kamu işçi maaş

Konu: AKTİFE ALINAN İKTİSADİ KIYMETİN VADE FARKLARI

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  82

  AKTİFE ALINAN İKTİSADİ KIYMETİN VADE FARKLARI

  SLM.
  Aktife alınan Demirbaş, Nakil vasıtası veya makinenin vadeli satın alınması halinde vade farkları maliyet midir? Yoksa gider unsurumudur?

  Aynı şekilde banka kredisi ile alınması durumunda ödenen faizlerin durumu ne olacaktır?

  Aydınlatırsanız sevinirim.

  İyi Çalışmalar...


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  788

  AKTİFE ALINAN İKTİSADİ KIYMETİN VADE FARKLARI

  Aldığınız iktisadi kıymetin alındığı yıl maliyetine atmanız gerekir.
  Kredi ile aldığınız kıymetlerde ilk yıl maliyete diğer yıllar finasman gideri yapabilirsiniz.
  Dinçer KUM<br />Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  82

  Sayın Dinçer Kum!

  İlk yıl maliyete atma konusu vade farkları için de mi geçeli?
  Teşekkürler

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  877

  AKTİFE ALINAN İKTİSADİ KIYMETİN VADE FARKLARI

  Sayın jntopk

  163 Seri No.lu VUK GT. nin 1. bendinde :

  “1. Yatırımların finansmanında kullanılan kredilerle ilgili faizlerden kuruluş dönemine ait olanların sabit kıymetle birlikte amortisman yoluyla itfa edilmek üzere yatırım maliyetine eklenmesi gerekmekte; işletme dönemine ait olanların ise, ilgili bulundukları yıllarda doğrudan gider yazılması ya da maliyete intikal ettirilmek suretiyle amortismana tabi tutulması,”

  Öngörülmüştür.

  Görüldüğü gibi uygulamada bir ihtiyarilik vardır.

  Diğer bir husus bu konuda vergi kanunlarının uygulanması ile birlikte Sermaye Piyasası Kanunu mevzuatının uygulanmasında ortaya çıkan farklılıktır.

  Şöyle ki, Sermaye Piyasası Kanunu sabit kıymetlerin iktisaplarında, satın almalarda iktisaba, imal ve inşada aktifleştirmeye kadar olan ve direk olarak bu edinimlerde kullanılan dış kaynaklara ait bulunan finansman giderlerinin, ilgili sabit kıymet maliyetlerine eklenmesi gerektiği görüşünü benimsememekle beraber (Seri XI No:1, Tebliğ Madde 30) seri XI XI0:5 Tebliğde:

  'İşletmeler, maddi duran varlıklarının aktifleştirilmesinden sonra ortaya çıkan ve bu varlıkların iktisabında kullanılan kredilerden kaynaklanan faiz giderlerini aktifleştirmeyecek, finansman gideri kapsamında dikkate alacaklardır.'
  Cümlesine yer vermek suretiyle, 163 nolu VUK Genel Tebliğindeki ve birçok Danıştay kararındaki aktifleştirme sonrasına ilişkin finansman giderlerinin maliyete ilavesi veya gider yazılması konusunda mükellefe seçim hakkı tanınması tatbikatını reddederek Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi şirketleri aktifleştirme sonrası faiz doğrudan masraf kaydetmeye mecbur kılmıştır.

  Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi olmayan şirketler, bu tercih hakkını her yıl farklı yönde kullanabilirler. Danıştay da bu görüştedir. Fakat maliye idaresi söz konusu tercihin başlangıçta yapılabileceği ve bir daha geri değiştirilemeyeceği görüşündedir.

  Eğer firmanız SPK'na tabi ise bu kanunla öngörülen uygulamayı yapmakla sorumludur.

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  82

  AKTİFE ALINAN İKTİSADİ KIYMETİN VADE FARKLARI

  Sayın Osman Erol

  Aşağıya almış olduğum 11 nolu tebliğde böyle birşeye değinmiyor.
  Yani anapara artık aktite yeralacak. Onu biliyoruz ama faizlerin ilk yıl gidere atılabileceği konusu net değil.
  Yoksa okurken atladığım şeyler mi var?
  Teşekkürler.

  MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ SIRA NO:11

  31 Temmuz 2003 Tarihli Resmi Gazete

  Sayı: 25185  Maliye Bakanlığından  Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği (Sıra No:11)  Bilindiği üzere, 1 sıra numaralı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile bu Tebliğ ekinde yer alan Muhasebe Usul ve Esasları, 01.01.1994 tarihinden itibaren zorunlu olarak uygulanmak üzere, 26.12.1992 tarih ve mükerrer 21447 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 16.12.1993 tarih ve 21790 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2 sıra numaralı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile de yukarıdaki Tebliğde bazı değişiklikler yapılmıştır.  Vergi Usul Kanununun 175 ve 257 nci maddelerinin verdiği yetkilere dayanılarak "Tekdüzen Hesap Çerçevesi, Hesap Planı ve Hesap Planı Açıklamaları" ile ilgili olarak aşağıdaki düzenlemelein yapılması uygun görülmüştür.  1- "12-TİCARİ ALACAKLAR" hesap grubunda yer alan "120-ALICILAR" hesabının açıklamasına "Finansal kiralamadan doğan senetsiz alacaklar da bu hesapta izlenir" ifadesi; "121-ALACAK SENETLERİ" hesabının açıklamasına ise "Finansal kiralama işlemlerinden doğan senetli alacaklar da bu hesapta izlenir" ifadesi eklenmiştir.  2- "12-TİCARİ ALACAKLAR" hesap grubunda "124-KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA FAİZ GELİRLERİ (-)" hesabı açılmıştır.  124- KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA FAİZ GELİRLERİ (-)  Bu hesap finansal kiralamanın yapıldığı tarihte kiralama işlemlerinden doğan alacaklar ile kira ödemelerinin bugünkü değeri arasındaki farkı gösteren henüz kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirlerinin izlendiği hesaptır. Bu gelirlerin hesaplanmasına ilişkin bilgiler bilanço dipnotlarında yer alır.  İşleyiş:  Finansal kiralama sözleşme tutarı ile finansal kiralamayla ilgili kira ödemelerinin bugünkü değeri arasındaki fark "Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri" olarak bu hesaba alacak kaydedilir. Her dönem sonunda gerçekleşmiş olan faiz gelirleri tutarları bu hesaba borç "60-Brüt Satışlar" hesap grubunda ilgili satış geliri hesabına alacak olarak kaydedilir. Ancak, esas faaliyet konusu finansal kiralama olmayan işletmelerce yapılan finansal kiralama işlemiyle ilgili gerçekleşmiş faiz gelirleri, "64-Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Kârlar" hesap grubunda faiz geliri hesabına alacak olarak kaydedilir.  3- "22-TİCARİ ALACAKLAR" hesap grubunda yer alan "220-ALICILAR" hesabının açıklamasına "Finansal kiralamadan doğan senetsiz alacaklar da bu hesapta izlenir" ifadesi; "221-ALACAK SENETLERİ" hesabının açıklamasına ise "Finansal kiralama işlemlerinde doğan senetli alacaklar da bu hesapta izlenir" ifadesi eklenmiştir.  4- "22- TİCARİ ALACAKLAR" hesap grubunda "224-KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA FAİZ GELİRLERİ (-)" hesabı açılmıştır.  224-KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA FAİZ GELİRLERİ (-)  Bu hesap finansal kiralamanın yapıldığı tarihte kiralama işlemlerinden doğan alacaklar ile kira ödemelerinin bugünkü değeri arasındaki farkı gösteren henüz kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirlerinin izlendiği hesaptır. Bu gelirlerin hesaplanmasına ilişkin bilgiler bilanço dipnotlarında yeralır.  İşleyişi:  Finansal kiralama sözleşme tutarı ile finansal kiralamayla ilgili kira ödemelerinin bugünkü değeri arasındaki fark "Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri" olarak bu hesaba alacak kaydedilir. Kiralama sözleşmesine uygun olarak tamamlanan ve her dönem sonunda hesaplanan izleyen döneme ait faiz gelirleri tutarı bu hesaba borç "124-Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri" hesabına alacak olarak kaydedilir.  5- "30-MALİ BORÇLAR" hesap grubunda "301-FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR" ile "302-ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ (-) hesapları açılmıştır.  301-FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR  Bu hesap, kiracıların finansal kiralama yapanlara olan ve vadesi 1 yılı geçmeyen borçlarının izlendiği hesaptır.  İşleyişi:  Finansal kiralama sözleşme tutarı bu hesaba alacak, finansal kiralamaya konu olan ilgili varlık hesabına kira ödemelerinin bugünkü değeri ile borç ve bu iki tutar arasındaki fark da "302-Ertelenmemiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri" hesabına borç kaydedilir.  302-ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ (-)  Finansal kiralamanın yapıldığı tarihte kiralama işlemlerinden doğan borçlar ile kiralanan varlığa ilişkin kira ödemelerinin bugünkü değeri arasındaki farkı gösteren henüz ödenmemiş finansal kiralama borçlanma maliyetlerinin izlendiği hesaptır.  İşleyişi:  Finansal kiralama sözleşme tutarı ile finansal kiralamaya konu olan varlığa ilişkin kira ödemelerinin bugünkü değeri arasındaki fark "Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri" olarak bu hesaba borç kaydedilir. Kiralama sözleşmesine uygun olarak tamamlanan her dönem sonunda gerçekleşmiş olan faiz giderleri tutarları bu hesaba alacak, "66-Borçlanma Maliyetleri" hesap grubunda ilgili borçlanma gideri hesabına borç olarak kaydedilir.  6- "40-MALİ BORÇLAR" hesap grubunda "401-FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR" ile "402-ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ (-)" hesapları açılmıştır.  401-FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR  Bu hesap, kiracıların finansal kiralama yapanlara olan ve vadesi 1 yılı aşan borçlarının izlendiği hesaptır.  İşleyişi:  Finansal kiralama sözleşme tutarı bu hesaba alacak, finansal kiralamaya konu olan ilgili varlık hesabına kira ödemelerinin bugünkü değeri ile borç ve bu iki tutar arasındaki fark da "402-Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri" hesabına borç kaydedilir. Dönemsellik varsayımına uygun olarak dönem sonlarında, izleyen dönemi ilgilendiren tutar; "301-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar" hesabına alacak, bu hesaba borç kaydedilir.  402-ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ (-)  Finansal kiralamanın yapıldığı tarihte kiralama işlemlerinden doğan ve vadesi bir yılı aşan borçlar ile kiralanan varlığa ilişkin kira ödemelerinin bugünkü değeri arasındaki farkı gösteren henüz ödenmemiş finansal kiralama borçlanma maliyetlerinin izlendiği hesaptır.

  İşleyişi:  Finansal kiralama sözleşme tutarı ile finansal kiralamaya konu olan varlığa ilişkin kira ödemelerinin bugünkü değeri arasındaki fark "Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri" olarak bu hesaba borç kaydedilir. Kiralama sözleşmesine uygun olarak tamamlanana ve her dönem sonunda izleyen döneme ilişkin tutar "302-Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri" hesabına borç, bu hesaba alacak kaydedilir.  7- Bu Tebliğ ile yapılan düzenlemeler aynı paralelde mali tablolara yansıtılır.  Tebliğ olunur.

 6. #6
  Tamer Başkan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Tamer Başkan isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  2.171

  AKTİFE ALINAN İKTİSADİ KIYMETİN VADE FARKLARI

  Alıntı JNTOPK Nickli Üyeden Alıntı
  Sayın Osman Erol

  Aşağıya almış olduğum 11 nolu tebliğde böyle birşeye değinmiyor.
  Yani anapara artık aktite yeralacak. Onu biliyoruz ama faizlerin ilk yıl gidere atılabileceği konusu net değil.
  Yoksa okurken atladığım şeyler mi var?
  Teşekkürler.
  Merhaba,
  Yatırımlarla ilgili Faiz ve Kur farklarının ilk yıl mailyete izleyen yıllarda gider hesaplarına veya maliyete atılacağına dair V.U.K. 163 ve 334 seri nolu Genel Tebliği mevcut.

  Ayrıca İstanbul Defterdarlığının, banka kredisi ile alınan bir gayrimenkulun faiz giderleri ile ilgili görüşünü okuyabilirsiniz.

  Dövizli Banka Kredisi ile Alınan Gayrimenkul
  [u]Saygılarımla,[/u]<br />Vergi için muhasebe değil, bilgi için muhasebe. (Sn.Onursal Taştan&#39;a bu güzel cümle için Teşekkürlerimle)<br />[flash=500,35]http://www.alomaliye.com/forum/kurallar.swf[/flash]<br /><br />http://www.alomaliye.com/

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  138

  AKTİFE ALINAN İKTİSADİ KIYMETİN VADE FARKLARI

  Onu biliyoruz ama faizlerin ilk yıl gidere atılabileceği konusu net değil.

  neden net değil .vuk 163vukgt ve 187 nolu g.v.k genel tebliğinde açıkca belirtilgiği gibi a.t.i.k.in aktife alındığı yılın sonuna kadar tahakkuku eden kredi faizlerinin maliyete eklenmesi zorunludur.ihtiyari değildir


  163 nolu v.u.k.genel tebliğide belirtilen kuruluş döneminden kasıt yapılan yatırımların uzun sürmesi halinde yatırımın başladığı tarihle yatırımın tamamlandığı süreçtir.örn.makine ithal edilmesi montajın yapılması uzun sürdüğünü düşünürsek işletmenin aktifine girmiş olsa bile makina için ödenen kur farkları(finansman giderleri)yatırım tamamlanana kadar maliyete atılması gereklidir.(V.U.K. Genel Tebliği SERİ NO: 163)

  Yatırımların finansmanında kullanılan kredilerle ilgili faizlerden kuruluş dönemine ait olanların sabit kıymetle birlikte amortisman yoluyla itfa edilmek üzere yatırım maliyetine eklenmesi gerekmekte, işletme dönemine ait olanların ise, ilgili bulundukları yıllarda doğrudan gider yazılması ya da maliyete intikal ettirilmek suretiyle amortismana tabi tutulması.gereklidir. )

  işletme dönemine ait faiz giderleri ise seçimlik olarak maliyete dahil edilebileceği gibi doğrudan gider de kaydedilebilecektir.

  celal elibüyük
  smmm-ist

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  193

  AKTİFE ALINAN İKTİSADİ KIYMETİN VADE FARKLARI

  Merhabalar,

  Oldukça geniş, karışık bir konu..

  Zaman geçtikçe daha da karmaşa doğuyor..

  Sn. Elibüyük'ün söylemi bu gün için doğru.. Aktifleştirilen yıl sonuna kadar oluşan faiz ve kur farklarının maliyete eklenmesi VUK Genel Tebliğlerine göre zorunlu.. Sonraki dönemlerde oluşan faiz ve kur farklarının ise aktifleştirilmesi ya da giderleştirilmesi mükellefin seçimine bırakılmış.

  Ama, VUK Tebliğleri ile oluşturulan bu sistem standartlara ve Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerine ters düşüyor. Nitekim Enflasyon düzeltmesi sırasında, maliyete aktarılan finansman giderlerinin reel olmayan kısmı ayıklandı. Reel kısım ise maliyet içinde bırakıldı.

  Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğine göre ise durum farklı.. Maliyet esası kavramı uyarınca tüm maliyet unsurlarının maliyete alınması gerekiyor..

  Sonuçta da bizlere bu sistemlerin içinden birini seçmek kalıyor.

  Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu bu konudaki standardı bir an önce oluşturup yayımlasa da, bizler de çelişkiden kurtulsak..
  Saygılarımla<br />SMMM Nusret KURDOĞLU

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  82

  AKTİFE ALINAN İKTİSADİ KIYMETİN VADE FARKLARI

  [quote="Nusret KURDOĞLU"]Merhabalar,

  Oldukça geniş, karışık bir konu..

  Zaman geçtikçe daha da karmaşa doğuyor..

  Evet Sayın Nusret Kurdoğlu
  Haklısınız.
  Konunun arkadaşların da söylediği gibi uygulandığını biliyorum.
  Yıllardır da uyguluyorum.
  Yalnız geçenlerde leasınglerle ilgili birşey okudum. Yazıda leasıng faturalarının eskisi gibi giderleştirilemeyeceği, ana parayla faizin ayrıştırılıp
  ana paranın aktife faizin de gidere atılacağı yazıyordu. Faizlerin ilk yıl maliyete gideceğine dair bir değinme yoktu. Kafamı karıştıran bu yazı oldu.
  Sonuç olarak eğer leasınglerde faiz ilk yıl gider unsuru olabiliyorsa, vade fakı ve kur farkları için de aynı şekilde uygulanması gerekir diye düşünüyorum. Ve hala netleşmiş değilim.
  Teşekkürler.

 10. #10
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  82

  AKTİFE ALINAN İKTİSADİ KIYMETİN VADE FARKLARI

  [quote="Nusret KURDOĞLU"]Merhabalar,

  Oldukça geniş, karışık bir konu..

  Zaman geçtikçe daha da karmaşa doğuyor..

  Evet Sayın Nusret Kurdoğlu
  Haklısınız.
  Konunun arkadaşların da söylediği gibi uygulandığını biliyorum.
  Yıllardır da uyguluyorum.
  Yalnız geçenlerde leasınglerle ilgili birşey okudum. Yazıda leasıng faturalarının eskisi gibi giderleştirilemeyeceği, ana parayla faizin ayrıştırılıp
  ana paranın aktife faizin de gidere atılacağı yazıyordu. Faizlerin ilk yıl maliyete gideceğine dair bir değinme yoktu. Kafamı karıştıran bu yazı oldu.
  Sonuç olarak eğer leasınglerde faiz ilk yıl gider unsuru olabiliyorsa, vade fakı ve kur farkları için de aynı şekilde uygulanması gerekir diye düşünüyorum. Ve hala netleşmiş değilim.
  Teşekkürler.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Vade Farkı
  Konu Sahibi evren123 Forum Türk Ticaret Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 21.Ocak.2016, 10:07
 2. Vade Farkına Kdv
  Konu Sahibi ibrahim83 Forum KDV
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 21.Şubat.2008, 08:57
 3. ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDAN ALINAN İSTİRAHAT RAPORLARI
  Konu Sahibi enegram Forum SSK Mevzuatı (Arşiv)
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 18.Temmuz.2005, 16:47
 4. Yurtiçinde Dövizli Mal Alım ve Satımlarda KUR FARKLARI
  Konu Sahibi skara Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 16.Temmuz.2005, 11:25
 5. 5350 SAYILI KANUNA GÖRE KAPSAMA ALINAN İŞYERLERİ HK.
  Konu Sahibi AyAşAr Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 13.Temmuz.2005, 10:48

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36