kamu işçi maaş

Konu: Vekalet Ücreti

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2009
  Mesajlar
  1.907

  Vekalet Ücreti

  Merhaba

  Eski bir personelin açtığı işe iade davasını kaybettik.

  Kendisine ödeyeceğimiz tutarlar 4 aylık maaş ve 4 aylık tazminat bu tutarları brüt mü ödeyeceğiz ? net mi?

  Birde karşı tarafın avukatına 500 tl ödedik makbuzunu almamız gerekli değil mi ?

  Ayrıca kaybedilen bu davada dava giderleri v.b. KKEG midir?

  Teşekkür ederim

  Saygılarımla

  SMMM

 2. #2
  Üyelik tarihi
  Eylül.2007
  Mesajlar
  1.454

  Ynt: Vekalet Ücreti

  İşe iade davası sonuda, yasal sürede işe başlama isteğini içeren başvuruya rağmen işveren işçiyi işe başlatmaz ise; çalıştırılmayan sürenin 4 aylık kısmının ücretini ve 4-8 ay arasındaki (sendikal fesihlerde 12 aydan az olmayan) iş güvencesi tazminatını ödemek zorundadır.
  Bunların hesabı şu şekilde yapılacaktır:

  1) Çalıştırılmayan 4 aylık sürenin ücreti, şayet işçi çalışmış olsa idi ne alacak idiyse o ücretin ödenmesi gerekecektir. Kök ücrete (çıplak ücrete) ilave olarak varsa diğer yan ödeme ve sosyal haklar (ikramiye vs) ödenecektir. Doğal olarak 4 aylık hak edişler toplanıp vergisi ve SSK primi kesilerek neti işçiye ödenecektir.SSK primlerinin ve vergisinin de ilgili yerlere işverence ödenmesi gerekir.

  2) İş güvencesi tazminatı ise hiç bir yan ödeme dahil edilmeden çıplak ücret (kök ücret) üzerinden hesaplanacaktır. Bu tazminatın da brüt olarak hesaplanıp, vergisinin işverence kesilip ilgili yere ödenmesi gerekir.

  3) Ücreti ödenen 4 aylık sürenin; kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve senelik izin hesabında dikkate alınması gerekiyor. Bu 4 aylık sürede işyerinde ücretlere zam yapılmış ise bu zammın da ilgili işçiye yansıtılması gerekir.

  Hatalı bir işlemden dolayı ayrıca bir tazminata hüküm konulduğundan masrafın KKEG olması görüşündeyim

 3. #3
  nguroy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  nguroy isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  12.413

  Ynt: Vekalet Ücreti

  Bu işlem ticari bir faaliyet sonucu ödenen tazminatlardır. Gider yazılabilir.
  Yasa da belitilen kusur işverinin cezai sorumluluğunu gerektiren bir olay anında geçerli olur.
  Nizam Güroy
  Yönetici-SMMM

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2009
  Mesajlar
  1.907

  Ynt: Vekalet Ücreti

  Cevaplarınız için çok teşekkür ederim

  Peki Karşı tarafın avukatı bize makbuz kesecek değil mi ?

  Birde personeli bu ay çalışmış gibi mi ssk lı göstereceğiz. Muhtasar beyanname üzerinde yaparız fakat ssk da nasıl yapacağız ?

  Saygılarımla
  SMMM

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Eylül.2007
  Mesajlar
  1.454

  Ynt: Vekalet Ücreti

  Soru :
  Vergi Hukuku Daha önce işten çıkarmış olduğumuz bir işçimiz, haksız yere işten çıkartıldığı iddiasıyla şirketimize dava açmış ve mahkeme de çalışan lehine karar vererek tekrar işe alınmaması halinde kendisine sendikal tazminat ödememiz gerektiğine hükmetmiştir. Mahkeme kararına istinaden ödeyeceğimiz tazminattan gelir vergisi stopajı yapmamız gerekir mi? Ayrıca söz konusu tazminatı kurum kazancımızın tespitinde gider olarak indirebilir miyiz?
  Vergi Dünyası / Kasım 2007
  Cevap:
  Diğer yandan, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu?nun 6?ıncı maddesinde, vergiye tabi safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanunu?nun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Buna göre, kurumlar, safi kurum kazancının tespitinde Kurumlar Vergisi Kanunu?nun 8?inci maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu?nun 40?ıncı maddesinde yer alan giderleri hasılattan indirebileceklerdir.
  193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu?nun 40/1 maddesinde ?Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler, 40/3 maddesinde ise işle ilgili olmak şartıyla, mukavelenameye veya ilama veya kanun emrine istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar? indirilecek giderler arasında sayılmıştır.
  Aynı Kanun?un 41/5 maddesinde ise teşebbüs sahibinin suçlarından doğan tazminatların safi kazancın tespitinde gider olarak indirilemeyeceği hüküm altına alınmıştır.
  Buna göre, ödenen tazminatın gider yazılabilmesi için işle ilgili olması ve sözleşmeye, ilama veya kanun emrine göre yapılması şarttır. Mahkeme kararına dayalı bile olsa işletme sahibinin şahsi kusuru nedeniyle ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar gider yazılamayacaktır. Şirketiniz mahkemece kusurlu bulunduğundan; yapacağınız tazminat ödemesinin kayıtlarınızda gider olarak gösterilmesi mümkün değildir.

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2009
  Mesajlar
  1.907

  Ynt: Vekalet Ücreti

  Sayın Apaçi

  Teşekkür ederim

  Saygılarımla
  SMMM

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2009
  Mesajlar
  1.907

  Ynt: Vekalet Ücreti

  Değerli üstadlar

  Ödeyeceğimiz bu tutarlar kkeg olsa bile Karşı tarafın avukatından makbuz alıp stopajını ödememiz gerekir mi ?

  Teşekkür ederim
  SMMM

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Eylül.2007
  Mesajlar
  1.454

  Ynt: Vekalet Ücreti

  Serbest Meslek Makbuzu tanzimine ilişkin icra dairesinin yazısı üzerine Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Yönetimi Daire Başkanlığının cevabi yazısıdır.

  T.C.
  MALİYE BAKANLIĞI
  Gelir Dairesi Başkanlığı
  Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı

  SAYI :B.07.1.GİB.0.03.43/4365-197 09.04.2008  Ücretli olarak bir işverene tabi (banka, kurum vb) tabi olan avukatların icra dairelerinden çalıştıkları işveren adına tahsil ettikleri vekalet ücretinin ödenmesinde serbest meslek makbuzu düzenlenip düzenlenmeyeceği, icra dairelerince ödenen vekalet ücretinin borçlunun şirket olması halinde düzenlenecek serbest meslek makbuzunda KDV ve Stopaj uygulanıp uygulanamayacağı hususlarında tereddüde düşüldüğü belirtilerek Başkanlığımız görüşünün istenildiği anlaşılmıştır.

  Bilindiği üzere, 193 sayılı GVK?nun 65. maddesinde ?her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır. Serbest Meslek faaliyeti sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye ve ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır.? Hükmü yer almıştır.

  Avukatlık Kanunun 164 ile 166?ncı maddelerinde, avukatlık ücreti tanımlanmakta ve kaynakları itibariyle, sözleşmeye bağlı olarak iş sahibinden sağlanan vekalet ücreti ile dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenen vekalet ücreti olmak üzere iki ayrı vekalet ücretinden söz edilmektedir.
  1136 sayılı Avukatlık Kanunun 4667 sayılı Kanunla değişik 164?üncü maddesinin son fıkrasında ?.. Dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekalet ücreti avukata aittir. Bu ücret, iş sahibinin borcu nedeniyle takas ve mahsup edilemez, haczedilemez.? denilmektedir.
  Dava sonunda kararla tarifeye dayanılarak karşı/alacaklı taraf avukatına ödenen vekalet ücreti,
  a-)Mahkeme veya icra veznesinin düzenlediği makbuz imzalanarak nakden,
  b-)Bizzat karşı/borçlu tarafın, mahkeme veya icra dairesinin tespit ettiği vekalet ücretini elden (nakden) veya banka havalesi ile ödemesi,
  c-) Mahkeme veya icra dairesinin, yargılama giderleri ile birlikte davayı kazanan müvekkile herhangi bir şekilde ödeme yapması ve müvekkilin de karşı/borçlu taraftan alınan vekalet ücretini avukata ödemesi, şekillerinde tahsil edilebilmektedir.

  Gelir Vergisi Kanunun 94 üncü maddesinin 1. fıkrasında kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecbur oldukları hükme bağlanmıştır.
  Buna göre dava sonunda mahkeme ilamına göre veya icra takibi sonucu verilen kararla avukatlık tarifesine dayanılarak karşı tarafa yüklenilecek vekalet ücretinin GVK?nun 65 ve 66. md?lerine göre serbest meslek erbabı olan avukatlara ödenmesi halinde, GVK?nun 94?üncü md?si ve 2006/11449 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca sorumlularca %20 nispetinde gelir vergisi tevkifatına tabi tutulması gerekir.

  Diğer taraftan, karşı taraf aleyhine hükmedilen vekalet ücretin ödemelerinin doğrudan avukatlara değil de icra müdürlüklerine yapıldığı durumda icra müdürlüklerine ödeme yapıldığı sırada ödemeyi yapan borçlu tarafından vekalet ücreti ödemesinden gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir.

  Bununla birlikte serbest meslek faaliyeti yapmakla beraber, bu faaliyetini hizmet akdi çerçevesinde (işverene bağımlı olarak) yapanlar, serbest meslek makbuzu düzenlemeyeceklerdir. Ancak bu faaliyet, bir işverene bağlı olmaksızın kişisel sorumluluk atında kendi nam ve hesabına yapılıyorsa serbest meslek makbuzunun düzenlenmesi icap etmektedir.

  Davayı kaybeden tarafın, mahkeme veya icra dairesinin tespit ettiği vekalet ücretini alacaklı tarafa doğrudan nakden ödemesi halinde, alacaklıyı temsil eden avukatın ücretli olmaması kaydıyla, ödeme yapan tarafın GVK?nun 94/1 kapsamında sayılan kişilerden olması halinde, yapılan vekalet ücreti ödemesi üzerinden gelir vergisi tevkifatının yapılması gerekir.

  İşverene bağlı olarak ücretli çalışan avukatın (ücretli çalıştığını ispat edici vesikalarla icra dairesine kanıtlaması halinde) kurum adına icra dairelerinden tahsil edecekleri vekalet ücreti için serbest meslek makbuzu düzenlemesine gerek bulunmamaktadır. Ancak , ücretli olarak çalışan avukatın kurumunun gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olması halinde icra dairesinden avukatı vasıtasıyla yapmış olduğu tahsilat için borçlu adına fatura düzenlemesi gerektiği tabiidir. Ayrıca, ücretli olarak çalışan avukatın kumrunun gelir vergisi veya kurumlar vergisi mükellefi olmamamsı halinde tahsil edilecek vekalet ücretinin ödendiğine ilişkin icra dairelerince verilecek belge ile gelir kaydedilmesi mümkün bulunmaktadır.

  Mahkeme kararı gereğince veya icra kanalı ile avukata ödenen vekalet ücreti serbest meslek faaliyeti kapsamında katma değer vergisine tabi olup, avukat tarafından düzenlenecek serbest meslek makbuzunda ayrıca katma değer vergisi hesaplanacaktır. Ancak, mahkeme kararında ?KDV hariç? şeklinde bir ifadenin yer almaması halinde vekalet ücretine katma değer vergisi dahil kabul edilecek ve iç yüzde oranı uygulanmak suretiyle tespit edilen katma değer vergisi avukat tarafından düzenlenecek serbest meslek makbuzunda gösterilecektir.

  Öte yandan, mahkemelerce hükmolunacak vekalet ücreti ödemelerinin davayı kazanan gelir ya da kurumlar vergisi mükellefi olan işverenlere yapılması halinde, yapılan bu ödemenin Gelir Vergisi Kanunu uyarınca ticari yada serbest meslek faaliyeti kapsamında olduğundan yapılan vekalet ücreti ödemesi katma değer vergisine tabi olacak, mahkeme kararında ?KDV hariç? yada ?KDV dahil? ibaresinin yer alıp almadığı dikkate alınarak yukarıda açıklamalara göre işlem yapılacaktır.

  Borçlu (ödemeyi yapan) tarafından davayı kazanan adına icra dairelerine vekalet ücreti ödemesi yapılırken vekalet ücreti tutarı üzerinden tevkifat yapılıp yapılmadığının icra dairesince tespit edilerek alacaklı tarafa bildirilmesi gerekmektedir.

  Ayrıca avukatın davayı kazanan tarafın ücretlisi olması halinde, ticari veya serbest meslek kazancı kapsamında borçludan tahsil edilen vekalet ücreti, Gelir Vergisi Kanunun 61. 94 ve 103 maddeleri kapsamında ücret olarak avukata ödenecektir.
  Gelir İdaresi Grup Başkanı

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2009
  Mesajlar
  1.907

  Ynt: Vekalet Ücreti

  Sayın Apaçi

  Anladım Biz makbuzu alıp stopajını ödeyeceğiz.

  Fakat biz kazansaydık (tersi olsa) bizim avukata ödense biz kurum olarak karşı tarafa fatura keseceğiz. Aldığımız tutarıda ücret olarak avukata yansıtacağız. Bu tutarı yansıtırken gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapacağız değil mi ?

  Ayrıca avukatın davayı kazanan tarafın ücretlisi olması halinde, ticari veya serbest meslek kazancı kapsamında borçludan tahsil edilen vekalet ücreti, Gelir Vergisi Kanunun 61. 94 ve 103 maddeleri kapsamında ücret olarak avukata ödenecektir.
  Teşekkür ederim

  Saygılarımla
  SMMM

 10. #10
  nguroy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  nguroy isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  12.413

  Ynt: Vekalet Ücreti

  Alıntı Ant Z Nickli Üyeden Alıntı
  Değerli üstadlar

  Ödeyeceğimiz bu tutarlar kkeg olsa bile Karşı tarafın avukatından makbuz alıp stopajını ödememiz gerekir mi ?

  Teşekkür ederim


  Ödeyeceğiniz tutarlar KKEG değildir. Yukarda da söyledim.
  Doğrudan ticari kazancın elde edilmesine yönelik bir işlem sonucu doğan, sözleşmeye veya mahkeme kararına dayalı ödenen tazminatlar gider yazılabilirler. (yani isterseniz).
  İşletme sahibin şahsi kursuru doğrudan cezai işlem sonucu ortaya çıkar (Dayak tehdit, silah , darp gibi)
  Nizam Güroy
  Yönetici-SMMM

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Karşı Taraf Vekalet Ücreti
  Konu Sahibi cetvel Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 25.Mayıs.2019, 17:45
 2. Avukat Vekalet Ücreti Hk.
  Konu Sahibi tankut Forum Diğer Vergi Kanunları
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 25.Ocak.2018, 11:36
 3. Avukat vekalet ücreti
  Konu Sahibi ekaragol Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 17.Ağustos.2011, 09:09
 4. Avukatların vekalet ücreti hakkında!
  Konu Sahibi bahar bıçak Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 21.Temmuz.2011, 15:31
 5. Avukatlarda Vekalet Ücreti
  Konu Sahibi zarha Forum Stajyer Sorunları
  Cevap: 7
  Son Mesaj : 23.Şubat.2006, 17:14

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36