kamu işçi maaş

Konu: Muhasebeciler demirbaşların ayrıntısını nerede gösterir

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Eylül.2010
  Mesajlar
  14

  Muhasebeciler demirbaşların ayrıntısını nerede gösterir

  serbest meslek erbabları demirbaş aldıklarında, bunların ayrıntılı kayıtlarını hangi defterde gösterirler? demirbaş programında kayıt altına aldık ama benim merak ettiğim vergi dairesi bunun ayrıntılarını yasal defterde görmek istiyo mu?


 2. #2
  AYSE - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  AYSE isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2010
  Mesajlar
  3.920

  Ynt: muhasebeciler demirbaşların ayrıntısını nerede gösterir

  Envanter defteriniz olmalı
  Ölüm varsa bu dünyada.. zulüm var.

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Aralık.2009
  Mesajlar
  992

  Ynt: muhasebeciler demirbaşların ayrıntısını nerede gösterir

  Bilanço esasına göre defter tutma
  Bilanço esasına göre defter tutma
  Bilanço Esasında Tutulacak Defterler
  Madde 182-
  Bilanço esasında aşağıdaki defterler tutulur:
  1. Yevmiye defteri;
  2. Defterikebir;
  3. Envanter defteri (Mevcudat ve muvazene defteri);
  _________________________________________________
  Serbest mesleklerde defter tutma Serbest Meslek Kazanç Defteri
  Serbest Meslek Kazanç Defteri
  Madde 210-
  Serbest meslek erbabı bir (Kazanç defteri) tutarlar.
  Bu defterin bir tarafına giderler, diğer tarafına da hasılat kaydolunur.
  Defterin gider tarafına, yapılan giderlerin nev'i ile yapıldığı tarih ve hasılat tarafına ise ücretin alındığı tarih ve miktarı ile kimden alındığı yazılır.
  Hekimler diledikleri takdirde, yukarıda yazılı malumatı protokol defterinde göstermek şartiyle ayrı kazanç defteri tutmıyabilirler.
  Amortisman Kayıtları
  Madde 211-
  Serbest meslek erbabı, işlerinde bir yıldan fazla kullandıkları ve amortismana tabi tuttukları tesisat ve demirbaş eşyanın kıymetleri ile amortismanlarını 189'uncu maddede yazılı şekilde tutulan "Amortisman kayıtlarında" gösterirler.
  Envanterde Amortisman Kayıtları
  Madde 189-
  Üzerinden amortisman yapılan kıymetler ve bunların amortismanları aşağıda yazılı şekillerden herhangi biri ile gösterilir:
  1. Envanter defterinin ayrı bir yerinde;
  2. Özel bir amortisman defterinde;
  3. Amortisman listelerinde.
  Amortisman kayıtları, amortismana başlandığı tarihten itibaren her yılın amortismanı ayrı ayrı gösterilmek şartiyle birbirine bağlanır. İşletmeye yeniden giren iktisadi kıymetlerle bunların amortismanlarının evvelki yıllara ait kayıtlarda devam ettirilmesi caizdir.
  Amortisman defteri veya listelerinin kayıtları envanter kaydı hükmündendir. Yukarıdaki esaslara göre kayıtlarda gösterilen iktisadi kıymetlere ait değerler envanter defterine toplu olarak geçirilebilir.
  T.C.
  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
  İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
  Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

  Sayı : B.07.1.GİB.4.34.16.01/GVK-40/
  Konu: Envanter listesinde yer almayan taşıtlara ilişkin giderlerin gider kaydı hk.

  ?
  Sirkeci-İSTANBUL
  İlgi:...08.2007 tarihli dilekçeniz.  İlgi dilekçenizde, avukatlık işiyle iştigal ettiğinizi,2005 yılında .. Plakalı özel otomobilinizi serbest meslek kazanç defterinizde bulunan envanter listesine kaydettiğinizi, ancak 2006 yılı serbest meslek kazanç defterine sehven envanter listesini aktarmadığınızı, 2006 yılında otomobilinize ilişkin yakıt ve bakım giderlerini gider olarak kaydetmekle birlikte amortisman ayırmadığınızı, 2007 yılında ise söz konusu otomobili envanter listesinde kayda aldığınızı belirterek, 2006 yılında sehven oluşan kayıt eksikliğinin giderilmesi ve ilgili dönem giderlerinizin kazancınızın tespitinde gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı hususlarında Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

  Bilindiği üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu?nun 5035 sayılı Kanunun 13. maddesi ile değişik ?Mesleki giderler? başlıklı 68.maddesinin (1) fıkrasının (4) numaralı bendinde, mesleki faaliyette kullanılan tesisat, demirbaş eşya ve envantere dahil taşıtlar için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılan amortismanların, (5) numaralı bendinde ise kiralanan veya envantere dahil olan ve işte kullanılan taşıtların giderlerinin serbest meslek kazancının tespitinde indirim konusu olacağı hükme bağlanmıştır.

  Öte yandan, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu?nun 210.maddesinde; ?Serbest meslek erbabı bir (Kazanç defteri) tutarlar. Bu defterin bir tarafına giderler, diğer tarafına da hasılat kaydolunur. Defterin gider tarafına, yapılan giderlerin nev'i ile yapıldığı tarih ve hasılat tarafına ise ücretin alındığı tarih ve miktarı ile kimden alındığı yazılır??denilmekte olup, 211.maddesinde; ?Serbest meslek erbabı, işlerinde bir yıldan fazla kullandıkları ve amortismana tabi tuttukları tesisat ve demirbaş eşyanın kıymetleri ile amortismanlarını 189'uncu maddede yazılı şekilde tutulan "Amortisman kayıtlarında" gösterirler.??, 189.maddesinde de; ?Üzerinden amortisman yapılan kıymetler ve bunların amortismanları aşağıda yazılı şekillerden herhangi biri ile gösterilir:

  1. Envanter defterinin ayrı bir yerinde;
  2. Özel bir amortisman defterinde;
  3. Amortisman listelerinde.

  Amortisman kayıtları, amortismana başlandığı tarihten itibaren her yılın amortismanı ayrı ayrı gösterilmek şartıyla birbirine bağlanır. İşletmeye yeniden giren iktisadi kıymetlerle bunların amortismanlarının evvelki yıllara ait kayıtlarda devam ettirilmesi caizdir.

  Amortisman defteri veya listelerinin kayıtları envanter kaydı hükmündendir. Yukarıdaki esaslara göre kayıtlarda gösterilen iktisadi kıymetlere ait değerler envanter defterine toplu olarak geçirilebilir.?? hükmüne yer verilmiştir.

  Diğer taraftan 221 Seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğinin 4.2. Binek Otomobillerinin Amortismanları ve Giderleri başlıklı kısmında da;

  ?34. Gelir Vergisi Kanununun 68 inci maddesinin 10 numaralı bendinde yapılan değişiklik ile 1.1.1999 tarihinden itibaren serbest meslek erbabı, envantere dahil olan binek otomobillerinin giderlerini ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılan amortismanlarını gider olarak hasılattan indirebileceklerdir. Bu nevi giderlerin hasılattan indirilebilmesi için söz konusu binek otomobillerin envantere dahil edilmesi şarttır.

  35. Öteden beri faaliyette bulunan serbest meslek erbabı, işlerinde kullandıkları halde envanterlerine dahil etmedikleri binek otomobillerini maliyet bedeli ile envanterlerine dahil edebileceklerdir. Maliyet bedelinin tespit edilememesi veya bilinmemesi halinde binek otomobilleri, mükellefler tarafından alış tarihindeki rayice göre tahmin olunacak bedeli ile envantere dahil edilecektir.

  36. Bu şekilde envantere dahil edilecek binek otomobillerin maliyet bedeli veya alış tarihindeki rayice göre tahmin olunacak bedelinden, otomobilin iktisap tarihinden envantere alınma tarihine kadar ayrılması gereken amortisman tutarlarının indirilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla amortisman süresinin başlangıcı binek otomobilinin iktisap edildiği tarih olacaktır. Amortisman süresi dolmamış ise kalan süre için amortisman ayrılabilecektir.

  37. Serbest meslek erbabı tarafından 1.1.1999 tarihinden sonra iktisap edilecek binek otomobilleri maliyet bedeli üzerinden envantere alınacak ve bu bedel üzerinden amortisman ayrılacaktır.

  38. Serbest meslek erbabının binek otomobillerini yeniden değerlemeye tabi tutmaları ve azalan bakiyeler usulünde amortisman ayırmaları mümkün değildir. Öte yandan binek otomobillerinin envantere dahil edildiği hesap dönemi için ay kesri tam sayılmak suretiyle kalan ay süresi kadar amortisman ayrılacaktır.

  39. Yapılan düzenleme sonucu serbest meslek erbabı binek otomobillerinin amortismanlarının yanı sıra bu araçların akaryakıt, bakım, onarım ve sigorta gibi giderlerini hasılatlarından gider olarak indirebileceklerdir. Ancak, bu taşıtların motorlu taşıtlar vergisi, gider olarak dikkate alınmayacaktır.?? denilmektedir.

  Öte yandan 213 Sayılı Vergi Usul Kanunun 219.maddesinde; ? Muameleler defterlere zamanında kaydedilir. Şöyle ki;
  ?
  c) Günlük kasa, günlük perakende satış ve hasılat defterleri ile serbest meslek kazanç defterine muameleler günü gününe kaydedilir.?? hükmüne yer verilmiştir.

  Aynı Kanunun hesap dönemi başlıklı 174.maddesinde; ?Defterler hesap dönemi itibariyle tutulur. Kayıtlar her hesap dönemi sonunda kapatılır ve ertesi dönem başında yeniden açılır. Hesap dönemi normal olarak takvim yılıdır.?? denilmektedir.

  Mükelleflerin tutmaları gereken kanuni defterlerini hesap dönemi itibariyle tutmalarından maksat, mükelleflerin hesap dönemi içinde yapmış oldukları işlemleri (kayıtları) içermesi, hesap dönemi geçtikten sonraki veya önceki işlemleri (kayıtları) içermemesi, yani hesap bütünlüğünün sağlanmasıdır. Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinden dönemsellik ilkesinin, vergi hukuku anlamında bir uygulaması olan, tasdik ettirilmiş kanuni defterlerin belli bir vergilendirme döneminde kullanılması ve diğer vergilendirme dönemleri ile ilişkilendirilmemesi, her dönem ayrı ayrı defterlerin kullanılmasını ve diğer dönemlerle ilişkilendirilmemesini amaçlamıştır.

  Öte yandan 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu?nun 320. maddesinde de, amortisman süresinin, kıymetlerin aktife girdiği yılda başlayacağı ve amortismanın herhangi bir yıl yapılmamasından veya ilk uygulanan nispetten düşük bir hadle yapılmasından dolayı amortisman süresinin uzatılmayacağı hüküm altına alınmıştır.

  Ayrıca dilekçenizde sorulan hususlar Bakanlık makamına iletilmiş olup konu hakkında Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı?ndan alınan ../02/2008 tarih? sayılı yazıda:

  ??Gelir Vergisi Kanununun 68 inci maddesinin l inci fıkrasının 5 inci bendinde kiralanan veya envantere dahil olan ve işte kullanılan taşıtların giderlerinin serbest meslek kazancının tespitinde hasılattan gider olarak indirilebileceği belirtilmektedir.

  Buna göre, envantere dahil olan ve işte kullanılan taşıtların giderlerinin, serbest meslek kazancının tespitinde indirim konusu yapılması mümkün bulunmakta olup, 2006 yılı envanterine kaydedilmeyen otomobil için yapılan yakıt, bakım ve benzeri giderlerin adı geçenin serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınmaması gerekmektedir. ?? denilmektedir.

  Bu hüküm ve açıklamalara göre, 2006 yılı envanterine kaydetmediğiniz otomobiliniz için yapılan yakıt, bakım ve benzeri giderleri, serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün değildir.

  Ayrıca, söz konusu araç için 2006 yılında amortisman da ayrılmayacaktır.

  Bilgi edinilmesini rica ederim.

  Grup Müdür V.
  "Birgün ki o gün hiçbir zaman gelmeyebilir senden bir iyilik isteyeceğim o zamana kadar bunu bir hediye olarak kabul et.."

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Eylül.2010
  Mesajlar
  18

  Ynt: Muhasebeciler demirbaşların ayrıntısını nerede gösterir

  Sn.Arkadaşlar,

  Serbest Meslek Erbabaının Kazancından indirilebileceği giderler olarak GVK'nunda sayılan maddelerin biri şöyle ifade edilmiştir.
  "...Mesleki faaliyette kullanılan tesisat demirbaş eşya ve envantere dahil taşıtlar için ayrılan amortismanlar"
  Burada envanter kaydının nasıl anlaşılması gerektiği önemlidir.

  Buna göre ve uygulamada demirbaş alımlarının S.Meslek defterine kdv lerinin kayıt edilerek indirilmesi ve envanterinin serbest meslek defterinin arkasında boş biryerde listelenmesi dönemsel olarakda giderlerinin indirilmesi şeklinde yapılmasında bir sorunla karşılaşılmamaktadır. Ancak kumulatif olarak deftere gider yazılması ve indirilmesine olanak bulunmamaktadır.

  Ayrıca;

  YMM Talha Apak bu konuda da aynı fikri desteklemektedir. Aşağıya ekledim.


  Envantere kaydetmek (dahil etmek) ise;
  Serbest meslek erbabı, islerinde bir yıldan fazla kullandıkları ve amortismana tabi tuttukları
  tesisat, demirbas esya ve araçlar gibi kıymetleri ve bunların amortismanlarını asağıda yazılı
  sekillerden herhangi biri ile göstermelidirler.
  1. Envanter defterinin ayrı bir yerinde
  2. Özel bir amortisman defterinde
  3. Amortisman listelerinde
  Amortisman defteri veya listelerinin kayıtları envanter kaydı hükmündendir. Bu kayıtlar,
  serbest meslek defterinin kalan (kullanılmayan) bos sayfalarına yazılmak suretiyle de takip
  edilebilir.
  Ayrıca, envantere kayıtlı olan ve serbest meslek faaliyetinde kullanılan aracın satısında,
  Vergi Usul Kanunu?nun 328?inci maddesine göre hesaplanacak kâr veya zararın da, serbest
  meslek kazancınızın tespitinde dikkate alınması gerekmektedir.

  http://www.legalisplatform.net/Makal...inek%20oto.pdf


Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Yol Gösterir misiniz ?
  Konu Sahibi smmmstajyer Forum SMMM Mevzuatı ve Sorunları
  Cevap: 10
  Son Mesaj : 30.Mart.2015, 14:27
 2. Smmm Olmak İstiyorum, Yol Gösterir misiniz ?
  Konu Sahibi ilker118 Forum Stajyer Sorunları
  Cevap: 20
  Son Mesaj : 02.Temmuz.2014, 23:49
 3. Bakmakla Yükümlü Olduğunu Gösterir Belge ( Müstahaklık Belgesi)
  Konu Sahibi erhanseyrek Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 12.Eylül.2013, 15:32
 4. Cevap: 0
  Son Mesaj : 19.Mayıs.2012, 12:26
 5. İTO odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge
  Konu Sahibi Ertann Forum Türk Ticaret Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 09.Temmuz.2011, 15:30

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36