Tacirler TTK gereği; "her türlü borçlarından dolayı iflasa tabi oldukları gibi, kanun hükümlerine uygun olarak bir ticaret unvanı seçmeye ve kullanmaya, işletmelerini ticaret siciline kaydettirmeye ve ticari defterler tutmaya mecburdurlar"denmektedir.

Tutulması Zorunlu Defterler (Kanuni Defterler)

I. Sınıf Tacirler (Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Tacirler)

Yevmiye Defteri: Kayda geçirilmesi gereken işlemleri belgelerden alarak tarih sırasıyla ve maddeler halinde yazmak için kullanılan defterdir.Bir yevmiye maddesinde en az aşağıdakilerin bulunması gerekir.
a) Yevmiye madde sıra numarası (Makine ile tutulan muhasebelerde mecburi değildir.)
b) Tarih
c) Borçlu hesap (Ana hesaplar kullanıldığı takdirde yardımcı hesabın adının yazılması zorunludur).
d) Alacaklı hesap (Ana hesaplar kullanıldığı takdirde yardımcı hesabın adının yazılması zorunludur.)
e) Tutar (Yardımcı hesaplara ait tutarlar, ilgili sütunda gösterilmek zorunludur)
f) Her kaydın dayandığı belgelerin çeşidi, varsa tarih ve numaraları.
g) Yevmiye defteri ciltli ve sayfaları birbirini takip eden sıra numaralı olmalıdır. Vergi kanunlarına göre hareketli yapraklı defter kullanılabilir.
h) Yevmiye defterine geçirilecek kayıtlar haklı sebep olmaksızın, on günden fazla geciktirilemez.
ı) Yevmiye defteri yeni senenin en geç Ocak ayı sonuna kadar notere gösterilip son kaydın altına noterce (Görülmüştür) sözü yazılarak mühür ve imza ile tasdik ettirilmek şarttır.