kamu işçi maaş

Konu: Vergi Borçlarının İlk Taksit Ödemesi.?

 1. #1
  ZİNDAN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ZİNDAN isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Eylül.2006
  Mesajlar
  6.929

  Vergi Borçlarının İlk Taksit Ödemesi.?

  -Vergi borçlarına yapılan 18 taksitlik yapılandırmanın taksitlerini bankalara yatırabiliyormuyuz.?
  -Birde taksitlendirme hangi şartlarda bozuluyor.? Kaç taksit ödemeyince bozuluyor taksitlendirme.?
  Teşekkürler.


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  577

  Ynt: Vergi borçlarının ilk taksi ödemesi.?

  2.defa yatırılmadığında bozuluyor. İlk seferde dilekçe ile mazeret bildirilip v.dairesi mazereti kanul ediyor.

  Belki lazım olur

  B SERİ 4 SIRA NOLU TAHSİLÂT GENEL TEBLİĞİ İLE İLGİLİ

  SORU VE CEVAPLAR

  1. Ödeme kolaylığı sağlanan borçlar hangi tarihi kapsamaktadır?
  Vadesi 1Eylül 2008 tarihine kadar olan tüm amme alacaklarını kapsamaktadır.

  2. Hangi amme alacakları tecil edilecektir?
  Devlete ait olup Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerince takip ve tahsil edilen tüm amme alacakları tecil edilebilecektir. (2008 yılı gelir ve kazançları için tahakkuk eden geçici vergi ve bu vergi ile birlikte ödenmesi gereken damga vergisi hariç)

  3. Emlak vergisi ödeme kolaylığı kapsamına girecek midir?
  Emlak vergisi, Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerince takip ve tahsil edilmeyen bir vergi olduğundan tebliğ kapsamında yer almamaktadır.

  4. Vergi Dairelerinin tecil başvuru taleplerini kabul etmeme inisiyatifi var mı?
  Vergi dairelerinin böyle bir insiyatifi yoktur. Yapılacak tüm başvurular kabul edilecektir.

  5. Başvuru süresi ne zaman sona ermektedir?
  Başvuru süresi 28 Kasım 2008 mesai saati sonuna kadardır.

  6. Mükellefin vergi dairesine borcu varsa başvuru nasıl yapılacaktır?
  Tecil ve taksitlendirmeden yararlanmak isteyen mükellefler bağlı bulundukları vergi dairesine yazılı olarak başvuracaklar, birden fazla vergi dairesine borcu bulunanlar ise her vergi dairesine olan borçları için ayrı ayrı başvuruda bulunacaklardır.

  7. Adres değişikliği ya da vergi dairesinin bölünmesi ve sair sebeplerle dairesi değişen mükelleflerin bu tebliğe göre dairelerine yapacakları tecil başvurusu diğer dairelere gönderilecek mi?
  Birden fazla vergi dairesinde mükellefiyet kaydı bulunan mükellefler her bir vergi dairesine olan borçları için ayrı talepte bulunacaklardır.

  8. Başvurunun fiilen vergi dairesine yapılması şart mıdır?
  Başvuruların mükellef tarafından bizzat yapılması genel kural olmakla birlikte, posta yolu ile de başvuru yapılması mümkün olup, bu takdirde başvuru dilekçelerinin taahhütlü posta veya APS ile gönderilmesi halinde postaya verildiği tarih, adi posta ile gönderilmesi halinde ise vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarih başvuru tarihi olarak dikkate alınacaktır.

  9. Vekalet ile yapılacak başvurular kabul edilecek mi?
  6183 sayılı Kanunun 48. maddesine göre tecil yapılabilmesi için borçlunun yazılı müracaatı şarttır. Borçlu bu müracaatı bizzat yapabileceği gibi kanuni temsilcileri veya bu konuda özel olarak vekalet verilen kişiler marifetiyle de yapabilecektir.

  10. Uygulanacak faiz oranı nedir? Vade kaç aydır?
  Yıllık % 3 tecil faizi uygulanacak olup, ilk taksit Aralık/2008 ayından başlamak ve eşit taksitler halinde olmak üzere 18 aylık ödeme süresi tanınmıştır.


  11. Taksitlendirilecek borçlarda bir üst sınır var mıdır?
  Tutarına bakılmaksızın bütün başvurular vergi dairesine yapılacak ve vergi dairesi tarafından sonuçlandırılacaktır.

  12. Vadesi 1 Eylül 2008?e kadar olup daha önce tecil edilmiş olan alacaklar için bu tebliğe göre yeniden tecil talebinde bulunulmaması durumunda uygulanacak tecil faiz oranı ne olacaktır?
  Tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarının, bu Tebliğin yayımı tarihinden sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına, müracaat tarihlerinden bu Tebliğin yayımı tarihine kadar geçerli olan tecil faizi oranları, bu Tebliğin yayımı tarihinden sonra ise bu Tebliğ ile belirlenen taksit süresi boyunca yıllık % 3 oranında tecil faizi hesaplanacaktır.

  13. Vadesi 1 Eylül 2008?e kadar olup daha önce tecil edilmiş olan alacaklar için bu tebliğe göre yeniden tecil talebinde bulunulması halinde taksit süresi ne olacaktır?
  Borçları daha önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödemekte olan mükelleflerin, bu Tebliğden, verilecek tecil süresi için yararlanmak istemeleri halinde, bağlı oldukları vergi dairesine dilekçe ile başvurularını yapmaları gerekmektedir. Bu durumda kendilerine verilebilecek azami sürenin ilk müracaat tarihinden itibaren 36 ayı geçmemesi gerektiği gibi bu Tebliğde belirtilen 18 aylık taksit süresini de aşmaması gerekmektedir.  14. 6183 S.K. 48.Md. göre başvuruda bulunup, değerlendirme aşamasında bulunan talepler nasıl değerlendirilecektir?
  Vadesi 1 Eylül 2008 tarihinden önce olan borçları için 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil talebinde bulunan, ancak talepleri değerlendirme aşamasında olan mükelleflerden bu Tebliğ hükümlerinden yararlanmak isteyenlerin bu Tebliğde belirlenen sürede yazılı olarak ilgili vergi dairelerine başvurmaları gerekmektedir. Bu çerçevede başvuruda bulunan mükelleflerin borçları için ilk müracaat tarihinden bu Tebliğin yayımlandığı tarihe kadar geçerli olan tecil faizi oranları, bu Tebliğin yayımı tarihinden sonra da yıllık % 3 oranında tecil faizi oranı uygulanacak ve taksitlendirmelerde ilk müracaat tarihinden itibaren 36 aylık süre ve bu Tebliğde belirtilen 18 aylık süre aşılmayacaktır.

  15. Taksitlendirilen borçlar için borcu yoktur yazısı alınabilir mi?
  Bu Tebliğ kapsamında borçları taksitlendirilen mükelleflere, tecil ve taksitlendirilen borçlarının % 10?unu ödemiş olmaları ve vadesi geçmiş başkaca bir borcunun bulunmaması şartlarıyla vadesi geçmiş borcunun bulunmadığına dair yazı verilecektir.

  16. MTV borcu olan mükellefler bu tebliğden yararlanmak üzere başvurularını ne şekilde yapacaklardır?
  Motorlu taşıtlar vergisinden borcu olan mükelleflerin, bu Tebliğ ile getirilen düzenlemeden yararlanmak üzere her bir taşıt itibarıyla hesaplanacak toplam borç tutarı için başvuruda bulunmaları zorunludur.

  17. Bu tebliğe göre MTV borçları tecil edilen mükellefler maliki oldukları taşıtları için satış veya devir işlemi yapabilirler mi?
  Bu Tebliğ kapsamında motorlu taşıtlara ilişkin vergi borçları tecil edilmiş mükelleflerin, maliki oldukları taşıta ilişkin satış ya da devir işlemi yapabilmeleri için tecil edilen borçlarını defaten ödemeleri gerekmektedir.

  18. Hangi durumda mükellef tecili ihlal etmiş sayılacaktır?
  Bu Tebliğ kapsamında yapılan taksitlendirmelere uygun ödemede bulunulmaması halinde tecil ihlal edilmiş olacaktır. Ancak mükelleflerin taksitlendirme süresi içerisinde tecilin geçerli sayılması yönünde talepte bulunmaları halinde bu talepleri tecili yapan vergi dairelerince değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

  19. Bu tebliğe göre yapılan tecili ihlal eden mükellefler tecilin tekrar geçerli sayılmasını talep edebilecekler midir?
  İlgili vergi dairelerince tecilin geçerli sayılabilmesi için taksitlendirme süresi içerisinde en fazla 2 taksitin süresinde ödenmemesi ve tecil ihlaline neden olan taksit tutarlarının hesap edilecek tecil faizi ile birlikte tecilin geçerli sayıldığına ilişkin yazının tebliğ edildiği tarihten itibaren 5 iş günü içinde ödenmesi şartları aranılacaktır.
  Tecil ihlaline neden olan taksitin son taksit olması halinde mükelleflerin tecilin geçerli sayılmasına ilişkin taleplerini en geç son taksit ödeme süresini izleyen ayın sonuna kadar yapmaları gerekmekte olup bu tarihten sonra yapılacak başvurular üzerine tecil geçerli sayılmayacaktır.

  20. Tecil için başvurulan amme alacaklarına hangi oranda teminat uygulanacaktır?
  Tecil edilen amme alacaklarından 50.000._ YTL?nin altında olanlar için teminat istenilmeyecek, 50.000._ YTL?nin üzerindeki alacaklar için 50.000._ YTL?yi aşan kısmın yarısı tutarında teminat istenilecektir.


  21. Kanuni temsilciler başvurusu nasıl bir özellik arz etmektedir?
  213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile 6183 sayılı Kanunda yer alan sorumluluk düzenlemeleri nedeniyle mirasçılar, kanuni temsilciler ve ortaklar gibi asıl amme borçlusu dışında amme borçlusu sayılan kişiler de bu Tebliğ ile getirilen düzenlemeden sorumlu oldukları tutar için talepte bulunmaları halinde yararlanabileceklerdir.


  22. Borçları 5736 sayılı Kanuna göre tahakkuka bağlanan amme borçluları aynı zamanda bu tebliğ kapsamında tecilden yararlanabilecek midir?
  5736 sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri kapsamında taksitlendirilen amme alacakları söz konusu Kanun çerçevesinde taksitlendirildiğinden bu Tebliğ kapsamına girmemektedir.
  İnsanlar Kırmızı Güllerin Peşinden Koşarken Ayaklarının Altında Ezilen Papatyaların Farkında Olmaz Çoğu Zaman.

 3. #3
  ZİNDAN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ZİNDAN isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Eylül.2006
  Mesajlar
  6.929

  Ynt: Vergi borçlarının ilk taksi ödemesi.?

  Vergi dairesine sordum.İki taksit ödememe imkanınız var dediler, 3. taksitte taksitlendirme bozulur dediler.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Torba Yasa Öncesi Taksit İptal Edilip Tekrar Taksit Mümkün mü ?
  Konu Sahibi SerhanSerhan Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 20.Ekim.2014, 11:22
 2. Mesleki Sorumluluk Ödemesi Taksit Bedeli
  Konu Sahibi erhan_1966 Forum Konu Dışı
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 18.Aralık.2012, 09:48
 3. 6111 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılacak 10.Taksit Ödemesi Hk.
  Konu Sahibi ebru şener Forum Güncel Konular - Haberler
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 29.Kasım.2012, 10:25
 4. 6111 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılacak 9.Taksit Ödemesi Hk.
  Konu Sahibi ebru şener Forum Güncel Konular - Haberler
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 01.Ekim.2012, 13:29
 5. Vergi Borçlarının Taksitlendirilmesi
  Konu Sahibi nane Forum Diğer Vergi Kanunları
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 04.Kasım.2008, 09:02

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36