Tasfiye Kapanış Kurumlar Beyannmesini vereceğim E-Beyanname olarak veremıyorum bunu vergi adaresinden elden verilmesi ile ilgili özelge tamim veya tabliğ yazsının nerden bulaıblırm aşağıda bi özelge ve tamimden bahsediliyor. Bilgisi Olan aradaşlar yardımcı olursa sevınırım


Diğer taraftan; Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının tamim mahiyetindeki duyurusunda; 367 seri no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre zorunluluk kapsamında olmasına rağmen tüzel kişiler için tasfiye,devir,birleşme, hesap döneminin değişmesi durumunda verilmesi gereken kıst dönem beyannameler ile, gerçek kişiler için ölüm halinde verilmesi gereken kıst dönem beyannamelerin henüz elektronik ortamda alınamaması nedeniyle, söz konusu beyannamelerin kağıt ortamında vergi dairelerince kabul edilmesi gerektiği bildirilmiştir.

Yukarıda belirtilen yasa hükmü, tebliğ ve tamimle yapılan açıklamalar doğrultusunda; otomasyon sisteminin kıst dönem beyannamelerinin elektronik ortamda kabulüne imkan vermemesi nedeniyle, tasfiyenin sona erdiği döneme ilişkin tasfiye sonu beyannamesi ve bir önceki( 01.01.2006-31.12.2006 ) tasfiye dönemi beyannamesinin, 01.03.2007 tarihinde yasal süresinde kağıt ortamında verilmesi, 213 sayılı V.U.K.ununda yazılı ?Mücbir Sebep? hali olarak değerlendirilerek Özel Usulsüzlük cezası kesilmemesi gerekmektedir.