kamu işçi maaş

Konu: SPK' ya Tabi Olmayan Şirketin Kayıtlarını UFRS' ye Göre Tutması Hk.

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Kasım.2005
  Mesajlar
  342

  SPK' ya Tabi Olmayan Şirketin Kayıtlarını UFRS' ye Göre Tutması Hk.

  SPK'ya tabi olmayan şirketin istemesi halinde kayıtlarını UFRS standartlarına göre tutması (Elbette VUK ve KV Kanunu yükümlülklerini de yerine getirerek) mümkünmüdür.

  Diğer araftan Kar Dağıtımına ilişkin Toplanacak olan Genel Kurul UFRS göre düzenlenen Bilançoyu dikkate alarak kar dağıtabilir mi?

  Türk Ticaret Kanunun da konuya ilişkin açıklama varmıdır?

  Saygılarımla


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Kasım.2005
  Mesajlar
  342

  Ynt: SPK' ya Tabi Olmayan Şirketin Kayıtlarını UFRS' ye Göre Tutması Hk.

  Değerli Meslektaşlar Konu Hakkında şu ana kadar yaptığım çalışmaları sizinle paylaşmak istiyorum.

  I - VUK AÇISINDAN İLGİLİ MEVZUAT
  213 sayılı VUK md.175
  ??.. Maliye Bakanlığı; muhasebe standartları, tek düzen hesap planı ve mali tabloların çıkarılmasına ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, bunları mükellef, şirket ve işletme türleri itibariyle uygulatmaya ve buna ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

  213 sayılı VUK?nun Mükerrer Madde 257
  Maliye Bakanlığı;
  1. Mükellef ve meslek grupları itibariyle muhasebe usul ve esaslarını tespit etmeye, bu Kanuna göre tutulmakta olan defter ve belgeler ile bunlara ilaveten tutulmasını veya düzenlenmesini uygun gördüğü defter ve belgelerin mahiyet, şekil ve ihtiva etmesi zorunlu bilgileri belirlemeye, bunlarda değişiklik yapmaya; ?????????..yetkilidir.
  1.Sayılı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği;
  213 sayılı Vergi Usul Kanununun 175 ve mükerrer 257. maddelerinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak;
  a) Muhasebenin Temel Kavramları,
  b) Muhasebe Politikalarının Açıklanması,
  c) Mali Tablolar İlkeleri,
  d) Mali Tabloların Düzenlenmesi ve Sunulması
  e) Tekdüzen Hesap Çerçevesi Hesap Planı ve İşleyişi, konularında düzenlemeler yapılmış ve bu düzenlemeler Tebliğin ekini oluşturmuştur.

  DÜZENLEMENİN KAPSAMI :
  Yapılan düzenlemenin kapsamına bilanço esasına göre defter tutan gerçek ve tüzel kişiler girmektedir. Diğer bir anlatımla, söz konusu teşebbüs ve işletmeler bu Tebliğle belirlenen muhasebe usul ve esaslarına uymak zorundadırlar. Teşebbüs ve işletmelerin kamu idare ve müesseselerine ait olması hukuki yapılarının farklılığı, özel kanunlarının bulunması, vergi muafiyet ve istisnalarından yararlanmaları, bu mecburiyetleri yerine getirmelerine engel teşkil etmemektedir. Bu teşebbüs ve işletmelerin ticari esaslara göre faaliyet göstermeleri, belirlenen muhasebe usul ve esaslarına uymaları için yeterlidir.

  YAPILAN DÜZENLEMENİN VERGİ MEVZUATI İLE İLİŞKİSİ VE YAPTIRIMI :
  Bu düzenleme kapsamında bulunan işletmeler, muhasebe sistemlerini bu Tebliğ ve Eki'nde öngörülen kurallara uygun olarak yürüteceklerdir. Ancak vergiye tabi kârın tespiti aşamasında vergi kanunlarında yer alan özel hükümleri göz önünde bulundurmak zorundadırlar. Diğer bir anlatımla, bu düzenlemede yer alan kavram ve ilkeler ile mali tabloların düzenlenmesi ve sunulmasına ilişkin esaslar çerçevesinde düzenlenecek mali tabloların tekliği değiştirilemez olup; işletmeler söz konusu mali tablolardan hareketle vergiye tabi safi kazancın tespitinde vergi mevzuatı uyarınca istenilen bilgileri sağlayacak şekilde gerekli düzenleme ve hesaplamaları yapacaklardır.

  II- SPK AÇISINDAN İLGİLİ MEVZUAT
  SPK GENEL TEBLİĞİ SERİ XI NO:25 de
  Sermaye piyasası muhasebe defteri:
  Madde 722. Mali tablo ve raporların bu Tebliğ uyarınca hazırlanmasına ilişkin hesaplamalar nedeniyle, işletmelerin diğer mevzuat uyarınca tutmakla mükellef oldukları kanuni defter ve belgelere yeni kayıtlar yapılamaz ve bu kayıtlar değiştirilemez.
  Mali tabloların bu Tebliğ hükümleri uyarınca hazırlandığı dönemlerde işletmeler, muhasebe defter ve kayıtları ile bu Tebliğ uyarınca hazırlanmış mali tablolar arasındaki ilişkiyi kurmak ve bir sonraki yıl mali tablolarının sağlıklı bir şekilde hazırlanmasını sağlamak üzere Sermaye Piyasası Muhasebe Defteri. tutarlar.

  III- 01.01.2009 TR.İTİBARİYLE YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ BEKENEN TTK VE TTK YÜRÜRLÜĞÜ İLE İLGİLİ YASA TASLAĞI AÇISINDAN
  Yeni Türk Ticaret Yasa tasarısının 88. maddesi ile tacirler muhasebeye ilişkin konularda TMSK tarafından yayınlanacak olan TMS?na uyulması hususunu hükme bağlamıştır.
  Yine TTK Yürürlüğü ve Uygulama Şekli hakkındaki Kanun Tasarısının ilgili maddesi aşağıdaki gibidir.

  Türkiye Muhasebe Standartlarının uygulanması
  MADDE 13- (1) a) Gerçek ve tüzel kişi tüm tacirler, 1/1/2009 tarihinde veya özel hesap dönemi dolayısıyla daha sonraki bir tarihte başlayacak hesap dönemi için, gerek münferit gerek konsolide finansal tablolarının düzenlenmesinde, Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından hazırlanmış Türkiye Muhasebe Standartlarını uygulamak zorundadır.
  b) Tacirler, 31/12/2008 tarihinde veya özel hesap dönemi dolayısıyla daha sonraki bir tarihte sona erecek olan hesap dönemlerine ilişkin bilânçolarını, Türkiye Muhasebe Standartlarına göre düzeltmek ve düzeltilmiş bilânçolarını 1/1/2009 tarihinde veya özel hesap dönemi bulunanlar daha sonraki bir tarihte başlayacak hesap döneminin açılış bilânçosu olarak hesaplara ve tablolara geçirmek zorundadır. Bilânço hesaplarının düzeltilmesi nedeniyle bu ilk geçişte ortaya çıkan farklar, Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olarak pasifte özkaynaklar grubunda açılacak fark hesaplarında muhasebeleştirilir ve bu farkların hangi hesapların düzeltilmesinden kaynaklandığına ayrıntıda yer verilir.
  (2) a) Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu, küçük ölçekli sermaye şirketleri ile her ölçekteki şahıs şirketleri, adi şirketler ve gerçek kişi tacirlere ait işletmeler için veya sektörler itibarıyla geçerli olacak uluslararası finansal raporlama standartları ile uyumlu özel Türkiye Muhasebe Standartları yayımlayabilir. Bu halde anılan şirketler ve işletmeler mezkûr özel standartları uygular. Ancak, bu şirket ve işletmelerden dileyenler, özel standartlar yerine, uluslararası finansal raporlara standartlarıyla tam uyumlu Türkiye Muhasebe Standartlarını uygulayabilir.
  b) Yukarıda belirtilen küçük sermaye şirketleri ile her ölçekteki şahıs şirketleri ve işletmeler de yayımlanacak özel standartların gereklerine göre bilânçolarını düzeltirler.
  (3) 1/1/2009 tarihinde veya özel hesap dönemi dolayısıyla daha sonraki bir tarihte başlayacak hesap dönemlerinden itibaren Türk Ticaret Kanununun 64 üncü maddesinin beşinci fıkrası uyarınca tacirler, Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunun tebliği ile belirlenmiş olan ticarî defterler ile 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulması zorunlu defterleri tutarlar. Söz konusu defterlerin açılış ve kapanış onaylarında Türk Ticaret Kanununun 64, 88, 514 ve 528 inci maddeleri ve ilgili diğer hükümleri uygulanır.
  (4) Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu, hem uluslararası finansal raporlama standartlarıyla uyumlu olarak Türkiye Muhasebe Standartlarından kavramsal çerçevede ve yorumlarda hem de özel standartlarda değişiklik yapıp, bunların uygulanmasını kararlaştırmaya yetkilidir.

  IV- SONUÇ;
  Yukarıda değinildiği üzere, VUK hükümlerine tabi ve bilanço usulüne göre defter tutan mükelleflerin Yevmiye Defterlerinde kayıtlarını Maliye Bakanlığınca yayımlanan THP çerçevesinde tutmak ve mali tablolarını bu hükümlere göre düzenlemek mecburiyetindedir.
  Bir başka ifade ile UFRS raporlamalarına uygun kayıtlar TTK ve VUK?nun ca tutulacak defterlere yazılamaz.(SPK XI NO:25 md.722)

  UFRS çerçevesindeki oluşturulan mali raporlar sadece ilgili standartlara göre gösterim amaçlı olduğundan bu ilkelere göre hazırlanacak mali tablolar esas alınarak kar dağıtımı yapılamaz.

  Sadece SPK?ya tabi halka açık şirketlerde Kar Dağıtımlarında UFRS raporları dikkate alınır.
  Konu XI 25 nolu tebliğin 724.maddesinde şu şekilde açıklanmıştır.?Kar dağıtımında, bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde hazırlanan mali tablolarda bulunan net dönem karı esas alınır. Kurulumuzun kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.? denilmektedir.

  SPK Mevzuatı dışında kalan şirketlerin Kar Dağıtımında TTK hükümlerine göre ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan THP çerçevesine göre düzenlenen Mali Tablolar esas alınır.

  Yeni TTK yasası yürürlüğe girerek uygulanmaya başlandığında UMS ile uyumlu Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunca Yayımlanan TMS?ye göre Mali Tablo hazırlanabilecektir.


  Saygılarımla

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. KDV ye tabi olmayan işlemler
  Konu Sahibi anemus Forum KDV
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 27.Nisan.2012, 14:14
 2. Tfrs Ufrs de Tek düzzene göre başlıca kayıt değişiklikleri
  Konu Sahibi Ertann Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 7
  Son Mesaj : 25.Mart.2012, 23:56
 3. Cevap: 1
  Son Mesaj : 06.Eylül.2010, 12:54
 4. Cevap: 0
  Son Mesaj : 26.Şubat.2009, 21:03
 5. 3568 Kanuna Göre SMMM Akrabalarının Defterlerini Tutması
  Konu Sahibi yasemin Forum SMMM Mevzuatı ve Sorunları
  Cevap: 18
  Son Mesaj : 14.Temmuz.2008, 09:26

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36