kamu işçi maaş

Konu: Kanaat Verici Vesika

 1. #1
  Ogün Güneş - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Ogün Güneş Guest

  Kanaat Verici Vesika

  Kanaat verici vesika

  Vergi Usul Kanununun 322 ve 323. maddeleri aşağıdaki gibidir;

  İKİNCİ BÖLÜM : ALACAKLARDA VE SERMAYEDE AMORTİSMAN

  DEĞERSİZ ALACAKLAR:

  Madde 322 - Kazai bir hükme veya kanaat verici bir vesikaya göre tahsiline artık imkan kalmıyan alacaklar, değersiz alacaktır.

  Değersiz alacaklar, bu mahiyete girdikleri tarihte tasarruf değerlerini kaybederler ve mukayyet kıymetleriyle zarara geçirilerek yok edilirler.

  İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerin bu Madde hükmüne giren değersiz alacakları, gider kaydedilmek suretiyle yok edilirler.

  ŞÜPHELİ ALACAKLAR:

  Madde 323 - (Değişik madde: 30/12/1980 - 2365/55 md.)

  Ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmak şartıyla;

  1. (Değişik bent: 01/05/1981 - 2455/3 md.) Dava veya icra safhasında bulunan alacaklar;

  2. Yapılan protestoya veya yazı ile bir defadan fazla istenilmesine rağmen borçlu tarafından ödenmemiş bulunan dava ve icra takibine değmeyecek derecede küçük alacaklar;

  Şüpheli alacak sayılır.

  Yukarıda yazılı şüpheli alacaklar için değerleme gününün tasarruf değerine göre pasifte karşılık ayrılabilir.

  Bu karşılığın hangi alacaklara ait olduğu karşılık hesabında gösterilir. Teminatlı alacaklarda bu karşılık teminattan geri kalan miktara inhisar eder.

  Şüpheli alacakların sonradan tahsil edilen miktarları tahsil edildikleri dönemde kar-zarar hesabına intikal ettirilir.
  --------------------------------

  Bu bağlamda; 322.maddeye giren kanaat verici vesikalar;

  # Borçlunun gaipliğine ilişkin mahkeme kararı ve buna bağlı olarak herhangi bir mal varlığının bulunmadığına dair resmi makam belgesi,
  # - Borçlunun herhangi bir mal varlığı bırakmadan ölümü ve mirasçıların da mirası reddettiklerine dair resmi belgeler,
  # - Borçlunun, alacaklı tarafından açılan davayı kazandığına dair, mahkeme kararı,
  # - Mahkeme huzurunda alacaktan vazgeçildiğine ilişkin olarak düzenlenmiş belgeler,
  # - Alacaktan vazgeçildiğine dair konkordato anlaşması, (Sadece alacaklının borçluyu ibra ettiği tutar değersiz alacak olarak kabul edilebilir.)
  # - Borçlunun, ülkeyi dönmemek üzere terk ettiğini belirleyen gazeteler ve bunu doğrulayan resmi makam belgeleri. Örnek olarak, yabancı bir ülkeye kaçma veya sığınma talebine ilişkin belgeler verilebilir.
  # - Borçlunun dolandırıcılıktan mahkum olması ve herhangi bir mal varlığı bulunmadığını belgeleyen resmi evrak ve diğerleri,
  # - Medeni Kanunu'nun 31. ve izleyen maddelerine göre mahkemelerce borçlu hakkında verilen gaiplik kararı,
  # - Borçlunun adresinin saptanamaması nedeniyle icra takibat dosyasının kaldırıldığını gösteren icra memurluğu yazısı,
  # - Borçlunun ölümünü ve mirasçılarının bulunmadığım kanıtlayan resmi soruşturma belgesi,
  # - Borçlunun ölümü ve mirasçılar adına Sulh Mahkemelerince verilmiş bulunan mirası ret kararı,
  # - Gerek doğuşu gerekse vazgeçilmesi bakımından belli ve inandırıcı sebepleri olmak şartıyla alacaktan vazgeçildiğini gösteren anlaşmalar, (Alacaklının tek taraflı irade beyanı ile alınmasından vazgeçilen alacakların, değeriz alacak olarak zarar kaydı mümkün değildir.)
  # - Ticaret mahkemesince borçlu hakkında verilmiş ve ilgili masa tarafından tasfiyeye tutulmuş bulunan iflas kararına ilişkin belgeler kanaat verici nitelikte belge veya belgelere örnek olarak gösterilebilir.

  ---------------------------------

  Problemim şu;
  Bir medikal şirketi hastalara tıbbi malzeme satmaktadır, hastalardan bu malzemelere ilişkin ücreti , hasta adına sosyal güvenlik kuruluşundan ödeneğin çıkmasından sonra vekaletname ile kendi alacağına mahsuben hasta adına tahsil etmektedir. Ancak bazı durumlarda , tıbbi malzemeyi alan hasta sosyal güvenlik kurumundan malzemenin bedelini alamadan vefat etmektedir, sosyal güvenlik kurumu da TC kimlik numarasının pasif şekilde (vefat nedenli) görünmesinden ötürü ödemeyi yapmamaktadır. Bu durumda medikal firması, bedelini tahsil edemediği/edemeceği satışın vergisini ödemektedir. Yukarıda alıntı yaptığım 322. maddedeki kanaat verici vesika kapsamına girdiğini düşünüyorum. Bu duruma örnek teşkil edebilecek uygulama yapan ve yorum yapabilecek forumdaş olursa sevinirim.


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Ocak.2006
  Mesajlar
  1.112

  Ynt: Kanaat Verici Vesika

  SSK bu ödemeyi, gerekçeleri ile, yapmayacağına ait bir yazı, belge...vs verirse bu tutarları gider yazabilirsiniz diye düşünüyorum. Çünkü hasta öldükten sonra SSK hasta adına artık herhangi bir ödeme yapmayacaksa hastadan tahsil ettiği primlerin tamamı SSK'nın geliri olmuştur artık. Dolayısıyla da sizin kabul edilebilir giderinizidir.

  Bu alacağın değersiz hale getirilmeden önce, hasta yakınlarından tahsil edilebileceği ihtimaline karşı da şüpheli hale getirilmesi aklıma yatan bir husus.

 3. #3
  UZMAN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  UZMAN Guest

  Ynt: Kanaat Verici Vesika

  Merhaba,
  Aşağıda sunduğum danıştay kararına göre, giderlere atmanız halinde bir sorun yaşamazsınız;

  Danıştay Dördüncü Daire

  Tarih : 21.04.1987

  Esas No. : 1985/5602

  Karar No. : 1987/265

  VUK Md322
  Tahsiline imkan bulunmadığı, kanaat verici bir vesika ile tevsik ve tespit edilen alacakların, işletme hesabı esnasında defter tutan mükel*lefçe ilgili yılda gider yazılması ve artan kısminin ise, müteakip yılda mahsup konuşu yapılmasında yasaya aykırılık yoktur.
  Bilindiği gibi, Vergi Usul Kanunu'nun 322. maddesinin birinci fıkrasında, "Kazai bir hükme veya kanaat verici bir vesikaya göre tahsiline artık imkan kalmayan alacaklar değersiz alacaktır." hükmü getirilmiş ve aynı maddenin son fıkrasında, "İşletme hesabına göre defter tutan mükelleflerin bu madde hükmüne göre değersiz alacakları gider kaydedilmek suretiyle yok edilirler." şeklinde özel bir hüküm ihdas edilmiştir.
  Yukarıdaki hükümlere göre, işletme hesabı esnasına göre defter tutan mükellef*ler, kazai bir hükme veya kanaat verici bir vesikaya göre tahsiline imkan kalmayan alacaklarım değersiz alacak olarak gider yazabileceklerdir.
  Buna göre, mükellef ........'in zahire satışından dolayı adi ortaklığın ölen ortağı ........'dan olan 7.509.000 liralık alacağının Vergi Usul Kanunu'nun 322. maddesin yukarıda metni açıklanan birinci fıkrası hükmüne göre, "Kanata verici bir vesikaya göre" tahsiline imkan kalmayan değersiz bir alacak olarak kabulü gerekir ki; bu du*rumda, ihtilaflı yılda işletme hesabına göre defter tuttuğu nizasız bulunan mükellefin, yukarıdaki madde gereğince söz konuşu değersiz alacağı gider olarak kayıtlarına in*tikal ettirmesi ve artan miktar için 1982 takvim yılında mahsup işlemi yapması mevzuata uygun olmaktadır.
  Açıklanan yasal nedenlerle, mükellef temyiz talebinin kabulü ile Vergi Mahkemesi kararının bozulmasına; salınan vergi ve kesilen kaçakçılık cezasının re'sen terkinine oybirliğiyle karar verildi.
  Saygılarımla;

 4. #4
  Ogün Güneş - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Ogün Güneş Guest

  Ynt: Kanaat Verici Vesika

  Sayın Uzman; alıntıladığınız yargı kararının tam metnini alıntılamanız mümkün mü? Vesika olarak ne sunulmuş mahkemeye.

 5. #5
  UZMAN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  UZMAN Guest

  Ynt: Kanaat Verici Vesika

  Merhaba,

  Baktım ama Ne yazık ki karar özeti var sadece ilgili sitede,

  ama dava aşamasında kişinin vefatını gösteren hehangi bir belge yeterli olacaktır. Zaten incelemede bile bu danıştay kararını gösterirseniz olay mahkemeye intikal etmeyecektir. Sadece kaıyla ilgili mahsuğ fişine kişinin vefatını belgeyen bir evrak koymanız yeterli olacaktır.

  Önemli olan husus borçlunun vefatının madde kapsamında değerlendirilmesi gerektiğidir.

  Saygılarımla,

 6. #6
  a.makineci - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  a.makineci isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  2.050

  Ynt: Kanaat Verici Vesika

  Merhaba ;

  18.11. den bu yana kararın aslına ulaşmaya çalışıyorum.Ulaşabildiğim kararı bugün sizlerle paylaşıyorum.


  T.C. Danistay 4.Dairesi

  Esas: 1985/5602

  Karar: 1987/265

  Karar Tarihi: 21.04.1987

  ÖZET: Mükellef ...'in zahire satışından dolayı adi ortaklığın ölen ortağı ...'dan olan alacağının Kanaata verici bir vesikaya göre tahsiline imkan kalmayan değersiz bir alacak olarak kabulü gerekir. Bu durumda, ihtilaflı yılda işletme hesabına göre defter tuttuğu nizasız bulunan mükellefin, söz konuşu değersiz alacağı gider olarak kayıtlarına intikal ettirmesi ve artan miktar için 1982 takvim yılında mahsup işlemi yapması mevzuata uygun olmaktadır.
  (213 S. K. m. 322)

  Dava: Bilindiği gibi, Vergi Usul Kanunu'nun 322. maddesinin birinci fıkrasında, " Kazai bir hükme veya kanaat verici bir vesikaya göre tahsiline artık imkan kalmayan alacaklar değersiz alacaktır." hükmü getirilmiş ve aynı maddenin son fıkrasında, " İşletme hesabına göre defter tutan mükelleflerin bu madde hükmüne göre değersiz alacakları gider kaydedilmek suretiyle yok edilirler." şeklinde özel bir hüküm ihdas edilmiştir.

  Yukarıdaki hükümlere göre, işletme hesabı esnasına göre defter tutan mükellefler, kazai bir hükme veya kanaat verici bir vesikaya göre tahsiline imkan kalmayan alacaklarını değersiz alacak olarak gider yazabileceklerdir.
  Buna göre, mükellef ...'in zahire satışından dolayı adi ortaklığın ölen ortağı ...'dan olan 7.509.000 liralık alacağının Vergi Usul Kanunu'nun 322. maddesin yukarıda metni açıklanan birinci fıkrası hükmüne göre, "Kanata verici bir vesikaya göre" tahsiline imkan kalmayan değersiz bir alacak olarak kabulü gerekir ki; bu durumda, ihtilaflı yılda işletme hesabına göre defter tuttuğu nizasız bulunan mükellefin, yukarıdaki madde gereğince söz konuşu değersiz alacağı gider olarak kayıtlarına intikal ettirmesi ve artan miktar için 1982 takvim yılında mahsup işlemi yapması mevzuata uygun olmaktadır.

  Sonuç: Açıklanan yasal nedenlerle, mükellef temyiz talebinin kabulü ile Vergi Mahkemesi kararının bozulmasına; salınan vergi ve kesilen kaçakçılık cezasının re'sen terkinine oybirliği ile karar verildi.
  Abdullah MAKİNECİ
  Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

 7. #7
  Ogün Güneş - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Ogün Güneş Guest

  Ynt: Kanaat Verici Vesika

  İlginiz için teşekkür ederim Abdullah Bey.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Gurur Verici Bir Tablo...
  Konu Sahibi murat genç Forum Konu Dışı
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 14.Temmuz.2007, 16:25

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36