31.01.2011 tarihine kadar verilmesi gereken 2010/Aralık dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirim
formlarının süresinin uzatılmasına dair açıklama.

Tarih
Sayı
Kapsam

T.C.

01/02/2011
VUK - 44 / 2011-2 / Form Ba ve Form Bs - 9


MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı


VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ /44

Konusu

Tarihi
Sayısı
İlgili olduğu maddeler


1- Giriş:


: 31.01.2011 tarihine kadar verilmesi gereken 2010/Aralık dönemine
ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının süresinin uzatılmasına dair açıklama.
: 01/02/2011
: VUK - 44 / 2011-2 / Form Ba ve Form Bs - 9
: 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu 148, 149, Mükerrer 28 ve Mükerrer 257'nci
maddesi.


396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin 2010/Aralık
dönemine ilişkin Form Ba (Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu) ve Form Bs (Mal ve Hizmet Satışlarına
İlişkin Bildirim Formu) bildirimlerinin verilme süresinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2- Bildirim formlarının verilme süresinin uzatılması:

İlgili meslek odaları ve mükelleflerin taleplerinin değerlendirilmesi sonucunda; Vergi Usul Kanununun mükerrer 28

inci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden,

31 Ocak 2011 tarihine kadar verilmesi gereken

2010/Aralık dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi 02 Şubat 2011 tarihi saat
24:00'e kadar uzatılmıştır.

3- Sonuç:

Buna göre, 2010/Aralık dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimleri 02/02/2011 tarihi saat 24:00'e
kadar verilebilecektir.

Duyurulur.Mehmet KİLCİ

Gelir İdaresi Başkanı