VERGİ USUL KANUNU

Madde No: 5
.
.
.
.

(2365 sayılı Kanunun 2'nci maddesiyle değişen fıkra) Gelir Vergisi mükellefleri (4369 sayılı Kanunun 81/A-1 nci maddesiyle değiştirilen ibare) (Kazancı basit usulde tespit edilenler dahil)(1) ile sermaye şirketleri her yıl Mayıs ayının son gününe kadar vergi tarhına esas olan kazanç tutarları ile bunlara isabet eden vergi miktarlarını gösteren (6111 Sayılı Kanunla değiştirilen ibare Yürürlük; 25.02.2011) levhayı almak zorundadırlar.(6) İlan ve levhalara ilişkin diğer hususlar Maliye Bakanlığınca belli edilir.VUK madde 5 te 6111 sayılı kanunla değiştirilen kısımda levhanın açıkca mayıs ayı sonuna kadar alınmak zorunda olduğu belirtilmiş. Bu durumda maliye kanundaki bu açık hükme rağmen tebliğ ile bu süreyi haziran olarak değiştirebilir mi?

Bu konuda görüşleriniz nedir arkadaşlar...