Mükellefin geçmiş yıl zararı hatalı işlemde re'sen dikkate alınmaz
Mükellefin geçmiş yıl zararı, bir sonraki yılı kârla kapattığının tespit edilmesi halinde re'sen dikkate alınmaz. Dolayısıyla zarar mahsubu yapılamaz.

SORU: Şirketimiz 2005 yılını zararla kapatmıştır. 2006 yılı faaliyet sonucu da zararla kapatılmıştır. Ancak yapılan incelemede 2006 yılında şirketimizin zarar etmediği, yapılan ve gider gösterilen bazı masraf kalemlerinin reddi ve yine bazı hâsılat tespiti ve kayıtlarının doğru olmadığı ileri sürülerek matrah farkı bulunmuştur. Bizim 2005 yılı zararını 2006 yılı sonuçları da menfi olduğu için indirim konusu yapmadığımız hesaplarımızdan belli iken, incelemeyi yapan elemanın bu gerçeği göz ardı ederek, oluşturduğu matrah farkı nedeniyle şirketimizin kârlı olduğunu tespit ederken geçmiş yıl zararını bundan düşmesi yani indirmesi gerekmez miydi?

YANIT:

Kurumlar Vergisi Yasası'nın 9.maddesi hükmü gereği olarak kurumlar vergisi matrahının tespitinde, kurumlar vergisi beyannamesinde her yıla ilişkin tutarlar ayrı ayrı gösterilmek şartıyla aşağıda belirtilen zararlar indirim konusu yapılır:

* Beş yıldan fazla nakledilmemek şartıyla geçmiş yılların beyannamelerinde yer alan zararlar,

* Türkiye'de kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlarla ilgili olanlar hariç olmak üzere, beş yıldan fazla nakledilmemek şartıyla yurt dışı faaliyetlerinden doğan zararlar,

Kurumlar Vergisi Yasası'nın 9.maddesine konu teşkil eden "Zarar Mahsubu"na ilişkin usulleri belirleme yetkisi ise Maliye Bakanlığına ait bulunmaktadır.

İlke olarak geçmiş yıl zararı, mahsup imkânının doğduğu ilk hesap döneminde kurum kazancından mahsup edilmelidir.

Zarar mahsubu yapılması konusu mükelleflere tanınmış bir haktır. Bu hakkın kullanılması aşamasında mükellef kayıtlarını öngörülen şekilde tutar ve bu bağlamda da zararını kâr ettiği yıl indirim konusu yaparsa mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde mükellefin bu mahsubu kabul edilmektedir. Ancak bir önceki yılın zararının mükellefçe ertesi yılın zararla kapatılması halinde, önceki yıl zararının mahsup edilememesi ile ilgili olarak, yapılan incelemeler sonucunda bir sonraki yılın zararla değil, kârla kapandığının tespiti halinde inceleme elemanı tarafından bir önceki yılın zararının re'sen dikkate alınması kanımızca mümkün değildir. Kaldı ki bir önceki yıl zararının teknik olarak doğruluğu konusu da inceleme yapılmadan anlaşılabilecek bir olgu daha doğrusu kesinlik kazanmış bir miktar olarak kabul edilmelidir.

Gerçekte mükelleflerin geçmiş yıllara ilişkin zararlarını bu zararlarını doğduğu dönemi izleyen ve kazanç ile sonuçlanan ilk hesap döneminden itibaren kazançlarından mahsup etmeleri, yasal olarak mükellefe tanınmış bir hak olup, bu hakkı kullanıp kullanmamakta serbesttir.

Bir sonraki yılı hatalı işlem yapmak suretiyle zararlı gibi göstererek bir önceki yılın zararının indirim konusu yapılmasını bir anlamda önleyen mükellefin bir önceki yıl zararının inceleme sonucunda bulunan kazançtan düşülmesi ancak bir önceki yıl zararının inceleme yöntemi ile kesin olarak tespiti halinde mümkün olabilir ki bu konuda mevcut yasal düzenlemelerde herhangi bir açıklık mevcut değildir.

Veysi Seviğ

18.06.2008