ş.’nin sermayesinin nakdi olarak 6.000.000 TL artırılmasına ilişkin
  15/7/2015 tarihinde karar alınmış olup şirket ortaklarından Bay (F)’nin taahhüt ettiği
  tutar 2.000.000 TL, Bay (K)’nın taahhüt ettiği tutar ise 4.000.000 TL’dir. Taahhüt edilen
  tutarların %25’i olan 1.500.000 TL 30/7/2015 tarihinde ortaklar tarafından şirketin banka
  hesabına yatırılmış ve daha sonra sermaye artırım kararı 3/8/2015 tarihinde ticaret
  siciline tescil ettirilmiştir. Şirket ortağı Bay (F) taahhüt ettiği sermayenin kalan kısmı
  olan 1.500.000 TL’yi, sermaye artırımına ilişkin kararın tescil tarihinden sonra 6/8/2015
  tarihinde, şirketin diğer ortağı Bay (K) ise taahhüt ettiği sermayenin kalan 3.000.000
  TL’lik kısmını 9/11/2015 tarihinde şirketin banka hesabına yatırmıştır. (B) A.Ş.’nin
  yararlanabileceği indirim oranı %50 olup 2015 yılı sonu itibarıyla TCMB tarafından
  açıklanan ticari krediler faiz oranı %10’dur.
  Sermaye artırımına ilişkin kararın ticaret siciline tescil edildiği tarihten önce (B) A.Ş.’nin
  banka hesabına yatırılan sermaye taahhüdünün %25’lik kısmı için bu kararın tescil tarihi
  olan 3/8/2015 tarihi esas alınmak suretiyle indirimden faydalanılması mümkündür.
  Kararın tescil tarihinden sonra ortaklarca şirketin banka hesabına yatırılan sermaye
  taahhütleri için ise bu tutarların şirketin banka hesabına yatırıldığı tarihler dikkate
  alınarak indirim tutarı hesaplanacaktır.
  Sermaye artırımına ilişkin karar 3/8/2015 tarihinde ticaret siciline tescil ettirildiğinden,
  taahhüt edilen sermayenin kararın tescil tarihinden önce şirketin banka hesabına yatırılan
  1.500.000 TL’lik kısmı için bu aydan itibaren yıl sonuna kadar indirim tutarı
  hesaplanabilecektir.
  İndirim tutarı = Nakdi sermaye artışı x Ticari krediler faiz oranı x İndirim oranı x Süre
  = 1.500.000 TL x 0,10 x 0,50 x (5/12)
  = 31.250 TL
  Sermaye artırımına ilişkin kararın ticaret siciline tescil edildiği tarihten sonra, taahhüt
  edilen sermayenin 1.500.000 TL’lik kısmı Bay (F) tarafından 6/8/2015 tarihinde, kalan
  3.000.000 TL’lik kısmı ise şirketin diğer ortağı Bay (K) tarafından 9/11/2015 tarihinde
  şirketin banka hesabına yatırılmış olduğundan; bu tutarların şirketin banka hesabına
  yatırıldıkları aylardan itibaren yıl sonuna kadar indirim tutarı hesaplanabilecektir.
  5
  Bay (F) tarafından yatırılan tutar için,
  İndirim tutarı = Nakdi sermaye artışı x Ticari krediler faiz oranı x İndirim oranı x Süre
  = 1.500.000 TL x 0,10 x 0,50 x (5/12)
  = 31.250 TL
  Bay (K) tarafından yatırılan tutar için,
  İndirim tutarı = Nakdi sermaye artışı x Ticari krediler faiz oranı x İndirim oranı x Süre
  = 3.000.000 TL x 0,10 x 0,50 x (2/12)
  = 25.000 TL
  Dolayısıyla, 2015 hesap döneminde 6.000.000 TL’lik sermaye artırımı üzerinden
  hesaplanan ve kurum kazancının tespitinde dikkate alınacak toplam indirim tutarı
  (31.250 TL + 31.250 TL + 25.000 TL=) 87.500 TL olacaktır.
  Ayrıca, (B) A.Ş. 2016 hesap döneminde sermaye azaltımına gitmediği ve diğer şartları
  da sağladığı takdirde 6.000.000 TL’lik bu sermaye artırımının tamamı üzerinden 12 ay
  için indirim tutarı hesaplayabilecektir.
  Örnek 2: 22/12/2015 tarihli genel kurul kararı ile (C) A.Ş.’nin sermayesinin 12.000.000
  TL artırılmasına karar verilmiş ve bu tutarın %25’i olan 3.000.000 TL 29/12/2015
  tarihinde ortaklarca şirketin banka hesabına yatırılmıştır. Söz konusu genel kurul kararı
  13/1/2016 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilerek sermaye taahhüdünün kalan
  9.000.000 TL’si nakit olarak 29/1/2016 tarihinde ortaklarca şirketin banka hesabına
  yatırılmıştır. (C) A.Ş.’nin indirim tutarının hesaplanmasında dikkate alacağı indirim
  oranı %50 olup 2016 yılı sonu itibarıyla TCMB tarafından açıklanan ticari krediler faiz
  oranı %10’dur.
  Sermaye artırımına ilişkin karar her ne kadar 2015 hesap döneminde alınmış olsa da bu
  kararın ticaret siciline tescili 13/1/2016 tarihinde gerçekleştirildiğinden, taahhüt edilen
  sermayenin 29/12/2015 tarihinde şirketin banka hesabına yatırılmış olan %25’lik kısmı
  için 2015 hesap dönemi itibarıyla indirimden faydalanılması mümkün bulunmamaktadır.
  Öte yandan, sermaye artırımına ilişkin karar Ocak 2016 döneminde ticaret siciline tescil
  edildiğinden ve sermaye taahhüdünün kalan kısmının tamamı da bu dönemde ortaklarca
  şirketin banka hesabına yatırılmış olduğundan, 2016 hesap dönemine ait kurumlar vergisi
  matrahının tespitinde (C) A.Ş., sermayesinin nakden artırılan tutarının tamamı üzerinden
  indirim uygulamasından faydalanabilecektir.
  İndirim tutarı = Nakdi sermaye artışı x Ticari krediler faiz oranı x İndirim oranı x Süre
  = 12.000.000 TL x 0,10 x 0,50 x (12/12)
  = 600.000 TL
  6
  (C) A.Ş. 2016 hesap dönemine ait kurumlar vergisi matrahının tespitinde 600.000 TL’lik
  tutar için indirim uygulamasından yararlanabilecektir.
  10.6.3.2. Her bir hesap dönemi için ayrı ayrı yararlanma
  Sermaye şirketleri gerçekleştirdikleri nakdi sermaye artışları üzerinden, nakdi sermaye
  artışının yapıldığı hesap döneminden itibaren başlamak üzere izleyen her bir hesap
  dönemi için ayrı ayrı indirim uygulamasından yararlanabileceklerdir.
  Öte yandan, sonraki dönemlerde sermaye azaltımı yapılması hâlinde nakdi sermaye
  artışının azaltılan sermaye tutarı kadarlık kısmı indirim hesaplamasında dikkate
  alınmayacaktır.
  Örnek: (BA) A.Ş.’nin sermayesinin nakdi olarak 6.000.000 TL artırılmasına ilişkin
  3/8/2015 tarihli genel kurul kararı 24/8/2015 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiş ve
  sermaye taahhüdünün tamamı ortaklarca bu ay içinde şirketin banka hesabına
  yatırılmıştır.
  (BA) A.Ş. 2015 hesap döneminde 5 aylık süre için indirimden yararlanacak ve şartları
  sağlamaya devam ettiği sürece artırılan bu sermaye tutarı dolayısıyla izleyen hesap
  dönemlerinde de bu indirimden yararlanabilecektir.
  10.6.3.3. Kazanç yetersizliği nedeniyle indirim konusu edilemeyen tutarın sonraki
  dönemlere devri
  Sermaye şirketleri tarafından nakdi sermaye artışına ilişkin hesaplanan indirim tutarının
  kazanç yetersizliği nedeniyle ilgili olduğu hesap dönemine ait matrahın tespitinde
  indirim konusu yapılamaması halinde, bu indirim tutarları, herhangi bir endekslemeye
  tabi tutulmaksızın izleyen hesap dönemlerine ilişkin matrahın tespitinde indirim konusu
  yapılabilecektir.
  Örnek: 2016 hesap döneminde gerçekleştirdiği nakdi sermaye artışları üzerinden 50.000
  TL indirim tutarı hesaplamış olan (D) A.Ş. bu hesap dönemindeki mali zararı nedeniyle
  indirimden yararlanamamıştır.
  (D) A.Ş.’nin 2016 hesap döneminde kazanç yetersizliği nedeniyle kurum kazancından
  indiremediği 50.000 TL’lik indirim tutarı sonraki dönemlere devredecektir. İzleyen
  dönemlerde kazancın bulunması halinde, 2016 hesap döneminde indirilemeyen bu tutar
  herhangi bir endekslemeye tabi tutulmaksızın ilgili dönem matrahının tespitinde indirim
  konusu yapılabilecektir.
  10.6.3.4. Sermaye azaltımı
  Bu indirimden yararlanan sermaye şirketlerinin daha sonra sermaye azaltımı yapmaları
  halinde, nakdi sermaye artışının azaltılan sermaye tutarı kadarlık kısmı için sermaye
  azaltımına ilişkin kararın ticaret siciline tescil edildiği ayı izleyen aydan itibaren bu
  indirimden yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır.
  7
  Öte yandan, nakdi sermaye artışı yapılmadan önce sermaye şirketlerinin sermaye
  azaltımına gitmiş olmaları halinde, bu indirimin hesaplanmasında azaltılan sermaye
  tutarı kadarlık kısım dikkate alınmayacaktır.
  Örnek: (E) A.Ş.’nin sermayesinin 150.000 TL artırılmasına ilişkin olarak 9/5/2016
  tarihinde genel kurul kararı alınmış, sermaye taahhüdünün %25’i olan 37.500 TL
  11/5/2016 tarihinde ortaklar tarafından şirketin banka hesabına yatırılmıştır. Karar
  23/5/2016 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilerek, taahhüt edilen sermayenin geri kalan
  kısmı olan 112.500 TL ise ortaklarca nakit olarak 27/6/2016 tarihinde şirketin banka
  hesabına yatırılmıştır. (E) A.Ş.’nin yararlanabileceği indirim oranı %50 olup 2016 yılı
  sonu itibarıyla TCMB tarafından açıklanan ticari krediler faiz oranı %10’dur.
  (E) A.Ş.’nin sermayesinin 120.000 TL azaltılmasına ilişkin genel kurul kararı 10/7/2019
  tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.
  (E) A.Ş.’nin 2016 hesap döneminde yararlanabileceği indirim tutarı; taahhüt edilen
  sermayenin 37.500 TL’lik kısmı için kararın tescil tarihi olan 23/5/2016 tarihi, 112.500
  TL’lik kısmı için ise bu tutarın ortaklar tarafından şirketin banka hesabına yatırıldığı
  27/6/2016 tarihi dikkate alınarak hesaplanacaktır.
  37.500 TL için;
  İndirim tutarı = Nakdi sermaye artışı x Ticari krediler faiz oranı x İndirim oranı x Süre
  = 37.500 TL x 0,10 x 0,50 x (8/12)
  = 1.250 TL
  112.500 TL için;
  İndirim tutarı = Nakdi sermaye artışı x Ticari krediler faiz oranı x İndirim oranı x Süre
  = 112.500 TL x 0,10 x 0,50 x (7/12)
  = 3.281,25 TL
  (E) A.Ş. 2016 hesap döneminde (1.250 TL + 3.281,25 TL=) 4.531,25 TL’lik indirim
  tutarını kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapabilecektir. 2017 ve
  2018 hesap dönemlerinde ise diğer şartların da sağlanması kaydıyla, TCMB tarafından
  bu dönemler için açıklanan ticari krediler faiz oranı dikkate alınmak suretiyle söz konusu
  nakdi sermaye artışı üzerinden 12 ay için indirim tutarı hesaplanabilecektir.
  10/7/2019 tarihinde sermaye azaltımı yapılmış olduğundan Ocak-Temmuz 2019 dönemi
  için 150.000 TL’lik sermaye tutarı üzerinden, Ağustos-Aralık 2019 dönemi için ise
  sermaye azaltımı dikkate alınmak suretiyle (150.000 TL – 120.000 TL=) 30.000 TL’lik
  sermaye tutarı üzerinden indirim tutarı hesaplanabilecektir.
  8
  Öte yandan, (E) A.Ş. sonraki dönemlerde sermaye artırımına gitmesi halinde, şartları
  taşıması kaydıyla, artırılan bu sermaye tutarları için indirim uygulamasından
  yararlanabilecektir.
  10.6.4. Ġndirim uygulamasına iliĢkin Bakanlar Kuruluna verilen yetki
  Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinin 4 üncü
  paragrafı ile Bakanlar Kuruluna verilen yetki 26/6/2015 tarihli ve 2015/7910 sayılı
  Bakanlar Kurulu Kararı ile kullanılmıştır.
  10.6.4.1. Ġndirim oranları
  Anılan Bakanlar Kurulu Kararında genel indirim oranı %50 olarak belirlenmiş olup
  durumlarına göre sermaye şirketleri bu orana aşağıdaki oranları eklemek suretiyle
  indirim uygulamasından yararlanabileceklerdir.
  10.6.4.1.1. Payları borsada işlem gören halka açık sermaye şirketlerinde indirim oranı,
  indirimden yararlanılan yılın son günü itibarıyla, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde
  borsada işlem görebilir nitelikte pay olarak izlenen payların nominal tutarının ticaret
  siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermayeye oranı
  - %50 ve daha az olan şirketler için 25 puan,
  - %50’nin üzerinde olan şirketler için ise 50 puan
  ilave edilmek suretiyle uygulanacaktır.
  Örnek: (F) A.Ş.’nin yetkili organı 6/7/2015 tarihinde 6.000.000 TL nakdi sermaye
  artırımı kararı almış; nakden taahhüt edilen sermayenin %25’i olan 1.500.000 TL
  ortaklarca 3/8/2015 tarihinde şirketin banka hesabına yatırılmıştır. Söz konusu karar
  12/8/2015 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiş ve sermaye taahhüdünün geri kalan
  kısmı olan 4.500.000 TL Ağustos 2015 döneminin sonuna kadar şirketin banka hesabına
  yatırılmıştır.
  (F) A.Ş.’nin 31/12/2015 tarihi itibarıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde borsada
  işlem görebilir nitelikte pay olarak izlenen paylarının nominal tutarının çıkarılmış
  sermayesine oranı %40 olup 2015 yılı sonu itibarıyla TCMB tarafından açıklanan ticari
  krediler faiz oranı %10’dur.
  Buna göre, (F) A.Ş.’nin gerçekleştirdiği nakdi sermaye artışı nedeniyle indirim
  uygulamasında dikkate alacağı indirim oranı, diğer şartların da sağlanması kaydıyla,
  (%50 + %25=) %75 olacaktır.
  İndirim tutarı = Nakdi sermaye artışı x Ticari krediler faiz oranı x İndirim oranı x Süre
  = 6.000.000 TL x 0,10 x 0,75 x (5/12)
  = 187.500 TL
  9
  Öte yandan, (F) A.Ş.’nin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde borsada işlem görebilir
  nitelikte pay olarak izlenen paylarının nominal tutarının çıkarılmış sermayesine
  oranının %80 olması halinde, indirim tutarının hesaplanmasında dikkate alacağı indirim
  oranı (%50 + %50=) %100 olacaktır.
  İndirim tutarı = Nakdi sermaye artışı x Ticari krediler faiz oranı x İndirim oranı x Süre
  = 6.000.000 TL x 0,10 x 1 x (5/12)
  = 250.000 TL
  10.6.4.1.2. Nakdi olarak artırılan sermayenin, yatırım teşvik belgeli üretim ve sanayi
  tesisleri ile bu tesislere ait makine ve teçhizat yatırımlarında ve/veya bu tesislerin
  inşasına tahsis edilen arsa ve arazi yatırımlarında kullanılması durumunda, yatırım teşvik
  belgesinde yer alan sabit yatırım tutarı ile sınırlı olmak üzere 25 puan ilave edilmek
  suretiyle söz konusu indirim uygulanacaktır.
  Örnek: (G) A.Ş.’nin yetkili organı tarafından 28/8/2015 tarihinde 24.000.000 TL nakdi
  sermaye artırımı kararı alınmış olup nakden taahhüt edilen sermayenin %25’i olan
  6.000.000 TL 8/9/2015 tarihinde ortaklarca şirketin banka hesabına yatırılmıştır. Söz
  konusu karar 15/9/2015 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiş ve sermaye taahhüdünün
  geri kalan kısmı aynı yılın Eylül ayının sonuna kadar ortaklarca şirketin banka hesabına
  yatırılmıştır. Diğer taraftan, (G) A.Ş. nakdi sermaye artırımından sağladığı bu kaynağın
  10.000.000 TL’lik kısmını, aynı yılın Eylül ayında 9.000.000 TL sabit yatırım tutarı
  içeren yatırım teşvik belgeli sanayi tesisi yatırımında kullanmıştır.
  (G) A.Ş.’nin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde borsada işlem görebilir nitelikte pay
  olarak izlenen paylarının nominal tutarının çıkarılmış sermayesine oranı %80 olup 2015
  yılı sonu itibarıyla TCMB tarafından açıklanan ticari krediler faiz oranı %10’dur.
  Buna göre, (G) A.Ş.’nin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde borsada işlem görebilir
  nitelikte pay olarak izlenen paylarının nominal tutarının çıkarılmış sermayesine
  oranı %80 olduğu için indirim tutarının hesaplanmasında dikkate alacağı indirim oranı
  (%50 + %50=) %100 olacaktır.
  Öte yandan, (G) A.Ş.’nin nakdi sermaye artırımının, yatırım teşvik belgeli sanayi tesisi
  yatırımında kullanılmış olan 10.000.000 TL’sinin 9.000.000 TL’lik kısmı sabit yatırım
  tutarına ilişkin olduğundan, bu tutarla sınırlı olmak üzere indirim oranı 25 puan ilave
  edilmek suretiyle (%50 + %50 + %25=) %125 olarak dikkate alınacaktır.
  İndirim tutarı = Nakdi sermaye artışı x Ticari krediler faiz oranı x İndirim oranı x Süre
  = 9.000.000 TL x 0,10 x 1,25 x (4/12)
  = 375.000 TL
  Kalan (24.000.000 TL – 9.000.000 TL=) 15.000.000 TL’lik sermaye artırımı için indirim
  oranı ise (%50 + %50=) %100 olarak dikkate alınacaktır.
  10
  İndirim tutarı = Nakdi sermaye artışı x Ticari krediler faiz oranı x İndirim oranı x Süre
  = 15.000.000 TL x 0,10 x 1 x (4/12)
  = 500.000 TL
  Dolayısıyla, (G) A.Ş.’nin 2015 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinde
  indirim konusu edebileceği toplam tutar (375.000 TL + 500.000 TL=) 875.000 TL’dir.
  10.6.4.2. Ġndirim uygulamasına iliĢkin sınırlamalar
  2015/7910 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının birinci maddesinin üçüncü fıkrasında
  indirim uygulamasında dikkate alınmak üzere farklı indirim oranları belirlenmiştir.
  10.6.4.2.1. Gelirlerinin %25 veya fazlası şirket faaliyeti ile orantılı sermaye,
  organizasyon ve personel istihdamı suretiyle yürütülen ticarî, ziraî veya serbest meslek
  faaliyeti dışındaki faiz, kâr payı, kira, lisans ücreti, menkul kıymet satış geliri gibi pasif
  nitelikli gelirlerden oluşan sermaye şirketleri için indirim oranı %0 olarak uygulanacaktır.
  Örnek: (H) A.Ş. 29/7/2015 tarihinde 10.000.000 TL nakdi sermaye artırımı kararı almış
  ve bu karar 14/8/2015 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir. Ancak, (H) A.Ş.’nin
  2015 hesap dönemine ait gelir tablosundan, gelirlerinin %55’inin şirketin bankalarda yer
  alan vadeli mevduat hesaplarına işleyen faiz gelirleri ile iştiraklerden elde edilen kar
  payları toplamından oluştuğu görülmektedir.
  Buna göre, (H) A.Ş.’nin gelirlerinin %25’inden fazlası pasif nitelikli gelirlerden oluştuğu
  için nakdi sermaye artışı nedeniyle indirilebilecek tutarın hesaplanmasında 2015 hesap
  dönemi için dikkate alınacak indirim oranı %0 olarak uygulanacaktır.
  10.6.4.2.2. Aktif toplamının %50 veya daha fazlası bağlı menkul kıymetler, bağlı
  ortaklıklar ve iştirak paylarından oluşan sermaye şirketleri için indirilebilecek tutarın
  hesaplanmasında indirim oranı %0 olarak uygulanacaktır.
  Örnek: (K) A.Ş. 7/6/2016 tarihinde 2.000.000 TL nakdi sermaye artırımı kararı almış ve
  bu karar 10/8/2016 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir. (K) A.Ş.’nin nakdi
  sermaye artırımı kararının tescil edildiği hesap döneminin son günü itibarıyla aktif
  toplamının %57’sinin bağlı menkul kıymetler, iştirakler ve bağlı ortaklıklardan oluştuğu
  görülmektedir. Dolayısıyla, (K) A.Ş.’nin aktif toplamının %50’sinden fazlası bağlı
  menkul kıymetler, iştirakler veya bağlı ortaklıklardan oluştuğu için 2016 hesap dönemine
  ilişkin indirilebilecek tutarın hesaplanmasında dikkate alınacak indirim oranı %0 olarak
  uygulanacaktır.
  10.6.4.2.3. Artırılan nakdi sermayenin başka şirketlere sermaye olarak konulan veya
  kredi olarak kullandırılan kısmına tekabül eden tutarla sınırlı olmak üzere indirilebilecek
  tutarın hesaplanmasında indirim oranı %0 olarak uygulanacaktır.
  Örnek 1: (L) A.Ş. 10/9/2015 tarihinde 1.000.000 TL nakdi sermaye artırımında
  bulunmuş, nakdi sermaye artırımından sağladığı bu kaynağın 400.000 TL’sini
  11
  22/10/2015 tarihinde, yeni kurulan ve ortağı olduğu (KL) Ltd. Şti.’ne sermaye olarak
  koymuştur.
  (L) A.Ş. 1.000.000 TL tutarındaki nakdi sermaye artırımının, yeni kurulan (KL) Ltd.
  Şti.’ne sermaye olarak koyduğu 400.000 TL’si için indirilebilecek tutarın
  hesaplanmasında dikkate alacağı indirim oranı %0 olacaktır. Ancak, (L) A.Ş. kalan
  600.000 TL’lik sermaye artırımı için, diğer şartların da sağlanması kaydıyla, ilgili
  dönemde tespit edilecek orana göre indirim uygulamasından yararlanabilecektir.
  Örnek 2: 17/9/2015 tarihinde 5.000.000 TL nakdi sermaye artırımında bulunan (T) A.Ş.
  sağladığı bu kaynağın 2.000.000 TL’sini ortağına 27/10/2015 tarihinde borç olarak
  vermiştir.
  (T) A.Ş.’nin 5.000.000 TL tutarındaki nakdi sermaye artırımının, ortağına borç olarak
  verdiği 2.000.000 TL’si için indirilebilecek tutarın hesaplanmasında dikkate alacağı
  indirim oranı %0 olacaktır. Ancak nakdi sermaye artırımının kalan 3.000.000 TL’lik
  kısmı için, diğer şartların sağlanması kaydıyla, tespit edilecek orana göre indirim
  uygulamasından yararlanabilecektir. Öte yandan, borç olarak verilen 2.000.000 TL’nin
  kısmen veya tamamen tahsil edildiği dönemden itibaren, tahsil edilen tutarla sınırlı
  olmak üzere indirim uygulamasından faydalanılması mümkündür.
  10.6.4.2.4. Arsa ve arazi yatırımı yapan sermaye şirketlerinde arsa ve arazi yatırımına
  tekabül eden tutarla sınırlı olmak üzere indirilebilecek tutarın hesaplanmasında indirim
  oranı %0 olarak uygulanacaktır.
  Örnek: 11/1/2016 tarihinde 1.000.000 TL nakdi sermaye artırımında bulunan (M) A.Ş.
  23/10/2017 tarihinde 800.000 TL bedelle bir arsa satın almıştır.
  Buna göre, (M) A.Ş. şartların sağlanması kaydıyla 2016 hesap döneminde 12 ay olarak
  ve genel indirim oranı dikkate alınmak suretiyle indirim uygulamasından
  yararlanabilecektir. 2017 hesap döneminde 1.000.000 TL’lik nakdi sermaye artırımı
  dolayısıyla 10 ay genel indirim oranı dikkate alınacak, kalan 2 aylık sürede ise
  23/10/2017 tarihinde arsa alımında kullanılan 800.000 TL tutarla sınırlı olmak üzere
  indirim oranı %0 olarak uygulanacaktır.
  10.6.4.2.5. 9/3/2015 tarihinden Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci
  fıkrasının (ı) bendinin yürürlüğe girdiği 1/7/2015 tarihine kadar olan dönemde, sermaye
  azaltımına gidilmiş olması halinde, azaltılan sermaye tutarına tekabül eden miktarla
  sınırlı olmak üzere indirilebilecek tutarın hesaplanmasında indirim oranı %0 olarak
  uygulanacaktır.
  Örnek: 15/4/2015 tarihinde 4.000.000 TL tutarında sermaye azaltımına gitmiş olan (N)
  A.Ş.’nin yetkili organınca 7/7/2015 tarihinde 10.000.000 TL’lik nakdi sermaye artırımı
  kararı alınmış olup bu tutarın %25’i olan 2.500.000 TL aynı tarihte ortaklarca şirketin
  banka hesabına yatırılmıştır. Söz konusu karar 15/7/2015 tarihinde ticaret siciline tescil
  12
  ettirilmiş ve sermaye taahhüdünün geri kalan kısmı olan 7.500.000 TL nakit olarak
  29/7/2015 tarihinde ortaklarca şirketin banka hesabına yatırılmıştır.
  Buna göre, (N) A.Ş. şartları taşıması halinde, nakdi sermaye artırımının sadece
  (10.000.000 TL – 4.000.000 TL=) 6.000.000 TL’lik kısmı için genel indirim oranını
  dikkate alarak indirim uygulamasından yararlanabilecek olup kalan 4.000.000 TL’lik
  tutar için ise indirim oranı %0 olarak uygulanacaktır.
  10.6.5. Diğer hususlar
  10.6.5.1. İndirim tutarının hesaplanmasında TCMB tarafından “yararlanılan yıl için en
  son açıklanan” ticari krediler faiz oranı dikkate alınacağından geçici vergi
  dönemlerinden sadece dördüncü geçici vergilendirme dönemi itibarıyla bu indirimden
  yararlanılması mümkün bulunmaktadır.
  Öte yandan, kazancın yetersiz olması nedeniyle ilgili hesap döneminde indirim konusu
  yapılamayan tutarlar, izleyen hesap dönemine ilişkin geçici vergilendirme dönemlerine
  ait geçici vergi matrahlarının tespitinde indirim konusu yapılabilecektir.
  10.6.5.2. Kendilerine özel hesap dönemi tayin edilmiş olan sermaye şirketleri, şartların
  sağlanması kaydıyla, hesap dönemlerinin sona erdiği ay itibarıyla TCMB tarafından en
  son açıklanan ticari krediler faiz oranını dikkate alarak indirimden yararlanabileceklerdir.
  10.6.5.3. İndirimden faydalanmak isteyen sermaye şirketlerinin, taahhüt edilen sermaye
  artırımı tutarının nakit olarak şirketin banka hesabına fiilen yatırıldığına ilişkin olarak bu
  işlemleri içeren ve ilgili banka şubesi tarafından onaylanmış banka hesap özetini kağıt
  ortamında veya elektronik ortamda ilgili dönem kurumlar vergisi beyannamesi verme
  süresi içerisinde kurumlar vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairelerine ibraz
  etmeleri gerekmektedir.
  Ayrıca, Tebliğin bu bölümünde yer alan açıklamalar çerçevesinde indirimden
  faydalanmak isteyen sermaye şirketlerinin, nakdi olarak artırdıkları sermaye ile indirime
  konu edecekleri tutara ilişkin bilgileri, kurumlar vergisi beyannamesi ekinde bildirmeleri
  gerekmektedir.”
  Tebliğ olunur.

  www.systemscpa.com/ Accounting Turkey-İstanbul

 2. #2
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2012
  Mesajlar
  1.414
  4 Mart 2016 CUMA
  Resmî Gazete
  Sayı : 29643

  TEBLİĞ

  Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
  KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1)’NDE
  DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
  (SERİ NO: 9)
  MADDE 1 – 3/4/2007 tarihli ve 26482 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’ne “10.5. Türkiye’den yurtdışı mukimi kişi ve kurumlara verilen hizmetler” başlıklı bölümünden sonra gelmek üzere aşağıdaki bölüm eklenmiştir.
  “10.6. Sermaye artırımında indirim
  27/3/2015 tarihli ve 6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 8 inci maddesiyle Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına eklenen (ı) bendinde, finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50’sinin, kurumlar vergisi matrahının tespitinde kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından indirim konusu yapılabileceği hüküm altına alınmıştır.
  www.systemscpa.com/ Accounting Turkey-İstanbul

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Mart.2016
  Mesajlar
  9
  Merhaba,
  Nakit sermaye teşviklerinde mahsup fişini nasıl yapacağız bilginiz var mıdır?

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Geçici Vergide Nakdi Sermaye Arttırımı İndirimi
  Konu Sahibi nilcey Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 26.Ekim.2017, 15:22
 2. Sermaye Arttırımı Yapmayan Sermaye Şirketleri Hakkında
  Konu Sahibi ferhat Forum Ticaret Mevzuatı Makaleleri
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 26.Şubat.2014, 15:21
 3. Yeni Yılda Sermaye Artışları
  Konu Sahibi ferhat Forum Ticaret Mevzuatı Makaleleri
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 11.Ocak.2014, 18:47
 4. Nakdi Sermaye Taahhüdünün Ortaklar Hesabından Ödenmesi
  Konu Sahibi meduzam Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 03.Eylül.2008, 12:24
 5. Ücret Artışları Hakkında
  Konu Sahibi ERDİ Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 01.Şubat.2008, 12:07

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36