cfo-bmi

Konu: 5811 gereği tasfiye şirketlerinde sermaye arttırımı şartı

 1. #1
  Tahsin Kurt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Tahsin Kurt isimli Üye şuanda online konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Nisan.2007
  Mesajlar
  7.762

  5811 gereği tasfiye şirketlerinde sermaye arttırımı şartı

  Selamlar
  Şöyle bir sorum olacak.
  5811 sayılı kanuna göre beyanda bulunan mükellefler beyan ettikleri rakamı 6 ay içinde sermayelerine ilave etmek zorundaydılar.Tasfiye halinde iken 5811 sayılı kanundan yararlanmak nedeniyle beyanda bulunan bir şirket, sermaye artışı yapmamış ve 2011 yılı başında şirket kapanmıştır.2012 yılında 1997 yılına ilişkin inceleme geçirmektedir ve sermaye arttırımı yapmadığı gerekçesi ile 5811 sayılı kanuna göre müracaatı kabul edilmemektedir.
  öğrenmek istediğimiz; tasfiye halinde olan bir şirket o tarihlerde bu arttırımı yapmak zorunda mıdır,değil midir? Kanunda bu konuda açık bir hüküm bulunamamıştır.Benzer konuda defterdarlığa görüş sorulmuş, ve ARTTIRIMDA BULUNABİLİRLER cevabı alınmıştır."Bulunabilirler" cevabı kesin hüküm değildir.
  bu konuda görüşlerinizi belirtirseniz memnun olurum.
  şimdiden Tşk.ederim.
  Saygılar

  Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla,ışığından bir şey kaybetmez. (Mevlâna Celâlediin-i Rûmî)

 2. #2
  Tahsin Kurt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Tahsin Kurt isimli Üye şuanda online konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Nisan.2007
  Mesajlar
  7.762

  Ynt: 5811 gereği tasfiye şirketlerinde sermaye arttırımı şartı

  Adana Vergi Dairesi "arttırım zorunludur" görüşü bildirmiş.

  Fakat
  5811 Sayılı Kanun İç Genelgesi Sıra No : 2011/1

  Tarih 16/05/2011
  Sayı B.07.1.GİB.0.06.50-010.06.01/049510
  Kapsam
  T.C. MALİYE BAKANLIĞI
  Gelir İdaresi Başkanlığı

  Sayı :B.07.1.GİB.0.06.50-010.06.01
  5811 SAYILI BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN İÇ GENELGESİ
  (Seri No: 2011/1)
  .....
  bu genelgede....

  .
  .
  Öte yandan, süresi içinde sermaye artırımında bulunmayan ve tasfiye işlemleri sonuçlanarak tüzel kişiliği sona ermiş olan münfesih şirketlerin, infisah etmiş olmaları nedeniyle, 6111 sayılı Kanunun yayımlandığı tarihten sonra sermaye artırımı yapmasının mümkün olmadığı dikkate alındığında, 5811 sayılı Kanun uyarınca beyan edilen tutarların sermaye artırımına konu edilemeyeceği açıktır.

  Buna göre, 6111 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca sermaye artırımı için verilen ek sürede sermaye artırımı gerçekleştiremeyecek olan ve 25/02/2011 tarihinden önce münfesih hale gelen şirketler hakkında anılan 6111 sayılı Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren, 01/01/2008 tarihinden önceki dönemlere ilişkin olarak diğer nedenlerle yapılacak vergi incelemeleri sonucu bulunan matrah farkları için, 4 seri no.lu 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin Genel Tebliğin "2" numaralı bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde, 5811 sayılı Kanunun mahsup imkanından yararlanılması mümkün bulunmaktadır.
  ...
  ...
  böylede bir ibare var.

  Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla,ışığından bir şey kaybetmez. (Mevlâna Celâlediin-i Rûmî)

 3. #3
  Tahsin Kurt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Tahsin Kurt isimli Üye şuanda online konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Nisan.2007
  Mesajlar
  7.762

  Ynt: 5811 gereği tasfiye şirketlerinde sermaye arttırımı şartı

  6111 sayılı kanunun geçici 3.maddesinin 3.fıkrası ile 5811 sayılı kanun kapsamında beyanda bulunan mükelleflerden süresi içinde sermaye arttırımında bulunamayan mükelleflere 02.05.2011 tarihine kadar süre verilmiştir.

  fakat bahsedilen şirket,bu tarih gelmeden tasfiyesi sonuçlanmış ve kapanmıştır.
  bu durumda iç genelge gereği sermaye artış şartı ARANMAMASI gerektiği yorumunu yapıyorum.
  Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla,ışığından bir şey kaybetmez. (Mevlâna Celâlediin-i Rûmî)

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Haziran.2008
  Mesajlar
  50

  Ynt: 5811 gereği tasfiye şirketlerinde sermaye arttırımı şartı

  Tasfiye devam ederken 5811 beyanında bulunduğunuz için tasfiye sonuçlanmadan sermayeye ilavenin gerçekleştirilmesi gerekiyordu.


  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

  İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

  (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri [/left] Grup Müdürlüğü)

  Sayı
  :
  B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 6-170
  08/06/2010

  Konu
  :
  Tasfiyesi devam eden şirketin 5811 Sayılı Kanun hükümlerinden ne şekilde faydalanacağı.

  İlgide kayıtlı dilekçenizde, ... Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün ... vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuzu, şirketinizin tasfiyeye girdiğini ve 01/11/2009 tarihinde "Tasfiye Halinde ... Ltd. Şti." olarak tescilinin yapıldığını, 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanundan yararlanmak amacıyla 30/12/2009 tarihinde ... Bankasının ... Şubesine 51.000 EURO yatırılıp bağlı bulunduğunuz Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne beyan edilerek tahakkuk eden verginin ödendiğini ve pasifte özel bir fon hesabı açıldığını belirterek tasfiye halinde olduğunuz için fon hesabının 6 ay içinde sermayeye ilave edilmesinin zorunlu olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

  5811 sayılı Kanunun 5917 sayılı Kanunla değişik 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye'de bulunan ancak 01.06.2009 tarihi itibariyle kanuni defter kayıtlarında işletmenin özkaynakları arasında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların, 30/09/2009 tarihine kadar TürkLirası cinsinden rayiç bedelle vergi dairelerine beyan edilebileceği, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin, bu Kanun hükümlerine göre 213 sayılı Kanun uyarınca kanuni defterlerine, taşınmazlar dışındaki varlıklarını banka ve aracı kurumlardaki hesaplara yatırmak suretiyle kaydederek pasifte özel fon hesabı açacakları ve bu fon hesabının, sermayenin cüz'ü addolunarak beyan tarihinden itibaren altı ay içinde sermayeye ilave olunacağı, serbest meslek kazanç defteri ile işletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerin, söz konusu kıymetleri defterlerinde ayrıca gösterecekleri, bu varlıkların dönem kazancının tespitinde dikkate alınmayacağı, defter tutma yükümlülüğü bulunmayan gelir vergisi mükelleflerinin, taşınmazlar dışındaki varlıklarına ait tutarları banka ve aracı kurumlardaki hesaplara yatıracakları, bunlar için ayrıca diğer şartların aranmayacağı hükme bağlanmış olup bildirim ve beyan süreleri, 30/09/2009 tarih ve 27362 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15456 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 31/12/2009 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatılmıştır.

  Anılan Kanunun 3 üncü maddesinin beşinci fıkrasında da, birinci ve ikinci fıkralar kapsamında bildirilen veya beyan edilen varlıklar nedeniyle 1/1/2008 tarihinden önceki dönemlere ilişkin hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacağı, ancak, diğer nedenlerle bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra başlayan 1/1/2008 tarihinden önceki dönemlere ilişkin vergi incelemeleri sonucu gelir, kurumlar ve katma değer vergisi yönünden tespit edilen matrah farkından, bu Kanun kapsamında beyan edilen tutarların, bu tutarlara ilişkin tarh edilen verginin vadesinde ödenmesi koşuluyla mahsup edilerek tarhiyat yapılacağı, indirimi reddedilen katma değer vergisine ilişkin mahsup edilecek matrah tutarının, indirimi reddedilen vergiye esas teşkil eden bedel olduğu hükme bağlanmıştır.

  Konuya ilişkin olarak yayımlanan 1 seri no.lu 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin Genel Tebliğinde bildirim, beyan, mahsup ve diğer hususlarda ayrıntılı açıklamalar yapılmıştır.

  Diğer taraftan, 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanununun "Tasfiyenin Gayesi" başlıklı 230 uncu maddesinde, tasfiye memurlarının, şirketin devamı zamanında başlamış olup da henüz neticelendirilmemiş olan iş ve muameleleri tamamlamaya, şirketin borç ve taahhütlerini yerine getirmeye, şirketin alacaklarını tahsile ve mevcut mallarını paraya çevirmeye kısaca, safi mevcudu elde etmeye yarayan bütün iş ve muameleleri yapmaya mecbur oldukları ifade edilmiştir.

  Bu hüküm ve açıklamalara göre, 5811 sayılı Kanun özel bir Kanun olduğundan, tasfiyesi devam etmekte olan şirketinizin anılan Kanun hükümlerinden yararlanabilmesi için tasfiye halinde bulunan şirketiniz adına bankaya yatırılarak vergi dairesine beyan edilen tutarın altı aylık süre geçirilmemek şartıyla tasfiyenin sona ermesinden önce sermayeye ilave edilmesi gerekmektedir. Aksi halde, 5811 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin beşinci fıkrasında hükme bağlanan mahsup imkanından yararlanmanız mümkün değildir.

  Bilgi edinilmesini rica ederim.
  Vergi Dairesi Başkanı a.

  Grup Müdürü 5. #5
  Tahsin Kurt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Tahsin Kurt isimli Üye şuanda online konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Nisan.2007
  Mesajlar
  7.762

  Ynt: 5811 gereği tasfiye şirketlerinde sermaye arttırımı şartı

  Sayın Gelirler,tşk.ediyorum.
  Paylaştığınız özelgeyi inceledim.buna benzer bir özelge Adana vergi dairesi başkanlığı tarafındanda verilmiş.Onda da son paragraf aynı şekilde "özel bir kanun olduğundan" diye başlıyor.Aynı ortak cevabı vermişler.Adana vergi başkanlığı özelgeyi 16.05.2011 den önce cevaplamış..Akabinde de 16.05.2011 de yukarıda 2.yorumumda paylaştığım İç genelge yayınlanmış.yani bu özelgelerden sonra iç genelge yayınlanmış.
  Şöyle özetleyecek olursam;
  Şirketin tasfiyesi 23.12.2008 de başlamış
  tasfiye sonu 11.02.2011 de sonuçlanmış.
  Beyan edilen tutar 10.11.2009 da bankaya yatırılmış.2010 mayıs sonu gibi sermaye artışında bulunulması gerekiyordu.
  6111 sayılı kanun 13.02.2011 de yayınlanmış.Yani tasfiye sonundan 2 gün sonra.
  6111 sayılı kanuna göre 5811 den faydalanıpta sermaye artışı yapamayanlara 02.05.2011 tarihine kadar süre verilmiş.
  İç genelgede de 25.02.2011 tarihinden önce münfesih olan şirketlerin 6111 yayınlandıktan sonra sermaye artışlarının mümkün olamayacağı söylenmektedir.25.02.2011 tarihinden önce kapanan şirketler 6111 sayılı kanunun yayınlandığı tarihten itibaren 01.01.2008 den önceki yıllar için 5811 dolayısıyla mahsuptan yararlanabileceği belirtilmiştir.
  Yanlışmı yorumluyorum yoksa atladığım bir püf noktası mı var emin olamıyorum.
  yarın başka bir vergi dairesiyle bizzat görüşüp onlarında yorumlarını öğreneceğim. (büyük ihtimalle görüş isteyin diyeceklerdir )

  Eğer bu iç genelge yayınlanmasaydı haklıydınız,sermaye artışı şarttır diyebilirdim.Ama bu genelge biraz ortalığı karıştırdı gibi

  Gelişmeleri bildiririm.
  Saygılar
  Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla,ışığından bir şey kaybetmez. (Mevlâna Celâlediin-i Rûmî)

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Cevap: 3
  Son Mesaj : 21.Şubat.2019, 12:11
 2. Tasfiye Halindeki Şirketlerin 5811 Sayılı Yasadan Yararlanmaları
  Konu Sahibi susu26 Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 6
  Son Mesaj : 10.Ocak.2010, 11:40
 3. Cevap: 1
  Son Mesaj : 25.Aralık.2009, 10:53
 4. Cevap: 7
  Son Mesaj : 18.Kasım.2009, 09:40
 5. Sermaye Şirketlerinde Sermaye Taahhütlerin Yerine Getirilmesi
  Konu Sahibi erdalce1977 Forum Türk Ticaret Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 17.Mayıs.2007, 18:01

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36