Değerli Forumdaşlar, Sayın Üstatlarım

Malum olduğu üzere defter ve belge incelemelerinde genelde vergi dairelerince inceleme yapılması ve buna olanak sağlanması yönündedir. Aşağıda ......dergisinde okuduğum Adana 2. vergi Mahkemesi Hakimine ait bir makale var. Bu makalede yazar Danışta Vergi Daireleri Genel Kurulunun defterlerin bilirkişilerin değil vergi idaresinin incelenmesine dair 2003 ve 2004 yılına ait iki farklı kararı dikkatimize sunuyor.

Vergi idaresinin incelenmesini gerektirdiği karar

16.05.2003 gün ve E:2002/559 K: 2003/287 sayılı karar

İNCELEME ELEMANINA IBRAZ EDILMEYIP MAHKEMEYE SUNULAN DEFTER VE BELGELER ÜZERINDE DAVALI VERGI IDARESINCE INCELEME YAPILMASINA IMKAN SAĞLANIP SONUCU ALINDIKTAN SONRA UYUŞMAZLIĞIN KARARA BAĞLANMASI GEREKIRKEN MAHKEMECE YAPTIRILAN BILIRKIŞI INCELEMESI SONUCU KARAR VERILMESINDE HUKUKA UYARLIK BULUNMADIĞI HK.

(Bu kararın metnini danıştayın sitesinde bulmak mümkün.)

Diğerinde ise vergi dairesine gönderilmesine gerek olmadığına bilirkişi raporunun kafi geleceği belirtiliyor.

Kararda geçen metin” ….kaldı ki mahkemelerin karar vermesinden sonra , idarenin gerek görmesi halinde, ilgili defter ve belgeleri davacıdan tekrar isteyerek zamanaşımı süresi içerisinde her türlü incelemeyi yapması, gerekirse karşıt inceleme imkanı bulunduğu “belirtilmiştir.

Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu 12.11.2004 gün ve E:2004/89 K: 2004/138 sayılı kararı

bilgilerinize