kamu işçi maaş

Konu: Aile hekimlerine uygulanan stopaj ve muhtasar Beyanname

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Ocak.2009
  Mesajlar
  108

  Aile hekimlerine uygulanan stopaj ve muhtasar Beyanname

  arkadaşlar aile hekimlerine uygulanan stopaj ve muhtasar beyaneme hakkında bilgisi olan var mı?
  yardımcı olursanız sevinirim ayrıca yaptırımları nelerdir?


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2010
  Mesajlar
  424

  Ynt: Aile hakimlerine uygulanan stopaj ve muhatasar beyaneme

  GİB int sf konuya ilişkin ayrıntılı bilgi yayınlanmıştı.

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Eylül.2010
  Mesajlar
  159

  Ynt: Aile hekimlerine uygulanan stopaj ve muhtasar Beyanname

  275 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

  Resmi Gazete Sayısı 27684
  Resmi Gazete Tarihi 26/08/2010
  Kapsam
  GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ
  (SERİ NO: 275)

  1. Giriş

  5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun uyarınca görevlendirilen aile hekimlerinin temizlik, sekreterlik, şoförlük gibi hizmetler için yanlarında çalıştıracakları hizmet erbabına yapılacak ücret ödemeleri, serbest meslek işleri dolayısıyla yapılan ödemeler ile işyerine ilişkin kira ödemeleri ve esnaf muaflığından yararlananlardan mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu uyarınca yapılacak gelir vergisi tevkifatına ilişkin açıklamalar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

  2. Yasal Düzenleme ve Tevkifat Uygulaması

  Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde, "Bu Kanunun amacı; Sağlık Bakanlığının pilot olarak belirleyeceği illerde, birinci basamak sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, birey ihtiyaçları doğrultusunda koruyucu sağlık hizmetlerine ağırlık verilmesi, kişisel sağlık kayıtlarının tutulması ve bu hizmetlere eşit erişimin sağlanması amacıyla aile hekimliği hizmetlerinin yürütülebilmesini teminen görevlendirilecek veya çalıştırılacak sağlık personelinin statüsü ve malî hakları ile hizmetin esaslarını düzenlemektir." hükmüne yer verilmiştir.

  Aynı Kanunun 3 üncü maddesinde de "Sağlık Bakanlığı; Bakanlık veya diğer kamu kurum veya kuruluşları personeli olan uzman tabip, tabip ve aile sağlığı elemanı olarak çalıştırılacak sağlık personelini, kendilerinin talebi ve kurumlarının veya Bakanlığın muvafakatı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın, sözleşmeli olarak çalıştırmaya veya bu nitelikteki Bakanlık personelini aile hekimliği uygulamaları için görevlendirmeye yetkilidir.

  ...

  Sözleşme yapılan aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarına, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre belirlenen en yüksek brüt sözleşme ücretinin aile hekimi için (6) katını, aile sağlığı elemanı için (1,5) katını aşmamak üzere tespit edilecek tutar, çalışılan ay sonuçlarının ilgili sağlık idaresine bildiriminden itibaren onbeş gün içerisinde ödenir..." denilmiştir.

  Konu ile ilgili olarak yayımlanan Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ve Sözleşme Şartları Hakkında Yönetmeliğin1 17 nci maddesinde aile hekimlerine yapılan ödemelerin unsurları sayılarak, maddenin (C) bendinde, "Aile sağlığı merkezi giderleri: Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimine hizmet verdiği merkezin kira, elektrik, su, yakıt, telefon, internet, bilgi-işlem, temizlik, büro malzemeleri, küçük onarım ve tıbbi sarf malzemeleri gibi giderleri için her ay tavan ücretin %100'ü ödenir." açıklamasına yer verilmiştir.

  Ayrıca, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin2 4 üncü maddesinin (1) numaralı bendinde, "Aile hekimi, aile sağlığı merkezini yönetmek, birlikte çalıştığı ekibi denetlemek ve hizmet içi eğitimlerini sağlamak, Bakanlıkça yürütülen özel sağlık programlarının gerektirdiği kişiye yönelik sağlık hizmetlerini yürütmekle yükümlüdür.", 18 inci maddesinin (4) numaralı bendinde "Aile hekimleri, sağlık hizmetlerine yardımcı olmak amacıyla ebe, hemşire, sağlık memuru, tıbbi sekreter gibi ilave sağlık hizmetleri personeli ile güvenlik, temizlik, kalorifer, sekretarya vb. hizmetler için ferden veya müştereken personel çalıştırabilir ya da hizmet satın alabilirler.", 22 nci maddesinde de "Aile sağlığı merkezinde birden çok aile hekimi hizmet veriyor ise, aile hekimleri kendi aralarında bir yönetim planı oluşturarak yönetici belirler ve yönetici ismini müdürlüğe bildirirler." açıklamaları yer almaktadır.

  Buna göre, aile hekimleri ile aile sağlığı elemanlarının Sağlık Bakanlığının emir ve talimatları doğrultusunda ücretli olarak çalıştırıldıkları, ayrıca aile hekimliği hizmetlerinin yürütülmesi sırasında yapılacak giderlerin karşılanması ve aile sağlığı merkezinin yönetimine ilişkin yükümlülüğün de Sağlık Bakanlığınca aile hekimlerine verildiği anlaşılmaktadır.

  Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında, kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler maddede bentler halinde sayılan ödemeleri nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecbur oldukları hükme bağlanmış olup, maddenin devamında da hangi mal ve hizmetlerden hangi oranda tevkifat yapılacağı sayılmıştır. Ayrıca, aynı maddenin son fıkrasında, "Maliye Bakanlığı, vergiye tâbi işlemlere taraf veya aracı olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabilir." hükmüne yer verilmiştir.

  Bu hüküm ve düzenlemelere göre, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin son fıkrasının Maliye Bakanlığı'na verdiği yetkiye istinaden, aynı maddenin birinci fıkrasında tevkifat yapacaklar arasında sayılmayan aile hekimlerinin, aile hekimliği hizmetlerinin verilmesiyle ilgili olarak temizlik, sekreterlik, şoförlük gibi hizmetler için yanlarında çalıştıracakları hizmet erbabına yapılacak ücret ödemeleri, serbest meslek işleri dolayısıyla yapılan ödemeler ile işyerine ilişkin kira ödemeleri ve esnaf muaflığından yararlananlardan mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden maddede belirtilen oranlarda tevkifat yapmaları uygun bulunmuştur. Birden çok aile hekiminin görev yaptığı aile sağlığı merkezlerinde ise bu yükümlülük yönetici olarak belirlenen aile hekimi tarafından yerine getirilecektir.

  3. Diğer Hususlar

  Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi kapsamında yapacakları ödemelerden vergi tevkifatı yapmak zorunda olan aile hekimlerinin, ilgili vergi dairesinde muhtasar yönünden mükellefiyet kaydı yaptırmaları ve yapmış oldukları tevkifat tutarlarını muhtasar beyanname ile beyan ederek ödemeleri gerekmektedir.

  Aile hekimlerinin bu Tebliğ uyarınca yapacakları tevkifatlara ilişkin olarak verecekleri muhtasar beyannamelerinin, 3403 ve 3464 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda elektronik ortamda verilmesi zorunludur. Bu zorunluluğa uymayanlara, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesi uyarınca durumlarına uygun özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

  Bu Tebliğle getirilen düzenlemeler, Tebliğin Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihi takip eden ay başından geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.

  Tebliğ olunur.

  *_________________________________________________ ________

  ¹ 12/8/2005 tarih ve 25904 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

  ² 25/5/2010 tarih ve 27591 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

  ³ 30/9/2004 tarih ve 25599 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

  4 3/3/2005 tarih ve 25744 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 4. #4
  Üyelik tarihi
  Şubat.2009
  Mesajlar
  28

  Ynt: Aile hekimlerine uygulanan stopaj ve muhtasar Beyanname

  vergi dairesinde mükellefe sadece muhtasar yönünden mükellefiyet açtırıyosunuz aile hekimi hizmet alımı karşılında işçi çalıştırıyorsa beyanda bulunmuyor kendisi çalıştırıyorsa ssk dosyası açıyor ve işçinin kiranın stopajını beyan ediyor

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Kasım.2010
  Mesajlar
  327

  Ynt: Aile hekimlerine uygulanan stopaj ve muhtasar Beyanname

  Alıntı eksen Nickli Üyeden Alıntı
  vergi dairesinde mükellefe sadece muhtasar yönünden mükellefiyet açtırıyosunuz aile hekimi hizmet alımı karşılında işçi çalıştırıyorsa beyanda bulunmuyor kendisi çalıştırıyorsa ssk dosyası açıyor ve işçinin kiranın stopajını beyan ediyor
  Peki yönetici konumundaki aile hekimi, vergi dairesi mükellefiyeti tesis edip sgk işveren dosyası açtırdıktan sonra e-beyanname şifresi alabiliyor mu?

  Teşekkürler,

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Ekim.2010
  Mesajlar
  134

  Ynt: Aile hekimlerine uygulanan stopaj ve muhtasar Beyanname

  Alıntı sleepingcat Nickli Üyeden Alıntı
  Alıntı eksen Nickli Üyeden Alıntı
  vergi dairesinde mükellefe sadece muhtasar yönünden mükellefiyet açtırıyosunuz aile hekimi hizmet alımı karşılında işçi çalıştırıyorsa beyanda bulunmuyor kendisi çalıştırıyorsa ssk dosyası açıyor ve işçinin kiranın stopajını beyan ediyor
  Peki yönetici konumundaki aile hekimi, vergi dairesi mükellefiyeti tesis edip sgk işveren dosyası açtırdıktan sonra e-beyanname şifresi alabiliyor mu?

  Teşekkürler,

  hayır, e-beyanname gönderme aracılık sözleşmesi bulunan meslek mensupları tarafından gönderilebilir. yani yönetici konumundaki aile hekimi beyanneme bildirimlerini bir sm veya smmm aracılığı ile yerine getirecektir.
  SMMM SEVİNÇ ÖZTÜRK

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Cevap: 7
  Son Mesaj : 15.Nisan.2014, 23:59
 2. Aile Hekimliği Yeniden Muhtasar Mükellefi (Uygulama Devam Ediyor)
  Konu Sahibi milayda Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 05.Ağustos.2011, 11:10
 3. Aile Hekimleri Muhtasar kaydı süresi hk.
  Konu Sahibi milayda Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 11.Ocak.2011, 11:20
 4. TAŞINDI: Aile hekimlerine uygulanan stopaj ve muhtasar Beyanname
  Konu Sahibi ebru şener Forum SMMM Mevzuatı ve Sorunları
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 28.Aralık.2010, 21:04
 5. Kooperatif İnşaat Dosyasında Stopaj Muhtasar Beyanname Durumu
  Konu Sahibi fercim Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 8
  Son Mesaj : 04.Eylül.2007, 09:14

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36