kamu işçi maaş

Konu: Unutulan Beyanname

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Eylül.2008
  Mesajlar
  37

  Unutulan Beyanname

  MERHABA

  2004 YILINA AİT BA BS FORMUNU GÖNDERMEYİ UNUTTUĞUMUZU FARKETTİK BUNUN İÇİN NASIL BİR YOL İZLEMELİYİZ.şimdi göndermek istersek özel onay seçipKSS sonra işaretleyip mi göndereceğiz bir de 352 ve 355.maddelere istinaden 376.indirim talebimiz olursa ceza ne olur., sadece gönderirken 352.maddeye istinaden in dirim talebindemi bulunalım 355.madde için dava hakkımız saklı kalır , ozamanda cezası ne olur.açıklama yaoparsanız sevinirim.


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Şubat.2009
  Mesajlar
  254

  Ynt: unutulan beyanname

  Ben 5 yıllık zaman aşımı var diye biliyorum. Hiç sesinizi çıkarmayın bence.
  Oğuz Turhan - Ankara

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Eylül.2008
  Mesajlar
  37

  Ynt: Unutulan Beyanname

  bir mükellefe daha dün yazı gelmiş, yazı gelmeden halletmek istiyoruz.sonuçları daha ağır olabilir henüz 2 ay var yılın tamamlanmasına

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Eylül.2007
  Mesajlar
  1.454

  Ynt: Unutulan Beyanname

  bildirirseniz
  kendi kendinize ceza yemiş olursunuz
  eğer bir vergi çıkmış olsaydı pişmanlıkla vermenin faydası olurdu çünkü vergi ziyaı cezası kalkardı
  fakat şimdi ister onlar tespit etsin ister siz bildirin aynı cezayı yiyeceksiniz
  kendi kendinizi cezalandıracaksınız
  özel usülsüzlük cezası gelecek her koşulda

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2008
  Mesajlar
  36

  Ynt: Unutulan Beyanname


  Ba-Bs beyanlarında herhangi bir vergi ziyaı söz konusu olamayacağı için kendi kendinize bayn etmeniz yönündeki gayretinize pek de anlam veremedim. İdare ilgili beyanın verilmediğini farkederse en fazla 376' dan yararlanamayabilirsiniz. Yani pişmanlıkla veremezsiniz. Bırakın tespit ederse etsin, sizde ÖUCZ nızı ödeyin. Bu cezanın %30' u kadar fazla bir maliyete katlanmış olursunuz. %50 uygulaması ise sadece vergi ziyaı cezasında söz konusudur.

  Bence de sesinizi çıkarmayın ve 2 ayın su gibi geçmesini bekleyin derim.  Saygılar,
  Dili bir kelime daha fakir kılmak, bir ulusun düşüncesini bir kavramdan yoksun kılmak demektir.&nbsp; <br />Arthur Schopenhauer <br /><br />Türkçemize sahip çıkalım....

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2008
  Mesajlar
  36

  Ynt: Unutulan Beyanname

  İçim rahat etmedi biraz daha detay vereyim istedim....

  Elektronik Ortamda Düzeltme Beyannamesi Verilirken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

  Bilindiği gibi Vergi Usul Kanunu?nun mükerrer 257. maddesine, 5398 sayılı Kanunun 23/a maddesi ile eklenen ve 21.07.2005 tarihinde yürürlüğe giren fıkra uyarınca, kanuni süresi geçtikten sonra kendiliğinden veya pişmanlık talepli olarak verilen beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi üzerine elektronik ortamda düzenlenen tahakkuk fişi ve/veya ihbarnameler mükellef, vergi sorumlusu veya bunların elektronik ortamda beyanname gönderme yetkisi verdiği gerçek veya tüzel kişiye elektronik ortamda iletilmekte ve bu ileti tahakkuk fişi ve/veya ihbarnamenin muhatabına tebliği yerine geçmektedir. Maliye Bakanlığı mükerrer 257. maddenin kendisine vermiş olduğu yetkiye istinaden, elektronik ortamda verilme zorunluluğu getirilen beyannamelerin kanuni sürelerinden sonra da elektronik ortamda verilebilmesine ilişkin teknik yapıyı oluşturduktan sonra, "351 Sıra No?lu V.U.K. Genel Tebliği" ile, 13.10.2005 tarihinden itibaren, zorunluluk kapsamına giren mükelleflerce ister kanuni süresi içerisinde, isterse kanuni süresinden sonra kendiliğinden ya da pişmanlık talepli olarak verilecek beyannamelerin elektronik ortamda kabul edileceğini açıklamış bulunmaktadır. Yapılan düzenleme zorunluluk şeklinde değildir. İsteyen mükellefler beyannamelerini kağıt ortamında verebilirler, ancak bu takdirde aşağıda açıklandığı üzere, beyannamelerini elektronik ortamda vermedikleri için özel usulsüzlük cezasına katlanırlar.  1.) Özel Usulsüzlük Cezası Uygulaması:  1.1.) Beyannamelerin Kanuni Süresi Geçtikten Sonra Verilmesi:  V.U.K.?nun mükerrer 355. maddesinin sonuna 5398 sayılı Kanunla eklenen ve 21.07.2005 tarihinde yürürlüğe giren fıkra uyarınca, elektronik ortamda verilme zorunluluğu getirilen beyannamelerin kanuni süresi içerisinde elektronik ortamda verilmeyip, kanuni süresinin sonundan başlayarak birinci 15 gün içinde elektronik ortamda verilmesi halinde uygulanması gereken özel usulsüzlük cezası 1/4 oranında, bu süreyi takip eden ikinci 15 günlük süre içinde yine elektronik ortamda verilmesi halinde ise ½ oranında uygulanmaktadır. Beyannamelerin kanuni süresi ve bunu takip eden birinci ve ikinci 15 günlük süreler de geçtikten sonra kağıt ortamında veya elektronik ortamda verilmesi veya bu beyannamelerin verilmediklerinin idarece tespit edilmesi halinde mükerrer 355. maddede yazılı özel usulsüzlük cezası tam olarak kesilmektedir. Beyannamelerin kanuni süresi geçtikten sonra kendiliğinden veya pişmanlık talepli olarak verilmesi durumunda da, beyannamelerin kanuni süresi içinde ve elektronik ortamda verilmemiş olmasından dolayı yukarıda açıklandığı şekilde özel usulsüzlük cezası uygulanacaktır. Ancak elektronik ortamda verilmesi zorunlu olan ve kanunî süresi içerisinde elektronik ortamda verilmiş bulunan bir beyannameyle ilgili olarak, kanunî süresi geçtikten sonra gerek kendiliğinden gerekse de pişmanlık talepli olarak elektronik ortamda ek beyanname verilmesi halinde özel usulsüzlük cezası uygulanmaz.  1.2.) Beyannamelerin Kanuni Süresi İçerisinde ve Kağıt Ortamında Verilmesi:  Elektronik ortamda gönderilme zorunluluğu bulunan beyannamelerin elektronik ortamda verilmeyerek ilgili vergi dairesine elden veya posta vasıtasıyla ve kanunî süresi içerisinde verilmesi durumunda, bu beyannamelerle ilgili tahakkuklar derhal verilecek ve bu beyannameler kanunî süresinde verilmiş beyanname sayılacak olmakla birlikte, bunların mükellefleri adına (beyannamelerini elektronik ortamda vermemiş olmalarından dolayı) Vergi Usul Kanunu?nun mükerrer 355. maddesinin 1, 2 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı olan ve durumlarına uyan özel usulsüzlük cezası tam olarak kesilecektir.  1.3.) Kanuni Süresi İçerisinde Elektronik Ortamda Verilen Beyannameye Ek Olarak Kanuni Süresinden Sonra Kağıt Ortamında Beyanname Verilmesi:  Elektronik ortamda verilmesi zorunlu olan ve kanunî süresi içerisinde elektronik ortamda verilmiş bulunan bir beyannameyle ilgili olarak, kanunî süresi geçtikten sonra gerek kendiliğinden gerekse de pişmanlık talepli olarak kağıt ortamında ek beyanname verilmesi halinde de mükellefler adına Vergi Usul Kanunu?nun mükerrer 355. maddesinde yazılı özel usulsüzlük cezası uygulanmaz.  2.) Vergi Ziya-ı Cezası Uygulaması:  2.1.) Beyannamelerin Kanuni Süresi Geçtikten Sonra Kendiliğinden Verilmesi:  Beyannamelerin kanuni süresi geçtikten sonra kendiliğinden verilmesi halinde sadece V.U.K.?nun mükerrer 355. maddesinde yazılı olan özel usulsüzlük cezası uygulanmaz, anılan Kanunun 30, 341, 344 ve 352. maddeleri dikkate alınmak suretiyle, iki kat birinci derece usulsüzlük cezası ile vergi ziyaı cezasının % 50?si mukayese edilerek yüksek olanı kesilir. Verilen beyanname üzerinden hesaplanan vergi tahakkuk fişi ile tahakkuk ettirilir. Kesilen ceza ise ihbarname ile mükellefe tebliğ edilir. Mükellef 30 gün içinde, bu cezayı dava konusu edebilir, uzlaşma isteyebilir veya V.U.K.?nun 376. maddesinde düzenlenmiş bulunan indirim müessesesinden yararlanmak suretiyle indirimli tutarı üzerinden veya bu imkandan yararlanmayarak tamamen ödeyebilir. Bu açıklamalar süresinde verilmiş olan beyannamelere ek niteliğinde verilen düzeltme beyannamelerinin için de geçerlidir. Yani kendiliğinden verilen bu düzeltme beyannameleri için de %50 vergi ziya-ı cezası uygulanır. Düzeltme beyannamesinin elektronik ortamda verilmesi sırasında, ?kanuni süresinden sonra? seçeneğinin işaretlenmesi halinde, beyanname kanuni süresinden sonra kendiliğinden verilmiş sayılır ve yukarıda açıklandığı şekilde vergi ziya-ı cezası kesilir. Beyannamenin elektronik ortamda verilmiş olmasından dolayı tahahkuk fişi ve ihbarname ayrıca kağıt ortamında tebliğ edilmez, V.U.K.?nun mükerrer 257. maddesinde 5398 sayılı Kanunla yapılan değişiklik uyarınca, tahakkuk fişi ve ihbarname elektronik ortamda düzenlenir ve mükellef, vergi sorumlusu veya bunların elektronik ortamda beyanname gönderme yetkisi verdiği gerçek veya tüzel kişiye elektronik ortamda iletilir. Bu ileti tahakkuk fişi ve/veya ihbarnamenin muhatabına tebliği yerine geçer.  2.2.) Beyannamelerin Kanuni Süresi Geçtikten Sonra Pişmanlık Talepli Olarak Verilmesi:  Bilindiği gibi V.U.K.?nun ?Pişmanlık ve ıslah? başlıklı 371. maddesi gereğince, beyana dayanan vergilerde vergi ziyaı cezasını gerektiren fiilleri işleyen mükelleflerle, bunların işlenişine iştirak eden diğer kişilerin kanuna aykırı hareketlerini ilgili makamlara kendiliğinden dilekçe ile haber vermeleri hâlinde, haklarında ilgili maddede yazılı kayıt ve şartlarla vergi ziya-ı cezası kesilmez. Beyannamelerin elektronik ortamda verilmesi halinde de bu imkândan yararlanılabilir. Keza süresinde verilmiş olan beyannamelere ek niteliğindeki düzeltme beyannamelerinin de pişmanlık talepli olarak verilmesi mümkündür. Elektronik ortamda düzeltme beyannamesi verilirken, süresinden sonra ise ?DZT? seçeneğinin yanısıra "Pişmanlık Talepli (PIS)" seçeneği seçilmeli, kesinlikle "Kanuni Süresinden Sonra (KSS)" seçeneği işaretlenmemelidir. Bu seçim işleminin ardından ?ÖZEL ONAY? butonu tıklanarak işlem tamamlanmalıdır. Beyanname gönderilirken yanlışlıkla da olsa ?pişmanlık talepli? yerine ?kanuni süresinden sonra? seçeneğinin işaretlenmesi halinde % 50 vergi ziyaı cezası kesileceğinin unutulmaması gerekir.  2.3.) Düzeltme Beyannamesi Verilirken Yanlışlıkla ?Pişmanlık Talepli? Yerine ?Kanuni Süresinden Sonra? Seçeneğinin İşaretlenmesi Halinde Kesilen Ceza Düzeltilebilir mi?  Yukarıda açıklandığı üzere, düzeltme beyannamesi verilirken dikkatli olunması gerekmekte olup, kanuni süresinden sonra verilen düzeltme beyannamesinin "Pişmanlık Talepli (PIS)" olarak verildiğine dair bölümün doğru işaretlenmesi çok önemlidir. Aksi takdirde % 50 vergi ziyaı cezasına maruz kalınabilir. Üstelik bu ceza elektronik ortamda tebliğ edilmekte olduğu için uzlaşma ve dava açma sürelerinin kaçırılması durumları ile de karşılaşılması ihtimali son derece yüksektir. Son dönemlerde karşılaştığımız olaylar, bu durumun yaygınlaştığını ve kesilen cezaların farkında olunmadan kesinleştiğini göstermektedir. Konu ile ilgili temin edilebilen muktezalarda, ?pişmanlık talepli? olarak verilmek istenirken yanlışlıkla ?kanuni süresinden sonra? seçeneği işaretlenerek verilen düzeltme beyannameleri dolayısıyla kesilen vergi ziyaı cezalarına ilişkin düzeltme taleplerinin reddedildiği görülmektedir. Bu cezaya muhatap olmamanın bir yolu da düzeltme beyannamesini, özel usulsüzlük cezasına katlanmak suretiyle, kağıt ortamında vermektir.
  Dili bir kelime daha fakir kılmak, bir ulusun düşüncesini bir kavramdan yoksun kılmak demektir.&nbsp; <br />Arthur Schopenhauer <br /><br />Türkçemize sahip çıkalım....

 7. #7
  Serhat_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Serhat_ Guest

  Ynt: Unutulan Beyanname

  Alıntı nucarlar Nickli Üyeden Alıntı
  İdare ilgili beyanın verilmediğini farkederse en fazla 376' dan yararlanamayabilirsiniz. Yani pişmanlıkla veremezsiniz.
  376'dan neden yararlanamıyoruz?
  Ba-Bs pişmanlıkla (VUK 371 ile) verilebilir mi?

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2008
  Mesajlar
  36

  Ynt: Unutulan Beyanname

  İdarenin tespiti halinde olursa yararlanamazsınız diye belirtmiştim ben.

  "Bilindiği gibi V.U.K.?nun ?Pişmanlık ve ıslah? başlıklı 371. maddesi gereğince, beyana dayanan vergilerde vergi ziyaı cezasını gerektiren fiilleri işleyen mükelleflerle, bunların işlenişine iştirak eden diğer kişilerin kanuna aykırı hareketlerini ilgili makamlara kendiliğinden dilekçe ile haber vermeleri hâlinde, haklarında ilgili maddede yazılı kayıt ve şartlarla vergi ziya-ı cezası kesilmez."
  Dili bir kelime daha fakir kılmak, bir ulusun düşüncesini bir kavramdan yoksun kılmak demektir.&nbsp; <br />Arthur Schopenhauer <br /><br />Türkçemize sahip çıkalım....

 9. #9
  Serhat_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Serhat_ Guest

  Ynt: Unutulan Beyanname

  Alıntı nucarlar Nickli Üyeden Alıntı
  İdarenin tespiti halinde olursa yararlanamazsınız diye belirtmiştim ben.

  "Bilindiği gibi V.U.K.?nun ?Pişmanlık ve ıslah? başlıklı 371. maddesi gereğince, beyana dayanan vergilerde vergi ziyaı cezasını gerektiren fiilleri işleyen mükelleflerle, bunların işlenişine iştirak eden diğer kişilerin kanuna aykırı hareketlerini ilgili makamlara kendiliğinden dilekçe ile haber vermeleri hâlinde, haklarında ilgili maddede yazılı kayıt ve şartlarla vergi ziya-ı cezası kesilmez."
  Sadece vergi ziyaı cezası gerektiren fiilleri işleyenler için pişmanlık müessesesi ihdas edilmiştir. Ba-Bs vermemek vergi ziyaına sebep olmayacağı için bu fiilden dolayı pişmanlıktan zaten yararlanılamaz. Yani idare tespit etse de etmese de pişmanlıktan yararlanılamaz.?

  376 ise cezada indirim. 371 mi demek istemiştiniz acaba? Çünkü 376'da da idare tespit etse de etmese de cezada indirimden faydalanılır diye biliyorum.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Cevap: 7
  Son Mesaj : 15.Nisan.2014, 23:59
 2. Cevap: 1
  Son Mesaj : 11.Ocak.2013, 12:03
 3. Unutulan muhtasar beyanname cezası
  Konu Sahibi acemismmm Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 6
  Son Mesaj : 17.Nisan.2012, 21:37
 4. Unutulan beyanname
  Konu Sahibi GÜLÜŞ Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 8
  Son Mesaj : 14.Mart.2010, 11:24
 5. Unutulan Muhtasar Beyanname
  Konu Sahibi halil Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 26.Temmuz.2008, 23:59

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36