kamu işçi maaş

Like Tree2Beğeni

Konu: Taşıt Alımlarında KDV ve ÖTV nin Muhasebe Kaydı?

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  171

  Taşıt Alımlarında KDV ve ÖTV nin Muhasebe Kaydı?

  merhaba

  Ticari veya Binek taşıt alımlarında faturadaki KDV ve ÖTV Direkt gider mi yazılmalı yoksa maliyete mi dahil edilmeli ?

  teşekkürler


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  470

  Taşıt Alımlarında KDV ve ÖTV nin Muhasebe Kaydı?

  binek otolara ait k.d.v. indirim konusu yapılamaz.maliyete dahil edilir.

  kolay gelsin.
  Keser döner sap döner, gün olur hesap döner. Bir gün hesabın döneceğini unutmayalım.

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  240

  Taşıt Alımlarında KDV ve ÖTV nin Muhasebe Kaydı?

  merhaba
  ticari araçlarda bilindiği gibi kdv indirimi yapılabilir ama binek araçlarda kdv nin indirimi mümkün değildir. gider veya maliyet yazılabiliri.
  ötv ise aracın maliyetine yazılmalıdır.
  Söylesem tesiri yok;Konuşmasam gönül razı değil (fuzuli)

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  5

  Taşıt Alımlarında KDV ve ÖTV nin Muhasebe Kaydı?

  Değerli Arkadaşlar,

  Binek otolarda KDV'nin indirim konusu yapılamayacağı açıktır. Ancak ÖTV konusunda uygulama farklıdır. Konuya ilişkin muktezayı aşağıya aktardım.

  Şükrü ŞENALP
  Yeminli Mali Müşavir

  ---------------------------------------

  T.C.
  İSTANBUL VALİLİĞİ
  İl Defterdarlığı
  Katma Değer Vergisi Gelir
  Müdürlüğü


  TARİH: 01.12.2003
  SAYI : KDV.MUK.B.07.4.DEF.0.34.18.01.6602
  KONU : Aracın ilk iktisabında ödenen ÖTV’nin gider
  yada maliyet yazılmasında seçme hakkı olup olmadığı.


  ……………….. A.Ş.


  İlgi dilekçenizde şirketinizce satın alınan binek otomobillerin ilk iktisabında ödenmiş olan özel tüketim vergisinin aracın maliyetine intikal ettirilmesi veya genel giderler arasında gösterilmesinde ihtiyarilik olup olmadığı hususunda tarafımızdan görüş talep edilmektedir.
  4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 1. maddesinin 1/b bendinde (II) sayılı listede yer alan mallardan kayıt ve tescile tabi olanların ilk iktisabının bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV’ne tabi olduğu hükme bağlanmıştır.
  Kanunun 19/a bendi uyarınca, kayıt ve tescile tabi motorlu araçların ÖTV Kanunun Resmi Gazete’de yayımlandığı 12/6/2002 tarihinden itibaren ilk iktisabında taşıt alım vergisi, yürürlükten kaldırılmıştır.
  Vergi Usul Kanununun 270. maddesinin son fıkrasında, mükellefin noter, mahkeme, kıymet takdiri, komisyon ve tellaliye giderleri ile Emlak Alım ve Taşıt Alım Vergilerini maliyet bedeline ithal etmekte veya genel giderler arasında göstermekte serbest oldukları hükmü yer almaktadır.
  Buna göre; şirketiniz tarafından satın alınan binek otomobili için ödenen ve indirim konusu yapılamayacak olan özel tüketim vergisinin kurumlar vergisinin hesabında gider veya maliyet unsuru olarak kayıtlara intikal ettirilmesi mümkün bulunmaktadır.
  Bilgi edinilmesini rica ederim.

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Haziran.2008
  Mesajlar
  37

  Ynt: Taşıt Alımlarında KDV ve ÖTV nin Muhasebe Kaydı?

  Arkadaşlar ortada bir yanlış anlaşılma olduğunu düşünüyorum. Bu forumda KDV ile ÖTV farklıdır. KDV maliyet ÖTV gider olacak şeklinde anlam çıkmaktadır ancak KDV ve ÖTV farklı olmayıp binek otolarda Maliyete veya gider hesaplarında gösterilebilir. Bu meyanda iki vergi arasında fark bulunmamaktadır. Şahsi görüşüm iki vergi tutarınıda gider yapmak mantık dahilinde olacaktır ki , bazı binek oto alımlarında 180.000 YTL veya 200.000 YTL ve daha fazla ÖTV+KDV toplamı çıkmakta ve bunların gider yapılması şirket lehine olmaktadır.
  Ancak kafama takılan bir şey bunu yazdım iyi hoşta bakıldığında işin mahiyetine göre gider veya maliyete altılabilir denilmektedir. Şimdi işin mahiyeti derken neye göre maliyet neye göre gider yazılacak.

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2006
  Mesajlar
  166

  Ynt: Taşıt Alımlarında KDV ve ÖTV nin Muhasebe Kaydı?

  Sayın skarsel ,

  maliyet ya da gider olarak kaydetme sonucu neler ortaya çıkar bir bakalım.

  gider olarak kaydettiğmiz zaman
  1- Kar/Zarar hesabını doğrudan etkiler
  2- Kar eden işletmelerde karı,vergiyi ve dağıtılabilir karı doğrudan etkiler
  3- Zarar eden işletmelerde zararı doğrudan büyütür.

  maliyet olarak kaydettiğimiz zaman 1,2 ve 3'ü hesaplanan amortisman kadar etkiler

  Gider mi yazalım maliyete mi ilave edelim sorusunun cevabı işletmenin Kar/Zarar ve dağıtılması düşünülen karı ile ilgili olmalıdır.
  Mükellef/müşteri az vergi ödesin = gider yazılır
  Mükellef/müşteri vergi ödesin = maliyet yazılır

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Kasım.2008
  Mesajlar
  1

  Ynt: Taşıt Alımlarında KDV ve ÖTV nin Muhasebe Kaydı?

  merhaba,

  taşıt alımlarında ödenen ÖTV'nin gider yazılması veya maliyete atılmasının ihtiyariliği konusunda herhangi sorun yok. ancak faaliyeti kısmen veya tamamen araç kralama işi olan bir işletme de bu ihtiyarilikten faydalanabiliyor mu? bu konuda herhangi bilgiye ulaşamadım. yardımlarınız için şimdiden teşekkürler...

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Ekim.2008
  Mesajlar
  43

  Ynt: Taşıt Alımlarında KDV ve ÖTV nin Muhasebe Kaydı?

  Son yıllarda banka kredisi ile binek otomobil alımındaki artış ile, söz konusu satın alımlara ait kredi faizi, ÖTV, KDV ve masrafların ne şekilde kayıtlandırılacağı hususunda yaşanan tereddütler artmıştır.

  ? Kredi faizleri ile ilgili açıklamalar :
  Banka kredisiyle oto alımındaki faizlerin sabit kıymet (binek oto) maliyetine ne şekilde intikal ettirileceği hususunda VUK?nun 163 sıra nolu Genel Tebliğinde ? ....yatırımların finansmanında kullanılan kredilerle ilgili faizlerden kuruluş dönemine ait olanların sabit kıymetle birlikte amortisman yoluyla itfa edilmek üzere yatırım maliyetine eklenmesi gerekmekte ; işletme dönemine ait olanların ise ilgili bulundukları yıllarda doğrudan gider yazılması ya da maliyete intikal ettirilmek suretiyle amortismana tabi tutulması ...? gerektiği açıklaması yapılmıştır.
  Tebliğde geçen ifadelerdeki, kuruluş döneminden; binek otonun alındığı yıl, işletme döneminden ise, sonraki yılların anlaşılması gerekmektedir.
  İlgili tebliğdeki açıklamalar doğrultusunda şirketler, binek oto dahil tüm sabit kıymet alımlarına ait krediler için ödenen faizlerin iktisap yılına ait olan kısmını söz konusu sabit kıymetin maliyetine dahil etmek zorundadır. Ancak işletme dönemine ait faizleri bir başka ifadeyle sonraki yıllara ait faiz giderlerini ister maliyete isterse gidere atmasında seçimlik hakka sahiptir.
  ? ÖTV ile ilgili açıklamalar :
  Vergi Usul Kanunu?nun 274. maddesinde satın alınan veya imal edilen emtianın maliyet bedeli ile değerleneceği, 262. maddesinde ise maliyet bedelinin iktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi veyahut değerinin artırılması münasebetiyle yapılan ödemelerle bunlara müteferri bilumum giderlerin toplamını ifade ettiği, hüküm altına alınmıştır. Bunlara ilaveten, VUK?nun 269. maddesinde taşıtların gayrimenkul gibi değerleneceği belirtilmiştir.
  Öte yandan taşıtları, gayrimenkul olarak değerlendirip gerekli değerleme kriterlerini bu açıdan incelediğimizde; gayrimenkullerin maliyet bedeline giren giderler başlığını taşıyan VUK?nun 270. maddesinde; ?Gayrimenkullerde maliyet bedeline satın alma bedelinden başka aşağıdaki giderler girer :........... Noter, mahkeme, kıymet takdiri, komisyon ve tellaliye giderleri ile emlak alım ve (5035 sayılı Kanunun 48/1-c maddesiyle değişen ibare) ( 01.01.2004 tarihinden geçerli olmak üzere) ÖZEL TÜKETİM VERGİLERİNİ maliyet bedeline ithal etmekte veya genel giderler arasında göstermekte mükellefler serbesttirler.? Hükmü yer almaktadır.
  Dolayısıyla mükellefler, satın aldıkları binek otomobillerin alış vesikasında gösterilen ÖTV tutarını aracın maliyetine veya gidere atmakta ihtiyari bırakılmıştır. Aşağıdaki örneğimizde ödenen ÖTV, binek otonun maliyetine intikal ettirilmiştir.
  ? KDV ile ilgili açıklamalar :
  Vergi mevzuatımızdaki bir çok tartışmalı hususun arasında bu konuda kendine yer bulmuştur.
  Uygulamada binek otonun iktisabında ödenen KDV ile ilgili tartışmalı hususlar halen devam etmekte olup bu konu ile ilgili olarak yasal mevzuat ve bizim görüşümüz aşağıda yer almaktadır.
  3065 sayılı KDVK.?nun 30.maddesinde hesaplanan KDV?den indirilemeyecek vergilere yer verilmiş olup 30/b bendinde ise ?Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere işletmelere ait binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisi? ifadesi ile binek oto alımlarında ödenen KDV?lerinin hesaplanan KDV?sinden indirilemeyeceği hüküm altına alınmıştır.
  Bununla beraber 23 Seri no.lu KDV Genel Tebliği?nde, mükelleflerin işletme amacı dışında iktisap ettikleri binek otomobillerinin alımı sırasında ödedikleri ve kanun gereği indirimi mümkün olmayan KDV?nin, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları gereğince işin mahiyetine göre gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınabileceğini açıklamıştır.
  Zira, Maliye Bakanlığı?nca verilen bir özelgede; ?binek otomobillerine ait olup indirilemeyen KDV?nin doğrudan gider veya maliyet unsuru olarak değerlendirilmesinde kanunen bir sakınca olmadığı? şeklinde idari görüş verilmiş bulunmaktadır. Söz konusu özelgenin ilgili bölümüne aşağıda yer verilmiştir.
  ?3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu?nun 30/b maddesine göre, faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere işletmelere ait binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan Katma Değer Vergisi hesaplanan katma değer vergisinden indirilemez.
  23 Seri no.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği?nin I bölümünde indirim konusu yapılamayan bu verginin Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları çerçevesinde işin mahiyetine göre gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınabileceği belirtilmiştir. (Maliye Bakanlığı?nın 20.06.2000 tarih, 29609 sayılı Özelgesi )
  Sonuç olarak; binek otomobillerin alış vesikasında gösterilen KDV?nin hesaplanan KDV?den indirilmesi sözkonusu değildir. Ancak yukarıdaki tebliğ, özelge ve açıklamalar ışığında sözkonusu KDV?nin gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınması hususunda mükelleflerin vereceği kararın herhangi bir sıkıntıya yol açmaması gerekirken, uygulamada indirilemeyen KDV?ni direkt gidere atan mükelleflerin cezalı tarhiyatlarla karşılaştıkları görülmektedir.
  Bize göre; mükelleflerin vergi planlaması çalışmaları sonucunda ek bir yüke neden olmayacağını gördüklerinde, binek otomobillere ait yapılan masraflar hariç olmak üzere satın alma yılına ait kredi faizleri, ÖTV?yi ve indirilemeyen KDV tutarını binek otonun maliyetine yüklemesi ve amortisman yoluyla itfa etmesi yerinde bir karar olacaktır.

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Mart.2006
  Mesajlar
  107

  Ynt: Taşıt Alımlarında KDV ve ÖTV nin Muhasebe Kaydı?

  Taşıt aldık ve ÖTV yi gidere atacağız. Fakat bu kanunen kabul edilmeyen gider midir yoksa çeşitli gidere mi yazmalıyız?

 10. #10
  Üyelik tarihi
  Eylül.2008
  Mesajlar
  1.263

  Ynt: Taşıt Alımlarında KDV ve ÖTV nin Muhasebe Kaydı?

  Alıntı serden Nickli Üyeden Alıntı
  Taşıt aldık ve ÖTV yi gidere atacağız. Fakat bu kanunen kabul edilmeyen gider midir yoksa çeşitli gidere mi yazmalıyız?
  gider yazabilir veya maliyete atabilirsiniz. kkeg değildir

  http://forum.alomaliye.com/index.php?topic=272.0
  İbrahim DEMİREL
  Marka Vekili / Patent Vekili / SMMM / SGM

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Muhasebe Taşıt Kira Kaydı
  Konu Sahibi xxmuhammet18xx Forum Muhasebe Kayıt Örnekleri ve Muhasebe Dersleri
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 12.Mayıs.2018, 14:31
 2. Taşıt Kredisinde Kısmi Kapama Muhasebe Kaydı
  Konu Sahibi eraskag Forum Diğer Vergi Kanunları
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 11.Temmuz.2013, 13:47
 3. Taşıt Alış Kaydı
  Konu Sahibi aday Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 8
  Son Mesaj : 21.Ocak.2010, 09:16
 4. Motorlu Taşıt Vergisinin Muhasebe Kaydı?
  Konu Sahibi merihs12 Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 6
  Son Mesaj : 29.Mayıs.2009, 15:46
 5. Adi Ortaklıklarda Taşıt Kaydı
  Konu Sahibi suleyman057 Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 6
  Son Mesaj : 10.Ocak.2009, 15:17

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36