kamu işçi maaş

Konu: Ticari Taksi Plaka Satışı Hk.

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2005
  Mesajlar
  6

  Ticari Taksi Plaka Satışı Hk.

  Mrb

  Ticari taksi plaka satışı yapmak istiyoruz bunun için nasıl bir yol izlememiz gerekir satış sözleşmemiz de 150.000,00 ytl olarak gösterdik fatura kesmemize gerek varmı varsa kdv oranı kaçtır vergi dairesinden ne tür evraklar istenir kapanış nasıl yapılır vergi dairesinden başka müracat edeceğimiz yerler neresidir. (Basit Usul)

  satışdan dolayı vergi çıkarmı

  Şimdiden cevaplar için teşekkür ederim

  eni sevenlerin değerini bil.

 2. #2
  komutan hannibal - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  komutan hannibal Guest

  Ticari Taksi Plaka Satışı Hk.

  T.C.

  İSTANBUL VALİLİĞİ

  Defterdarlık Vasıtasız Vergiler Gelir Müdürlüğü

  Sayı : B.07.4.DEF.0.34.11/GVK-37-11589  Konu : Ticari plaka satışı ve kiralanması

  işlemlerinde vergilendirme hk.  İlgi :  İlgide kayıtlı yazınız incelenmiş olup, Müdüriyetimiz görüşü aşağıda açıklanmıştır.  1- Ticari Plaka Satışının Vergilendirilmesi:  a) Gerçek Usulde Vergilendirilen Mükellefin Ticari Plaka Satışı;  Bilindiği üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 37. maddesinde; “Her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançlar ticari kazançtır...” hükmü yer almıştır.  Aynı Kanunun 38. maddesinde de; “Bilanço esasına göre ticari kazanç teşebbüsteki öz sermayenin hesap dönemi sonunda ve başındaki değerleri arasındaki müspet farktır. Bu dönem zarfında sahip veya sahiplerce;  1- İşletmeye ilave olunan değerler bu farktan indirilir.

  2- İşletmeden çekilen değerler ise bu farka ilave olunur.”hükmü yer almaktadır.  Aynı Kanunun 39. maddesinde de; “İşletme hesabı esasına göre ticari kazanç, bir hesap dönemi içinde elde edilen hasılat ile giderler arasındaki müspet farktır. (Elde edilen hasılat tahsil olunan paralarla tahakkuk eden alacakları; giderler ise, tediye olunan ve borçlanılan meblağları ifade eder)

  ...  Ticari kazancın bu suretle tespit edilmesi sırasında Vergi Usul Kanunu’nun değerlemeye ait hükümleri ile bu Kanunun 40 ve 41. maddeleri hükümlerine uyulur.” hükmü yer almıştır.  Bu hükümlere göre, ticari taksicilik işinde kullanılan ve kazancı gerçek usulde tespit edilen işletmenin aktifine kayıtlı bulunan ticari plaka ile ticari taksinin satılmasından elde edilen kazancın yıllık ticari kazancına dahil edilerek vergilendirilmesi gerekir.  b) Basit Usule Tabi Mükellefin Ticari Plaka Satışı  Bilindiği üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 4369 sayılı Kanunla değişik 01/01/1999 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yapılan değişiklikle; Ticari Kazancın Basit Usulde tespiti esası getirilmiştir.  Kazançları bu suretle tespit olunacak mükellefler defter tutma hariç olmak üzere Vergi Usul Kanununda belirtilen ikinci sınıf tacirlere ait tüm ödevlere (bildirme, vesikalar, bunları muhafaza, ibraz gibi) ve ceza hükümlerine tabi olacaklardır.  Bunların kazançlarının tespitinde ise bir hesap dönemi içinde elde edilen hasılat ile giderler ve satılan mallarının alış bedelleri arasındaki fark dikkate alınmak suretiyle hesaplama yapılacaktır.  Yukarıda da belirtildiği gibi, Basit Usulde Vergilendirilecek mükellefler gerek hasılatlarını gerekse alış ve giderlerini belgelendirilecekler ve bir hesap dönemi içindeki hasılatları ile bu hasılatlarına esas olan satılan malların alış bedelleri ve bu faaliyetlerine ilişkin diğer giderleri arasındaki müspet fark üzerinden vergilendirileceklerdir.  Bu suretle yapılacak hesaplamada mükelleflerin faaliyetleri ile ilgili bulunmakla birlikte evvelce sahip oldukları veya faaliyetlerinin devamı esnasında satın aldıkları amortismana tabi iktisadi kıymet niteliğindeki değerler için yaptıkları harcamalar dikkate alınmayacaktır.  Diğer bir ifade ile bu türden değerler (motorlu araç, ticari plaka, dükkan gibi) Vergi Usul Kanununa göre amortismana tabi iktisadi kıymet niteliğinde olmasına rağmen, basit usulde ticari kazancın tespitinde gerek gider yönünden, gerekse bunların satışı halinde hasılat bakımından hesaplamaya katılmayacaklardır.  Bir diğer deyişle bu tür değerler Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin bir anlamda şahsi malları olarak kabul edilecektir.  Diğer taraftan Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 80. maddesinde değer artış kazançları düzenlenmiştir.  Bu hükümlere göre, basit usule tabi mükelleflerin şahsi malı niteliğinde bulunan ve basit usulde kazanç tespitinde hiçbir şekilde dikkate alınmayan amortismana tabi iktisadi kıymet niteliğindeki (taksi, kamyonet, minibüs ve bunların ticari plakaları) mal ve hakların elden çıkarılması halinde hasılattan maliyet bedeli ve yapılan diğer giderlerin indirilmesi suretiyle bulunacak fark diğer kazanç ve irat olarak vergilendirilecektir.  2-Ticari plaka kiralanmasında vergilendirme:  193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 70. maddesinde gayrimenkul sermaye iradının tarifi yapılmıştır. Buna göre, aşağıdaki yazılı mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyetleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen iratların gayrimenkul sermaye iradı olduğu belirtilmiş ve gayrimenkul sermaye iratları madde halinde sıralanmıştır.  Maddenin son paragrafında, “yukarıda yazılı mallar ve haklar ticari veya zirai bir işletmeye dahil bulunduğu takdirde bunların iratları ticari ve zirai kazancın tespitinde müteallik hükümlere göre hesaplanır.”denilmiştir.  Öte yandan, aynı Kanun’un 94. maddesinde “Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.” denilmiş olup, aynı maddenin 5. bendinin ( a) fıkrası ile 70. maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden % 22 oranında tevkifat yapılacağı hükme bağlanmıştır.  Bu Kanunun uygulanması ile ilgili olarak yayınlanan Gelir Vergisi Kanunu 128 Seri sayılı Genel Tebliğinin 4. bölümündeki vergi tevkifatı ve esaslarının açıklanmasına ilişkin 4. madde de ise, herhangi bir işletmenin aktifinde kayıtlı gayrimenkul ve hakların kiraya verilmesi karşılığında elde edilen gelir, Gelir Vergisi Kanunu yönünden ticari kazanç olarak kabul edildiğinden, gayrimenkul sermaye iradı niteliğinde olmayan bu tür ödemelerden vergi tevkifatı yapılmayacaktır.  Basit usule tabi mükellefler tarafından yapılan kiralama işlerinden ise Gelir Vergisi Kanunu’nun 94/5. maddesine göre % 22 tevkifat yapılacaktır. Tevkifat suretiyle vergilendirilen bu kazancın Gelir Vergisi Kanunu’nun 86/1-C maddesine göre 2005 yılı için 15.000 YTL’yi aşması halinde gayrimenkul sermaye iradı olarak beyanı gerekmektedir.  İlimizde bulunan vergi dairelerince yukarıda belirtilen hükümler çerçevesinde işlem yapılmaktadır. Ayrıca gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin işi terk bildirimlerinde ticari plakalarının satışı için fatura düzenleyip düzenlemediği araştırılarak, düzenlemediği takdirde gerekli cezai işlemler yapılmaktadır.  Bilgi edinilmesi arz ederim.

 3. #3
  komutan hannibal - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  komutan hannibal Guest

  Ticari Taksi Plaka Satışı Hk.

  T.C

  MALİYE BAKANLIĞI

  İstanbul Defterdarlığı

  Usul Gelir Müdürlüğü  03.12.2003-013664

  SAYI : B.07.4.DEF.0.34.20./VUK-9393
  KONU:Basit usule tabi vergi mükellefinden
  satın alma yoluyla iktisap edilen taksi
  plakasına ait bedelin amortisman yoluyla
  itfa edilip edilmeyeceği.  İLGİ:Tarihsiz dilekçeniz.

  İlgi dilekçenizden, vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, basit usule tabi vergi mükellefinden satın alma yoluyla iktisap etmiş olduğunuz taksi plakası için adınıza fatura düzenlenmediğini belirtmek suretiyle taksi plakasına ait bedeli amortisman yoluyla itfa edip edemeyeceğinizi sorduğunuz anlaşılmaktadır.

  Konu ile ilgili olarak Katma Değer Vergisi Gelir Müdürlüğünden alınan 28.10.2003 tarih, 6029 sayılı yazıda yer alan açıklamalar ile Müdürlüğümüze ait açıklamalar aşağıdaki gibidir.

  Katma Değer Vergisi Kanununun Diğer İstisnalar başlıklı 17/4. fıkrası (4842 sayılı Kanunla değişik) (a) bendinde, Gelir Vergisi Kanununa göre vergiden muaf esnaf ile basit usulde vergilendirilen mükellefler tarafından yapılan teslim ve hizmetler vergiden istisna edilmiştir.

  Konu ile ilgili olarak, 72 Seri Numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin 2-Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Katma Değer Vergisi Karşısındaki Durumu başlıklı bölümünün, 2.4-Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerin Satışı başlıklı alt bölümünde; “ Basit Usulde vergilendirilen mükelleflerin amortismana tabi iktisadi kıymet teslimleri katma değer vergisine tabi bulunmamaktadır.” denilmektedir.

  Buna göre, basit usulde vergilendirilen mükelleflerin ticari plaka satışları katma değer vergisine tabi değildir.
  Diğer taraftan, 230 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliğinin 4-AMORTİSMANA TABİ İKTİSADİ KIYMETLERİN SATIŞINDA BELGE DÜZENİ başlıklı bölümünde; basit usulde vergilendirilen mükelleflerin taşıt ve diğer sabit kıymetlerini satmaları dolayısıyla fatura düzenleme yükümlülüklerinin bulunmadığı belirtildikten sonra, bu mükelleflerce yapılan taşıt satışının noter satış sözleşmesi ile, diğer sabit kıymet satışlarının ise gider pusulası düzenlenerek tevsik edilmesinin mümkün bulunduğu belirtilmiştir.

  Bu nedenle, satın alma yoluyla iktisap ettiğiniz ticari plaka için, satıcının basit usule tabi vergi mükellefi olması nedeniyle fatura düzenleme zorunluluğu bulunmadığından, plakanın noter satış sözleşmesi ile tevsiki gerekmektedir. Bu şekilde tevsik edilen ve aktife alınan ticari plakanın amortisman yoluyla itfa edilmesi durumunda, amortismanların Gelir Vergisi Kanununun 40/7’inci maddesi gereğince giderleştirilmesi mümkündür.

  Bilgi edinilmesini rica ederim.

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2005
  Mesajlar
  663

  Ticari Taksi Plaka Satışı Hk.

  Saygıdeğer arkadaşlarım,

  bu soru içersinde dikkatimi çekti.
  150.000,00 YTL hat bedeli olan ticari taksi faaliyeti nasıl oluyor da basit usüle tabi oluyor?
  Bir hak olarak ele alırsak, 150.000,00 YTL x %10= 15.000,00 YTL emsal kira bedeli olan bir ticari taksi işletme hakkı, kazancın vergilendirilmesi açısından nasıl basit usüle tabi oluyor?
  Araştırdığım kadarıyla konuyla ilgili kanun maddeleri, muktezalar ise aşağıdaki şekildedir.

  Görüşleriniz, yorumlarınız nelerdir?
  Selamlar...

  G.V.K.
  Basit usule tabi olmanın genel şartları(*)
  Madde No 47
  Kapsam
  (2361 sayılı Kanunun 34 üncü maddesiyle değişen madde) (4369 sayılı Kanunun 32 nci maddesiyle değişen ibare
  Yürürlük; 1.1.1999) Basit usule(**) tabi olmanın genel şartları şunlardır:

  2. (4369 sayılı Kanunun 32'nci maddesiyle değişen bent Yürürlük; 1.1.1999) İşyeri mülkiyetinin iş sahibine ait olması
  halinde emsal kira bedeli, kiralanmış olması halinde yıllık kira bedeli toplamı büyükşehir belediye sınırları içinde
  (4842 sayılı Kanunun 16 ncı maddesiyle kanuni had olarak belirlenen tutarlar. Yürürlük: 24.04.2003, Geçerlilik: 1.1.2003)
  2.300.000.000 lirayı (***) 2005/9826 sayılı B.K.K ile 1.1.2006 tarihinden itibaren 3.500 YTL.)(****), diğer yerlerde
  1.700.000.000 lirayı (*****)(2005/9826 sayılı B.K.K ile 1.1.2006 tarihinden itibaren 2.500 YTL.)(******) aşmamak.(*******)

  2 ve 3 numaralı bent hükümleri öteden beri işe devam edenlerde takvim yılı başındaki, yeniden işe başlayanlarda
  ise işe başlama tarihindeki duruma göre uygulanır.
  (*)(4369 sayılı Kanunun 32'inci maddesiyle değişmeden önceki şekli) Götürü usule tabi olmanın genel şartları
  (**) (Değişmeden önceki şekli) Götürü usule
  (***)(Değişmeden önceki şekli) 420 milyon (246 Seri No.lu G.V.K. Genel Tebliği ile 1.1.20033’ten geçerli olmak üzere 2.300.000.000)
  (****)(Değişmeden önceki şekli) (2004/8295sayılı B.K.K. ile belirlenen tutar 3.200 YTL. Geçerlilik; 01.01.2005. Yürürlük; 29.12.2004(X)
  (X)Maliye Bakanlığının 8.12.2003 tarih ve GVK-6/2003-6 sayılı Sirküleri ile 2004 yılı için 2.900.000.000lira
  (*****)(Değişmeden önceki şekli) 300 milyon (246 Seri No.lu G.V.K. Genel Tebliği ile 1.1.20033’ten geçerli olmak üzere 1.700.000.000)
  (******) (Değişmeden önceki şekli)(2004/8295sayılı B.K.K. ile belirlenen tutar 2,300 YTL. Geçerlilik; 01.01.2005. Yürürlük; 29.12.2004)(X)
  (X)Maliye Bakanlığının 8.12.2003 tarih ve GVK-6/2003-6 sayılı Sirküleri ile 2004 yılı için 2.100.000.000lira
  (*******) (Değişmeden önceki şekli) 2. (2574 sayılı Kanunun 10'uncu maddesiyle değişen şekli) (3946 sayılı Kanunun 26'ncı maddesiyle belirlenen miktarlar ), İşyerlerinin Emlak Vergisi tarhına esas olan vergi değerleri toplamı 12.000.000 lirayı vergi değeri bilinmeyen hallerde yıllık kira bedeli toplamı 1.800.000 lirayı aşmamak (Yıllık kira bedelinin emsaline nazaran düşük bulunması halinde emsal kira bedeli esas alınır.)(X)
  (X) 244 Seri nolu G.V.K. G.T. ile 2002 yılından ,itibaren sırasıyla 1.500.000.000 liraya, 1.100.000.000 lira, 2000/1689 sayılı B.K.K. ile 2001 yılından itibaren sırasıyla 1 milyar lira, 720 milyon lira. 230 Seri no.lu G.V.K G.T. ile 2000 yılından itibaren sırasıyla 630 milyon liraya, 450 milyon lira. 4369 Sayılı Kanun madde 32, 97/10351 sayılı kararla söz konusu miktarlar 1998 yılı için sırasıyla 120.000.000.- TL ve 18.000.000.- TL olarak belirlenmiştir. Önceki hadler için 96/7843, 95/6595, 93/5142 ve 923892 sayılı B.K.K. ‘larına bakınız.


  G.V.K.
  Gayrimenkul Sermaye İradının Tarifi
  Madde No 70
  Kapsam
  Aşağıda yazılı mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyedleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen iratlar gayrimenkul sermaye iradıdır:
  1. Arazi, bina (Döşeli olarak kiraya verilenlerde döşeme için alınan kira bedelleri dahildir), maden suları, menba suları, madenler, taş ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları, tuzlalar
  ve bunların mütemmim cüzileri ve teferruatı;
  2. Voli mahalleri ve dalyanlar;
  3. Gayrimenkullerin, ayrı olarak kiraya verilen mütemmim cüzileri ve teferruatı ile bilumum tesisatı demirbaş eşyası ve döşemeleri;
  4. Gayrimenkul olarak tescil edilen haklar;
  5. (3239 sayılı Kanunun 55'inci maddesiyle değişen bent) Arama, işletme ve imtiyaz hakları ve ruhsatları, ihtira beratı (İhtira beratının mucitleri veya kanunî mirasçıları tarafından kiralanmasından doğan kazançlar,
  serbest meslek kazancıdır.), alameti farika, marka, ticaret unvanı, her türlü teknik resim, desen, model, plan ile sinema ve televizyon filmleri, ses ve görüntü bantları, sanayi ve ticaret ve bilim alanlarında elde edilmiş
  bir tecrübeye ait bilgilerle gizli bir formül veya bir imalat usulü üzerindeki kullanma hakkı veya kullanma imtiyazı gibi haklar (Bu hakların kullanılması için gerekli malzeme ve teçhizat bedelleri de gayrimenkul sermaye iradı sayılır.);
  6. (202 sayılı Kanunun 35'inci maddesiyle değişen bent) Telif hakları (bu hakların, müellifleri veya bunların kanuni mirasçıları tarafından kiralanmasından doğan kazançlar, serbest meslek kazancıdır);
  7. (202 sayılı Kanunun 35'inci maddesiyle değişen bent) Gemi ve gemi payları (Motorlu olup olmadıklarına ve tonilatolarına bakılmaz) ile bilumum motorlu tahmil ve tahliye vasıtaları;
  8. (3239 sayılı Kanunun 55'inci maddesiyle değişen bent) Motorlu nakli ve cer vasıtaları, her türlü motorlu araç, makine ve tesisat ile bunların eklentileri.
  (3239 sayılı Kanunun 55'inci maddesiyle değişen fıkra) Yukarıda yazılı mallar ve haklar ticarî veya zirai bir işletmeye dahil bulunduğu takdirde bunların iratları ticarî veya zirai kazancın tespitine müteallik hükümlere göre hesaplanır.
  (3239 sayılı Kanunun 55'inci maddesiyle değişen fıkra) Tüccarlara ait olsa dahi, işletmeye dahil bulunmayan gayrimenkullerle haklar hakkında bu bölümdeki hükümler uygulanır.
  (2361 sayılı Kanunun 49'uncu maddesiyle değişen fıkra) Vakfın gelirinden hizmet karşılığı olmayarak alınan hisseler ile zirai faaliyete bilfiil iştirak etmeksizin sadece üründen pay alan arazi sahiplerinin gelirleri bu kanunun uygulanmasında gayrimenkul sermaye iradı addolunur.

  G.V.K.
  Emsal Kira Bedeli Esası
  Madde No 73
  Kapsam
  (3239 sayılı Kanunun 56'ncı maddesiyle değişen fıkra)Kiraya verilen mal ve hakların kira bedelleri emsal kira bedelinden düşük olamaz. Bedelsiz olarak başkalarının intifaına bırakılan mal ve hakların emsal kira bedeli, bu mal ve hakların kirası sayılır. Bina ve arazide emsal kira bedeli, yetkili özel mercilerce veya mahkemelerce takdir veya tespit edilmiş kirası, bu suretle takdir veya tespit edilmiş kira mevcut değilse Vergi Usul Kanunu'na göre belirlenen vergi değerinin % 5'idir. Diğer mal ve haklarda emsal kira bedeli, bu mal ve haklarının maliyet bedelinin, bu bedel bilinmiyorsa, Vergi Usul Kanunu'nun servetlerin değerlendirilmesi hakkındaki hükümlerine göre belli edilen değerlerinin % 10'udur.


  T.C.
  İSTANBUL VALİLİĞİ
  Defterdarlık Vasıtasız Vergiler Gelir Müdürlüğü
  Sayı : B.07.4.DEF.0.34.11/GVK-37-11589
  Konu : Ticari plaka satışı ve kiralanması işlemlerinde vergilendirme hk

  2-Ticari plaka kiralanmasında vergilendirme:
  193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 70. maddesinde gayrimenkul sermaye iradının tarifi yapılmıştır. Buna göre, aşağıdaki yazılı mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyetleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen iratların gayrimenkul sermaye iradı olduğu belirtilmiş ve gayrimenkul sermaye iratları madde halinde sıralanmıştır.

  Maddenin son paragrafında, “yukarıda yazılı mallar ve haklar ticari veya zirai bir işletmeye dahil bulunduğu takdirde bunların iratları ticari ve zirai kazancın tespitinde müteallik hükümlere göre hesaplanır.”denilmiştir.

  "Basit usule tabi mükellefler tarafından yapılan kiralama işlerinden ise Gelir Vergisi Kanunu’nun 94/5. maddesine göre % 22 tevkifat yapılacaktır. Tevkifat suretiyle vergilendirilen bu kazancın Gelir Vergisi Kanunu’nun 86/1-C maddesine göre 2005 yılı için 15.000 YTL’yi aşması halinde gayrimenkul sermaye iradı olarak beyanı gerekmektedir. "  V.U.K.
  Maksat ve Yetki
  Madde No 127
  Kapsam
  (3239 sayılı Kanunun 12'nci maddesiyle değişen madde) Yoklamadan maksat, mükellefleri ve mükellefiyetle ilgili maddî olayları, kayıtları ve mevzuları araştırmak ve tespit etmektir. Yoklamaya yetkili memurlar, ayrıca vergi kanunlarının uygulanması ile ilgili olarak: ......


  T.C.
  MALİYE BAKANLIĞI
  Gelirler Genel MüdürIüğü

  TARİH : 19.07.2002
  SAYI : B.07.0.GEL.0.60/6000-2257/32068
  KONU : Ticari minibüs’e ait hat bedelinin veraset
  ve intikal vergisine tabi tutulup tutulmayacağı hk.


  İZMİR VALİLİĞİNE
  (Defterdarlık : Vasıtalı Vergiler Gel. Müd.)

  İLGİ : 07/06/2002 gün ve DEF.0.35.12/VRS:171.031.1653/432 sayılı yazınız.
  İIgide kayıtlı yazınızda, 18/01/2002 tarihinde vefat eden .....’ın mirasçıları tarafından İliniz ..... Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne verilen veraset ve intikal vergisi beyannamesinde, 30.000.000.000.-TL. beyan edilen intikale
  konu ticari minibüsle ilgili olarak adı geçen vergi dairesince yapılan yoklama neticesinde, söz konusu minibüsün hat bedelinin piyasadaki tutarının 120.000.000.000.- TL olduğunun tespit edildiği ve rayiç bedel takdiri için olayın Takdir Komisyonuna intikal ettirildiği ancak, araca ait hat bedelinin veraset ve intikal vergisine tabi tutulup tutulmayacağı
  hususunda tereddüte düşüldüğü bildirilerek, konu hakkında BakanIığımız görüşünün bildirilmesi istenilmektedir.

  Bilindiği üzere, 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun 1’inci maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde bulunan şahıslara ait mallarla Türkiye’de bulunan malların veraset yoluyla veya herhangi bir suretle ivazsız olarak bir şahıstan diğer şahsa intikalinin veraset ve intikal vergisine tabi olduğu belirtilmiş, aynı Kanunun 2’nci maddesinin (b)
  fıkrasında da, “mal” tabirinin, mülkiyete mevzu olabilen menkul ve gayrimenkul şeylerle mameleke girebilen sair bütün haklara ve alacakları ifade ettiği hususuna yer veriImiştir.

  Diğer taraftan, 1 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliğinin, Kanunun 2’nci maddesi ile ilgili bölümünde, malların; menkul (Kıymet ve mahiyetine helal gelmeksizin bir yerden diğer bir yere naklolunabilen mobilya, banknot, kıymetli evrak gibi) ve gayrimenkul (Tarla, ev, apartman gibi yerini değiştirmeyen) olarak ikiye ayırmanın mümkün olduğu gibi (Maddi mallar) ve (Gayri maddi mallar) diye de tefrik edilebileceği belirtiImiş ve mamelek ise bir şahsın hukuki bir bütünlük teşkil eylemek üzere sahip ve mükellef olabiIeceği, para ile ödenebilen mal, hak ve borçların tamamı şekIinde tanımlanmıştır.

  Veraset yoluyla intikal eden miras bir bütün olup, Kanun’un 2’nci maddesinde yazılı mal tanımına giren her şey terekeye dahil olmakta ve vergileme mirasın tamamı üzerinden yapılmaktadır. Dolayısıyla yazınızda sözü edilen olayda, 18/01/2002 tarihinde vefat eden .....’dan mirasçılarına intikal eden ..... plakalı ticari minibüsün kendisi dışında, minibüsün hat değerini de içeren ticari plaka bedeli “mal” tanımı kapsamına girmektedir.

  Ayrıca, ticari taksi ve minibüsler, hat (güzergah) değerini de içeren ticari plaka bedeli ile birlikte satışa konu olabiIdiği gibi, taksi veya minibüsün kendisi ve ticari plaka ayrı ayrı da satışa konu olabilmektedir.

  Bu nedenle, takdir komisyonlarınca veraset yoluyla intikal eden ticari minibüsün rayiç bedel tespiti yapılırken minibüsün kendisi için ayrı, hat bedelini de içeren ticari plaka için ayrı rayiç bedel takdiri yapılması gerekir.

  BiIgi edinilmesini ve gereğince işlem yapılmasını rica ederim.
  Ahmet Akca SMMM

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Nisan.2006
  Mesajlar
  372

  Ticari Taksi Plaka Satışı Hk.

  bravvooo yani,,, devlet milyarlık trilyonluk plakalarla iş yapanlara ticaret yapanlara basit usulün yolunu açıyor ama gariban bir mahalle esnafına sen basit usule geçemezsin diyor tek sebebte eskiden kirada bulunduğu iş yerinin emlak bedelinin yüksek bildirilmesi ve mülk sahibi kira almadığı halde sadece emsal kira bedeli üzerinden değerlendirilip gerçek usule tabi olması ama şimdi iş yeri kendisine ait küçük bir iş yeri kiraya verse en fazla 50.00ytl kira getirir
  [color=blue][b]ESNAF;<br />Elemeği ve göz nurunu,<br />Sanatı ve sermayesini,<br />Namus ve onurunu,<br />Adet ve örflerini,<br />Fedakarlık ve vatanseverliği<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; ile birleştirip, topluma örnek olan&nbsp; ve hizmet üreten bireydir.[/b][/color]

 6. #6
  nguroy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  nguroy isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  12.411

  Ticari Taksi Plaka Satışı Hk.

  Aynen öyle. Devlet babamız ne zaman adil vergi aldı ki. Dünyanın en pahalı benzinini kullanan en pahalı elektriğini kullanan ülkemizde vasıtalı vergilerin vasıtasız vergilere oranı kaçtır.
  Vasıtalı vergilerin en adaletsiz vergi olduğunu hepimiz biliyoruz.
  Komşumuz Yunanistanda benzinin litresi 0,71 euro. Yunanistan ne zamandan beri petrol üretiyor.
  Nizam Güroy
  Yönetici-SMMM

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Basit Usul Ticari Plaka Satışı Vergi
  Konu Sahibi tekgul1 Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 27.Aralık.2017, 14:53
 2. Ticari Taksi Plaka Satış.
  Konu Sahibi constastine Forum KDV
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 03.Ekim.2013, 18:00
 3. boşa çıkan ticari taksi satışı
  Konu Sahibi gokhankilicoglu Forum KDV
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 06.Ocak.2010, 12:24
 4. Basit Usul Plaka Satışı
  Konu Sahibi lebedir Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 06.Haziran.2008, 14:27
 5. Basit Usul Mükellefi Ticari Taksi Sahibi 2. Taksi Alımı
  Konu Sahibi Fatih2006 Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 6
  Son Mesaj : 21.Haziran.2006, 10:03

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36