kamu işçi maaş

Konu: defter sahifesi yetmediği zaman

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  354

  defter sahifesi yetmediği zaman

  2004 yılında kullanmış olduğumuz yevmiye defterinin sahifesi yetmedi ne yapmam gerekir. Baya bir fark war 200 sahife filan. acil tarafından yazarmısınız.

  Küçükken her akşam tanrıya bana bir bisiklet vermesi için dua ederdim sonra tanrının çalışma tarzının bu olmadığını anladım ertesi sabah gidip kendime yeni bir bisiklet çaldım ve her akşam tanrıya günahlarımı affetmesi için dua ettim ! ! ! <br />AL CAPONE

 2. #2
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  16

  defter sahifesi yetmediği zaman

  SADECE ANA HESAPLARI YAZDIRABİLİRSİNİZ.YOKSA SADECE ANA HESAPLARI YAZMAYADA MI YETMEDİ.. .

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  9

  defter sahifesi yetmediği zaman

  eğer henüz defteri yazdırmadıysan; sana tavsiyem fiş değişiminde ara toplam aldırtma, sadece madde no değişiminde toplam aldırt. ayrıca uzun fişlerin içerisinde açıklık ilkesini bozmayacak şekilde hesap birleştirmesi yap.(mesela y.kasa ile satışların kaydında 600 ve 391'i tektek, 100'ü .... tarihleri arası nakit satışlar olarak yaz)

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  304

  defter sahifesi yetmediği zaman

  T.C. KARAMAN SULH CEZA MAHKEMESİ SAYI ESAS NO 2002/493 D.İŞKARAR NO 2002/493 D.İŞHAKİM HÜSEYİN ALAÇAM 24452KATİP NİHAL ATİLAMUTERİZ MEHMET YAŞAR HANCI, İsmet paşa cad. no.28 otururKARŞI TARAF KARAMAN SSK İL MÜDÜRLÜĞÜ DAVA İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZKARAR TARİHİ 26.09.2002 Yukarda açık kimliği yazılı sanıklar hakkındaki kamu davasının mahkememizde yapılan yargılaması sonucunda: GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Muteriz hakkında müfettiş raporunda belirtildiği üzere tasdike tabi defterin dolmasına karşın yeni defter tasdik ettirilmeden onaysız arka sahifelere kayıt yapılması nedeni ile S.S.İ.Y. ‘nin 21.maddesi gereği 21.09.1998 den sonraki aylara ilişkin olarak kayıtlar geçersiz kabul edilecek 18.07.2002 gün ve 11263 sayılı yazısı ile muteriz hakkında idari para cezası uygulanmıştır. Muteriz bu karara karşı idari para cezası itiraz komisyonuna itiraz etmiş komisyon bu kararı 31.07.2002 gün ve 2002/120 kararı ile yasa ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak tahakkuk ettirildiği gerekçesi ile reddetmiştir. Dosyanın incelenmesinde muterizin komisyon kararının 08.08.2002 tarihinde tebliğ ettiği ve süresi içerisinde itiraz ettiği görülmüştür. Tüm dosya kapsamından muteriz aleyhine sigorta müfettişi Elif Sarıgül tarafından hazırlanan raporda önyüzleri noter onaylı mühürlü yevmiye defterinin,arka yüzlerinin onaysız ve mühürsüz olması ve buraya kayıt yapılmasının geçersiz kabul edilerek idari para cezası uygulanmış buna ilişkin itirazda komisyonun 31.07.2002 gün ve 2002/120 sayılı kararı ile reddedilmiştir. Noterlikçe ön yüzleri onaylanan ve mühürlenen yevmiye defterinin mutarizce işlemlerinin defterlerin ön yüzünü işlendiği, defterini bitmesi üzerine bilahare gelen işlemlerin bu kez ön yüzü tasdikli olan sayfaların arka yüzü ve işlendiği anlaşılmış olup ön yüzü noter tarafından tasdik edilmiş olan sayfaların bir kısmının arkalarının da kullanılmış olmasının S.S.İ. yönetmeliğinin 21.maddesinin (a fıkrasında) belirtildiği şekilde de defterlerin geçersiz sayılmasına neden olmayacağı kanaatine varılmış ve itirazcının haklı bulunan itirazının kabulüne karar verilmesi gerekmiştir. HÜKÜM: Yukarda açıklandığı üzere, Muterizin itirazının kabulü ile 18.07.2002 gün ve 11623 sayılı yasayla uygulanan idari para cezasının ve gecikme zammının İPTALİNE Yargılama giderlerinin kamu üzerine bırakılmasına Kararın taraflara tebliğine Dair evrak üzerinde kesin olarak karar verildi. 26.09.2002 Hakim 24452
  aygılarımla,
  <br />
  <br />SMMM R.Sema sinangil

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  304

  defter sahifesi yetmediği zaman

  Danıştay Dokuzuncu Daire Esas N0: 1999/1496 Karar N0: 2000/2774 Tarih: 10.10.2000 İlgili Madde KDV : 29 - VUK : 221Konu: Yevmiye defterinin dolması nedeniyle, tasdiksiz olan arka yüzüne yazılmış olmasının KDV indirimini engellemeyeceği Hk.Temyiz İsteminde Bulunan : ... Vergi Dairesi MüdürlüğüKarşı Taraf : ... San. ve Tic. A.Ş. İstemin Özeti : 1996 yılı defter ve belgeleri incelenen davacının 1996 yılı için tasdik ettirmiş olduğu yevmiye defterinin 8.7.1996 tarihinde dolması üzerine, bu tarihten sonraki kayıtların, aynı yevmiye defterinin tasdiksiz olan arka yüzlerine ve tasdik ettirilen defteri kebirin boş sayfalarına yapıldığının tespiti üzerine bu durumun 3065 sayılı Kanunun 34/1. maddesinde indirim şartı olarak belirlenen kanuni defterlere kayıt edilme şartının ihlali niteliğinde olduğu ileri sürülerek katma değer vergisi indirimlerinin reddi suretiyle tarh olunan katma değer vergisi ile kesilen ağır kusur ve usulsüzlük cezalarının terkini istemiyle açılan davayı; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun "Tasdik Zamanı" başlıklı 221. maddesinin 4. fıkrasında, tasdike tabi defterlerin dolması dolayısiyle veya sair sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanların bunları kullanmaya başlamadan önce tasdik makamına tasdik ettirmelerinin kurala bağlandığı, aynı Yasanın 30/2. maddesinde ise, tutulması zorunlu defterlerin hepsinin veya bir kısmının tasdik ettirilmemiş olmasının re'sen takdir sebepleri arasında sayıldığı, olayda yevmiye defterinin dolmasından sonra yeniden defter tasdik ettirilmemesi resen takdir sebebi ise de; inceleme elemanının kurumlar vergisi ve katma değer vergisi yönünden sözkonusu kanuni defterlere kayıtlı matraha itibar ettiği, katma değer vergisi indirimi yönünden itibar etmediği, bu durumun vergi hukuku açısından kabulünün mümkün olmadığı, kaldı ki, indirim konusu yapılan katma değer vergilerinin belgeler üzerinde gösterildiği, defterlere kaydedildiği ve ödendiği hususları açık olduğuna göre indirim hakkının kullandırılmamasının hukuka uygun olmayacağı bu nedenle cezalı katma değer vergisi tarhiyatında isabet bulunmadığı, kesilen usulsüzlük cezasına gelince; davacının fiili açıkça tespit edildiğine ve olayda resen takdir nedeni de bulunduğuna göre kesilen cezada isabetsizlik bulunmadığı gerekçesiyle kısmen kabul ederek Ekim, Kasım, Aralık 1996 dönemleri için tarh olunan ağır kusur cezalı katma değer vergisini terkin eden, usulsüzlük cezasını ise onayan ... Vergi Mahkemesinin 25.12.1998 tarih ve 1998/377 sayılı kararının; yasal defterlere kaydedilmediği anlaşılan katma değer vergilerinin indiriminin mümkün olmadığı ve tarhiyatın onanması gerektiği ileri sürülerek bozulması istemidir. Savunmanın Özeti: Cevap verilmemiştir. Savcı ...'in Düşüncesi: Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 49. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp Vergi Mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında, anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemiştir. Açıklanan nedenle temyiz isteminin reddi ile Vergi Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir. Tetkik Hakimi ...'in Düşüncesi: İleri sürülen iddialar usule ve hukuka uygun Vergi Mahkemesi kararının bozulmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığından temyiz isteminin reddi gerekeceği düşünülmektedir.TÜRK MİLLETİ ADINA Hüküm veren Danıştay Dokuzuncu Dairesince işin gereği görüşüldü:Temyiz edilen ... Vergi Mahkemesinin 25.12.1998 tarih ve 1998/377 sayılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisinin bulunmadığı anlaşıldığından temyiz isteminin reddine, anılan Mahkeme kararının onanmasına 10.10.2000 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
  aygılarımla,
  <br />
  <br />SMMM R.Sema sinangil

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  134

  arka sayfa

  halen devam eden bir davam var. arka sayfaya yapılan kayıtlar konusunda kdv indirimi için mükellef lehine kararlar var. ssk ipc ları idari yargıya geçti ve henüz kararlar ittihaz edilmedi.
  tavsiyem: satır sayısını azaltıcı tedbir almalısınız. an basiti özet basmaktır. ek defter tasdik süresini geçirdiğiniz anlaşılıyor. çok çaresiz kalırsanız arka sayfaya basın. tasdiksiz defter kullanmaktan iyidir.
  kolay gelsin

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  104

  defter sahifesi yetmediği zaman

  kesinlikle arkaya yazıpta başınızı ağrıtmayın önce mahsupların dökümünü alın daha sonra mahsup birleştirmesi yapın öyle çekin

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  14

  defter sahifesi yetmediği zaman

  Sayın Konyalı,

  Benim de başıma böyle bir olay geldi. Defterin arkasını yazdırdım yinede yetmedi. Bende tasdiksiz formlara yazdırdım. İnceleme esnasında denetmen tabiki ind.kdv leri ve giderlerimi dikkate almadı ve hem kdv den hem de matrah farkında dolayı yüklü miktarda ceza ve vergi çıkardı. Bende vergi mahkemesine dava açtım ve davayı kazandık. Çünkü ben hem geliri hem de gideri tasdiksiz deftere yazdırmıştım. Denetmen gelirimi ve hasılat kdv mi dikkate almasına rağmen giderlerimi ve ind. kdv mi dikkate almadığı için adil olmadığından dolayı mahkeme kararını lehimize verdi. Vergi dairesi temyiz etmesine rağmen yine de bir şey elde edemedi. YAŞASIN TÜRK ADALETİ.

  Antalya' dan Selamlar...
  ntalyadan Selamlar,
  <br />
  <br />SM Yusuf ÇELİK

 9. #9
  ferhat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ferhat isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  5.570

  defter sahifesi yetmediği zaman

  bu konuda küçük bir ekleme yapamak istiyorum arkadaşlar yaklaşım yayınlarının bu konuda bir yazısını okudum arka sayfaya yapılan kayıtların geçerlilği hakkında isterseniz o yazıyı sizin için bulurum saygılar ferhat
  SMMM DR. FERHAT SUCU
  DENETÇİ/BİLİRKİŞİ/UZLAŞTIRMACI
  KONKORDATO KOMİSERİ

 10. #10
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  16

  defter sahifesi yetmediği zaman

  sayın ferhat bey eğer yaklaşım'ın tarih ve sayısını bulursanız sevinirim. İyi çalışmalar

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Ne Zaman E-Defter Zorunluluğuna Tabiyim ?
  Konu Sahibi batlı Forum e-Fatura | e-Defter | e-İmza
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 02.Aralık.2013, 16:53
 2. Defter ve Belgelerin Saklanmasında Zaman Aşımı Süreleri
  Konu Sahibi ebru şener Forum Ticaret Mevzuatı Makaleleri
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 22.Kasım.2013, 13:40
 3. Son gün ne zaman
  Konu Sahibi SMMM STAJER Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 8
  Son Mesaj : 21.Ekim.2011, 15:46
 4. Emeklinin Aile Bireyleri Sağlık Yardımı Alma Hakkını Ne Zaman Yitirir, Ne Zaman
  Konu Sahibi T U R K O Forum Sosyal Güvenlik Mevzuatı Makaleleri
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 19.Eylül.2009, 16:34
 5. defter tutma hadleri ve defter tastiki
  Konu Sahibi erdalce1977 Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 05.Ocak.2008, 09:34

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36