Banka ve banka kredileri hesapları da dönemsellik ilkesinin bir gereği olarak dönem sonlarında değerlemeye tabi tutulur. Yapılan değerlemede bankadaki Türk Lirası mukayyet değeriyle değerlenir. Yabancı para cinsinden hesaplar ise, 2009 yılı vergilendirme dönemi için Maliye Bakanlığı'nın 31/12/2009 tarihine ilişkin olarak tespit ve ilan edeceği döviz alış kurları, şayet Bakanlıkça kur tespit ve ilan edilmemiş ise, TC Merkez Bankası tarafından tespit ve ilan edilen döviz alış kurları esas alınarak değerlenir. Oluşan kur farkı kambiyo karı veya zararı olarak dikkate alınır.
Vadeli mevduat hesaplarında yer alan değerler ise, 213 sayılı VUK'un 281'inci maddesi gereğince, değerleme gününe kadar hesaplanacak faizleriyle birlikte değerlenir. Söz konusu vadeli hesapların vade sonu, gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin verilmesi gereken tarihten önce ise, hesaplanarak dönem kazancına dahil edilen faize isabet eden gelir vergisi stopaj miktarı beyanname üzerinde hesaplanan vergiden mahsup edilir.
Banka kredilerinin değerlemesinde, 213 sayılı VUK'un 285'inci maddesi esas alınır. Değerleme gününe kadar olan vadeye ilişkin faiz hesaplanır ve ilgili dönem kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması sağlanır. Yabancı para cinsinden banka kredileri, Maliye Bakanlığı'nın 31/12/2009 tarihine ilişkin olarak tespit ve ilan edeceği döviz alış kurları, kurlar Bakanlıkça tespit ve ilan edilmemiş ise, TC Merkez Bankası tarafından tespit ve ilan edilen döviz alış kurları esas alınarak değerlenir. Oluşan kur farkları kambiyo kârı veya finansman gideri olarak dikkate alınır.