kamu işçi maaş

Konu: Vefattan Dolayı Kapanan Bir Firmaya Düzenlenen Ba-Bs Cezası.

 1. #1
  Tahsin Kurt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Tahsin Kurt isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Nisan.2007
  Mesajlar
  7.789

  Vefattan Dolayı Kapanan Bir Firmaya Düzenlenen Ba-Bs Cezası.

  Selam arkadaşlar.
  2006 yılında 1.sınıf deftere tabi bir mükellef vefat ediyor,firma kapanıyor ve oğlu bilançoyu devir alarak ve kendi adına firmayı açarak işletmeye devam ediyor.Oğlu adına 2007 yılında devir aldığı tarihten sonraki aylar için BA-BS beyanı veriliyor,fakat vefat eden şahıs için vefat tarihine kadar ki faaliyet için bu bildirimler yapılmıyor.Şimdi de,bu bildirimler yapılmadığı için 1.390 TL özel usulsüzlük cezası kesiliyor.
  1- Ölüm halinde vergi cezaları kalkar diye biliyoruz ama vefattan sonra bu cezalar düzenlenebilir mi?
  2- Bu durumda ne yapmalıyız,cezayı ödemeli miyiz?

  Teşekkürler,saygılar.

  Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla,ışığından bir şey kaybetmez. (Mevlâna Celâlediin-i Rûmî)

 2. #2
  Ogün Güneş - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Ogün Güneş Guest

  Ynt: Vefattan Dolayı Kapanan Bir Firmaya Düzenlenen Ba-Bs Cezası.

  Borçlunun ölümü:
  Madde 7 ? Borçlunun ölümü halinde, mirası reddetmemiş mirasçılar hakkında da bu kanun hükümleri tatbik edilir. Borçlunun ölümünden evvel başlamış olan muamelelere devam olunur. Terekenin bir mahkeme veya iflas dairesi tarafından tasfiyesini gerektiren haller bu hükmün dışındadır.
  Mirasın tutulan defter mucibince kabulü halinde, mirasçı, deftere kaydedilmemiş olsa dahi amme alacağından mirastan kendisine düşen miktar ile mesuldür.
  _________________________________________________
  Vefattan sonra mirasçılar işe devam mı etti yoksa oğlu üzerine satış mı yapıldı.
  _________________________________________________

  VERGİ USUL KANUNU İÇ GENELGESİ SIRA NO : 2001/1
  Tarih 10/04/2001 Sayı B.07.0.GEL.0.29/2902-164-27/19519 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü
  SAYI : B.07.0.GEL.0.29/2902-164-27 KONU :
  VERGİ USUL KANUNU İÇ GENELGESİ SIRA NO:2001/1
  ................. VALİLİĞİNE (Defterdarlık:Gelir Müdürlüğüne)
  Ticari, zirai ve sınai faaliyette bulunan mükelleflerin ölümü halinde işe devam eden mirasçıların işe başlama bildirimini hangi süre içerisinde verecekleri ve muris adına tasdik ettirilmiş olan defter ve belgelerin mirasçılar tarafından kullanılıp kullanılamayacağı hususları hakkında ortaya çıkan tereddütleri gidermek ve uygulama birliğini sağlamak amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.
  Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 164 üncü maddesine göre ölüm işi bırakma hükmünde olup, mirasçılar tarafından miras reddolunmamış ise murisin ödev ve sorumlulukları (vergi cezası hariç) mirasçılara geçmektedir.
  Ölüm tarihi itibariyle murisin mükellefiyeti düşerek işe devam eden mirasçıların mükellefiyeti başlamaktadır.
  Anılan Kanunun 168 inci maddesinin 1 numaralı bendine istinaden ise işe başlama bildiriminin işe başlama tarihinden önce yapılacağı hüküm altına alınmış bulunmaktadır.
  Madde hükmüne göre, işe başlama bildiriminin, işe başlamadan önce yapılması gerekmekte ise de, ölüm olayının ne zaman meydana geleceği önceden bilinemeyeceği için işe başlama bildiriminin ölümden önce yapılmasına imkan bulunmamakta, dolayısıyla işe başlama bildiriminin ölümden sonra yapılmasını zorunlu kılmaktadır.
  Bu nedenle, murisin ölümünden itibaren mirasçıların aynı işe aralıksız devam etmeleri halinde, ölüm tarihinin muris için işi bırakma, mirasçıları için ise işe başlama olarak kabul edilmesi, işe devam edecek olan mirasçıların ölüm tarihini takibeden 1 ay içinde bildirimde bulunmaları durumunda bildirimin zamanında yapıldığının kabul edilmesi ve mirasçıların mükellefiyetlerinin murisin ölüm tarihinden itibaren tesis edilmesi gerekmektedir.
  Öte yandan Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinde yer alan yetkiye istinaden, murisin mevcut defter ve belgelerinin ölüm tarihini içeren hesap dönemi sonuna kadar işe devam eden mirasçılar tarafından kullanılması uygun görülmüştür.
  Bu durumda, murisin faaliyetine yönelik hesaplarının ölüm tarihi itibariyle kapatılması ve işe devam eden mirasçıların hesaplarının ise yeniden açılması gerekmektedir.
  Ayrıca, işe devam eden mirasçıların söz konusu hesap döneminin son ayı içinde yeni hesap dönemi için kendi adlarına defter tasdik ettirmeleri ve usulüne uygun olarak belgelerini anlaşmalı matbaalara bastırmak veya notere tasdik ettirmek suretiyle kullanmaları gerektiği ise tabiidir.
  Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yerine getirilmesini rica ederim.

  Bakan a.
  _________________________________________________
  ÖLÜM:
  Madde 372 - Ölüm halinde vergi cezası düşer.
  _________________________________________________
  Danıştay 7.Dairesi E.2000/5663 K.2002/3505 T.11.11.2002
  1994 yılında vefat eden muris adına 1992 ve 1993 yıllarının muhtelif dönemlerine ilişkin olarak salınan katma değer vergisi ve cezalarının ilanen tebliğ yoluyla tebliğ edilmesine rağmen süresinde ödenmemesi nedeniyle muris adına ödeme emri düzenlenmişse de; Vergi Usul Kanunu?nun 12. maddesine göre mirası reddetmemiş mirasçılar adına miras hisseleri nispetinde ayrı ayrı tarhiyat yapılması gerekirken, olayda, öldüğü vergi dairesince düzenlenen yoklama tutanakları ile tespit edilen muris adına yapılan tarhiyatın ve kesilen vergi ve cezaların muris adına düzenlenen ihbarnamelerle tebliği yoluna gidildiği ve bilinen adreslerinde bulunulamaması üzerine ilanen tebligat yapılarak tarh ve ceza kesme işleminin kesinleştirilmesi üzerine yine muris adına düzenlenen ödeme emirleri ile mirasçılardan tahsili cihetine gidildiği anlaşılmaktadır. Oysa ki, anılan yasa hükmü uyarınca murisin ölümünden sonra yapılan tarhiyatın mirası reddetmemiş kanuni mirasçılar adına hisseleri oranında ayrı ayrı yapılması gerekirken, ölen adına ihbarname düzenlenerek ve ilanen tebliğ edilerek borcun kesinleştiğinden bahisle muris adına düzenlenen ödeme emrinde yasal isabet yoktur.

 3. #3
  Tahsin Kurt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Tahsin Kurt isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Nisan.2007
  Mesajlar
  7.789

  Ynt: Vefattan Dolayı Kapanan Bir Firmaya Düzenlenen Ba-Bs Cezası.

  Sayın Güneş öncelikle çok teşekkür ediyorum.Hatırladığım kadarıyla yapılan işlem şuydu. Vefat tarihi itibari ile bilanço çıkarıldı.Sonra varis yani oğlu,yine bilanço defteri olarak mükellefiyet açtırıp hazırlanan bilançoyu açılış bilançosu olarak kabul ederek faaliyete kendi adıyla devam etti.
  Sizin deyiminiz:
  "Vefattan sonra mirasçılar işe devam mı etti yoksa oğlu üzerine satış mı yapıldı."
  Satış yapılmadı fakat,bilanço devralınarak oğlu adına devam ettirildi.Anlatması biraz karışık geliyor o yüzden kelimeleri toparlayamıyorum VUK 257 ye göre devam ettiğimizi hatırlıyorum.
  Ceza varis adına mı yoksa vefat eden kişi adına mı düzenlendi tam bilemiyorum ama merhum adına düzenlenmesi biraz komik olur.Özetle bu cezada isabet var mıdır,yok mudur? Kafa bugün biraz dağınık anlayamıyorum kusura bakmayın
  Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla,ışığından bir şey kaybetmez. (Mevlâna Celâlediin-i Rûmî)

 4. #4
  Ogün Güneş - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Ogün Güneş Guest

  Ynt: Vefattan Dolayı Kapanan Bir Firmaya Düzenlenen Ba-Bs Cezası.

  Ölüm halinde, murisin sağlığındaki fiiline bağlı vergi cezasının düşmesi kanun hükmü olduğundan, cezasının düşmesi kanun hükmü olduğundan, ölen kişi adına yapılan re'sen tarhiyata vergi cezası uygulaması mümkün değildir.


  ÖLÜM

  Danıştay Üçüncü Daire

  Tarih : 05.11.1997

  Esas No : 1996/5414

  Karar No : 1997/3796

  Ölüm halinde, murisin sağlığındaki fiiline bağlı vergi cezasının düşmesi kanun hükmü olduğundan, cezasının düşmesi kanun hükmü olduğundan, ölen kişi adına yapılan re'sen tarhiyata vergi cezası uygulaması mümkün değildir.

  İstemin Özeti: 14.06.1991 tarihinde vefat eden (..)in 1992 yılma ilişkin gayrimenkul sermaye iradinin noksan olduğundan tespit edilmesi nedeniyle adına salınan yıllık gelir vergisi ile kesilen ağır kusur cezasının mirasçısı olan davacıya tebliği üzerine açılan davayı; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 12. maddesine göre ölenin vergi borçlarından mirasçılar, hisseleri nispetinde sorumlu olacaklarından, hisselerine göre hesaplanacak olan vergi borcu için her birine ayrı bir ihbarname tanzim ve tebliğ edilmesi gerektiği, öte yandan ölüm halinde vergi cezası düşeceğinden, ölen kişi adına yapılan re'sen tarhiyata vergi cezası uygulamasının mümkün olmadığı, bu bakımdan, muris adına düzenlenen ihbarname ile varislerden cezalı vergi istenilmesinde yasal isabet bulunmadığı gerekçesiyle kabul ederek tarhiyatı kaldıran Vergi Mahkemesi kararının; tarhiyatta kanuna aykırılık olmadığı ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

  Kararın Özeti : Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanan Vergi Mahkemesi kararı aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de uygun görülmüş olup temyiz istemine ilişkin dilekçede ileri sürülen iddialar sözü geçen kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından vergi dairesi temyiz isteminin reddine ve kararın onanmasına oybirliği ile karar verildi.
  _________________________________________________
  Mirasçıların Sorumluluğu
  Kanun Ad VERGİ USUL KANUNU
  Madde No 12
  Kapsam
  Ölüm halinde mükelleflerin ödevleri, mirası reddetmemiş kanuni ve mansup mirasçılarına geçer. Ancak, mirasçılardan herbiri ölünün vergi borçlarından miras hisseleri nispetinde sorumlu olurlar.
  _________________________________________________
  Mirasçıların sorumluluğu vergi aslı ve usule ilişkin mükellefiyetle ilgilidir. 372 ince maddeye göre ceza yönünden sorumluluk söz konudu değildir.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Cevap: 17
  Son Mesaj : 07.Mayıs.2014, 23:42
 2. Cevap: 4
  Son Mesaj : 17.Nisan.2013, 21:29
 3. Başka bir firmaya düzenlenen fatura (Acil)
  Konu Sahibi selda.yurek Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 9
  Son Mesaj : 13.Ağustos.2010, 17:03
 4. Firmaya Şahıstan Araç Alışı, İşlemleri ve Para Cezası
  Konu Sahibi EYUPPPP Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 13.Ağustos.2007, 09:01
 5. Aynı Kusurdan Dolayı 2 Ayrı Usulsüzlük Cezası Kesilebilirmi?
  Konu Sahibi tavlu Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 16.Mart.2006, 09:52

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36