MUHTASAR BEYANNAMENİN ÜÇ AYLIK OLARAK VERİLMESİSORU: İşyerimizde on işçiden az eleman çalışmaktadır. Bizde bu nedenle Gelir Vergisi Kanunu'nda yer alan hükümden yararlanarak söz konusu çalışanlarımızın ücretinden kesilen gelir vergisini üçer aylık dönemler halinde ilgili vergi dairesine muhtasar beyanname ile bildirdik. Ancak yapılan denetim sonucunda bizim bu konuda vergi dairesine herhangi bir şekilde durumu yazılı olarak önceden bildirmediğimiz için üçer aylık beyanname hakkından yararlanamayacağımız iddia edilerek cezalı tarhiyata muhatap olduk.
YANIT: Gelir Vergisi Yasası'nın 98.maddesinin üçüncü fıkrası gereği olarak "Zirai ürün bedelleri üzerinden tevkifat yapanlar hariç olmak üzere, çalıştırdıkları hizmet erbabı sayısı on ve daha az olanlar, yapacakları tevkifatla ilgili muhtasar beyannamelerini bağlı bulundukları vergi dairesine önceden bildirmek şartıyla her ay yerine Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının yirmi üçüncü günü akşamına kadar verebilirler."
Dolayısıyla bu haktan yararlanabilmek için; önceden vergi dairesine yazılı olarak bildirmek koşuluyla üçer aylık dönemler halinde muhtasar beyanname verilmesi mümkün bulunmaktadır. Bu durum yasal açıdan bildirim esasına bağlanmıştır.
Önceden üçer aylık dönemler halinde çalışanlarla ilgili muhtasar beyannamenin verileceği hususunun ilgili vergi dairesine bildirilmemesi halinde söz konusu haktan yararlanmak mümkün değildir.
Konuya ilişkin olarak oluşan bir yargı kararında da "Gelir Vergisi Kanunu'nun 98.maddesinde, on ve daha az personel çalıştıranların bağlı oldukları vergi dairesine bildirmek şartıyla her ay yerine üçer aylık muhtasar beyanname verebileceklerinin düzenlendiği, bu konuda bildirimde bulunmayan mükellef için yapılan tarhiyatta hukuka aykırılık görülmediği" hususu hükme bağlanmıştır. (Danıştay 4. Daire E.No:2006/ 2812, K.No:2007/ 1573 )

Veysi Seviğ

10.09.2008