kamu işçi maaş

Konu: Muhtasarda Damga Vergisi

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Haziran.2009
  Mesajlar
  158

  Muhtasarda Damga Vergisi

  01/01/2010 muhtasar beyanname gönderdim damga vergisi kesilmedi neden acaba.saygılar


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2009
  Mesajlar
  16

  Ynt: muhtrasarda damga vergisi

  31 Aralık 2009 Tarihli Resmi Gazete

  Sayı: 27449  Maliye Bakanlığından:  DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

  (SERİ NO: 53)  488 sayılı Damga Vergisi Kanununun (1) mükerrer 30 uncu maddesinin 5281 sayılı Kanunun (2) 6 ncı maddesiyle değişik birinci fıkrasında, ?...Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu vergiler (Maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. Bu suretle hesaplanan vergi tutarlarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri dikkate alınmaz.?, üçüncü fıkrasında ??Bakanlar Kurulu, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan maktu vergileri (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) ile nispi vergileri birlikte veya ayrı ayrı, maktu vergilerde on katına, nispi vergilerde ise bir katına kadar artırmaya, uygulanmakta olan maktu vergileri yarısına kadar, nispi vergileri ise bu fıkra ile artırılmadan önceki seviyelerine indirmeye, bu had ve miktarlar arasında yeni had, miktar ve nispetler tespit etmeye yetkilidir.? denilmiş; 14 üncü maddesinin 5281 sayılı Kanunun 43/2 inci maddesiyle değişik birinci fıkrasında ise, ?Kağıtların Damga Vergisi bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı nispet veya miktarlarda alınır. Şu kadar ki her bir kağıt için hesaplanacak vergi tutarı (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 800 bin Yeni Türk lirasını aşamaz. Bir önceki yılda uygulanan bu azami tutar, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.? hükmü yer almıştır.  Bakanlığımızca 2009 yılı için yeniden değerleme oranı % 2,2 (iki virgül iki) olarak tespit edilmiş ve 392 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ (3) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.  29/12/2009 tarihli ve 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1/1/2010 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek (Ş.Abacı)üzere, Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan kağıtlar için 2009 yılında uygulanan nispi vergi oranları ve yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere maktu vergi tutarları %10 oranında artırılmıştır.  Buna göre, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan nispi vergi oranları ve 51 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (4) ile tespit edilen maktu vergiler 1/1/2010 tarihinden itibaren uygulanmak üzere %10 oranında artırılarak Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.  Diğer taraftan, anılan Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2010 tarihinden itibaren 1.161.915,90 Türk Lirası olmuştur.  Tebliğ olunur.
  ????????

  (1)11/07/1964 tarihli ve 11751 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanmıştır.

  (2) 31/12/2004 tarihli ve 25687 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete?de yayımlanmıştır.

  (3) 14/11/2009 tarihli ve 27406 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanmıştır.

  (4) 23/12/2008 tarihli ve 27089 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanmıştır.
  (1) SAYILI TABLO


  Damga Vergisine Tabi Kağıtlar


  I. Akitlerle ilgili kağıtlar  A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:  1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler (Binde 8,25)  2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre

  kira bedeli üzerinden) (Binde 1,65)
  3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri (Binde 8,25)  4. Tahkimnameler ve sulhnameler (Binde 8,25)  5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir

  kağıda taalluk edenler dahil) (Binde 1,65)  6. (Değişik: 5766/10-b md.) (Yürürlük: 6.6.2008)

  Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş

  ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler (Binde 1,65)
  B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:  1. Tahkimnameler (27,90 TL)  2. Sulhnameler (27,90 TL)  3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin

  aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri

  (Belli parayı ihtiva edenler dahil) (156,20 TL)  II. Kararlar ve mazbatalar  1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili

  olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla

  hakem kararları:  a) Belli parayı ihtiva edenler (Binde 8,25)
  b) Belli parayı ihtiva etmeyenler (27,90 TL)  2. (Değişik : 5766/10-c md.) (Yürürlük : 6.6.2008)

  İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve

  kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları (Binde 4,95)
  III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar  1. Ticari ve mütedavil senetler:  a) Emtia senetleri:
  aa) Makbuz senedi (Resepise) (9,90 TL)  ab) Rehin senedi (Varant) (5,90 TL)  ac) İyda senedi (1,20 TL)  ad) Taşıma senedi (0,55 TL)  b) Konşimentolar (5,90 TL)


  c) Deniz ödüncü senedi (Binde 8,25)

  d) İpotekli borç senedi, irat senedi (Binde 8,25)  2. Ticari belgeler:  a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri (9,90 TL)
  b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen

  bilançolar ve işletme hesabı özetleri:


  ba) Bilançolar (21,55 TL)
  bb) Gelir tabloları (10,55 TL)

  bc) İşletme hesabı özetleri (10,55 TL)
  c) Barnameler (1,20 TL)
  d) Tasdikli manifesto nüshaları (4,40 TL)
  e) Ordinolar (0,55 TL)
  f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları (4,40 TL)


  IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar  1. Makbuzlar:  a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet

  alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil)

  nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve

  belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu

  ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına

  açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya

  emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar (Binde 8,25)


  b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı,

  ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve

  benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan

  paralar (Ek: 5766/10-ç md.) (Yürürlük: 6.6.2008) (avans olarak

  ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden

  ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari

  hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye

  olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar (Binde 6,6)
  c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu

  mahiyetteki senetler (Binde 6,6)  d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen

  paralar için düzenlenen makbuzlar (Binde 6,6)  2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası

  vergiye tabidir):  a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin

  gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen (0,55 TL)

  liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için  b) Vergi beyannameleri:  ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri (27,90 TL)  bb) Kurumlar vergisi beyannameleri (37,25 TL)  bc) Katma değer vergisi beyannameleri (18,55 TL)  bd) Muhtasar beyannameler (18,55 TL)  be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi

  beyannameleri hariç) (18,55 TL)  c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler (37,25 TL)


  d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler (13,75 TL)  e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta

  prim bildirgeleri (13,75 TL)  f) (Ek:5838/15 md.)(Yürürlük: 28.02.2009) Elektronik

  ortamda birlikte verilen muhtasar beyanname ve sigorta (22,00 TL)

  prim bildirgesinden sadece muhtasar beyanname için  3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Türk Lirasından

  fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere (0,55 TL)

  ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri. 3. #3
  ZİNDAN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ZİNDAN isimli Üye şuanda online konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Eylül.2006
  Mesajlar
  7.146

  Ynt: muhtrasarda damga vergisi

  Alıntı cevat kerem Nickli Üyeden Alıntı
  01/01/2010 muhtasar beyanname gönderdim damga vergisi kesilmedi neden acaba.saygılar
  Düzeltme beyannamesimidir.?
  Düzeltme ise, damga vergisi kesilmiyor.Doğrudur.
  Düzeltme değilde 12.ayın Muhtasar beyannamesi ise, yeni oran olan 18,55-TL lik kesmesi gerekir.!

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Haziran.2009
  Mesajlar
  158

  Ynt: Muhtasarda Damga Vergisi

  2009/12 ve 10/2009-12/2009 dönemlerine ait muhtasar beyannamelerdir.düzeltme değillerdir.bende şaşırdım

 5. #5
  T U R K O - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  T U R K O Guest

  Ynt: Muhtasarda Damga Vergisi

  Yeni e-beyanı kullanarak mı gönderdiniz?

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Haziran.2009
  Mesajlar
  158

  Ynt: Muhtasarda Damga Vergisi

  zaten damga vergisini sitem kendisi veriyor.bunun e beyanname ile ilgisi yok ki:kullandığım e beyanname 01/11/2009 tarihi muhtasar beyannamedir.

 7. #7
  T U R K O - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  T U R K O Guest

  Ynt: Muhtasarda Damga Vergisi

  Yeni e-beyan programını yükjlemediğinizden kaynaklanmış olma ihtimali yüksektir. Bakanlık boşu boşuna e-beyan programını 01/01/2010 olarak güncellemedi. Yeni exe ile yeniden xml oluşturup göndermelisiniz.

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Haziran.2009
  Mesajlar
  158

  Ynt: Muhtasarda Damga Vergisi

  şimdide e beyannamenin gerekli programlar bölümünde gönceleme yaptım.bence onunla bir ilgisi yok.zaten beyanname formatı değiştiği zaman güncelleme yapıyoruz.

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Haziran.2009
  Mesajlar
  158

  Ynt: Muhtasarda Damga Vergisi

  şimdi bir beyanname için düzeltme verdim.hemde damga vergisi muaf kutucuğunu seçmediğim halde yinede damga vergisi tahakkuk fişinde çıkmadı.

 10. #10
  Üyelik tarihi
  Haziran.2008
  Mesajlar
  143

  Ynt: Muhtasarda Damga Vergisi

  Alıntı cevat kerem Nickli Üyeden Alıntı
  01/01/2010 muhtasar beyanname gönderdim damga vergisi kesilmedi neden acaba.saygılar
  Evet arkdaş haklı, programın güncellenmiş (01.01.2010) versiyonunu kurup, beyanname gönderdiğimde Tahakkuk Fişinde 1048 (18,55 TL) çıkmadı.
  Bence programın eksikliğinden kaynaklanıyor. Parzartesi günü GİB bu sorunu kesinlikle düzeltir.
  Zira 2009' un hatırlayamadığım bir döneminde de muhtasar beyannamesinde, beyannameyi kaydetme sorunuyla karşılaşmıştık. GİB, programı güncelleyip tekrar yükledikten sonra sorun ortdak kalkmıştı.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Damga Vergisi Mükellefinin Kira Sözleşmesine Ait Damga Vergisi Tahakkuku
  Konu Sahibi Tahsin Kurt Forum Diğer Vergi Kanunları
  Cevap: 21
  Son Mesaj : 15.Ocak.2018, 23:26
 2. Sadece Kira Stopaj Tc Si Düzeltmesi Muhtasarda Damga Vergisi Çıkar Mı
  Konu Sahibi SerhanSerhan Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 6
  Son Mesaj : 31.Mart.2017, 08:19
 3. Damga Vergisi
  Konu Sahibi tanca Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 09.Aralık.2013, 21:12
 4. Damga Vergisi
  Konu Sahibi BİROL KAYA Forum Diğer Vergi Kanunları
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 06.Şubat.2007, 08:58
 5. Bilançoya Ait Damga Vergisinin Damga Vergisi Mükellefiyeti A
  Konu Sahibi muratsayar Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 25.Nisan.2006, 10:04

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36