kamu işçi maaş

Konu: Sürücü Kursları Belge Düzeni Hakkında

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Mart.2010
  Mesajlar
  62

  Sürücü Kursları Belge Düzeni Hakkında

  Merhaba Arkadaşlar;
  Benim sizlere sürücü kursları hakında bir sorum olacak.
  Sürücü kurslarının kaydettiği her kursiyer için ayrı ayrı fatura düzenleme zorunluluğu var mı?
  Ayrıca sürücü kursları kursiyerlerden aldığı kurs ücretlerine karşılık yazar kasa fişi düzenleyebilir mi? ( Kursun 5 haftalık ücreti fiş kesme sınırının üstünde.)
  Cevaplarınız için teşşekürler


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Mart.2010
  Mesajlar
  62

  Ynt: Sürücü Kursları Belge Düzeni Hakkında

  Arkadaşlar fikri olan yok mu?

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Mart.2010
  Mesajlar
  62

  Ynt: Sürücü Kursları Belge Düzeni Hakkında

  Kimse görüş belirtmeyecek mi?

 4. #4
  a.makineci - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  a.makineci isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  2.053

  Ynt: Sürücü Kursları Belge Düzeni Hakkında

  Merhaba ;

  Konu ile ilgili bir özelge ,umarım faydası olur.
  T.C.

  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

  İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

  (Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

  TARİH: 15.12.2006

  SAYI : KDV.MUK.B.07.1.GİB.4.34.17.01.9631

  KONU : Sürücü kursu ücretinin taksitle ödenmesi halinde fatura düzeni.

  İlgide kayıtlı yazınız eki bila tarihli dilekçe incelenmiş olup,müdürlüğümüzü ilgilendiren hususlar aşağıda açıklanmıştır.
  Bilindiği gibi, 3065 Sayılı KDV Kanunu?nun 10. maddesinin (a) bendine göre, vergiyi doğuran olay, mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması ile (b) bendine göre, malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura ve benzeri belgelerin düzenlenmesi, (c) bendine göre kısım kısım mal teslimi veya hizmet yapılması mutad olan veya bu hususlarda mutabık kalınan hallerde, her bir kısmın teslimi veya bir kısım hizmetin yapılması sırasında meydana gelmektedir.
  Aynı kanunun 20?nci maddesinde; teslim ve hizmet işlemlerinde verginin matrahının, bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olduğu; bedel deyiminin ise, malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan ve yahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade etmektedir.
  Yine aynı Kanunun 35. maddesinde de, iade olunan malların fiilen işletmeye girmiş olması ve bu girişin defter kayıtları ile beyannamede gösterilmesi şartıyla malların iade edilmesi, işlemin gerçekleşmemesi, işlemden vazgeçilmesi veya sair sebeplerle matrahta değişiklik vukuu bulduğu hallerde, vergiye tabi işlemleri yapmış olan mükelleflerin bunlar için borçlandığı vergiyi, bu işlemlere muhatap olan mükellefin ise indirme hakkı bulunan vergiyi değişikliğin mahiyetine uygun şekilde ve değişikliğin vukubulduğu vergilendirme dönemi içinde düzelteceği hükme bağlanmıştır.

  Yine aynı Kanunun 39 uncu maddesinde verilen yetkiye istinaden Maliye Bakanlığı 14 Seri no.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile gerçek usulde katma değer vergisine tabi mükelleflerin birer aylık vergilendirme dönemine tabi olmalarına karar vermiştir.


  Bilindiği üzere, 2 Kasım 1984 gün ve 18563 Sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 1 Ocak 1985 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Kanunun yürürlük tarihinden önce başlayıp 1985 yılında da devam eden okul hizmetlerinin vergilendirilmesi ile ilgili olarak, 31.12.1984 gün ve 18622 Sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan 9 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği?nin 9. maddesinde; ? Katma Değer Vergisi Kanununun 17.nci maddesinin 1.?nci fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlarca işletilen veya yönetilenler hariç, okul hizmetleri vergiye tabidir. Bu hizmetler karşılığında alınan bedel Katma Değer Vergisinin matrahını teşkil edecektir. KDV Kanunu?nun vergilendirmeye ilişkin hükümleri 01.01.1985 tarihinde yürürlüğe girdiğinden, 1984 yılında başlayıp 1985 yılında da devam edecek olan okul hizmetlerinin 01.01.1985 tarihinden sonraki kısmı vergiye tabi olacaktır. Bu kısma ait vergi matrahı basit orantı yoluyla bulunacaktır. Bu amaçla bedelin ait olduğu eğitim süresi içinde, 1985 yılına ait olan sürenin oranı bulunacak, gün sayısı baz alınarak hesaplanacak bu oran, toplam bedel ile ilgilendirilerek matraha ulaşılacaktır. Bedel peşin tahsil edilmiş ise 1985 yılına isabet eden verginin tamamı ilk beyan döneminde beyan edilecektir. Bedel sonradan tahsil edilecek ise, ilk beyan döneminde, sadece ilk vergilendirme dönemine isabet eden vergi beyan edilecektir? şeklinde açıklama yapılmıştır.  54 Seri No.lu KDV Genel Tebliği?nin B/1 bölümünde; ?3065 Sayılı KDV Kanunu?nun 8/2?nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında ödenen KDV?lerin iadesi konusunda aşağıdaki şekilde işlem yapılması uygun görülmüştür.  Tüketiciler tarafından malların iade edilip bedellerinin geri verilmesinin istendiği durumlarda, satıcı tarafından ödenen bedellerin KDV dahil tutarları tüketiciye iade edilecektir. Satıcılar işlemlerinin düzeltilmesi için iade edilen mal nedeniyle gider makbuzu düzenleyecekler ve tüketiciden iade edilen mala ait ve benzeri belgeyi bu makbuz ekinde geri alacaklardır. Gider makbuzunda iade edilen malın katma değer vergisi satış bedelinden ayrı gösterilecek ve bu miktar indirim konusu yapılmak suretiyle işlem düzeltilecektir.?hükmü yer almaktadır.  26.06.2001 tarih ve 24447 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan 83 Seri No.lu KDV Genel Tebliği?nin 3. b ölümünde; ?Ödemesi Kredi Kartı İle Yapılan Teslim Ve Hizmet Bedellerinin Beyanı? başlıklı bölümünde; gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin bulunduğu 1 numaralı KDV beyannamesinde 65. satır olarak ?Kredi Kartı Karşılığı Yapılan Teslim ve Hizmetleri Teşkil Eden Bedel? satırı ihdas edilmiş ve Haziran 2001 döneminden itibaren kredi kartı ile yapılan teslim ve hizmet bedellerinin bu satırda beyan edilmesi uygun görülmüştür.?denilmiştir.  Bu satıra ait dipnotta, (6) No.lu satırda beyan edilen toplam bedel içindeki kredi kartı ile yapılan satışlara ilişkin tutarın yazılacağı açıklanmıştır.  Benzer bir konuda Bakanlık Makamı?ndan alınan 07.05.2002 tarih, 20645 sayılı yazıda;  ?KDV beyannamesinin 65. satırında istenen bilgi, verginin tarh ve tahakkuku ile ilgili olmayan denetim amaçlı bir bilgidir. Burada vergiyi doğuran olay vuku bulsun bulmasın belirli bir dönemde kredi kartı ile yapılan tahsilatlar gösterilecektir. Bu satırda yer alan tutarların 6. satırdaki bilgi ile uyum göstermemesi ve vergi dairesince bu hususun mükelleften sorulması halinde, kredi kartı ile yapılan tahsilatların üzerinden vergi hesaplanmayan avans ödemelerine veya vergisi önceden beyan edilmiş işlemlerin sonraki taksitlerine ait olduğu mükellef tarafından ?izah? gerekçesi olarak belirtilebilir. Bu izah, yeterli görülmediği takdirde gerekli işlemlerin yapılacağı tabiidir.?denilmektedir.  Bu açıklamalar doğrultusunda; belli bir süreci kapsayan eğitim hizmetlerinde KDV açısından vergiyi doğuran olayın meydana gelmesi için bu sürecin sonuçlanması gerekmemekte olup her bir vergilendirme döneminin tamamlanmasıyla bu dönem işleriyle sınırlı olmak üzere vergiyi doğuran olay meydana gelmektedir. Bir başka ifade ile eğitim hizmetlerinde vergiyi doğuran olay prensip itibariyle eğitim hizmetinin fiilen verildiği vergilendirme dönemlerinde ortaya çıkmaktadır.  Buna göre;  1- Sürücü kursu bedelinin kısmen veya tamamen peşin yada çek ve senetle tahsil edilmesinin veya hiç tahsil edilmemesinin bu şekilde beyan edilmesi gereken vergilere bir tesiri yoktur. Bedelin avans olarak peşin tahsil edilmesi durumunda da her bir vergilendirme dönemine isabet eden vergiler ait oldukları dönemlerde beyan edilecektir.  Ayrıca, hizmet bedelinin tamamının veya bir kısmının kredi kartı ile daha sonraki dönemlerde tahsil edilmesi halinde tahsilatın yapıldığı dönem beyannamesinin kredi kartı ile yapılan ödemelerin yazıldığı satıra yazılmak suretiyle beyan edilmesi gerekmektedir.  2- Belli bir süreyi kapsayacak şekilde belirlenen sürücü kursu ücretine ilişkin katma değer vergisinin, fiilen sürücü kursu hizmeti verilen vergilendirme dönemine isabet eden kısmının (bu kısım basit orantı yoluyla bulunacaktır.) Bu vergilendirme dönemleri itibariyle hesaplanıp, beyan edilmesi gerekmektedir.  3- Herhangi bir nedenle önceden fatura düzenlenmesi halinde ise, Kanunun 10/b maddesi uyarınca fatura bedeli üzerinden vergi hesaplanacak ve hesaplanan bu vergi faturanın düzenlendiği vergilendirme dönemine ait beyanname ile beyan edilecektir.  4- Kurs tamamlanmadan öğrenci kurstan ayrılırsa ayrıldığı tarihten sonra verilen bir hizmet olmayacağından verginin konusuna giren işlem de olmayacaktır. Daha önce bedeli tahsil edilmiş olsun veya olmasın fatura düzenlenmesi nedeniyle beyan edilen vergilerin, öğrencinin kurstan ayrıldığı tarihten sonraki dönemlere isabet eden kısmı verginin konusu kalmadığı için genel esaslara göre düzeltilir. Bu düzeltme ilgili dönem (öğrencinin kurstan ayrıldığı dönem) beyannamesinde vazgeçilen işlemlerle ilgili sütunda yapılabilir. Peşin tahsil edilmiş bedelin iadesi söz konusu ise bu tutar, gider pusulası düzenlenmek suretiyle iade edilecek, düzeltme işlemleri de buna göre yapılacaktır.


  Bilgi edinilmesini rica ederim.

  Abdullah MAKİNECİ
  Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Ekim.2015
  Mesajlar
  20
  iyi çalışmalar değerli üstadlar,
  sürücü kursunda ders verecek hocalar asgari ücret üzerinden mi yoksa asgari ücretin üzerinden bir ücretle mi çalıştırılacak ? hocaların ders başı saat ücretlerine nasıl ulaşabilirim ? kullanacakları belgeler nelerdir ? saygılarımla

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Aralık.2014
  Mesajlar
  23
  Sözleşmelerde bellidir sözleşme örneklerini kurstan isteyin kimisi daimi kimisi kısmi olabiliyor sözleşme nasılsa öyledir

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Sürücü Kursları Muhasebe Kayıtları Hk..
  Konu Sahibi y.karakurt Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 18.Kasım.2013, 19:12
 2. belge düzeni hk.
  Konu Sahibi ademm Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 15.Ekim.2008, 14:31
 3. Özel Sürücü Kursları
  Konu Sahibi turkol Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 07.Kasım.2007, 14:01
 4. Oto Galerilerinde Belge Düzeni
  Konu Sahibi abka Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 08.Ağustos.2007, 13:54
 5. Sürücü Kursları Harçları
  Konu Sahibi kaya Forum Konu Dışı
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 27.Ocak.2006, 17:20

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36