kamu işçi maaş

Konu: Defterler Hk

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Kasım.2014
  Mesajlar
  4

  Defterler Hk

  merhaba;

  2014 yılına ait yevmiye ve defteri kebir defterleimizi kaybettik bulamıyoruz her yere baktık sadece elimizde 2014 yılına ait envanter defteri var konunun ciddiyetinin farkındayız. çözüm yolları nelerdir. noterlere rica edilse aynı numarayla tekrar defter onaylayabilir mi?


 2. #2
  ferhat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ferhat isimli Üye şuanda online konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  5.503
  Sayın kunart79

  2014 yılına ait yevmiye ve defteri kebir defterleimizi kaybettik bulamıyoruz her yere baktık sadece elimizde 2014 yılına ait envanter defteri var konunun ciddiyetinin farkındayız. çözüm yolları nelerdir. noterlere rica edilse aynı numarayla tekrar defter onaylayabilir mi?

  **Maalesef aynı numarayla tekrar defter onaylanamaz muhakkak defterlerinizi bulmak zorundasınız. Ayrıca Zayi Belgenizi hemen alın

  VUK’na Göre Defter ve Belgelerin Kaybının Sonuçları

  VUK’nun 30’ncu maddesinin 3’ncü bendi gereğince tutulması mecburi olan defterlerin vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara herhangi bir sebeple ibraz edilmemesi re’sen takdir nedenidir. Yani defter ve belgelerin kaybı halinde, vergi incelemesine yetkili olanlara ibraz edilemeyeceğinden re’sen vergi tarh edilir. Ancak mükellef beyannamesini vermeden defter ve belgelerini kaybetmişse matrah takdir komisyonunca saptanır. Mükellef takdir edilen bu miktarı kabul ederse beyannamesini bu miktar üzerinden verir. Bu miktarın belli bir kısmını kabul ederse kabul ettiği kısım üzerinden beyanname verir ve yargı yoluna gider. Bu durumda yargı kararına göre işlem yapılır. Mükellefe her hangi bir ceza kesilmez. Mükellef kendisine bildirilen matrahı beyan etmez veya yargı yoluna gitmezse vergi matrahı re’sen takdir edilir.


  Diğer taraftan VUK’nun 373’ncü maddesine göre "Bu kanunda yazılı mücbir sebeplerden her hangi birinin vukua geldiği malum ise veya tevsik ve ispat olunursa vergi cezası kesilmez" denilmektedir. Burada mükellef defter ve belgelerini mücbir sebeple kaybettiğini TTK’na göre aldığı zayii belgesi ile ispatlayabilir. Bu durumda ceza uygulaması yapılmamaktadır.


  Öte yandan mükellefin defter ve belgelerini mücbir sebep sayılan haller dışında kaybetmesi halinde defter ve belgelerini vergi incelemesine yetkili olanlara ibraz edemeyeceği için vergi matrahı re’sen takdir edilir. VUK’nun352’nci maddesine göre kesilen usulsüzlük cezası iki kat uygulanır. Ayrıca hapis cezası uygulanması için Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulur.


  Katma Değer Vergisi Kanununa göre KDV indirimi

  Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 34/1 maddesine göre "vergi, alış faturası ve benzeri belgelerde gösterilmesi ve bu belgelerin kanuni defterlere kaydedilmesi şartıyla indirilebilinir". Vergi inceleme elemanları bu hüküm gereği defter ve belgelerini ibraz etmeyen mükelleflere Gelir ve Kurumlar vergisi yönünden çok, KDV indirimlerinired eden raporlar düzenlemektedirler.

  Ancak Maliye Bakanlığı'nda mücbir sebep nedeniyle defter ve belgelerini kaybeden mükelleflerin, zayi belgesi olması şartıyla KDV indirimlerinin red edilmemesi yönünde görüş oluşmuştur. Maliye Bakanlığı defter ve belgelerini deprem ve sel felaketi nedeniyle kaybeden mükelleflerin hiçbir şart aramadan KDV indirimlerini kabul etmektedir. Deprem ve sel felaketi dışındaki (hırsızlık, yangın ve münferit su basması gibi) münferit nedenlerle defter ve belgelerini kaybeden mükellefler, mal ve hizmet alışlarını belgeleyen vesikalarını inceleme elamanına ibraz etmeleri halinde KDV indirimleri kabul edilmektedir.


  Defter ve belgelerini süresi içinde mücbir sebeple kaybettiğini ispatlayan zayi belgesi almayan mükelleflerin KDV indirimleri rededilmektedir.

  TTK’na Göre Ticari Defter ve Belgelerin Kaybının Sonuçları

  Defter ve belgelerin yıllarca saklanmasının amacı gerçek ve tüzel kişi tacirler arasında meydana gelen uyuşmazlıkların giderilmesinde delil olarak kullanılmasıdır. TTK’nun 79’nci maddesinde Ticari defterler ve saklanması mecburi olan belgelerin teslimi miras ve iflas davalarında istenebilir. Teslim halinde defterler, hesap ve belgeler mahkeme ve bilirkişiler tarafından incelenir. Ayrıca TTK’nun 80’nci maddesine göre mahkeme esnasında gerekirse tutulması zorunlu olan defterlerin ibrazı istenebilir. İstenildiğinde mahkemeye ibraz edilmeyen defter ve belgeler diğer tarafın defter ve belgelerinin düzenli olması halinde ibraz etmeyen aleyhine delil sayılır. Düzenli tutulan defter ve belgeler sahipleri lehine delil sayılır. Defter ve belgelerin kaybı halinde zayi belgesi alınması, defter ve belgelerin mahkemeye ibraz edilmemesi halinde ibrazdan kaçınma sayılmaz.
  Zayi Belgesi Alınması (ÖNEMLİ)

  TTK’nun 68’nci maddesine göre "’Bir tacirin saklamakla yükümlü olduğu defter ve belgeler yangın, su baskını, yer sarsıntısı veya hırsızlık gibi nedenlerle ziyaa uğrarsa tacir ziyaı öğrendiği tarih den itibaren on beş gün içinde ticari işletmesinin bulunduğu yerin yetkili mahkemesinden kendisine bir vesika verilmesini isteyebilir.Bu süre adli tatile rast geliyorsa başvuru nöbetçi mahkemeye yapılmalıdır.

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Kasım.2014
  Mesajlar
  4
  zayi belgesi alabilir miyiz peki verirler mi bu durumda, zayi belgesi için çalışan gidip başvurabilir mi peki,

 4. #4
  ferhat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ferhat isimli Üye şuanda online konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  5.503
  Sayın kunart79

  VUK’nun 13’ncü maddesinin 4’ncü bendi sahibinin iradesi dışında sebepler dolayısıyla defter ve vesikaların elinden çıkmış bulunmasını mücbir sebep saymıştır. İkincisi ise gerçek ve tüzel kişinin defter ve belgelerini bilerek yok etmesidir.  TTK’nun 68’nci maddesine göre "’Bir tacirin saklamakla yükümlü olduğu defter ve belgeler yangın, su baskını, yer sarsıntısı veya hırsızlık gibi nedenlerle ziyaa uğrarsa tacir ziyaı öğrendiği tarih den itibaren on beş gün içinde ticari işletmesinin bulunduğu yerin yetkili mahkemesinden kendisine bir vesika verilmesini isteyebilir.Bu süre adli tatile rast geliyorsa başvuru nöbetçi mahkemeye yapılmalıdır.


  Eğer siz defterinizi yukarda sayılanlar dışında kaybettiyseniz Ziya belgesi alamayabilirsiniz. Ayrıca Zayi belgesi için şirket yetkilileri başvuru yapabilir.

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Kasım.2014
  Mesajlar
  4
  nasıl bir durum tamam hatalıyız bir gün biryerden çıkacak onu da biliyorum ama kaybettik ama vergisini düzenli ödeyen firma olarak bu kadar ağır yaptırımlar çok fazla değil mi acaba kayıtlar bilgisayarda mevcut kayıtlarda ki bütün belgeler klasörlerin içinde noterden de onaylatmışız defterlerimizi noter makbuzlarımız bile mevcut ama karşılığında bu kadar ağır cezalar olmamalı anlam veremediğim nokta bu kime danıştıysam vahim durum diyip duruyor. binlerce yüzbinlerce mükellef bu hatayı yapmamış mıdır bir yerde bir çözümü olmalı

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Ekim.2005
  Mesajlar
  4
  ZAYİ BELGESİ ALINMAZSA NASIL BİR CEZAYLA KARŞILAŞILIR?

  Bilindiği üzere,26/6/2012 tarihli ve 6335 sayılı Kanunla TTK’nın ticarî defterlerin tutulmasına ilişkin hükümlerinde önemli değişiklikler yapılmıştır. Bunların başında, ticari defterlerin Türkiye Muhasebe Standartlarına göre tutulması şartının kaldırılması (TTK, m.64/f.1) ve defterlerin tutulmasında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun defter tutma ve zamanıyla ilgili hükümlerine ve de 175. ve mükerrer 257. maddeleri uyarınca yapılan düzenlemelere uyma zorunluluğu getirilmesi gelmektedir (TTK, m.64/f.5).
  6335 sayılı Kanunla getirilen ancak birçok kişinin dikkatini çekmediğini düşündüğümüz bir diğer değişiklik ise TTK’nın 562nci maddesinin altıncı fıkrasında yapılmıştır. 6335 sayılı Kanunun 30. maddesi ile TTK’nın 562. maddesinin altıncı fıkrasının 13 Ocak 2011 tarihinde kabul edilen ilk halinde yer alan “Bu Kanunun 524 üncü maddesindeki ilanı yaptırmayanlar ikiyüz günden az olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılırlar.” hükmü, “Ticari defterlerin mevcut olmaması veya hiçbir kayıt içermemesi yahut bu Kanuna uygun saklanmaması hâllerinde, sorumlular üçyüz günden az olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılır.” şeklinde, anılan fıkranın ilk haliyle hiçbir ilişkisi bulunmayan bir düzenleme ile değiştirilmiştir. Kanımızca, TTK’nın ilk halinde yer almayıp 2012 yılı Haziran ayında getirilen bu düzenleme zayi belgesi ile yakından ilgilidir ve şartların oluşması halinde zayi belgesi alınmasını adeta olmazsa olmaz bir konuma getirmektedir.
  Anılan hüküm, ticari defterlerin mevcut olmaması veya hiçbir kayıt içermemesi yahut saklanmamasıhallerinde, sorumlulara 300 günden az olmamak üzere adlî para cezası verilmesini emretmektedir. 12/10/2004 tarihli ve 25611 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 52. maddesinin birinci fıkrasında adlî para cezasının “beş günden az ve kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde yediyüzotuz günden fazla olmamak üzere belirlenen tam gün sayısının, bir gün karşılığı olarak takdir edilen miktar ile çarpılması suretiyle hesaplanan meblağın hükümlü tarafından Devlet Hazinesine ödenmesi”nden ibaret olduğu belirtilmiştir. TCK’nın bahsigeçen 52. maddesinin ikinci fıkrasında ise bir gün karşılığı adlî para cezasının miktarının en az yirmi, en fazla yüz Türk Lirası olması hükme bağlanmış ve miktarın -bu alt ve üst sınırlar arasında- kişinin ekonomik ve diğer şahsi halleri göz önünde bulundurularak takdir edileceği ifade edilmiştir. Bu hükümler çerçevesinde, TTK’nın 562. maddesinin altıncı fıkrasındaki hükme uymayanlara, 6.000 (300×20=6.000) TL’den 73.000 (730×100=73.000) TL’ye kadar adlî para cezası verilebilecektir.
  Bir başka deyişle, ticarî defterlerin mevcut olmaması veya bir defter bulunmakla birlikte içerisinde hiçbir kayda yer verilmemesi ya da defterlerin saklanmaması hallerinde, sorumlularına, en az 6.000 TL, en fazla 73.000 TL adlî para cezasıverilecektir (TTK, m.562/f.6). Anılan cezaya muhatap olmamak için de, tacirlerin, ticarî defterlerini kanuna uygun surette tutup saklamaları, saklamakla yükümlü oldukları defterlerin yangın, su baskını veya yer sarsıntısı gibi bir afet veya hırsızlık sebebiyle ve kanuni saklama süresi içinde ziyaa uğraması halinde ise, ziyaı öğrendikleri tarihten itibaren on beş gün içinde ticari yetkili mahkemeye müracaatla zayi belgesi talep etmeleri gerekir. Zayi belgesinin yokluğunda tacirin defterinin mevcut olmadığına ve defterlerini saklamadığına hükmedilir ve altından kalkamayacakları bir adlî para cezası ile cezalandırılmak zorunda kalırlar.

  4. ÖZET VE SONUÇ:
  6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda ve Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ’de gerçek ve tüzel kişi tacirler tarafından tutulması zorunlu olan ticarî defterler açık bir şekilde belirtilmiş ve bu defterlerin on yıl süreyle saklanması hükme bağlanmıştır. TTK’nın 562. maddesinin altıncı fıkrasında ise ticarî defterlerin mevcut olmaması veya bir defter bulunmakla birlikte içerisinde hiçbir kayda yer verilmemesi ya da defterlerin saklanmaması hallerinde, sorumlularına, 300 günden az olmamak üzere adlî para cezası, yani en az 6.000 TL, en fazla 73.000 TL adlî para cezasıverilmesi öngörülmüştür. Bu nedenle, gerçek ve tüzel kişi tacirlerin, ticarî defterlerini kanuna uygun surette tutup saklamaları, saklamakla yükümlü oldukları defterlerin yangın, su baskını veya yer sarsıntısı gibi bir afet veya hırsızlık sebebiyle ve kanuni saklama süresi içinde ziyaa uğraması halinde ise, zıyaı öğrendikleri tarihten itibaren on beş gün içinde yetkili mahkemeye müracaatla zayi belgesi talep etmeleri gerekir. Zira, zayi belgesinin yokluğunda tacirin defterinin mevcut olmadığına ve defterlerini saklamadığına hükmedilir ve bahsigeçen adlî para cezası gündeme gelir.
  Bu yönüyle bakıldığında, defterleri kaybolan tacirler açısından zayi belgesi almanın, Türk Ticaret Kanunu ile tanınan bir imkan olmanın ötesinde tacirler açısından artık bir zorunluluk oluşturacağını söylemek yanlış olmayacaktır. Ancak, zayi belgesi talebinin bazı koşullara bağlı olduğunu, yüksek yargının bu konuda içtihatları bulunduğunu, bu nedenle her zayi belgesi talebinin mahkemece kabul edilmeyebileceğini, hatta mahkemece verilse dahi zayi belgesinin sonradan iptal edilmesinin mümkün olabileceğini hatırda tutmak gerekir. Örneğin; zayi belgesi talebinin on beş günlük süre geçtikten sonra yapıldığının; ticari defterleri saklama hususunda gerekli özenin gösterilmediğinin; beyan edilen mücbir sebep ile defterlerin kaybolması arasında makul ve mantıksal bir ilişkinin bulunmadığının tespiti halinde, zayi belgesi talebi reddedilebilecektir. Bu itibarla, tacirlerin, zayi belgesi talep ederken gerek Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen süre ile şartlara gerekse konuya ilişkin yargı kararlarında belirtilen hususlara dikkat etmeleri, sonradan istenmeyen sonuçların ortaya çıkmasına engel olacaktır.

  "durumunuz gerçekten zor umarım olumlu sonuç alır herhangi bir yaptırımla karşılaşmazsınız..."

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Eylül.2012
  Mesajlar
  280
  Noterin size güvenmesi lazım, eski defteri götürüp noterin yanında imha edip yenisini onaylamasını isteseniz daha kolay (ki bu da rica ile yapılabilecek birşey, elbette normal bir işlem değil).

  Sizin defter tamamen kayıp iken noterin aynı numara ile 2.nci bir defter onaylaması için sizi çok yakın tanıyor falan olması lazım. Yarın bulduğunuzda 2 defteri de kullansanız noterin başı ağrır.

 8. #8
  merkür2 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  merkür2 isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2012
  Mesajlar
  5.178
  Noter artık istesede tekrar onayı yapamaz gibi. Çünkü ön sayfa bilgileri için maliye sistemi ile bağlantılı kayıt yapılıyor.
  Zinaya yaklaşmayın! O; hayasızlık, çirkin, aşağı bir iş, kötü bir yoldur. [İsra 32]

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Kasım.2014
  Mesajlar
  4
  defterler bulundu dün akşam dertlerimizi bertaraf ettik

 10. #10
  merkür2 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  merkür2 isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2012
  Mesajlar
  5.178
  Geçmiş olsun.
  Zinaya yaklaşmayın! O; hayasızlık, çirkin, aşağı bir iş, kötü bir yoldur. [İsra 32]

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Resmi Defterler
  Konu Sahibi anemus Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 14.Temmuz.2012, 11:25
 2. Yardımcı Defterler
  Konu Sahibi acar muhasebe Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 24.Aralık.2009, 10:22
 3. Ticari Defterler
  Konu Sahibi tanerozturk Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 15.Mayıs.2007, 15:39
 4. Defterler
  Konu Sahibi HASAN100 Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 10.Ağustos.2006, 17:47
 5. DerleklerinTutacakları Defterler Hk.
  Konu Sahibi M.Hayri ANDAÇ Forum Türk Ticaret Kanunu
  Cevap: 6
  Son Mesaj : 19.Mayıs.2006, 15:13

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36