Bu sorun özelikle akaryakıt istasyonlarında ödeme kaydedici cihaza bağlı pompalardan araç plakalarına göre yapılan akaryakıt alım satımlarında yaşanmaktadır. Bilindiği üzere söz konusu fişlerde alıcı şirketin unvanı bulunmamakta sadece akaryakıt alımı yapılan aracın plakası bulunmaktadır. Buna göre KDV hariç 8.000 YTL?yi aşan bu işlemler toplamının, gerek satışı yapan istasyonun ve gerekse alışı yapan işletmenin Ba ve Bs formlarının Tablo II bölümünde yer alabilmesi teknik olarak mümkün olamamaktadır. Bu işlemlerin ?Limit Altı Alışlar veya Satışlar? bölümlerinde yer alması gerektiği açıktır. Nitekim konuya ilişkin Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığından Alınan 19/03/2007 tarih B.07.1.GİB.4.38.15.02/VUK-21-59/ 790 sayılı yazıda görüşümüzü destekler niteliktedir;Konu: Bs Formu düzenlenmesiİlgi:26.02.2007 tarih ve 1040 kayıt sayılı yazınız.İlgide kayıtlı dilekçenizde; ............. Malmüdürlüğünün .......... vergi kimlik numarasında kayıtlı mükellefiyetinize konu akaryakıt istasyonunda bulunan ve ödeme kaydedici cihaza bağlı pompalardan yapılan akaryakıt satışları için düzenlenen yazar kasa fişlerinin fatura yerine geçen belge olarak kabul edildiği ve bu fişler üzerinde plaka numarası ve satış tutarına ilişkin bilgilerin bulunduğu, ancak, kesilen fişlerin kime ait olduğunun bilinmesi imkan dahilinde olmadığından bahisle, bu tür satışların, Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu ile (Form Bs) bildirilmesi gerekip gerekmediği hususunda görüş isteminde bulunulduğu anlaşılmıştır.Diğer taraftan; 3100 Sayılı Kanunla ilgili olarak yayımlanan 68 Seri No'lu Genel Tebliğin 2'nci bendinde ise; akaryakıt pompaları ödeme kaydedici cihazlara bağlanmış olan istasyonlardan;a) Taşıt tanıma, müşteri tanıma vb. sistemler kullanılarak (fiş üzerinde "Taşıt veya müşteri tanıma sistemi faturaya dönüştürülecek" ibaresi bulunan)b) Bazı kurumlar tarafından geliştirilen özel kartlar kullanılarak (akıllı kart vb.)c) Taşıt tanıma, müşteri tanıma vb. sistemler olmaksızın müşteriler ile akaryakıt dağıtım şirketleri veya istasyon işletmecileri arasında yapılan özel anlaşmalara dayanılarak, gerçekleştirilen ve faturası mal teslimini müteakiben belirli periyotlarla düzenlenen akaryakıt satışlarına münhasır olmak üzere, bu satışlara ilişkin faturanın (katma değer vergisi açısından vergilendirme dönemi aşılmamak şartıyla) onbeş gün içinde dağıtım şirketleri ve/veya akaryakıt istasyon işletmecilerince Vergi Usul Kanununa göre toplu olarak düzenlenmesi uygun bulunmuştur.Bu itibarla; ödeme kaydedici cihaza bağlı pompalardan, yukarıda belirtilen şekillerden herhangi birine göre akaryakıt satışı yapılması halinde, düzenlenecek faturaların ?Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu? (Form Bs) düzenlenmesinde dikkate alınması, diğer bir anlatımla, ödeme kaydedici cihaz fişleri ile belgelenen ve alıcılara ilişkin bilgilerin yasal olarak aranmadığı satışların ise, dikkate alınmaması gerekmektedir.denilmektedir.