kamu işçi maaş

Konu: demirbaş satışı muhasebe kaydı

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2005
  Mesajlar
  26

  demirbaş satışı muhasebe kaydı

  herkese merhaba

  1996 yılında alınmış alış maliyeti 172 ytl olan bir demirbaş 1.200 ytl satıldı amortismanı bitmiş muhasebe kaydı nasıl olacak
  teşekkürler


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  74

  yevmiye kaydı hk.

  100 1200
  257 xxx

  679 1016,95
  391 183,05
  255 xxx
  &quot;Vatandaşa,hazineye karşı mükellefiyetinin en mühim vazifesi olduğunu anlatmak için,yorulmamak lazımdır.&quot;<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; K.Atatürk<br /><br />http://ugurmuhasebe.com

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  193

  demirbaş satışı muhasebe kaydı

  Sayın MBR,

  Bu konuda daha önce yapılmış bir çalışmayı aşağıya kopyalıyorum.

  Umarım yararlı olur.


  DURAN VARLIK SATIŞLARI

  Nusret KURDOĞLU
  S.M.M.M.

  Duran varlıkların satış işlemlerinin muhasebeleştirilmesinde zaman zaman duraksamalar yaşanmaktadır. Gerek muhasebe bilimi kaynaklarındaki öğreti maddeleri, gerekse bazı Maliye Bakanlığı Tebliğlerindeki örnek olarak verilmeye çalışılan (aslında yapılmaması gereken bir uygulama) örnek maddeler, bu duraksamalara neden olmaktadır.

  Genellikle, yukarıda sözü geçen örnek madde, satış sonucunun kar veya zarar oluşturmasına göre aşağıdaki biçimlerde kullanılmaktadır: (Örnek maddeler enflasyon düzeltmesi öncesine aittir. Henüz, enflasyon düzeltmesi sonrasına ilişkin bir örnek yayımlanmamıştır.)

  · Satış sonucunda kar oluşmuşsa;

  100- KASA XXXXX
  257- BRKMŞ. AMORT. XXXXX
  522- Y.DEĞERLEME FONU XXXXX
  255- DEMİRBAŞLAR XXXXX
  391- HSP. KDV XXXXX
  679- DİĞ.O.DIŞI GEL.VE KARL. XXXXX

  · Satış sonucunda zarar oluşmuşsa;

  100- KASA XXXXX
  257- BRKMŞ. AMORT. XXXXX
  522- Y.DEĞERLEME FONU XXXXX
  689- DİĞ.O.DIŞI GİDER VE ZAR. XXXXX
  255- DEMİRBAŞLAR XXXXX
  391- HSP. KDV XXXXX

  Uygulamada, duran varlık satışlarının bu tür maddelerle muhasebeleştirilmesi sonucunda büyük çapta sıkıntılar doğmaktadır.
  · Önce, bu kayıt sisteminde, KDV matrahı belli değildir.
  · Gelir tablosu ilkelerinin, aşağıda detaylı olarak açıklanacak olan BRÜT DEĞER amacı gerçekleşmemiştir.
  · Nakit akış tablosu için gerekli nakit girişi belli değildir.
  · Muhasebe kurallarına aykırı bir maddeleştirme düzeni ile, mahsup fişine tahsil kaydı girmiştir. Oysa TL. kasası hesabının, açılış ve kapanış kayıtları dışında, mahsup fişinde yer almaması gerekir.

  Bu çalışmada, önceki yıllarda alınan bir duran varlığın satıldığını varsayarak satış işleminin muhasebe kayıtlarının nasıl olması gerektiğini tartışacağız. Bu tartışmaya girebilmek için, konu ile ilgili "Gelir Tablosu İlkeleri" ne kısaca göz atmakta büyük yarar vardır. Zira satış işleminin yorumu ve kaydında kullanılacak hesapları bu ilkeler ışığında belirlememiz gerekir.

  MSUGT’nde açıkça belirtildiği gibi;

  "Bütün satışlar, gelir ve karlar ile maliyet, gider ve zararlar brüt tutarları üzerinden gösterilirler ve hiç bir satış, gelir ve kar kalemi bir maliyet, gider ve zarar kalemi ile tamamen veya kısmen karşılaştırılmak suretiyle gelir tablosu kapsamından çıkarılamaz."

  Bu amaç doğrultusunda belirlenen ve "e" bendinde açıklanan ilke ise;
  "Arızi ve olağanüstü niteliğe sahip kar ve zararlar meydana geldikleri dönemde tahakkuk ettirilmeli, fakat normal faaliyet sonuçlarından ayrı olarak gösterilmelidir."

  Bu kurallara göre;
  A) Her hangi bir duran varlık satışında, satış hasılatı ile satılan duran varlık kayıtlı değeri bir biri ile karşılaştırılarak aradaki fark "Kar veya zarar" olarak nitelendirilip, ona göre kayıt yapılmamalıdır.. Tam aksine, satıştan elde edilen hasılat maliyete mahsup edilmeden "BRÜT DEĞERİ" ile hasılat (gelir) kaydedilmeli, buna karşılık satılan duran varlığın kalan maliyeti, yine "BRÜT DEĞERİ" ile gider kaydedilmelidir. Sonuçta bu gelir ve gider kalemleri 690 hesap kanalıyla gelir tablosuna yansıyacak, aradaki gelir veya gider farkı orada ortaya çıkacaktır.

  B) Yapılan satıştan elde edilen gelir ve bu gelirin maliyeti, normal faaliyet sonuçlarından ayrı olarak gelir tablosunda yer almalıdır.

  (Not: Dikkatli okuyucu, yukarıdaki açıklamalar ve bu açıklamalara paralel olarak aşağıda yapılacak uygulamanın 49 numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'ndeki açıklama ve örneğe ters düştüğünü hemen görebilecektir. Ne var ki, söz konusu tebliğdeki örnek ve açıklamalar, M.S.U. Genel Tebliği ile oluşan kurallara aykırı düşmüş durumdadır. 49 numaralı Tebliğ ile önerilen örneğe uyulduğu takdirde, Gelir Tablosu ilkelerinin ihlali bir yana, dönem KDV matrahının bir bakışta görülmesi ve kontrolü zorlaşacak, "Ek Mali Tabloların" da doğru olarak alınması olanaksız olacaktır. Zira, her hangi bir duran varlık satışında "Nakit" girişi, satılan duran varlık için tahsil edilen bedeldir, o satıştan elde edilen kar değildir. Ama tebliğde önerilen kayıtlama şekli ile, tabloya yansıyacak "Nakit" giriş tutarını görmek olası olamaz. Bu nedenle anılan tebliğin düzeltilmesi gerekir.)

  Öte yandan bir duran varlığın satışı olayında iki ayrı işlemin varlığı gözden uzak tutulmamalıdır.
  · Satış işlemi dolayısıyla hasılat elde edilmesi,
  · Satılan duran varlığın kayıtlardan silinmesi.

  O halde, bu iki ayrı işlemin iki ayrı madde halinde yapılması gereği açıkça ortaya çıkmaktadır.

  Bu durumda, yapılan duran varlık satışının niteliğini inceleyerek, satış ve maliyet kaydını hangi hesaplara işlememiz gerektiğini saptamamız gerekir.

  Bunu yapmak için önce gelir tablosunda yer alan hesap gruplarının niteliklerine kısaca göz atmakta yarar vardır.

  Bilindiği gibi, gelir tablosunda yer alan gelir grupları üç ana grup içinde toplanmıştır.

  I) 60- BRÜT SATIŞLAR GRUBU

  İşletmenin ana faaliyet dalında satılan mal ve hizmetler karşılığında elde edilen ya da tahakkuk eden gelirlerini kapsar. Bu gruba giren gelir kalemlerinin maliyetleri 61, 62 ve 63 no.lu gruplarda yer alır.

  II) 64- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR GRUBU

  İşletmenin ana faaliyet dalında olmamasına karşın, sürekli hale gelmiş olan ve bu nedenle olağan görülen gelirlerden oluşur. Bu gruba giren gelir kalemlerinin maliyetleri de 65 no.lu grupta yer alır.

  III) 67- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR GRUBU

  İşletmenin ana faaliyet dalı dışında kalan, süreklilik göstermeyen, bu nedenle de yukarıdaki gelir gruplarından hiç birine girmeyen, arızi nitelikteki gelirlerinin yer aldığı gruptur. Bu gruptaki gelir kalemlerinin maliyetleri ise, 68 no.lu grupta yer alır.

  Bu bilgiler ışığında, duran varlık satışlarının niteliğini düşünürsek, hiç bir işletmenin ana faaliyet dalının duran varlıklarını satmak olamayacağını, dolayısıyla 60 grubunu bu tür satışların kaydında kullanamayacağımızı hemen görürüz. Aynı şekilde, duran varlık satışının olağan ve sürekli bir işlem olmaması nedeniyle 64 grubuna da giremeyeceği açıktır. Zira bu tür satış, hiç bir zaman olağan nitelikte bir satış değildir.

  O halde, duran varlık satışlarının "BRÜT" tutarının kaydedileceği grup, 67 numaralı "OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR" grubudur. Elbette satılan duran varlığın maliyeti de 68 numaralı gruba kaydedilecektir.

  Saptanan bu gruplar içinde hangi hesapların kullanılması gerektiği konusunda ise, “Önemlilik Kavramı” göz önünde tutularak karar verilmelidir. Bu kavramın gereklerine göre, ya bu gruplar içinde yer alan ve tebliğlerle açılmamış olan boş hesaplardan biri kullanılır, ya da 679 ve 689 hesaplar (hasılat ve maliyet için) kullanılır. Bu yazıdaki örnekte 679 ve 689 hesaplar kullanılmıştır.


  Şimdi, satılan duran varlığa ait değerlerin aşağıdaki gibi olduğunu kabul edelim:

  Demirbaş kayıtlı değeri (Enf.düz..Farkı dahil) : 32.300.000
  Maliyet değeri : 20.000.000
  Enf. Düz.. farkı : 12.300.000
  Birikmiş Amortisman (Enf. Düz. Farkı dahil) : 19.380.000
  Satış bedeli : 15.000.000
  Hesaplanan KDV : 2.700.000

  Bu verilere göre yapılan satışın kaydı;
  ------------ ??.??.???? ---------------
  100- KASA 17.700.000
  391- HESAPLANAN KDV 2.700.000
  679 01- DURAN VARLIK SATIŞ HASILATI 15.000.000
  -------------- --------------
  şeklinde olmalıdır.

  Görüldüğü gibi, her hangi bir kar/zarar hesabı yapılmadan (Gelir tablosu ilkeleri gereği) satış hasılatı bütünüyle (Brüt değeri ile) kayda alınmıştır.

  Satılan duran varlığın kaydının silinmesine gelince, yapılacak kayıt;
  ------------ ??.??.???? ---------------
  257 ?? ?? A DURAN V. BRKMŞ.AMORT. 19.380.000
  689 01- SATILAN DUR V. KALAN MLYT 12.920.000
  255 ?? ??- A DURAN V. MLYT BEDELİ/D.BAŞLAR 20.000.000
  255 ?? ??- A DURAN V.DEVR.ENF.DÜZ.FARKI/D.BAŞLAR 12.300.000
  -------------- --------------
  şeklinde olmalıdır.

  Görüldüğü gibi, duran varlığın düzeltmeler sonucu ulaşılan değeri ile, Birikmiş Amortismanı toplamı arasında kalan fark, satılan duran varlığın kalan maliyetini oluşturmuş, ve 689 01 hesaba aktarılmıştır. Yapılan bu işlemden sonra, elde edilen kar tutarı 679 01 hesaba kaydedilen satış hasılatı ile 689 01 hesaba kaydedilen maliyet arasındaki farktır. Yine dikkat edilmesi gereken konu, "Gelir Tablosu İlkeleri"nin “Brüt Değer” amacı gereği, "BRÜT GELİR" ve "BRÜT GİDER" tutarları, yani satış hasılatı tutarı ve satılan duran varlığın kalan maliyeti, bir birine mahsup edilmeden olduğu gibi gelir tablosunda yer almışlardır.

  Sonuç olarak, işletme isterse, oluşan bu kar tutarının, 679 ve 689 hesaplar aracılığıyla gelir tablosuna gitmesine izin verecek, isterse de, gerekli kararları alarak, bu tutarı Yenileme Fonu olarak ayırabilecektir. Bu durumda yapılması gereken kayıt aşağıdaki gibidir;

  ------------ ??.??.???? ---------------
  679 01- DURAN VARLIK SATIŞ HASILATI 15.000.000
  689 01- SATILAN DUR V. KALAN MLYT 12.920.000
  549 ÖZEL FONLAR
  549 01- YENİLEME FONU 2.080.000
  -------------- --------------
  Saygılarımla<br />SMMM Nusret KURDOĞLU

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2005
  Mesajlar
  19

  demirbaş satışı muhasebe kaydı

  sevgili büyüklerim; verdiğiniz bilgiler için hepinize teşekkür ederim.
  benim bilmek istediğim duran varlık satışını beyanda matrah olarak nasıl göstereceğim?
  gördüğüm kadarıyla satışlar ;

  ----------- / -----------
  100 KASA HS. XXX
  679 DURAN VARLIK SAT.HAS.HS XXX
  391 HES. KDV. HS XXX
  -------- / -------------

  OLARAK KAYITLARA GİRİYOR VE TAKİBEN DEMİRBAŞIN SİLİNMESİ KAYDI YAPILIYOR... AMA BENİM ANLAMADIĞIM BEN SATIŞI YAPILMIŞ OLAN BU DURAN VARLIKĞI KDV BEYANNAMESİNDE NASIL GÖSTERECEĞİM.

  YARDIM EDERSENİZ SEVİNİRİM....

  ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM...
  ayatımız muhasebe

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2005
  Mesajlar
  5

  demirbaş satışı muhasebe kaydı

  FATİH BEY;
  DURAN VARLIK SATIŞ MATRAHINI BEYANNAMEDE GÖSTERMEYECEK SADECE HESAPLANAN KDV.SİNİ BEYANNAMENİN 30. SATIRINDAKİ İLAVE EDİLECEK KDV SATIRINA YAZACAKSINIZ.
  SELAMLAR

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2005
  Mesajlar
  19

  demirbaş satışı muhasebe kaydı

  yardımınız için çok teşekkür ederim.
  ayatımız muhasebe

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  193

  demirbaş satışı muhasebe kaydı

  Fatih Bey, Necati Bey,

  Dönem KDV matrahı sadece 600 hesaptan ibaret değildir. 600 hesaptaki tutarın yanı sıra, tüm diğer gelir hesaplarındaki KDV'ne tabi hasılat, hatta 380 ve 35 grubundaki bütün hasılatlar KDV matrahını oluşturur.

  679 hesaptaki tutar da matrahın içerisinde görünecek, hesaplanan KDV tutarı da Necati Bey'in belirttiği gibi "İlave edilecek KDV" sütununda değil, normak hesaplanan KDV bölümünde yer alacaktır.
  Saygılarımla<br />SMMM Nusret KURDOĞLU

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2005
  Mesajlar
  19

  demirbaş satışı muhasebe kaydı

  evet sevgili büyüğüm sizinde ilginize teşekkür ederim yardımlarınızı esirgemediğiniz için hepiniz sağolun ops:
  ayatımız muhasebe

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Demirbaş Satışı Muhasebe Kaydı ve Beyanı
  Konu Sahibi duzcelly Forum Muhasebe Kayıt Örnekleri ve Muhasebe Dersleri
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 25.Mayıs.2019, 17:23
 2. Demirbaş Satışı Muhasebe Kaydı
  Konu Sahibi ELENOR Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 10.Ekim.2014, 09:14
 3. Demirbaş Muhasebe Kaydı
  Konu Sahibi Lilliput Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 23.Mayıs.2013, 15:23
 4. Demirbaş Muhasebe Kaydı
  Konu Sahibi Lilliput Forum Türk Ticaret Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 23.Mayıs.2013, 12:37
 5. Demirbaş İade Muhasebe Kaydı
  Konu Sahibi Ayşegül Arslan Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 29.Aralık.2009, 12:12

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36