Muhtasar Beyanname

Aynı vergi dairesinin faaliyet alanında birden fazla şubesi bulunan mükelleflerin; her bir şube için ayrı muhtasar beyannameyi elektronik ortamda e-beyanname olarak verebilmeleri teknik olarak mümkün bulunmamaktadır.

Bu nedenle, 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin VI- Elektronik Beyanname Gönderilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar bölümünün 8 inci bendinde " Elektronik beyanname programları, e-beyanname ile birlikte verilmesi gereken bilgi, belge ve listelerin de elektronik ortamda düzenlenerek gönderilmesine imkan verecek şekilde hazırlanmıştır.

Bununla birlikte bazı belge ve raporların, bu aşamada elektronik ortamda alınması mümkün bulunmadığından, e-beyanname gönderme programında yer almayan belge ve raporlar dilekçe ekinde beyanname verme süresi içerisinde ilgili vergi dairesine verilecektir." denildiğinden aynı vergi dairesi faaliyet alanında birden fazla şubesi bulunan mükellefler; şubelerinden biri için verilmesi gereken muhtasar beyannameyi elektronik ortamda göndereceklerdir.Aynı vergi dairesi faaliyet alanı içindeki diğer şubelere ait muhtasar beyannamelerini ise bu hususu açıklayan dilekçe ekinde kağıt ortamında vereceklerdir.

Diğer taraftan, aynı vergi dairesi faaliyet alanında birden fazla şubesi bulunan mükelleflerin aynı vergi dairesine aynı dönem için her bir şube adına ayrı ayrı elektronik ortamda muhtasar beyanname verilmesine imkan veren program çalışmaları devam etmektedir. Söz konusu program uygulamaya konulduğunda duyurusu yapılacaktır.