Alıntı Veysi Seviğ 29.08.2008 Referans Nickli Üyeden Alıntı
[size=9pt]
Vergi Usul Yasası'nın mükerrer 257'nci maddesinin 4 numaralı bendi uyarınca Maliye Bakanlığı, beyannamelerinin elektronik ortamda gönderilmesine yönelik usul ve esasları belirleme yetkisine sahiptir. Bu bağlamda konuya ilişkin usul ve esaslar 340 sıra numaralı Vergi Usul Yasası genel tebliği ile belirlenmiş bulunmaktadır. Söz konusu tebliğde, elektronik ortamda beyanname "Gönderme Talep Formu ve Taahhütnamesi"ni, elektronik beyanname göndermek için aracılık yetkisi almak isteyenlerin ise "Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık Yetkisi Talep Formu ve Taahhütnamesi"ni doldurarak bağlı bulundukları vergi dairesine başvurmaları yönünde düzenleme yapılmıştır.
Bilahare 346 sıra numaralı Vergi Usul Yasası genel tebliği ile bazı beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi zorunluluğu getirilmiş olup, elektronik ortamda gönderilmesi zorunluluğu getirilen beyannamelerin gönderilmesi aşamasında aracılık yetkisi almak isteyen meslek mensuplarının bağlı bulundukları vergi dairelerine taahhütname verme zorunluluğu getirilmiştir. Ancak bu zorunluluk ile ilgili düzenleme Danıştay 7. Dairesi'nin 13.11.2007 gün ve 2005/1204 esas, 2007/4633 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.
Maliye Bakanlığı söz konusu iptal kararını dikkate alarak Vergi Usul Yasası 386 sıra numaralı genel tebliği ile "Elektronik Beyanname Gönderme Talep Formu ve Taahhütnamesi" ifadesini "Elektronik Beyanname Gönderme Talep Formu" şeklinde değiştirmiş bulunmaktadır. (22 Ağustos 2008 gün ve 26975 sayılı Resmi Gazete) Yine aynı şekilde "Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık Yetkisi Talep Formu" olarak yeniden tanımlanmıştır.
Yapılan yeni düzenleme ile beyannamelerini kendileri gönderecek mükellefler ile aracılık yetkisi verilmiş meslek mensupları bildirim anına kadar yapılan işlemlerden ve taraflarına verilen kullanıcı kodu, parola ve şifrenin kullanımından sorumlu olacaklardır.
Diğer yandan;
* Elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi verilmiş serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler, mükelleflerle aralarında düzenlemiş oldukları hizmet sözleşmeleri gereğince, mükelleflerin beyannamelerinde yer alan bilgilerini defter kayıtlarına ve bu kayıtların dayanağını teşkil eden belgelere uygun olmamasından dolayı ortaya çıkacak vergi ziyaı ve buna bağlı olarak salınacak vergi, kesilecek ceza ve hesaplanacak faizlerin ödenmesinden mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaktır.
Sadece aracılık hizmeti alan mükellefler veya kanuni temsilcileri, beyannameye yansıması gereken her türlü bilgiyi aracılık hizmeti veren gerçek ve tüzelkişilere, tam ve doğru olarak sunmakla yükümlüdürler. Aracılık hizmeti veren gerçek ve tüzelkişiler de verilen bu bilgiler doğrultusunda elektronik beyanname formatına uygun olarak beyannameleri düzenlemek zorundadırlar. Bu bilgilerin elektronik ortamda gönderilerek onaylanan beyannameye doğru yansıtılmaması halinde, ortaya çıkacak vergi ziyaı ve buna bağlı olarak salınacak vergi, kesilecek ceza ve hesaplanacak faizlerin ödenmesinden mükelleflerle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaklardır.
* Kullanıcı kodu, parola ve şifrenin aracılık yetkisi talep eden tüzelkişiliğin yetki verdiği kişiye teslimi aracılık yetkisi talep eden tüzelkişiliğe teslim hükmünde sayılacaktır.
Aracılık yetkisi verilmiş olan tüzelkişiliğin, yetki verdiği kişinin bu yetkisini iptal etmesi halinde durumu derhal ilgili vergi dairesine yazılı olarak bildirmesi gerekmektedir. Bu bildirimin ilgili vergi dairesi kayıtlarına girdiği ana kadar yapılan işlemlerden doğacak hukuki ve mali sorumluluk aracılık yetkisi verilmiş olan tüzelkişiliğe ait olacaktır.
Söz konusu yetkinin sona erdirildiğine dair ilgili vergi dairesine yazılı bildirim yapılmadığı takdirde yetki verilen kişinin aracılık yetkisi verilmiş olan tüzelkişiliği temsil yetkisinin devam ettiği kabul edilecektir.
* Elektronik ortamda yapılan işlemlerin tespit ve kanıtlanmasında, Gelir İdaresi Başkanlığı/Vergi Dairesi kayıtları esas alınacaktır.
* Beyannamelerini kendileri gönderebilecek mükellefler ile aracılık yetkisi verilmiş gerçek ve tüzelkişiler kendilerine verilen kullanıcı kodu, parola ve şifrenin kullanımından sorumlu olacaklardır.
Bu nedenle kullanıcı kodu, parola ve şifrelerini; başka amaçlarla kullanamazlar, herhangi bir üçüncü kişiye açıklayamazlar ve kullanımına izin veremezler, işyerinin satışı, transferi ve işi bırakmada üçüncü kişilere devredemezler, kiralayamazlar ve satamazlar.
* Elektronik ortamda gönderilme zorunluluğu getirilen beyannameler için belirlenen usul ve esaslar, elektronik ortamda gönderilme zorunluluğu getirilen bildirimler için de geçerlidir.
* Gelir İdaresi Başkanlığı/Vergi Dairesi, elektronik ortamda beyanname gönderme aracılık yetkesi verdiği gerçek ve tüzelkişilerin aracılık yetkisini kaldırmaya yetkili bulunmaktadır. Bu bağlamda aracılık yetkisi kaldırılan gerçek ve tüzelkişilere durum taahhütlü bir yazı ile bildirilir.