kamu işçi maaş

Konu: Beyanname Vermeden Damga Vergisi Ödeyebilir miyiz?

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Mart.2006
  Mesajlar
  126

  Beyanname Vermeden Damga Vergisi Ödeyebilir miyiz?

  Değerli arkadaşlar meslek mensupları damga vergisi beyanname vermeden, gidip vergi numarasından veya tc kimlik numarasından damga vergisini tahakkuk ettirip ödeyebilirmi?

  Mesela mali tablolarımızı vergi dairesine onaylatmamız gerektiğinde, vergi dairesi git vezneye şu kadar damga vergisi öde diyor. burda herhangi bir damga vergisi beyannamesi vermeden damga vergisi ödenebiliyorsa, meslek mensuplarıda damga vergisi beyannamesi vermeden sözleşmeye ait damga vergilerini ödeyebilirler diye düşünüyorum. Yorumlarınızı bekliyorum.


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2008
  Mesajlar
  5

  Ynt: Beyanname Vermeden Damga Vergisi Ödeyebilir miyiz?  MESLEKİ SÖZLEŞMELERLE İLE İLGİLİ DAMGA VERGİSİ

  Damga Vergisi Kanunu?nun 16.04.2005 tarihinde 25788 sayılı Resmi Gazete?de yayınlanan 44 no?lu Damga Vergisi Kanunun Genel Tebliğinin 2. ve 3. maddeleri aşağıdaki gibidir;

  2- 488 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki süreksiz mükellefiyetlere ilişkin damga vergisi uygulaması:
  Uygulamayı kolaylaştırmak amacıyla, 488 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sürekli damga vergisi mükellefiyeti bulunmayan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin düzenledikleri kağıtlara ilişkin damga vergisini, gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairelerine,
  488 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında olan ve gelir veya kurumlar vergisi yönünden mükellefiyeti bulunmayan mükelleflerin süreksiz mükellefiyet çerçevesinde düzenledikleri kağıtlara ilişkin damga vergisini,
  -Tek vergi dairesi bulunan il ve ilçelerde mevcut vergi dairelerine,
  -Bağımsız vergi dairesi olmayan ilçelerde bağlı vergi dairesine (Malmüdürlüklerine),
  -Birden fazla vergi dairesi bulunan il ve ilçelerde bu vergi dairelerinden herhangi birine,
  kağıdın düzenlendiği tarihi izleyen onbeş gün içinde damga vergisi beyannamesi ile beyan edip aynı süre içinde ödemeleri uygun görülmüştür.
  3- Serbest meslek erbabının sürekli damga vergisi mükellefiyetine ilişkin uygulama:
  32 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde(4) yer alan listeye 43 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile eklenen 13 üncü sıradan sonra gelmek üzere "serbest meslek erbabı"nın da eklenmesi uygun görülmüştür. Buna göre, 488 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirilmesi durumunda, bir ay içinde düzenlenen kağıtların vergisinin, ertesi ayın yirminci günü akşamına kadar gelir vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine damga vergisi beyannamesi ile bildirilip yirmialtıncı günü akşamına kadar ödenmesi gerekir.

  2.Maddeye göre Sürekli Damga Vergisi mükellefi olmayanlar için ;
  3568 sayılı meslek yasamıza gereği mükelleflerimizle yapmış olduğumuz sözleşmelere ait BİNDE YEDİBUÇUK ( 7,5) Damga Vergisi sözleşmenin düzenlediği tarihi izleyen 15?inci gün içinde ilgili vergi dairesine bir dilekçe ile bildirip, aynı süre içinde ödenmesi gerekmektedir.

  Sözleşme iki nüsha yapılmış ise; taraflar ayrı ayrı BİNDE YEDİBUÇUK ( 7,5 ) Damga Vergisi ödemeleri gerekmektedir.
  Sözleşme tek nüsha yapılması halinde meslek mensubu tarafından BİNDE YEDİBUÇUK
  ( 7,5 ) oranında ödenebilir.


  16 Nisan 2005 Sayı: 25788


  Damga Vergisi Kanunu
  Genel Tebliği
  (Seri No:44)

  5281 sayılı Vergi Kanunlarının Yeni Türk Lirasına Uyumu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun(1) ile 488 Sayılı Damga Vergisi Kanununda(2) yapılan değişiklere ilişkin olarak uygulamada meydana gelebilecek tereddütlerin giderilmesi amacıyla 43 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği(3) ile yapılan açıklamalara ek olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.
  Bilindiği üzere, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, "Bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtlar Damga Vergisine tabidir.

  Bu kanundaki kağıtlar terimi, yazılıp imzalamak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade eder." denilmekte, 22 nci maddesinde de, "Makbuz karşılığı ödemelerde Damga Vergisi;

  a) Maliye Bakanlığınca belirlenen mükellefler, kurum ve kuruluşlar tarafından bir ay içinde düzenlenen kağıtların vergisi, ertesi ayın yirminci günü akşamına kadar vergi dairesine bir beyanname ile bildirilir ve yirmialtıncı günü akşamına kadar ödenir.

  b) (a) bendi dışındaki hallerde, kâğıdın düzenlendiği tarihi izleyen onbeş gün içinde vergi dairesine bir beyanname ile bildirilir ve aynı süre içinde ödenir.

  Maliye Bakanlığı, bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esasları belirlemeye, lüzum göreceği işlemlere ilişkin kâğıtlara ait verginin yukarıdaki sürelere bağlı kalmaksızın ve beyanname aranmaksızın kâğıdın düzenlenmesinden önce veya noterlerce işleme tâbi tutulması sırasında ödenmesi zorunluluğunu getirmeye, vergiyi işlem anında ilgili kamu kurum veya kuruluşuna makbuz karşılığı ödettirmeye yetkilidir." hükmü yer almaktadır.

  Diğer taraftan, 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I.Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/1 inci fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenamelerin binde 7,5 nispetinde, "II.Kararlar ve mazbatalar" başlıklı bölümünün 2 nci fıkrasında da, ihale kanunlarına tâbi olan veya olmayan daire ve kurumların yetkili organlarınca verilen her türlü ihale kararlarının binde 4,5 nispetinde damga vergisine tabi tutulacağı hükme bağlanmıştır.

  1- Genel bütçeli dairelerle kişiler arasında düzenlenen kağıtlara ilişkin damga vergisi uygulaması:

  488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 22 nci maddesinin son fıkrasının Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden genel bütçeli daireler ile kişiler arasında düzenlenen kağıtlara ilişkin damga vergisinin aşağıda belirtildiği şekilde ödenmesi uygun görülmüştür.

  Genel bütçeli daireler ile kişiler arasında düzenlenen kağıtlara (ihale kararları hariç) ait damga vergisi, anılan dairece kağıdın mahiyeti ve nispi veya maktu vergi tutarını gösteren formüle edilmiş bir yazıyla, kişinin tabi olduğu ödeme usulüne bakılmaksızın, kişiler tarafından, kağıdın düzenlenmesinden önce peşin olarak, genel bütçeli idarelere hizmet veren saymanlıklara veya mükellefin gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine makbuz karşılığı ödenir. Ayrıca, verginin ödendiğine dair mükellefçe getirilecek makbuzun aslının ilgili iş kağıdına bağlanması, makbuzun onaylı bir örneğinin ilgiliye verilmesi ve düzenlenen makbuza da verginin hangi işe ve kağıda ait olduğuna dair bilginin yazılması gerekmektedir.
  Söz konusu kağıtların noterliklerde düzenlenmesi halinde, bu kağıtlara ait damga vergilerinin 1512 sayılı Noterlik Kanunu çerçevesinde noterler tarafından makbuz karşılığı tahsil ve beyan edilmesi uygulamasına devam edilecektir.

  Genel bütçeli daireler tarafından alınan ihale kararlarına ait damga vergisinin, ihale kararının müteahhide tebliğinden itibaren en geç 15 gün içinde, verginin mükellefi olan müteahhitlerce, genel bütçeli idarelere hizmet veren saymanlıklara veya mükellefin gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine, ihale kararının tebliğinden itibaren en geç 15 gün içinde, beyanname verilmeksizin, makbuz karşılığı ödenmesi gerekmektedir.

  2- 488 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki süreksiz mükellefiyetlere ilişkin damga vergisi uygulaması:

  Uygulamayı kolaylaştırmak amacıyla, 488 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sürekli damga vergisi mükellefiyeti bulunmayan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin düzenledikleri kağıtlara ilişkin damga vergisini, gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairelerine,

  488 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında olan ve gelir veya kurumlar vergisi yönünden mükellefiyeti bulunmayan mükelleflerin süreksiz mükellefiyet çerçevesinde düzenledikleri kağıtlara ilişkin damga vergisini,

  -Tek vergi dairesi bulunan il ve ilçelerde mevcut vergi dairelerine,

  -Bağımsız vergi dairesi olmayan ilçelerde bağlı vergi dairesine (Malmüdürlüklerine),

  -Birden fazla vergi dairesi bulunan il ve ilçelerde bu vergi dairelerinden herhangi birine,

  kağıdın düzenlendiği tarihi izleyen onbeş gün içinde damga vergisi beyannamesi ile beyan edip aynı süre içinde ödemeleri uygun görülmüştür.

  3- Serbest meslek erbabının sürekli damga vergisi mükellefiyetine ilişkin uygulama:

  32 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde(4) yer alan listeye 43 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile eklenen 13 üncü sıradan sonra gelmek üzere "serbest meslek erbabı"nın da eklenmesi uygun görülmüştür. Buna göre, 488 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirilmesi durumunda, bir ay içinde düzenlenen kağıtların vergisinin, ertesi ayın yirminci günü akşamına kadar gelir vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine damga vergisi beyannamesi ile bildirilip yirmialtıncı günü akşamına kadar ödenmesi gerekir.

  4- Mükelleflerin 488 sayılı Kanunun 22 nci maddesi kapsamında vergi dairelerine yapacakları ödemelerde düzenlenen makbuzlarda yer alması gereken bilgiler:

  Vergi dairelerince 488 sayılı Kanunun 22 nci maddesi kapsamında yapılacak ödemelere ilişkin olarak düzenlenen makbuza ödemenin hangi kağıda (sözleşme, ihale kararı vb.) ve işleme (vergi, ceza, gecikme faizi) ait olduğunun yazılması gerekmektedir.

  5- İdarelerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesi gereğince yaptıkları alımlar nedeniyle düzenlenen kağıtlara ilişkin damga vergisi uygulaması:

  İdarelerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun(5) 22 nci maddesi gereğince yaptıkları alımlar sırasında düzenlenen kağıtlara ilişkin damga vergisi uygulamasının aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yapılması gerekmektedir.

  Bilindiği gibi, 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasında, bu maddede belirtilen hallerde ihtiyaçların ilan yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulabileceği belirtilmiş, aynı maddenin son fıkrasında da, "Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurma ve 10 uncu maddede sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilir." hükmü yer almıştır.

  2004 Yılı Kamu İhale Genel Tebliğinde de,(6)
  "? 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinde belirtilen hallerde ihtiyaçların; Kanunun 18 inci maddesinde sayılan ihale usulleri için tespit edilen kurallara uyulmaksızın; ilan yapılmadan, teminat alınmadan, ihale komisyonu kurma ve anılan Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan yeterlik kriterlerini arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak temin edilmesi mümkün bulunmaktadır.

  Söz konusu hükümler uyarınca anılan maddede belirtilen nitelikteki ihtiyaçların karşılanmasında kolaylık sağlanması amaçlanmış olmakla birlikte, ihtiyacın niteliğine göre, ilan yapılması, teminat alınması, ihale komisyonu kurulması, isteklilerde belirli yeterlilik kriterlerinin aranması ile şartname ve sözleşme düzenlenmesi gibi hususlar idarenin takdirindedir.

  Bu madde kapsamında alımı yapılacak malın teslimi veya hizmetin ya da yapım işinin belli bir süreyi gerektirmesi durumunda alımın bir sözleşmeye bağlanması zorunlu olup bir defada yapılacak alımlarda sözleşme yapılması idarenin takdirindedir." denilmektedir.

  Bu çerçevede, idarelerin 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesi kapsamında yapacakları alımlar nedeniyle belli parayı ihtiva eden bir sözleşmenin düzenlenmesi halinde bu sözleşmenin, idarelerce kurulacak ihale komisyonlarınca bir ihale kararının alınması halinde bu kararın, damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir. Ancak, söz konusu alımlar nedeniyle belli parayı ihtiva eden bir sözleşmenin düzenlenmemesi ve ihale komisyonları kurularak bir ihale kararının alınmaması halinde ise damga vergisinin aranılmayacağı tabiidir.

  6- Kaldırılan hükümler:

  Diğer taraftan, 43 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinin bu Tebliğe aykırı (3.5.2.), (3.6.1.) ve (3.6.2.) numaralı maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

  Tebliğ olunur.
  (1) 31/12/2004 tarih ve 25687 (3.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
  (2) 11/07/1964 tarih ve 11751 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
  (3) 04/02/2005 tarih ve 25717 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
  (4) 30/04/1998 tarih ve 23328 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
  (5) 22/01/2002 tarih ve 24648 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
  (6) 08/06/2004 tarih ve 25486 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 3. #3
  Üyelik tarihi
  Mart.2007
  Mesajlar
  1.856
  ilgili vd hangisi, meslek mensubu bir mükellefi ile yaptığı sözleşmenin damga vergisini, kendi ödeyecekse (kendi vd mi yoksa müşteri vd mi) hangi vd ye, müşteri ödeyecekse hangi vd ye ödemeli?
  ?Şahsiyetli kişiler inandıkları gibi ve tavizsiz yaşarlar. Böyle insanların hayat çizgilerini dünyevi endişeler değil, ulvi inançları belirler. Muhsin YAZICIOĞLU ömrü boyunca taviz vermeden yaşayan yüce bir kişilik??

 4. #4
  ZİNDAN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ZİNDAN isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Eylül.2006
  Mesajlar
  6.923
  Damga vergisi beyannamesinde damga vergisi yok zaten!
  Direk sözleşmelerin hesaplanan vergisi çıkıyor tahakkukta.

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Mart.2007
  Mesajlar
  1.856
  Damga vergisi beyannamesinden bahsetmiyorum ki ben, sözleşmeye ait damga vergisini (1 asıl nüsha yapılmışsa) taraflardan hangisi, hangi vergi dairesine ödemeli?
  ?Şahsiyetli kişiler inandıkları gibi ve tavizsiz yaşarlar. Böyle insanların hayat çizgilerini dünyevi endişeler değil, ulvi inançları belirler. Muhsin YAZICIOĞLU ömrü boyunca taviz vermeden yaşayan yüce bir kişilik??

 6. #6
  ZİNDAN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ZİNDAN isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Eylül.2006
  Mesajlar
  6.923
  Tarihlere dikkat etmemişim, konu eskiymiş.
  Hangi vergi dairesine ödendiği önemli değil.Ancak siz ödeyecekseniz, kendi vergi dairenize kendi vergi numaranız ile ödemeniz en mantıklısı.Karşı tarafta kendi vergi dairesine ödemeli.Siz karşı tarafın vergi dairesine kendi vergi kimlik numaranız ile ödeyemezsiniz zaten."Süreksiz mükellefiyetler" den ödersiniz, bu da sizin kayıtlarınızda gözükmez.(Vergi daireniz sizin hiç damga beyannamesi vermediğinizden dolayı incelemeye almasına neden olur)

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Mart.2007
  Mesajlar
  1.856
  Sözleşme damga vergisi için vergi dairesine giden bir müşterimize damga vergisi beyannamesini doldurması gerektiğini söylemişler. Damga vergisi mükellefi olmadan, sadece bir kerelik ödenecekse bile bu beyanname doldurulur mu acaba?
  ?Şahsiyetli kişiler inandıkları gibi ve tavizsiz yaşarlar. Böyle insanların hayat çizgilerini dünyevi endişeler değil, ulvi inançları belirler. Muhsin YAZICIOĞLU ömrü boyunca taviz vermeden yaşayan yüce bir kişilik??

 8. #8
  ZİNDAN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ZİNDAN isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Eylül.2006
  Mesajlar
  6.923
  Doğrusu evet, beyanname doldurarak ödenmesidir.Ancak eskiden yapılan uygulamada pratik olsun diye, beyannameye gerek kalmadan direkt tahakkuku kesiyorlar.Sözleşmenin fotokopisini de beyanname kabul ederek alıyorlardı.
  Mükellef olmasa bile beyanname düzenlenmesidir.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Defter Beyan Beyanname Damga Vergisi
  Konu Sahibi mes_ar Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 26.Şubat.2019, 14:41
 2. Beyanname Damga Vergisi Ve Gelir Geçicinin Ödenmesi
  Konu Sahibi tuba07 Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 23.Mart.2016, 21:19
 3. Damga Vergisi Beyanname
  Konu Sahibi myardimli Forum Diğer Vergi Kanunları
  Cevap: 8
  Son Mesaj : 29.Ekim.2011, 12:00
 4. Düzeltilen beyanname için damga vergisi kesintisi
  Konu Sahibi bizzare Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 11.Ekim.2010, 18:28
 5. Damga vergisi E beyanname
  Konu Sahibi Ramazan Akkaya Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 31.Ocak.2009, 13:52

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36