kamu işçi maaş

Konu: Mükellef Bildirim Formu VUK 413

 1. #1
  ferhat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ferhat isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  5.553

  Mükellef Bildirim Formu VUK 413

  VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

  (SIRA NO: 413)

  1.Giriş

  1.1. Bilindiği gibi Bakanlığımız tarafından uygulanmakta olan gelir politikası; verimlilik, etkililik ve mükellef odaklılık ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalınarak adalet ve tarafsızlık içerisinde yürütülmektedir. Gelir politikasının uygulaması sırasında ekonomik faaliyetlerin daha iyi kavranabilmesi için mükelleflerin mükellefiyetlerine ait çeşitli bilgiler Bakanlığımızca tutulmaktadır.

  1.2. Bu kapsamda mükelleflere ait verilerde meydana gelen değişikliklerin güncel olarak takip edilememesi nedeniyle çeşitli aksaklıklar yaşanmaktadır. Söz konusu verilerin güncellenmesi, eksikliklerin giderilmesi, doğruluklarının teyidi amacıyla düzenlenecek olan Mükellef Bilgileri Bildirimine ilişkin usul ve esaslar bu tebliğin konusunu teşkil etmektedir.

  2. Kanuni Dayanak ve Yetki

  2.1. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun1 "Bilgi Verme" başlığını taşıyan 148 inci maddesinde "Kamu idare ve müesseseleri, mükellefler veya mükelleflerle muamelede bulunan diğer gerçek ve tüzelkişiler, Maliye Bakanlığının veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların isteyecekleri bilgileri vermeye mecburdurlar." hükmüne yer verilmiştir. Aynı Kanunun 149 uncu maddesinde ise "Kamu idare ve müesseseleri (Kamu hizmeti ifa eden kurum ve kuruluşlar dahil) ile gerçek ve tüzelkişiler vergilendirmeye ilişkin olaylarla ilgili olarak Maliye ve Gümrük Bakanlığı ve vergi dairesince kendilerinden yazı ile istenecek bilgileri belli fasılalarla ve devamlı olarak yazı ile vermeye mecburdurlar." hükmüne yer verilmiştir.

  2.2. Söz konusu Kanunun 5228 sayılı Kanunun2 8 inci maddesiyle değişik mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendine göre Maliye Bakanlığının; "Bu Kanunun 149 uncu maddesine göre devamlı bilgi vermek zorunda olanlardan istenilen bilgiler ile vergi beyannameleri ve bildirimlerin, şifre, elektronik imza veya diğer güvenlik araçları konulmak suretiyle İnternet de dâhil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında verilmesi, beyanname ve bildirimlerin yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususlarında izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, beyanname, bildirim ve bilgilerin aktarımında uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, bu zorunluluğu beyanname, bildirim veya bilgi çeşitleri, mükellef grupları ve faaliyet konuları itibarıyla ayrı ayrı uygulatmaya" yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

  2.3. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun yukarıda belirtilen maddeleri ile Bakanlığımıza verilen yetkiye dayanılarak bu tebliğin konusunu teşkil eden Mükellef Bilgileri Bildiriminin, elektronik ortamda verilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

  2.4. Bildirim zorunluluğu getirilen mükelleflerin kapsamı, bildirimin şekli, bildirimde bulunulacak dönem, bildirim verme zamanı, gönderilmesi ve diğer hususlara ilişkin açıklamalara tebliğin izleyen bölümlerinde yer verilmiştir.

  3. Mükellef Bilgileri Bildirimi Verme Zorunluluğu Getirilen Mükellefler:

  3.1.Bu tebliğin konusunu teşkil eden Mükellef Bilgileri Bildirimini, bildirim verme süresinin başladığı gün olan 1 Nisan tarihi itibariyle faal olan (tasfiye işlemi devam edenler dahil) tüm;

  a. Kurumlar vergisi,

  b. Ticari kazanç (kazancı basit usulde tespit edilenler hariç), zirai kazanç ve serbest meslek kazancı elde eden gelir vergisi

  mükellefleri vermek zorundadırlar.

  3.2. Söz konusu bildirimin merkez ve her bir şube için ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

  3.3. Faaliyet konuları itibariyle farklı muhasebe tekniğini kullanmak durumunda bulunan mükellefler, Mükellef Bilgileri Bildiriminin ?Brüt Satışlar/Gayri Safi Hasılat? alanına, kendi muhasebe tekniklerine göre bu alana karşılık gelen gelir tablosu bilgilerini dolduracaklardır.

  4. Bildirimin Şekli:

  4.1. Tebliğin üçüncü bölümünde bildirim verme zorunluluğu getirilen mükellefler, https://intvd.gib.gov.tr/internetvd adresinde bulunan bildirim ekranlarındaki alanları aynı adreste yer alan kılavuzda belirtilen açıklamaları göz önünde bulundurarak eksiksiz olarak dolduracaklardır.

  4.2. Söz konusu bildirimin nasıl doldurulacağına ilişkin açıklamalara www.gib.gov.tr adresinden de ulaşılabilecektir.

  5. Bildirimin Dönemi ve Verilme Zamanı:

  5.1. Bildirim verme yükümlülüğü getirilen tüm mükellefler, bildirimlerini her yıl 1 Nisan-31 Mayıs tarih aralığında elektronik ortamda vereceklerdir.

  5.2. Bildirimin elektronik ortamda verilmiş sayılabilmesi için onaylama işleminin yapılması zorunludur. Onaylama işleminin ise en geç, bildirimin verilmesi gereken son gün olan 31 Mayıs günü saat 24.00'e kadar tamamlanması gerekmektedir.

  5.3. Bildirimin elektronik ortamda gönderilmesi zorunlu olduğundan vergi dairesi müdürlükleri/malmüdürlükleri, bildirimi kâğıt ortamında hiçbir şekilde kabul etmeyecektir.
  5.4. Elektronik ortam dışında gönderilen bildirim verilmemiş sayılacaktır.

  6. Bildirimin Elektronik Ortamda Gönderilmesine İlişkin Esaslar:

  Mükellef Bilgileri Bildiriminin düzenlenmesi ve onaylanmasında aşağıda belirtilen esaslara uyulacaktır.

  6.1 Kendi adına kullanıcı kodu, parola ve şifre almış mükelleflerce gönderiliyorsa, mükellefe ilişkin bilgiler bildirimin hem diğer alanlarına hem de bildirimi düzenleyen kısmına,

  6.2 Serbest muhasebeci/serbest muhasebeci mali müşavir tarafından gönderiliyorsa, bildirimi gönderene ilişkin bilgiler bildirimi düzenleyen kısmına,

  6.3 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirler (meslek mensupları) tarafından gönderiliyorsa, bildirimi gönderene ilişkin bilgiler bildirimi düzenleyen kısmına,

  yazılacaktır.

  7. Düzeltme İşlemleri:

  7.1. Elektronik ortamda bildirimin onaylanmasından sonra, hatalı verildiği anlaşılan bildirim için düzeltme bildirimi verilmesi gerekmektedir. Düzeltme bildiriminin elektronik ortamda, Mükellef Bilgileri Bildiriminin verilme süresinden sonra verilmesi durumunda 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesinin düzeltme bildirimlerine ilişkin hükümleri dikkate alınarak işlem yapılacaktır.

  7.2. Düzeltme işleminde ilk bildirim tamamen iptal edilmekte ve ikinci defa verilen bildirim geçerli kabul edilmektedir. Bu sebeple düzeltme yapması gereken mükelleflerin, yeni bildirimi, daha önce bildirimde bulunulmamış gibi tüm bilgileri içerecek şekilde doldurmaları gerekmektedir.

  8. Diğer Hususlar ve Cezai Yaptırım

  8.1 Bildirimin verileceği tarihten önce bağlı oldukları vergi dairesi değişen mükellefler bildirimlerini, halen bağlı oldukları vergi dairesinin mükellefi olarak göndereceklerdir.

  8.2 Bildirimini elektronik ortamda belirlenen süre içinde vermeyen veya eksik ya da yanıltıcı bildirimde bulunan mükellefler hakkında Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesi hükmü uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

  MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİMİ
  1 NİSAN TARİHİ İTİBARİYLE FAAL OLAN (TASFİYE İŞLEMİ DEVAM EDENLER DAHİL) KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ, TİCARİ KAZANÇ (BASİT USUL MÜKELLEFLERİ HARİÇ), ZİRAİ KAZANÇ ve SERBEST MESLEK KAZANCI ELDE EDEN GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ (MERKEZ, ŞUBE, TEŞEBBÜS VE ORTAKLIKLARI) İÇİN

  MÜKELLEF VE İŞYERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

  Vergi Kimlik No T.C.Kimlik No / Yabancı Kimlik No

  Vergi Dairesi

  Soyadı (Unvanı) Adı

  Soyadı (Unvanı) Hatalı İse Doğrusunu Giriniz Adı Hatalı İse Doğrusunu Giriniz

  Ticaret (Tabela) Unvanı Uyruğu(Ülkesi)

  Hukuki Mahiyeti Hukuki Mahiyeti DİĞER ise Açıklama

  İşYeri Türü İş Yerinin Açılış Yılı

  Aynı Vergi Dairesinde Birden fazla İşletme Olması Halinde Sıra No (Kendiniz Belirleyiniz) Mükellefiyet Türü

  İş Yeri Sicil Numarası(SGK) VAR YOK Bağlı Olduğu Oda Oda Sicil No

  İşyeri Sicil Numarası (SGK) #1 Ticaret ve Sanayi Odası Combo box

  İşyeri Sicil Numarası (SGK) #2 Ticaret Odası Combo box

  İşyeri Sicil Numarası (SGK) #3 Sanayi Odası Combo box

  Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicil Memurluğu Deniz Ticaret Odası Combo box

  Ticaret Sicil No Esnaf Odası Combo box

  Sanayi Sicil No Diğer

  FAALİYET, ÇALIŞAN ve ABONELİK BİLGİLERİ

  Ücretli Sayısı (Bildirimin düzenlendiği aydan önceki aya ait ) KADIN ERKEK Elektrik Abonelik Bilgileri Doğalgaz Abonelik Bilgileri
  16 yaş üzeri ücretli Kurum /Firma Adı Elektrik Abone No Kurum /Firma Adı Doğalgaz Abone No
  16 yaş altı ücretli
  16 yaş üzeri ücretli (engelli / özürlü)
  16 yaş altı ücretli (engelli / özürlü)

  Faaliyet Kodu_1 (Brüt Satışlar / Gayri Safi Hasılata göre en yüksekten en düşüğe sıralanacak ) 1.Faaliyete ait 2011 yılı Brüt Satışlar / Gayri Safi Hasılatı 0,00 TL

  Faaliyet Kodu_2 2.Faaliyete ait 2011 yılı Brüt Satışlar / Gayri Safi Hasılatı 0,00 TL

  Faaliyet Kodu_3 3.Faaliyete ait 2011 yılı Brüt Satışlar / Gayri Safi Hasılatı 0,00 TL

  Faaliyet Kodu_4 4.Faaliyete ait 2011 yılı Brüt Satışlar / Gayri Safi Hasılatı 0,00 TL

  Faaliyet Kodu_5 5.Faaliyete ait 2011 yılı Brüt Satışlar / Gayri Safi Hasılatı 0,00 TL

  Faaliyet Kodu_6 6.Faaliyete ait 2011 yılı Brüt Satışlar / Gayri Safi Hasılatı 0,00 TL

  Diğer Faaliyetlere ait 2011 yılı toplam Brüt Satışlar / Gayri Safi Hasılatı 0,00 TL

  2011 yılı TOPLAM Brüt Satışlar / Gayri Safi Hasılat Toplamı 0,00 TL

  İŞYERİ ADRES BİLGİLERİ

  İŞYERİ MÜLKİYET DURUMU KİRA MÜLKİYET İş Yeri Kira İse Mülkiyet Sahibinin T.C. Kimlik Numarası /Yabancı Kimlik Numarası İş Yeri Kira İse Mülkiyet Sahibinin Vergi Kimlik Numarası

  ADRESİN NİTELİĞİ ADRES NO


  İL İLÇE BELDE KÖY

  MAHALLE MEYDAN BULVAR CADDE

  SOKAK KÜME EVLER SİTE BLOK

  MEVKİİ DIŞ KAPI NO İÇ KAPI NO POSTA KODU

  İRTİBAT TELEFONU E-POSTA ADRESİ

  WEB ADRESİ VAR YOK WEB ADRESİ

  BİLDİRİMİ DÜZENLEYEN

  T.C. KİMLİK NO VERGİ KİMLİK NO GÖREVİ İRTİBAT TELEFONU

  SOYADI ADI TİCARET/ODA SİCİL NO E-POSTA ADRESİ


  KAYDET TEMİZLE

  ONAY

  Yukardaki tebliğ'den Ticari Kazanç sağlayan gelir vergisi mükelleflerininde bu bildirimi 1 NİSAN-31 MAYIS tarihleri arasında vermesi gerekiyor

  SMMM DR. FERHAT SUCU
  DENETÇİ/BİLİRKİŞİ/UZLAŞTIRMACI
  KONKORDATO KOMİSERİ

 2. #2
  Üyelik tarihi
  Ekim.2008
  Mesajlar
  17

  Ynt: Mükellef Bildirim Formu VUK 413

  arkadaşlar 413 nolu tebliğdeki bildirgede işyeri sicil numarası kısmına 2012 de açılan sgk bilgisi girilmelimi yoksa sadece 2011 yılı sonuna kadar olan kısmı mı kapsıyor ?

 3. #3
  koraykarakaya - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  koraykarakaya isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Nisan.2008
  Mesajlar
  3.826

  Ynt: Mükellef Bildirim Formu VUK 413

  Özellikle 1 Nisandan önce açılmışsa yeni SGK no, mutlaka bildirmeniz gerekir.
  Tarafımca yazılan mesajları şahsi görüşlerim olup, her hangi bir hukuki sorumluluğum yoktur.

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Ekim.2008
  Mesajlar
  17

  Ynt: Mükellef Bildirim Formu VUK 413

  Koray bey cevap için tşk. ederim,
  Peki bizde seyyar pazacılık işi yapan müşterilerimiz var bunların işyerleri yok sadece ikametkah adresleri işyeri olarak gözüküyor, 413 nolu bildirgede 1.si Kira yok Ev mülkiyeti ona ait değil Aileden birine ait sadece ikametkah adresi olarak kullanıyor.
  2.si Tedaş abone bilgileri eve ait ama masraf veya kişi ile ilgili bir işlem değil genede abone bilgisi kısmına girmem gerekir mi ? Zorunlu mu ?

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Nisan.2012
  Mesajlar
  44

  Ynt: Mükellef Bildirim Formu VUK 413

  basit usule mi tabi veya esnaflıktan muaf mı

 6. #6
  koraykarakaya - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  koraykarakaya isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Nisan.2008
  Mesajlar
  3.826

  Ynt: Mükellef Bildirim Formu VUK 413

  Aysun Hanım GVK md.9/1'in parantez içi hükmüne göre pazar takibi suretiyle gıda, bakkaliye ve temizlik maddelerini satan mükellefler esnaf muaflığından faydalanamaz zaten. Sorulması gereken soru basit usul mü, gerçek usul mü olmalı? Zaten basit usul ise bildirim vermesine gerek yok 413 Nolu VUK Genel Tebliği madde 3.1-b'ye göre.
  Tarafımca yazılan mesajları şahsi görüşlerim olup, her hangi bir hukuki sorumluluğum yoktur.

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2005
  Mesajlar
  800

  Ynt: Mükellef Bildirim Formu VUK 413

  SELAMLAR,

  SORU 1 -- Taahhüt isi yapan bir firma havuz izolasyon isi alıyor bu adresde sgk gecici işyeri dosyası acılıyor, ilgili yerde bir ofis vs yok firmaya ait sadece 3-4 isci ilgili adresde izolasyon calısması yapıyor is haziran sonu bitecek. Bu durumda sube olarak bildirmek gerekir mi ?

  SORU 2 --- Kat karsılıgı insaat işi yapan mutahit firma, insaatın yapıldıgı yerde bir ofisi yok insaat bitmis sadece satılmayan 2-3 daire kalmıs binada mutaahite ait.. bu durumda sube olarak bildirmek gerekir mi gerekirse adres noları nasıl olacak dairelerden hangisi verilecek, satılmayan tüm daireler mi ? , ilgili binada satıs ofisi tarzinda herhangi birsey yok ise sube olarak bildirilmeyecek mi ?

  SORU 3 ---Kayıtlı olduğumuz Sicil Memurluğuna ait Sicil Numarasından hemen sonra Ticaret Odasına üye kaydı var, bu alana Ticaret Odası Sicil Nosunu tekrar girmek mi gerekiyor._? kısacası forma 2 yere de aynı bilgiyi mi girmek gerekiyor ?
  SORU 3 --
  FATİH PESEN<br />&nbsp; SMMM<br />&nbsp; İST

 8. #8
  koraykarakaya - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  koraykarakaya isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Nisan.2008
  Mesajlar
  3.826

  Ynt: Mükellef Bildirim Formu VUK 413

  1-Ofis olmasına gerek yok, isterse tek bir işçinin çalıştığı bir inşaat ve taahhüt işi varsa orayı ayrı bir şantiye, dolayısı ile şube olarak kabul edip, ayrıca bildirim vermeniz gerekiyor.

  2-Kat karşılığı müteahhitin elinde kalan daireler onun için 152 hesapta izlenen mamullerdir, dolayısı ile bu daireler için bildirim yapılmasına gerek yok.

  3-Sol tarafa ticaret sicil nosunu, sağ tarafa ticaret odası sicil noyu girmeniz gerekiyor.
  Tarafımca yazılan mesajları şahsi görüşlerim olup, her hangi bir hukuki sorumluluğum yoktur.

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2005
  Mesajlar
  800

  Ynt: Mükellef Bildirim Formu VUK 413

  Alıntı koraykarakaya Nickli Üyeden Alıntı
  1-Ofis olmasına gerek yok, isterse tek bir işçinin çalıştığı bir inşaat ve taahhüt işi varsa orayı ayrı bir şantiye, dolayısı ile şube olarak kabul edip, ayrıca bildirim vermeniz gerekiyor.

  2-Kat karşılığı müteahhitin elinde kalan daireler onun için 152 hesapta izlenen mamullerdir, dolayısı ile bu daireler için bildirim yapılmasına gerek yok.

  3-Sol tarafa ticaret sicil nosunu, sağ tarafa ticaret odası sicil noyu girmeniz gerekiyor.
  Yanıtlar icin tesekkürler
  İstanbulda biliyorsunuz ticaret sicil numaralar eskiden 11111 / 22222 seklindeydi .. simdi sondaki kısım atıldı... ozaman 2 yere de aynı numarayı yazmak gerekmez mi ?
  FATİH PESEN<br />&nbsp; SMMM<br />&nbsp; İST

 10. #10
  Üyelik tarihi
  Ocak.2011
  Mesajlar
  1.478

  Ynt: Mükellef Bildirim Formu VUK 413

  Tic Sicil Nosu ve Oda kayıt nosu farklıdır. Eskiden Tic.Sicil Gaz her ikisinide basıyorlardı son bir kaç senedir sadece tic. sic. nosu basılıyor.
  [B] Nane Üstada Saygılarımla;<br />[img]http://www.loadtr.com/b-64797-icon.gif[/img]admin_fast&#39;dan -&gt; [url=http://forum.alomaliye.com/index.php?PHPSESSID=5b843dee23a9503dcf1ac743e2795156&amp;topic=4231.0] [color=purple] [b]Forum Kuralları[/url]

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Mükellef Bildirim Formu Nedir ?
  Konu Sahibi stajerim Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 30.Aralık.2013, 09:58
 2. Mükellef bildirim formu veremedik
  Konu Sahibi smmmtr1 Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 13
  Son Mesaj : 30.Haziran.2012, 16:30
 3. Mükellef bildirim formu uzar mı
  Konu Sahibi smmmtr1 Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 30.Haziran.2012, 16:26
 4. Mükellef Bildirim Formu
  Konu Sahibi derman.smmm Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 29.Haziran.2012, 12:53
 5. Mükellef bilgileri bildirim formu
  Konu Sahibi brsdmr Forum Diğer Vergi Kanunları
  Cevap: 11
  Son Mesaj : 28.Mayıs.2012, 17:48

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36