kamu işçi maaş

Like Tree8Beğeni

Konu: Mükellef Bilgileri Bildirimi | VUK 413.Sayılı Tebliğ | Yeni

 1. #1
  bulent249 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  bulent249 isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Aralık.2006
  Mesajlar
  3.774

  Mükellef Bilgileri Bildirimi | VUK 413.Sayılı Tebliğ | Yeni

  Günaydınlar,
  Yeni bir bildirim yükümüz daha doğdu. Hayırlı olsun. Bugünkü Resmi Gazete 413 sayılı vuk tebliği...


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Ekim.2010
  Mesajlar
  524

  Ynt: VUK 413 Sayılı Tebliğ

  İş az zaten ya, geçen gittik görüştük,
  "bizim işler az geliyor, büroda canımız sıkılıyor, biraz daha iş isteruz devletlum "
  dedim,
  sağolsunlar kırmadılar.
  Ronin sözcüğü efendisiz savaşçı (samuray) anlamına gelmekteyse de aylak, boşta gezer şeklinde de kullanılmaktadır. Kelime anlamına bakıldığında ronin "dalga adam" demektir ve denizdeki dalgalar gibi oradan oraya savrulan kişi anlamına gelmektedir.

 3. #3
  a.makineci - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  a.makineci isimli Üye şuanda online konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  2.047

  Ynt: VUK 413 Sayılı Tebliğ

  Merhabalar ;

  Bu kadar yüklenilir mi ? El insaf yaaa. Vurun abalıya misali .

  Elektrik,doğalgaz abone nosunu soruyor .Yakında mükellefin ayakkabı numarasını da sorarlarsa şaşırmamak gerek.

  Abdullah MAKİNECİ
  Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2011
  Mesajlar
  12

  V.U.K.413 Mükellef veri güncelleme 20.1.2012 Resmi Gazete

  Söz konusu tebliğ aşağıdadır. Özetle mükelleflere ait verilerde meydana gelen değişimlerin Maliye Bakanlığınca güncel ve doğru olarak izlenebilmesi adına her yıl 1 Nisan-31 Mayıs arası internet vergi dairesinden bilgi güncellemesi yapacağız. her bir şube için ayrı bildirim vereceğiz. Bildirim vermemenin özel usulsüzlük cezası şeklinde yaptırımı mevcut.


  20 Ocak 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28179
  TEBLİĞ
  Maliye Bakanlığından:
  VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
  (SIRA NO: 413)
  1.Giriş
  1.1. Bilindiği gibi Bakanlığımız tarafından uygulanmakta olan gelir politikası; verimlilik, etkililik ve mükellef odaklılık ilkelerine
  sıkı sıkıya bağlı kalınarak adalet ve tarafsızlık içerisinde yürütülmektedir. Gelir politikasının uygulaması sırasında ekonomik faaliyetlerin
  daha iyi kavranabilmesi için mükelleflerin mükellefiyetlerine ait çeşitli bilgiler Bakanlığımızca tutulmaktadır.
  1.2. Bu kapsamda mükelleflere ait verilerde meydana gelen değişikliklerin güncel olarak takip edilememesi nedeniyle çeşitli
  aksaklıklar yaşanmaktadır. Söz konusu verilerin güncellenmesi, eksikliklerin giderilmesi, doğruluklarının teyidi amacıyla düzenlenecek
  olan Mükellef Bilgileri Bildirimine ilişkin usul ve esaslar bu tebliğin konusunu teşkil etmektedir.
  2. Kanuni Dayanak ve Yetki
  2.1. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun1 "Bilgi Verme" başlığını taşıyan 148 inci maddesinde "Kamu idare ve müesseseleri,
  mükellefler veya mükelleflerle muamelede bulunan diğer gerçek ve tüzelkişiler, Maliye Bakanlığının veya vergi incelemesi yapmaya
  yetkili olanların isteyecekleri bilgileri vermeye mecburdurlar." hükmüne yer verilmiştir. Aynı Kanunun 149 uncu maddesinde ise "Kamu
  idare ve müesseseleri (Kamu hizmeti ifa eden kurum ve kuruluşlar dahil) ile gerçek ve tüzelkişiler vergilendirmeye ilişkin olaylarla ilgili
  olarak Maliye ve Gümrük Bakanlığı ve vergi dairesince kendilerinden yazı ile istenecek bilgileri belli fasılalarla ve devamlı olarak yazı
  ile vermeye mecburdurlar." hükmüne yer verilmiştir.
  2.2. Söz konusu Kanunun 5228 sayılı Kanunun2 8 inci maddesiyle değişik mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (4)
  numaralı bendine göre Maliye Bakanlığının; "Bu Kanunun 149 uncu maddesine göre devamlı bilgi vermek zorunda olanlardan istenilen
  bilgiler ile vergi beyannameleri ve bildirimlerin, şifre, elektronik imza veya diğer güvenlik araçları konulmak suretiyle İnternet de dâhil
  olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında verilmesi, beyanname ve bildirimlerin yetki verilmiş gerçek veya tüzel
  kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususlarında izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, beyanname, bildirim ve bilgilerin aktarımında
  uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, bu zorunluluğu beyanname, bildirim veya bilgi
  çeşitleri, mükellef grupları ve faaliyet konuları itibarıyla ayrı ayrı uygulatmaya" yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.
  2.3. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun yukarıda belirtilen maddeleri ile Bakanlığımıza verilen yetkiye dayanılarak bu tebliğin
  konusunu teşkil eden Mükellef Bilgileri Bildiriminin, elektronik ortamda verilmesi zorunluluğu getirilmiştir.
  2.4. Bildirim zorunluluğu getirilen mükelleflerin kapsamı, bildirimin şekli, bildirimde bulunulacak dönem, bildirim verme
  zamanı, gönderilmesi ve diğer hususlara ilişkin açıklamalara tebliğin izleyen bölümlerinde yer verilmiştir.
  3. Mükellef Bilgileri Bildirimi Verme Zorunluluğu Getirilen Mükellefler:
  3.1.Bu tebliğin konusunu teşkil eden Mükellef Bilgileri Bildirimini, bildirim verme süresinin başladığı gün olan 1 Nisan tarihi
  itibariyle faal olan (tasfiye işlemi devam edenler dahil) tüm;
  a. Kurumlar vergisi,
  b. Ticari kazanç (kazancı basit usulde tespit edilenler hariç), zirai kazanç ve serbest meslek kazancı elde eden gelir vergisi
  mükellefleri vermek zorundadırlar.
  3.2. Söz konusu bildirimin merkez ve her bir şube için ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
  3.3. Faaliyet konuları itibariyle farklı muhasebe tekniğini kullanmak durumunda bulunan mükellefler, Mükellef Bilgileri
  Bildiriminin ?Brüt Satışlar/Gayri Safi Hasılat? alanına, kendi muhasebe tekniklerine göre bu alana karşılık gelen gelir tablosu bilgilerini
  dolduracaklardır.
  4. Bildirimin Şekli:
  4.1. Tebliğin üçüncü bölümünde bildirim verme zorunluluğu getirilen mükellefler, https://intvd.gib.gov.tr/internetvd adresinde
  bulunan bildirim ekranlarındaki alanları aynı adreste yer alan kılavuzda belirtilen açıklamaları göz önünde bulundurarak eksiksiz olarak
  dolduracaklardır.
  4.2. Söz konusu bildirimin nasıl doldurulacağına ilişkin açıklamalara www.gib.gov.tr adresinden de ulaşılabilecektir.
  5. Bildirimin Dönemi ve Verilme Zamanı:
  5.1. Bildirim verme yükümlülüğü getirilen tüm mükellefler, bildirimlerini her yıl 1 Nisan-31 Mayıs tarih aralığında elektronik
  ortamda vereceklerdir.
  5.2. Bildirimin elektronik ortamda verilmiş sayılabilmesi için onaylama işleminin yapılması zorunludur. Onaylama işleminin ise
  en geç, bildirimin verilmesi gereken son gün olan 31 Mayıs günü saat 24.00'e kadar tamamlanması gerekmektedir.
  5.3. Bildirimin elektronik ortamda gönderilmesi zorunlu olduğundan vergi dairesi müdürlükleri/malmüdürlükleri, bildirimi kâğıt
  ortamında hiçbir şekilde kabul etmeyecektir.
  5.4. Elektronik ortam dışında gönderilen bildirim verilmemiş sayılacaktır.
  6. Bildirimin Elektronik Ortamda Gönderilmesine İlişkin Esaslar:
  Mükellef Bilgileri Bildiriminin düzenlenmesi ve onaylanmasında aşağıda belirtilen esaslara uyulacaktır.
  6.1 Kendi adına kullanıcı kodu, parola ve şifre almış mükelleflerce gönderiliyorsa, mükellefe ilişkin bilgiler bildirimin hem diğer
  alanlarına hem de bildirimi düzenleyen kısmına,
  6.2 Serbest muhasebeci/serbest muhasebeci mali müşavir tarafından gönderiliyorsa, bildirimi gönderene ilişkin bilgiler bildirimi
  düzenleyen kısmına,
  6.3 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya
  yeminli mali müşavirler (meslek mensupları) tarafından gönderiliyorsa, bildirimi gönderene ilişkin bilgiler bildirimi düzenleyen kısmına,
  yazılacaktır.
  7. Düzeltme İşlemleri:
  7.1. Elektronik ortamda bildirimin onaylanmasından sonra, hatalı verildiği anlaşılan bildirim için düzeltme bildirimi verilmesi
  gerekmektedir. Düzeltme bildiriminin elektronik ortamda, Mükellef Bilgileri Bildiriminin verilme süresinden sonra verilmesi durumunda
  213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesinin düzeltme bildirimlerine ilişkin hükümleri dikkate alınarak işlem
  yapılacaktır.
  7.2. Düzeltme işleminde ilk bildirim tamamen iptal edilmekte ve ikinci defa verilen bildirim geçerli kabul edilmektedir. Bu
  sebeple düzeltme yapması gereken mükelleflerin, yeni bildirimi, daha önce bildirimde bulunulmamış gibi tüm bilgileri içerecek şekilde
  doldurmaları gerekmektedir.
  8. Diğer Hususlar ve Cezai Yaptırım
  8.1 Bildirimin verileceği tarihten önce bağlı oldukları vergi dairesi değişen mükellefler bildirimlerini, halen bağlı oldukları vergi
  dairesinin mükellefi olarak göndereceklerdir.
  8.2 Bildirimini elektronik ortamda belirlenen süre içinde vermeyen veya eksik ya da yanıltıcı bildirimde bulunan mükellefler
  hakkında Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesi hükmü uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilecektir.
  Tebliğ olunur.

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Aralık.2011
  Mesajlar
  19

  Ynt: VUK 413 Sayılı Tebliğ

  Bunu sistemde göremedim ben acaba henüz yüklenmedi mi ?

 6. #6
  bulent249 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  bulent249 isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Aralık.2006
  Mesajlar
  3.774

  Ynt: VUK 413 Sayılı Tebliğ

  Alıntı ebrulicakir Nickli Üyeden Alıntı
  Bunu sistemde göremedim ben acaba henüz yüklenmedi mi ?
  Nisan 1 şakası yapacaklar. Tebliğe göre bildirimler 1 nisanda başlıyor.

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Ekim.2010
  Mesajlar
  524

  Ynt: VUK 413 Sayılı Tebliğ

  Stadda maç coşkusu içinde bir tabir vardır "yüklen yüklen" o an söylenen marşa eşliğin artması , sesin yükselmesi anlamında ,

  maliyenin durumu da buna benzer, birisi maliyeye ne diyor "yüklen yüklen"
  neden peki?
  cari açıktan mı? işsizlikten mi? uygulamaya yeni giren GSS, girecek olan TTK , TMS, arifesinde, bizim meslek sürekli bir şeylerle meşgul, o derece ki kafamızı kaldırıp sgk, maliye vb... kurumların politikaları, gidişatı üzerine düşünüp, anlayıp alternatifler üretemiyoruz, peki bu işi kim yapacak? teorisyen proflar mı? kaç makale kitap basıldığının, makale ve kitapların ne derece kimlerce okunduğu belli iken aradaki bilgi akışını kim sağlayacak?

  "Yüklen yüklen",
  bu kadar çok müracaat var iken beli kırılan muhasebeci yerine her daim yenisi gelir, hem daha aç daha saldırgan gelir, zaten etik değerle hak getire,

  "yüklen yüklen" boş bırakma sürekli uğraş olsun.
  Ronin sözcüğü efendisiz savaşçı (samuray) anlamına gelmekteyse de aylak, boşta gezer şeklinde de kullanılmaktadır. Kelime anlamına bakıldığında ronin "dalga adam" demektir ve denizdeki dalgalar gibi oradan oraya savrulan kişi anlamına gelmektedir.

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Ekim.2010
  Mesajlar
  336

  Ynt: V.U.K.413 Mükellef veri güncelleme 20.1.2012 Resmi Gazete

  eşek olunca semer vuran çok olur. türmob uyusun aidatları yemeye devam etsin. başka hiç bir işe yaramasınlar. nasıl olsa biz hamallık yapmaya alıştırıldık.
  Olgun insan güzel söz söyleyen değil, söylediğini yapan ve yapabileceklerini söyleyen kişidir.

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Ocak.2011
  Mesajlar
  1.478

  Ynt: VUK 413 Sayılı Tebliğ

  Yeni angaryamız vatana millete hayırlı olsun.
  Demek ki önümüzdeki dönemde Maliye elektrik ve doğalgaz harcamalarına ve beyan edilen gelire bakıp madem kazanmıyorsun bu harcamalar neyin nesi diyecek.
  [B] Nane Üstada Saygılarımla;<br />[img]http://www.loadtr.com/b-64797-icon.gif[/img]admin_fast&#39;dan -&gt; [url=http://forum.alomaliye.com/index.php?PHPSESSID=5b843dee23a9503dcf1ac743e2795156&amp;topic=4231.0] [color=purple] [b]Forum Kuralları[/url]

 10. #10
  Üyelik tarihi
  Ekim.2010
  Mesajlar
  134

  Ynt: V.U.K.413 Mükellef veri güncelleme 20.1.2012 Resmi Gazete

  İnanılır gibi değil, bir tek bu eksikti o da tam oldu şimdi...
  SMMM SEVİNÇ ÖZTÜRK

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Mükellef Bilgileri Bildirimi
  Konu Sahibi ELENOR Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 03.Nisan.2013, 16:10
 2. Mükellef Bilgileri Bildirimi
  Konu Sahibi ELENOR Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 03.Nisan.2013, 16:10
 3. Mükellef bilgileri bildirimi mülk sahiplerinin bilgileri
  Konu Sahibi AYSUNMERT Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 23.Haziran.2012, 21:53
 4. Mükellef Bilgileri Bildirimi hk.
  Konu Sahibi ELENOR Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 03.Mayıs.2012, 10:19
 5. Mükellef Bilgileri Bildirimi
  Konu Sahibi ELENOR Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 31.Mart.2012, 22:14

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36