kamu işçi maaş

Konu: Ba Bs Formlarına Kesilen Cezalar

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  36

  Ba Bs Formlarına Kesilen Cezalar

  Merhabalar 2004 yılı ile ilgili olarak 2 adet yapı kooperatifime BA BS formu vermemekten dolayı 1.180+1.180= 2360 ceza kesildi. Bulunduğum yerdeki vergi idaresi yetkilileri 2004 yılı için yapı kooperatifi KDV mükellefi olmadığı için BA BS vermeye gerek yok dediği için bizden formları almadılar biz de o dönem çok araştırma yapmayıp özellikle son gün 30.09.2005 tarihinde çıkan tebliği atlayıp formları vermedik. Şimdi cezalar geldi. Önce vergi dairesine itiraz ederek cezaların kaldırılmasını istedik. Bugün yanıt geldi. Kaldırmıyoruz diye. Ben de dava açacağım. Davayı kazanabilmem için elinde kazanılmış dava örnekleri olan var mı? 2004 yılına ait formları cezaların tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde verdim. Fakat verildiğine dair kayıt sayının dışında tahakkuk alamadım. 2004 yılı BA BS formları vergi idaresinin sisteminden çıkartılmış bilgisayara giremiyorlar sadece dosyaya koyuyorlar acaba yazı ile neden bilgisayara girilemediğine dair yazı alsam davaya bunu da konu etsem BA BS formlarının amacının dışına çıktığını bilgisayar ortamına girilemediğinden dolayı karşıt inceleme amacı ile kullanılamayacağını vs. Bu konulardaki fikirlerinizi bekliyorum. Aynı zamanda cezaların tebliği itibariyle 02 Mayıs'a kadar dava açmam gerekiyor. Vergi dairesine itirazımın reddi itibariyle 31 Mayıs'a kadar dava açmam gerekiyor hangisini kullanmam avantajlı olur Acil cevaplarınızı bekliyorum. TEŞEKKÜR EDERİM.

  Not:Konu başlığı açarken ve mesaj içeriğinde büyük harf kullanılmamalıdır. Forum Kurallarını Okuyunuz.

  4122004

 2. #2
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  1.499

  Ynt: BA BS FORMLARINA KESİLEN CEZALAR

  sayın fercim;


  kesinlikle dava konusu yapmanızı öneririm.nedenine gelince vuk.mük.355 madde diyorkii özel usüsüzlük cezası kesilebilmesi için mükellefe yazılı olarak bu formların verilmediğini belirtilen süreler içinde verilmesi gerektiği belirtilmelidir ancak vergi dairesindeki tarama memurları hemen konuyu bilmeden cezayı kesiyorlar.bununla ilgili kazanılmış davalar var ben size hem dava örneği hemde bir yargo kararını gönderiyorum umarım işinize yarar.kolay gelsin.

  yargı kararı;

  Ba ve Ba FORMLARI İLE İLGİLİ BİR YARGI KARARININ

  DEĞERLENDİRİLMESİ  Dr.Mustafa ALPASLAN-SMMM

  Doç.Dr.Mustafa SAKAL

  D.E.Ü.İ.İ.B.F.Maliye Bölümü  1- Giriş :

  213 Sayılı VUK.nun 148, 149 ye Mük.md.257.md.vermiş olduğu yetki maddelerine dayalı olarak, Maliye Bakanlığı bazı genel tebliğleri yayınlamış bulunmaktadır (1). Bu genel tebliğler, 350, 362.seri sayılı VUK.genel tebliğleridir (2). Gerek, 350 ve gerekse 362.seri sayılı VUK.genel tebliğleri ile Maliye Bakanlığı vergi yükümlülüklerinden, mal veya hizmet alımlarına dair bildirim formu istemektedir. :;

  2- Bildirimlerin Verilme Şekli, Süresi, Vermeyen Mükelleflerin Durumu Nedir ? :

  Maliye Bakanlığı'nın en son yayınladığı 362.seri sayılı VUK.genel tebliğine göre; bildirimlerin genelde elektronik ortamda verilmesini şart koymuştur. Bazı mükelleflerin ise, önceden olduğu gibi kağıt ortamda düzenlenerek verilmesini istemektedir. Bu mükellefler, genellikle otomasyon uygulaması dışında olan, mal müdürlüklerine bağlı olan mükellefler olup, bunlar teknik olanaksızlar nedeniyle vergi beyannamelerini elektronik ortamda veremeyen mükelleflerdir (3).

  362.seri no.lu VUK.genel tebliğinin "4-DİĞER HUSUSLAR VE CEZAİ YAPTIRIM" başlıklı bölümde, (17) onyedi madde halinde ayrıntılı açıklamalara yer verilmiştir. Bu bölümde bir kısım mükelleflerin anılan formları verip-vermeyecekleri hususları etraflıca açıklanmıştır.

  Bu bölümde, genel tebliğin kaleme alınışı, yazılışı oldukça karmaşık ifadelerle yazılmış olup, tebliğ yazı ilkeleri de. nazara alınmadan neyin nasıl istenildiği açıklanamamıştır. Bir kere muğlak ifadelere yer verilmiştir. Tebliğ, toplam (6) sahifeden ve (3) ekten ibaret olup, eklerin ön ve arka yüzleri de ayrıntılı izahatlara yer verilmiş ve mükelleflerin kafaları karıştırılmıştır.

  Özetle, bir kişi veya kurumdan yapılan KDV hariç, 30.000 YTL ve üzerindeki mal ve hizmet alımları, Form-Ba ile; bir kişi veya kuruma yapılan KDV hariç, 30.000 YTL ve üzerindeki mal ve hizmet satışları ise, Form-Bs ile bildirilmesi ve bu formların elektronik ortamda, Vergi İdaresine yollanması istenilmiştir (4).

  3- Konuyla İlgili Bir Vergi Mahkemesi Kararı ve Değerlendirilmesi :

  2004 hesap dönemine ilişkin, form Ba-form Bs ertesi yılı 2005/Eylül ayı içinde vergi dairesine elektronik ortamda vermeyen mükellefe/şirkete 1.180,00 YTL özel usulsüzlük cezası kesilmiştir. İlgili şirket bu kesilen cezaya, vergi mahkemesinde dava açmıştır. Vergi mahkemesi açılan davayı kabul etmiştir (5). Vergi Mahkemesi Kararının hüküm fıkrası aynen aşağıya alınmıştır : "Hüküm veren İzmir 4.Vergi Mahkemesi Hakimliğince dava dosyası incelendikten sonra gereği düşünüldü:

  Uyuşmazlık, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nu 350 seri no.lu genel tebliği uyarınca internet ortamında verilmesi gereken Ba ve Bs formlarının süresinde verilmediği nedenle, 213 sayılı yasanın mükerrer 355.maddesi uyarınca kesilen 1.180,00 YTL özel usulsüzlük cezasının yasal olup, olmadığına dayanmaktadır.

  213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun olay tarihinde yürürlükte bulunan şekliyle mükerrer 355.maddesinde, bu Kanun'un 86, 148, 149, 150, 256, ve 257. maddelerinde yer alan zorunluluklar ile mükerrer 257. madde uyarınca getirilen zorunluluklara uymayan (bir numaralı bentte) birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında madde de yazılı miktarlarda özel usulsüzlük cezası kesileceği belirtilmiş, aynı maddenin son fıkrasında ise, bu hükmün uygulanması için, bilgi ve ibraz ödevinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak yapılacak tebliğlerde, bilginin verilmesi için tayin olunan sürede cevap verilmemesi, eksik veya yanıltıcı bilgi verilmesi veya defter ve belge ibrazı için tayin olunan sürede cevap verilmemesi, eksik veya yanıltıcı bilgi verilmesi veya defter ve belge ibrazı için tayin olunan süre ile defter ve belgelerin süresinde ibraz edilememesi durumunda haklarında Kanun'un ceza hükümlerinin uygulanması cihetine gidileceğinin ilgililere yazılı olarak bildirilmesinin şart olduğu hükmü yer almıştır.

  Anılan maddeye göre ceza kesilebilmesi için, yükümlülerden bilgi veya bildirimleri vermeleri hususunun yazılı olarak istenmesi ve tebliğ olunacak bu yazıda, gereğinin tayin olunan süre içinde yerine getirilmemesi halinde ceza hükümlerinin uygulanacağının açıkça belirtilmesi gerektiği hükmüne yer verilmiş olup, aynı kanunun mükerrer 257.maddesinde Maliye Bakanlığı'nın vergi beyannamelerini internet de dahil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında verilmesine izin vermeye ve zorunluluk getirmeye yetkili olduğu hükmüne yer verilmiştir.

  350 seri numaralı Vergi Usul Kanunu Tebliğinin 3.maddesinde; Gelir veya Kurumlar Vergisi Beyannamesini elektronik ortamda vermek zorunda olan mükellefler ile katma değer vergisi beyannamesini ihtiyari olarak elektronik ortamda veren mükellefler, Ba ve Bs formlarını elektronik ortamda Eylül ayının sonuna kadar vermek zorunda oldukları ve bu mükelleflerin formları kağıt ortamında kesinlikle vermeyecekleri, bu düzenlemeye uymayanlar hakkında 213 sayılı Yasanın mükerrer 355.maddesi uyarınca işlem yapılacağı düzenlemesine yer verilmiştir.

  Dava dosyasının incelenmesinden; davacı şirketin 2004 yılına ilişkin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 350 seri no.lu genel tebliği uyarınca internet ortamında verilmesi gereken Ba ve Bs formlarının süresinde verilmediği nedeniyle, davaya konu cezanın kesildiği anlaşılmaktadır.

  Yukarıda ayrıntısı ile belirtilen kanun ve genel tebliğ hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, Maliye Bakanlığı'nın beyannameler ve eklerini elektronik ortamda verilme zorunluluğu getirmek yetkisi olduğu açıktır.

  Ancak 350 seri no.lu Vergi Usul Kanunu Tebliğin de beyanname ekinde verilmesi gereken form Ba ve form Bs nin elektronik ortamda verilmemesi halinde 355.madde hükmü uyarınca işlem yapılacağı düzenlenmiş olup, 213 sayılı Yasanın mükerrer 355.maddesi esas alınarak ceza kesilebilmesi için öncelikle yazılı uyarıda bulunulması gerekeceğinden, madde de belirtilen şekilde uyarı yapılmaksızın, süresinde verilmeyen Ba ve Bs formları için kesilen cezada yasal isabet görülmemiştir.

  Açıklanan nedenlerle DAVANIN KABULÜNE, davaya konu özel usulsüzlük cezasının kaldırılmasına, aşağıda dökümü yazılı 28,70 YTL yargılama giderinin davalı idarece davacıya iadesine, artan posta ücretinin istemi halinde davacıya iadesine, kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 30 gün içinde İzmir Bölge İdare Mahkemesine itirazı kabil olmak üzere 30.6.2006 günü karar verildi."

  4- Sonuç ve Kararın Değerlendirilmesi :

  a) Gerek, Ba, Bs formları ve gerekse önceki yıllardaki A,B,C formları ile yakın
  zamanda uygulanmış ve terk edilen "performans derecelendirme formu" benzeri amaçlara
  yönelik olarak Maliye Bakanlığının çıkarmış olduğu bildirimlerdir. Bu bildirim ve formların
  verilmemesi halinde kesilen, özel usulsüzlük cezalarını, yargı çeşitli gerekçelerle terkin
  ederek, ortadan kaldırmaktadır (6).

  b) Söz konusu formların, bilgi formlarının, bildirimlerinin verilmemesi sonucu kesilen
  cezaların terkin gerekçesinde, idarenin bu bildirimleri yazılı olarak mükelleften talep ederek,
  verilen müddet dahilinde, iş bu formların verilmemesi durumunda, ancak özel usulsüzlük
  cezası kesilebilecektir.  c) Maliye Bakanlığı, hiçbir uyarıya lüzum olmadan salt, VUK.362.seri no.lu tebliğe göre, ceza kesilebileceğini kabul etmektedir. Oysa ki, yargı, hiçbir ihtara gerek duyulmadan, söz konusu formların verilmeyişini gerekçe göstererek ceza kesilemeyeceğine karar vermektedir (7).  (1) 10.1.1961 gün ve 10703 sayılı R.G.

  (2) 21.7.2005 gün ve 25882 sayılı R.G.

  (3) 17.8.2006 gün ve 26262 sayılı R.G.

  (4) VUK.G.T.362.

  (5) İzmir, 4.Vergi Mahkemesi K.30.6.2006 gün ve E:2006/265-K:2006/684

  (6) İzmir, 4.Vergi Mah.25.4.2006 gün ve E:2005/1291-K:2006/4111.

  (7) İzmir, 3.Vergi Mah.29.5.2006 gün ve E:2005/481-K:2006/413 ve İzmir, 3.Vergi
  Mah.K:25/4/2006 gün ve E:2005/481-K:2006/413

  dava dilekçe örneği;
  ????.. VERGİ MAHKEMESİNE SUNULMAK ÜZERE
  ??????.İDARE MAHKEMESİNE
  ????????..


  DAVACI :


  ADRESİ :


  VERGİ KİMLİK NO :

  DAVALI : ?????.. VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
  İHBARNAMENİN
  TARİHİ VE NO :
  TEBLİĞ TARİHİ :


  NEVİ : ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI

  CEZANIN MİKTARI :


  VERGİLENDİRME DÖNEMİ : 2005

  DAVANIN KONUSU :
  Bilindiği gibi 362 Seri nolu V.U.K.Genel Tebliğine istinaden bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını ?Mal ve hizmet alımlarına ilişkin bilgi formu (Form Ba)?ile mal ve hizmet satışlarını ise ?Mal ve hizmet satışlarına ilişkin bildirim formu (Form Bs)?ile bildirilmesi yönünde yükümlülük getirilmiş,bildirim formlarını elektronik veya kağıt ortamında vermeyenlere 213 Sayılı vergi Usul Kanunu?nun Mükerrer 355 nci maddesine göre işlem yapılacağı belirtilmiş ve ???. vergi Dairesince adıma , 213 Sayılı VUK?nun Mükerrer 355. maddeye göre 1.290,00 YTL Özel usulsüzlük cezası kesilmiştir.Yasaya ve Hukuka aykırı olarak kesilen bu özel usulsüzlük cezasının kaldırılmasını arz ve talep etmekteyiz.


  OLAY,İDDALAR VE HUKUKİ DELİLLER :


  1)- ???. vergi Dairesince adıma , 213 Sayılı VUK?nun Mükerrer 355. maddeye göre 1.290,00 YTL Özel usulsüzlük cezası yukarıda bahsi geçen formu vermediğimden kesilmiştir
  2)-VUK?nun Mükerrer 355?nci maddesinin ikinci fıkrasında açıklandığı gibi; bu maddeye ilişkin cezai hükümlerin uygulanması için, bilgi ve ibraz ödevinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak yapılacak tebliğlerde ?bilginin? verilmesi için tayin olunan sürede cevap verilmemesi, eksik veya yanıltıcı ?bilgi? verilmesi veya defter ve belge ibrazı için tayin olunan süre ile defter ve belgelerin
  süresinde ibraz edilmemesi durumunda haklarında Kanunun ceza hükümlerinin uygulanması cihetine gidileceğinin ilgililere yazılı olarak bildirilmesi şarttır.
  Buna göre, Mük. 355?nci maddeye göre ceza kesilebilmesi için, verilmeyen veya eksik veya yanıltıcı verilen ?bilgi? olması ve bu cezanın kesilmesi için tebliğ veya cezaya gidileceğine ilişkin yazılı bildirim yapılması gerekmektedir.
  Mükerrer 355. Maddede yukarıda bahsi geçen formların verilmemesi nedeniyle cezai yaptırımın yapılacağına ilişkin düzenleme söz konusu değildir.Yukarıda da arz edildiği gibi ?Bilgi ?kavramı üzerinde yoğunlaşmıştır.
  3-Ayrıca ilgili idarece tarafımdan Mükerrer 355 ?in gereği olarak herhangi bir şekilde bilgi istenmemiş,yükümlülüğümü yerine getirebilmem için ilgili maddede belirtilen süre de verilmemiştir.Bu nedenle ilgili madde hükümlerine göre ceza kesilmesini gerektiren işlem idarece eksik ve yanlış uygulanmıştır.
  Hukuk sisteminde bir hükmün uygulanabilmesi için hükmü belirleyen ilgili yasal dayanakların yasanın ilgili maddesinde belirtilmiş olması gerekmektedir.Ayrıca hükmün uygulanmasına dayanak teşkil edecek gerekli usul hükümlerine de uyulması gerekir.Bu nedenle ???.. Vergi Dairesince bir hükmü içeren bu cezasının gerekli dayanak ve usulden yoksun olduğu açıktır.Yasa hükmünde bulunmayan bir durumun tebliğle düzenlenerek ayrıca gerekli usul eksikliğini de içeren bu cezanın hukuki anlamda dayanaktan ve yasa maddesinin esasından uzak olduğu açıktır.
  Bu nedenle mesnetsiz ve Hukuka aykırı olarak kesilen Özel Usulsüzlük cezasının kaldırılması arz ve talebimizdir.

  SONUÇ VE İSTEM :

  Yukarıda maddi ve hukuki nedenleri açıklanan ve dava konusu olan ve 213 sayılı VUK?nun Mükerrer 355. Maddesine göre adıma kesilen 1.290.,00 YTL Özel Usulsüzlük cezasının kaldırılması kararının verilmesini ;

  Yüce Mahkemenizden saygılarımızla arz ve talep ederim. / 12 / 2006

  Ek : -2 Adet Ceza İhbarnamesi Fotokopisi
  -2 Adet Tebliğ Alındısı örneği  [color=black][b]Sana Bakmak Bütün Rastlantıları Reddedip,Bir Mucizeyi Anlamaktır.Sana Bakmak ALLAH'a İnanmaktır...[/b][/color]

 3. #3
  bulent249 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  bulent249 isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Aralık.2006
  Mesajlar
  3.778

  Ynt: Ba Bs Formlarına Kesilen Cezalar

  gözünüz aydın Ba Bs formları geçici vergi dönemlerinde de verilecek, gelirler genel müdürlüğü hazırlık yapıyor.

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Nisan.2007
  Mesajlar
  9

  Ynt: BA BS FORMLARINA KESİLEN CEZALAR

  Alıntı kalisper_a Nickli Üyeden Alıntı
  sayın fercim;


  kesinlikle dava konusu yapmanızı öneririm.nedenine gelince vuk.mük.355 madde diyorkii özel usüsüzlük cezası kesilebilmesi için mükellefe yazılı olarak bu formların verilmediğini belirtilen süreler içinde verilmesi gerektiği belirtilmelidir ancak vergi dairesindeki tarama memurları hemen konuyu bilmeden cezayı kesiyorlar.bununla ilgili kazanılmış davalar var ben size hem dava örneği hemde bir yargo kararını gönderiyorum umarım işinize yarar.kolay gelsin.

  yargı kararı;

  Ba ve Ba FORMLARI İLE İLGİLİ BİR YARGI KARARININ

  DEĞERLENDİRİLMESİ  Dr.Mustafa ALPASLAN-SMMM

  Doç.Dr.Mustafa SAKAL

  D.E.Ü.İ.İ.B.F.Maliye Bölümü  1- Giriş :

  213 Sayılı VUK.nun 148, 149 ye Mük.md.257.md.vermiş olduğu yetki maddelerine dayalı olarak, Maliye Bakanlığı bazı genel tebliğleri yayınlamış bulunmaktadır (1). Bu genel tebliğler, 350, 362.seri sayılı VUK.genel tebliğleridir (2). Gerek, 350 ve gerekse 362.seri sayılı VUK.genel tebliğleri ile Maliye Bakanlığı vergi yükümlülüklerinden, mal veya hizmet alımlarına dair bildirim formu istemektedir. :;

  2- Bildirimlerin Verilme Şekli, Süresi, Vermeyen Mükelleflerin Durumu Nedir ? :

  Maliye Bakanlığı'nın en son yayınladığı 362.seri sayılı VUK.genel tebliğine göre; bildirimlerin genelde elektronik ortamda verilmesini şart koymuştur. Bazı mükelleflerin ise, önceden olduğu gibi kağıt ortamda düzenlenerek verilmesini istemektedir. Bu mükellefler, genellikle otomasyon uygulaması dışında olan, mal müdürlüklerine bağlı olan mükellefler olup, bunlar teknik olanaksızlar nedeniyle vergi beyannamelerini elektronik ortamda veremeyen mükelleflerdir (3).

  362.seri no.lu VUK.genel tebliğinin "4-DİĞER HUSUSLAR VE CEZAİ YAPTIRIM" başlıklı bölümde, (17) onyedi madde halinde ayrıntılı açıklamalara yer verilmiştir. Bu bölümde bir kısım mükelleflerin anılan formları verip-vermeyecekleri hususları etraflıca açıklanmıştır.

  Bu bölümde, genel tebliğin kaleme alınışı, yazılışı oldukça karmaşık ifadelerle yazılmış olup, tebliğ yazı ilkeleri de. nazara alınmadan neyin nasıl istenildiği açıklanamamıştır. Bir kere muğlak ifadelere yer verilmiştir. Tebliğ, toplam (6) sahifeden ve (3) ekten ibaret olup, eklerin ön ve arka yüzleri de ayrıntılı izahatlara yer verilmiş ve mükelleflerin kafaları karıştırılmıştır.

  Özetle, bir kişi veya kurumdan yapılan KDV hariç, 30.000 YTL ve üzerindeki mal ve hizmet alımları, Form-Ba ile; bir kişi veya kuruma yapılan KDV hariç, 30.000 YTL ve üzerindeki mal ve hizmet satışları ise, Form-Bs ile bildirilmesi ve bu formların elektronik ortamda, Vergi İdaresine yollanması istenilmiştir (4).

  3- Konuyla İlgili Bir Vergi Mahkemesi Kararı ve Değerlendirilmesi :

  2004 hesap dönemine ilişkin, form Ba-form Bs ertesi yılı 2005/Eylül ayı içinde vergi dairesine elektronik ortamda vermeyen mükellefe/şirkete 1.180,00 YTL özel usulsüzlük cezası kesilmiştir. İlgili şirket bu kesilen cezaya, vergi mahkemesinde dava açmıştır. Vergi mahkemesi açılan davayı kabul etmiştir (5). Vergi Mahkemesi Kararının hüküm fıkrası aynen aşağıya alınmıştır : "Hüküm veren İzmir 4.Vergi Mahkemesi Hakimliğince dava dosyası incelendikten sonra gereği düşünüldü:

  Uyuşmazlık, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nu 350 seri no.lu genel tebliği uyarınca internet ortamında verilmesi gereken Ba ve Bs formlarının süresinde verilmediği nedenle, 213 sayılı yasanın mükerrer 355.maddesi uyarınca kesilen 1.180,00 YTL özel usulsüzlük cezasının yasal olup, olmadığına dayanmaktadır.

  213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun olay tarihinde yürürlükte bulunan şekliyle mükerrer 355.maddesinde, bu Kanun'un 86, 148, 149, 150, 256, ve 257. maddelerinde yer alan zorunluluklar ile mükerrer 257. madde uyarınca getirilen zorunluluklara uymayan (bir numaralı bentte) birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında madde de yazılı miktarlarda özel usulsüzlük cezası kesileceği belirtilmiş, aynı maddenin son fıkrasında ise, bu hükmün uygulanması için, bilgi ve ibraz ödevinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak yapılacak tebliğlerde, bilginin verilmesi için tayin olunan sürede cevap verilmemesi, eksik veya yanıltıcı bilgi verilmesi veya defter ve belge ibrazı için tayin olunan sürede cevap verilmemesi, eksik veya yanıltıcı bilgi verilmesi veya defter ve belge ibrazı için tayin olunan süre ile defter ve belgelerin süresinde ibraz edilememesi durumunda haklarında Kanun'un ceza hükümlerinin uygulanması cihetine gidileceğinin ilgililere yazılı olarak bildirilmesinin şart olduğu hükmü yer almıştır.

  Anılan maddeye göre ceza kesilebilmesi için, yükümlülerden bilgi veya bildirimleri vermeleri hususunun yazılı olarak istenmesi ve tebliğ olunacak bu yazıda, gereğinin tayin olunan süre içinde yerine getirilmemesi halinde ceza hükümlerinin uygulanacağının açıkça belirtilmesi gerektiği hükmüne yer verilmiş olup, aynı kanunun mükerrer 257.maddesinde Maliye Bakanlığı'nın vergi beyannamelerini internet de dahil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında verilmesine izin vermeye ve zorunluluk getirmeye yetkili olduğu hükmüne yer verilmiştir.

  350 seri numaralı Vergi Usul Kanunu Tebliğinin 3.maddesinde; Gelir veya Kurumlar Vergisi Beyannamesini elektronik ortamda vermek zorunda olan mükellefler ile katma değer vergisi beyannamesini ihtiyari olarak elektronik ortamda veren mükellefler, Ba ve Bs formlarını elektronik ortamda Eylül ayının sonuna kadar vermek zorunda oldukları ve bu mükelleflerin formları kağıt ortamında kesinlikle vermeyecekleri, bu düzenlemeye uymayanlar hakkında 213 sayılı Yasanın mükerrer 355.maddesi uyarınca işlem yapılacağı düzenlemesine yer verilmiştir.

  Dava dosyasının incelenmesinden; davacı şirketin 2004 yılına ilişkin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 350 seri no.lu genel tebliği uyarınca internet ortamında verilmesi gereken Ba ve Bs formlarının süresinde verilmediği nedeniyle, davaya konu cezanın kesildiği anlaşılmaktadır.

  Yukarıda ayrıntısı ile belirtilen kanun ve genel tebliğ hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, Maliye Bakanlığı'nın beyannameler ve eklerini elektronik ortamda verilme zorunluluğu getirmek yetkisi olduğu açıktır.

  Ancak 350 seri no.lu Vergi Usul Kanunu Tebliğin de beyanname ekinde verilmesi gereken form Ba ve form Bs nin elektronik ortamda verilmemesi halinde 355.madde hükmü uyarınca işlem yapılacağı düzenlenmiş olup, 213 sayılı Yasanın mükerrer 355.maddesi esas alınarak ceza kesilebilmesi için öncelikle yazılı uyarıda bulunulması gerekeceğinden, madde de belirtilen şekilde uyarı yapılmaksızın, süresinde verilmeyen Ba ve Bs formları için kesilen cezada yasal isabet görülmemiştir.

  Açıklanan nedenlerle DAVANIN KABULÜNE, davaya konu özel usulsüzlük cezasının kaldırılmasına, aşağıda dökümü yazılı 28,70 YTL yargılama giderinin davalı idarece davacıya iadesine, artan posta ücretinin istemi halinde davacıya iadesine, kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 30 gün içinde İzmir Bölge İdare Mahkemesine itirazı kabil olmak üzere 30.6.2006 günü karar verildi."

  4- Sonuç ve Kararın Değerlendirilmesi :

  a) Gerek, Ba, Bs formları ve gerekse önceki yıllardaki A,B,C formları ile yakın
  zamanda uygulanmış ve terk edilen "performans derecelendirme formu" benzeri amaçlara
  yönelik olarak Maliye Bakanlığının çıkarmış olduğu bildirimlerdir. Bu bildirim ve formların
  verilmemesi halinde kesilen, özel usulsüzlük cezalarını, yargı çeşitli gerekçelerle terkin
  ederek, ortadan kaldırmaktadır (6).

  b) Söz konusu formların, bilgi formlarının, bildirimlerinin verilmemesi sonucu kesilen
  cezaların terkin gerekçesinde, idarenin bu bildirimleri yazılı olarak mükelleften talep ederek,
  verilen müddet dahilinde, iş bu formların verilmemesi durumunda, ancak özel usulsüzlük
  cezası kesilebilecektir.  c) Maliye Bakanlığı, hiçbir uyarıya lüzum olmadan salt, VUK.362.seri no.lu tebliğe göre, ceza kesilebileceğini kabul etmektedir. Oysa ki, yargı, hiçbir ihtara gerek duyulmadan, söz konusu formların verilmeyişini gerekçe göstererek ceza kesilemeyeceğine karar vermektedir (7).  (1) 10.1.1961 gün ve 10703 sayılı R.G.

  (2) 21.7.2005 gün ve 25882 sayılı R.G.

  (3) 17.8.2006 gün ve 26262 sayılı R.G.

  (4) VUK.G.T.362.

  (5) İzmir, 4.Vergi Mahkemesi K.30.6.2006 gün ve E:2006/265-K:2006/684

  (6) İzmir, 4.Vergi Mah.25.4.2006 gün ve E:2005/1291-K:2006/4111.

  (7) İzmir, 3.Vergi Mah.29.5.2006 gün ve E:2005/481-K:2006/413 ve İzmir, 3.Vergi
  Mah.K:25/4/2006 gün ve E:2005/481-K:2006/413

  dava dilekçe örneği;
  ????.. VERGİ MAHKEMESİNE SUNULMAK ÜZERE
  ??????.İDARE MAHKEMESİNE
  ????????..


  DAVACI :


  ADRESİ :


  VERGİ KİMLİK NO :

  DAVALI : ?????.. VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
  İHBARNAMENİN
  TARİHİ VE NO :
  TEBLİĞ TARİHİ :


  NEVİ : ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI

  CEZANIN MİKTARI :


  VERGİLENDİRME DÖNEMİ : 2005

  DAVANIN KONUSU :
  Bilindiği gibi 362 Seri nolu V.U.K.Genel Tebliğine istinaden bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını ?Mal ve hizmet alımlarına ilişkin bilgi formu (Form Ba)?ile mal ve hizmet satışlarını ise ?Mal ve hizmet satışlarına ilişkin bildirim formu (Form Bs)?ile bildirilmesi yönünde yükümlülük getirilmiş,bildirim formlarını elektronik veya kağıt ortamında vermeyenlere 213 Sayılı vergi Usul Kanunu?nun Mükerrer 355 nci maddesine göre işlem yapılacağı belirtilmiş ve ???. vergi Dairesince adıma , 213 Sayılı VUK?nun Mükerrer 355. maddeye göre 1.290,00 YTL Özel usulsüzlük cezası kesilmiştir.Yasaya ve Hukuka aykırı olarak kesilen bu özel usulsüzlük cezasının kaldırılmasını arz ve talep etmekteyiz.


  OLAY,İDDALAR VE HUKUKİ DELİLLER :


  1)- ???. vergi Dairesince adıma , 213 Sayılı VUK?nun Mükerrer 355. maddeye göre 1.290,00 YTL Özel usulsüzlük cezası yukarıda bahsi geçen formu vermediğimden kesilmiştir
  2)-VUK?nun Mükerrer 355?nci maddesinin ikinci fıkrasında açıklandığı gibi; bu maddeye ilişkin cezai hükümlerin uygulanması için, bilgi ve ibraz ödevinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak yapılacak tebliğlerde ?bilginin? verilmesi için tayin olunan sürede cevap verilmemesi, eksik veya yanıltıcı ?bilgi? verilmesi veya defter ve belge ibrazı için tayin olunan süre ile defter ve belgelerin
  süresinde ibraz edilmemesi durumunda haklarında Kanunun ceza hükümlerinin uygulanması cihetine gidileceğinin ilgililere yazılı olarak bildirilmesi şarttır.
  Buna göre, Mük. 355?nci maddeye göre ceza kesilebilmesi için, verilmeyen veya eksik veya yanıltıcı verilen ?bilgi? olması ve bu cezanın kesilmesi için tebliğ veya cezaya gidileceğine ilişkin yazılı bildirim yapılması gerekmektedir.
  Mükerrer 355. Maddede yukarıda bahsi geçen formların verilmemesi nedeniyle cezai yaptırımın yapılacağına ilişkin düzenleme söz konusu değildir.Yukarıda da arz edildiği gibi ?Bilgi ?kavramı üzerinde yoğunlaşmıştır.
  3-Ayrıca ilgili idarece tarafımdan Mükerrer 355 ?in gereği olarak herhangi bir şekilde bilgi istenmemiş,yükümlülüğümü yerine getirebilmem için ilgili maddede belirtilen süre de verilmemiştir.Bu nedenle ilgili madde hükümlerine göre ceza kesilmesini gerektiren işlem idarece eksik ve yanlış uygulanmıştır.
  Hukuk sisteminde bir hükmün uygulanabilmesi için hükmü belirleyen ilgili yasal dayanakların yasanın ilgili maddesinde belirtilmiş olması gerekmektedir.Ayrıca hükmün uygulanmasına dayanak teşkil edecek gerekli usul hükümlerine de uyulması gerekir.Bu nedenle ???.. Vergi Dairesince bir hükmü içeren bu cezasının gerekli dayanak ve usulden yoksun olduğu açıktır.Yasa hükmünde bulunmayan bir durumun tebliğle düzenlenerek ayrıca gerekli usul eksikliğini de içeren bu cezanın hukuki anlamda dayanaktan ve yasa maddesinin esasından uzak olduğu açıktır.
  Bu nedenle mesnetsiz ve Hukuka aykırı olarak kesilen Özel Usulsüzlük cezasının kaldırılması arz ve talebimizdir.

  SONUÇ VE İSTEM :

  Yukarıda maddi ve hukuki nedenleri açıklanan ve dava konusu olan ve 213 sayılı VUK?nun Mükerrer 355. Maddesine göre adıma kesilen 1.290.,00 YTL Özel Usulsüzlük cezasının kaldırılması kararının verilmesini ;

  Yüce Mahkemenizden saygılarımızla arz ve talep ederim. / 12 / 2006

  Ek : -2 Adet Ceza İhbarnamesi Fotokopisi
  -2 Adet Tebliğ Alındısı örneği  gideceğin yere varmak için,yola çıkman gerekir.

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2006
  Mesajlar
  85

  Ynt: Ba Bs Formlarında Hataların Düzeltilmesi

  Gelir idaresi başkanlıgından bir firmamızın fatura adedi ve tutar bazında karşı firmanın rakamlarıyla uyuşmadığını ve sebebinin ne olduğunu sordular. Bizde ftur adedeinde ve tutarda takdim / tehir hatası var.Karşı firmanın bildirimi tamamen alakasız. Bu durumda nasıl bir düzeltme yapabiliriz. Saygıyla
  yörükoğlu

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Hatalı Ba/Bs formlarına ceza yağıyor!
  Konu Sahibi yayla4280 Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 16
  Son Mesaj : 02.Aralık.2011, 01:09
 2. Cevap: 0
  Son Mesaj : 27.Ocak.2009, 09:29
 3. Kiralarlar Ba formlarına dahil edilmeyecek
  Konu Sahibi cfenerci Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 03.Kasım.2008, 17:19
 4. İşçiden Kesilen Cezalar
  Konu Sahibi Bayk Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 26.Ağustos.2005, 13:46
 5. çalışandan kesilen cezalar
  Konu Sahibi ece Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 12.Temmuz.2005, 12:36

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36