kamu işçi maaş

Konu: VUK Genel Tebliği Sıra No.405 [e-beyanname gönderme].!

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Ekim.2010
  Mesajlar
  134

  VUK Genel Tebliği Sıra No.405 [e-beyanname gönderme].!

  VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
  (SIRA NO: 405)
  213 sayılı Vergi Usul Kanununun (1)mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, elektronik beyanname uygulamasında aşağıda belirtilen değişiklikler yapılmıştır.
  I- 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu(2) Genel Tebliğinin ?V- ARACILIK YETKİSİ VERİLEN GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER? başlıklı bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  ?Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin (meslek mensuplarının), mükelleflerin vergi beyannameleri, bildirim ve eklerini elektronik ortamda göndermeleri uygun görülmüştür.
  Buna göre, elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi ile ilgili işlemler aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır.
  1- Aracılık Yetkisinin Talep Edilmesi ve Sözleşmelerin Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar
  Elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi almak isteyen meslek mensuplarının örneği bu Tebliğin ekinde (Ek:2) yer alan, ?Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık Yetkisi Talep Formu? nu doldurarak bağlı oldukları vergi dairesine bizzat, tüzel kişilik şeklinde faaliyette bulunanların ise kanuni temsilcilerinin müracaat etmeleri gerekmektedir.
  Elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi talep eden meslek mensubunun mesleği faal olarak icra ettiği hususu vergi dairesince dosya bilgilerinden teyit edildikten sonra müracaat anında sistem tarafından üretilecek kullanıcı kodu, parola ve şifreyi ihtiva eden kapalı bir zarf meslek mensubuna verilecektir. Şifre zarfının meslek mensubuna tesliminde, ?... Vergi Dairesinin ... vergi kimlik numaralı mükellefi Serbest Muhasebeci/ Serbest Muhasebeci Mali Müşavir/ Yeminli Mali Müşavir .................. elektronik beyanname göndermeye aracılık etmek üzere kullanıcı kodu, parola ve şifreyi ihtiva eden zarf, kapalı olarak teslim edilmiştir.? şeklinde bir ?Teslim Tutanağı? tanzim edilecek ve söz konusu tutanak meslek mensubu ile vergi dairesi müdürü veya müdür yardımcısı tarafından tarih konulmak suretiyle imzalanacaktır. Tanzim edilen Teslim Tutanağı ile Talep Formunun birer örneği meslek mensubunun dosyasında muhafaza edilecektir.
  Elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi verilen meslek mensupları, aralarında hizmet sözleşmesi bulunan müşterilerine ait beyannamelerin yanı sıra, münferit olarak talepte bulunan müşterilerin beyannamelerinin gönderilmesine de aracılık edebileceklerdir. Bu durumda, Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesi uyarınca, meslek mensubu ile mükellef veya vergi sorumlusu arasında buna ilişkin özel bir sözleşme düzenlenmesi gerekmektedir.
  Aracılık yetkisi verilen meslek mensuplarının kendi mükellefiyetleri ile ilgili vergi beyannamelerini de elektronik ortamda gönderebilecekleri tabiidir.
  Yetki verilmiş meslek mensupları, aralarında hizmet sözleşmesi bulunan müşterilerine ait beyannameleri elektronik ortamda gönderebilmeleri için müşterileriyle bu Tebliğin ekinde (Ek:3) yer alan ?Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi? ni, münferit talepte bulunan müşterileriyle de örneği bu Tebliğin ekinde (Ek:4) yer alan ?Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi? ni düzenleyecekler ve sözleşmelerin bir örneğini müşterilerine verecekler, bir örneğini de gerektiğinde ibraz edilmek üzere muhafaza edeceklerdir.
  Mükelleflerin, beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesini teminen meslek mensuplarıyla Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi düzenlemiş olması, beyannamelerin kanuni süresinde verilmesi ile ilgili yükümlülüklerinin yerine getirilmiş olduğu anlamına gelmeyeceğinden, mükelleflerin beyannamelerinin kanuni sürede elektronik ortamda verilip verilmediğini titizlikle takip etmeleri gerekmektedir.
  2- Düzenlenen Sözleşmeler ile Süresi Sona Eren ya da İptal/Fesih Edilen Sözleşmelerin Elektronik Ortamda Bildirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar
  Elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi verilmiş meslek mensupları, mükellefler ile imzalamış oldukları Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesine/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesine veya bunların süresinin sona erdiğine ya da iptaline/feshine ilişkin bilgileri elektronik ortamda internet vergi dairesine girmek zorundadırlar.
  Sözleşmelerin düzenlenmesine, süresinin sona ermesine, iptal ya da feshedilmesine ilişkin bilgi girişleri Gelir İdaresi Başkanlığının bilgisi dahilinde olan herhangi bir teknik arıza nedeniyle bu Tebliğ ile öngörülen sürelerin son gününe kadar yerine getirilememiş ise, Gelir İdaresi Başkanlığınca verilecek ek sürede bilgi girişleri yapılabilecektir.
  2.1 Sözleşmelerin Elektronik Ortamda Bildirilmesi
  Meslek mensupları ile mükellefler arasında düzenlenen Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesine/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesine ait bilgilerin, meslek mensupları tarafından sözleşmenin düzenlendiği tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde elektronik ortamda https://intvd.gib.gov.tr/ adresinde yer alan internet vergi dairesine girişinin yapılması gerekmektedir.
  Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce meslek mensupları ile mükellefler arasında düzenlenmiş ve hükmü devam eden Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesine/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesine ait bilgilerin, meslek mensupları tarafından bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde elektronik ortamda https://intvd.gib.gov.tr/ adresinde yer alan internet vergi dairesine girişinin yapılması gerekmektedir.
  Aracılık yetkisi almış meslek mensuplarının aralarında Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi düzenledikleri mükelleflere ait beyannameleri elektronik ortamda gönderebilmeleri için öncelikle Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesinin/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesinin bilgi girişlerinin elektronik ortamda internet vergi dairesine yapılmış olması gerekmektedir.
  Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmelerinin/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmelerinin internet vergi dairesine elektronik ortamda bilgi girişi yapılmadan meslek mensuplarının sözleşme düzenledikleri mükelleflere ait beyannameleri elektronik ortamda göndermelerine izin verilmeyecektir. Bu nedenle, meslek mensupları tarafından sözleşme bilgilerinin elektronik ortamda bildirilmesi hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.
  2.2 Süresi Sona Eren ya da İptal/Fesih Edilen Sözleşmelerin Elektronik Ortamda Bildirilmesi
  Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmelerinin/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmelerinin süresinin sona ermesi, iptal ya da feshedilmesi durumunda buna ilişkin bilgi girişinin, sürenin sona erme tarihinden ya da iptal/fesih tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde meslek mensupları tarafından elektronik ortamda https://intvd.gib.gov.tr/ adresinde yer alan internet vergi dairesine yapılması gerekmektedir.
  Diğer taraftan mükellefler, istemeleri halinde meslek mensupları ile aralarında düzenlenen sözleşmenin süresinin sona erdiğini ya da iptal/fesih edildiğini bir dilekçe ile sürenin sona erme tarihinden ya da iptal/fesih tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde gelir/kurumlar vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesine bildirebilecekleri gibi internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifrelerinin bulunması durumunda sözleşmelerin sona erdiğine ya da iptal/fesih edildiğine ilişkin bilgi girişlerini https://intvd.gib.gov.tr/ adresinde yer alan internet vergi dairesine elektronik ortamda yapabileceklerdir. Adi ortaklık, kollektif ve adi komandit ortaklıklar adına düzenlenmiş sözleşmelerde ise sözleşmenin süresinin sona erdiğine ya da iptal/fesih edildiğine ilişkin dilekçe ortaklığın katma değer vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine verilecektir.?
  II- 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin ?VII- BEYANNAMELERİN İMZALANMASI VE DİĞER HUSUSLAR? başlıklı bölümüne 11 inci bentten sonra gelmek üzere 12 inci ve 13 üncü bentler eklenmiştir.
  ?12- Bu Tebliğ ve eklerinde yer alan beyanname tabiri vergi beyannameleri, bildirim ve eklerini ifade etmektedir.
  13- Bu Tebliğ ile getirilen yükümlülüklere uymayan veya eksik ya da yanıltıcı bilgi ve belge verenler hakkında cezai işlem yapılması Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesi hükmü gereğidir.?
  Bu Tebliğ 1/3/2011 tarihinde yürürlüğe girer.
  Tebliğ olunur.

  SMMM SEVİNÇ ÖZTÜRK

 2. #2
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  1.499

  Ynt: VUK Genel Tebliği Sıra No.405[e-beyanname gönderme]

  Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi ve Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi hangisi düzenlenecek benim düzenlediklerim hep aracılık sözleşmesi sadece bunu girsem yeterlimi yoksa Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi de düzenleyip girmem gerekiyormu...
  [color=black][b]Sana Bakmak Bütün Rastlantıları Reddedip,Bir Mucizeyi Anlamaktır.Sana Bakmak ALLAH'a İnanmaktır...[/b][/color]

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Ekim.2010
  Mesajlar
  134

  Ynt: VUK Genel Tebliği Sıra No.405[e-beyanname gönderme]

  Alıntı kalisper_a Nickli Üyeden Alıntı
  Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi ve Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi hangisi düzenlenecek benim düzenlediklerim hep aracılık sözleşmesi sadece bunu girsem yeterlimi yoksa Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi de düzenleyip girmem gerekiyormu...
  Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi (Ek3) sürekli müşterilerinizle bu sözleşmeyi düzenleyeceksiniz. münferit talepte bulunan müşterilerinizle yani bir defaya mahsus e-beyanname gönderme için de Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi (Ek4) düzenleyeceksiniz. İfadede kast edilen farklılık budur.

  Kolay gelsin
  SMMM SEVİNÇ ÖZTÜRK

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Aralık.2010
  Mesajlar
  24

  Ynt: VUK Genel Tebliği Sıra No.405[e-beyanname gönderme]

  arkadaşlar bu sözleşmeleri vergi dairesine götürmek te gerekiyormu? yoksa sadece internetten göndermek yeterli mi?

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Ekim.2010
  Mesajlar
  134

  Ynt: VUK Genel Tebliği Sıra No.405[e-beyanname gönderme]

  Alıntı SMMM Okyanus Nickli Üyeden Alıntı
  arkadaşlar bu sözleşmeleri vergi dairesine götürmek te gerekiyormu? yoksa sadece internetten göndermek yeterli mi?
  Bence internetten göndermek yeterlidir, tebliğide ayrıca teslim edilecektir gibi bir ifade yok..
  SMMM SEVİNÇ ÖZTÜRK

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2009
  Mesajlar
  1.907

  Ynt: VUK Genel Tebliği Sıra No.405[e-beyanname gönderme]

  Arkadaşlar

  Peki biz aracılığımı dolduracağız aracılık ve sorumluluğu mu ?

  Sağ olun
  SMMM

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  295

  Ynt: VUK Genel Tebliği Sıra No.405[e-beyanname gönderme]

  merhaba arkadaşlar

  firmalara şifreler verilip bağımlı meslek mensupları burdan gönderebiliyor.beyannameyi gönderen meslek mensubu adını yazıyor.

  tam tasdik kapsamında ymm si olan firma beyannameyi ymm yollarsa

  beyannemeyi firmanın şifresinden mi gönderecek beyannameyi düzenleyen ymm adını yazcak

  saygılarımla

 8. #8
  İrem35 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  İrem35 Guest

  Ynt: VUK Genel Tebliği Sıra No.405 [e-beyanname gönderme].!

  Arkadaşlar,
  bir smmm arkadaşımın sorusu var. Bana danıştı ama sizden de fikir rica ediyorum.

  bir smmm arkadaşım ortaklık yapacaktı bir smmm ile. Ama henüz açılış vermemişler ve dolayısıyla da şifre başvuru yapmadı. Ocak ayı muhtasar ve kdv yi ortaklığı düşündüğü smmm nin şifresiyle vermeyi düşünüyorum dedi bana.. Bir tane limited defteri var. Biraz açılışı vermekte ve şifreyi almakta geç kalınmış. 2-3 günü kaldı beyanname vermek için. Ortaklık düşündüğü smmm ise benim şifreyle göndeririz ilk ayı demiş.

  Şİmdi bu 405 nolu tebliğde yayınlanınca; ocak ayı beyannamelerini ortaklık düşündüğü smmmnin şifresiyle verince, şubat ayı beyannamelerinide kendi şifresiyle vermeyi düşünüyor.
  Bu tebliğe göre e-sözleşme hususunda usulsüzlük olmaz mı?
  İşin içinden çıkamamış, ocak ayını bir başka smmm nin şifresiyle, şubat ayı beyannamelerinide kendi şifresiyle yapacak.

  Ama bu tebliğe göre e-sözleşmeyi kim düzenleyecek, aynı şirket için iki farklı smmm nin sözleşmesinin bildirimi söz konusu olmaz mı?

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Mart.2010
  Mesajlar
  20

  Ynt: VUK Genel Tebliği Sıra No.405 [e-beyanname gönderme].!

  Alıntı İrem35 Nickli Üyeden Alıntı
  Arkadaşlar,
  bir smmm arkadaşımın sorusu var. Bana danıştı ama sizden de fikir rica ediyorum.

  bir smmm arkadaşım ortaklık yapacaktı bir smmm ile. Ama henüz açılış vermemişler ve dolayısıyla da şifre başvuru yapmadı. Ocak ayı muhtasar ve kdv yi ortaklığı düşündüğü smmm nin şifresiyle vermeyi düşünüyorum dedi bana.. Bir tane limited defteri var. Biraz açılışı vermekte ve şifreyi almakta geç kalınmış. 2-3 günü kaldı beyanname vermek için. Ortaklık düşündüğü smmm ise benim şifreyle göndeririz ilk ayı demiş.

  Şİmdi bu 405 nolu tebliğde yayınlanınca; ocak ayı beyannamelerini ortaklık düşündüğü smmmnin şifresiyle verince, şubat ayı beyannamelerinide kendi şifresiyle vermeyi düşünüyor.
  Bu tebliğe göre e-sözleşme hususunda usulsüzlük olmaz mı?
  İşin içinden çıkamamış, ocak ayını bir başka smmm nin şifresiyle, şubat ayı beyannamelerinide kendi şifresiyle yapacak.

  Ama bu tebliğe göre e-sözleşmeyi kim düzenleyecek, aynı şirket için iki farklı smmm nin sözleşmesinin bildirimi söz konusu olmaz mı?
  İrem Hanım Tebliğ 01/03/2011 tarihinde yürürülüğe girecek dolasıyla 1 Mart tarihine kadar bi sıkıntı olmaz yani ocak ayına ait beynnameleri arkadşınız rahatlıkla gönderebilir

 10. #10
  Üyelik tarihi
  Mart.2006
  Mesajlar
  81

  Ynt: VUK Genel Tebliği Sıra No.405 [e-beyanname gönderme].!

  Merhaba arkadaşlar,
  Ben 405 no'lu VUK.genel tebliğinin ek:2,ek:3 ve ek:4'üne ulaşamıyorum.Yardımcı olursanız sevinirim

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Tahsilat Genel Tebliği Seri: B Sıra No: 7
  Konu Sahibi artcrimes Forum Diğer Vergi Kanunları
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 01.Ocak.2013, 11:13
 2. Vuk 420 - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 420
  Konu Sahibi artcrimes Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 07.Aralık.2012, 17:08
 3. Elektronik defter genel tebliği sıra no: 1
  Konu Sahibi REVİZYON Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 14.Aralık.2011, 10:52
 4. TAŞINDI: VUK Genel Tebliği Sıra No.405[e-beyanname gönderme]
  Konu Sahibi ebru şener Forum SMMM Mevzuatı ve Sorunları
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 21.Şubat.2011, 14:43
 5. V.U.K Genel Tebliği (Sıra No: 376)
  Konu Sahibi egegemi Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 18.Ekim.2007, 15:20

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36