Sel basması sonucu, değeri düşen malların mamüller kalemine değil, diğer stok
kalemine aktarılır.

-------------------------------15.11.2009-----------------------------------
157 DİĞER STOKLAR 60 000
153 TİCARİ MALLAR 60 000
_____________________/_____________________________


Değeri düşen mallar diğer stok kalemine aktarıldıktan sonra, takdir komisyonu kararına göre, değerini tamamen yitiren mallar için karşılık ayrılması gerekir.

---------------------------------------------15.11.2009-------------------------------------------
654 KARŞILIK GİDERLERİ 30 000
158 STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI 30 000
----------------------------------------------------------------------------------------

Değeri düşen malın satış kaydı
-----------------------------------------20.11.2009---------------------------------
102 BANKA 34 560
600 YURT İÇİ SATIŞLAR 32 000
391 HESAPLANAN KDV 2 560
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Değeri düşen malın maliyet kaydı ve stoklardan çıkartılması
------------------------------------------------20.11.2009 ------------------------------------
623 SATILAN DİĞER MALLARIN MALİYETİ 30 000
158 STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI 30 000
157 DİĞER STOKLAR 60 00
______________________________/__________________________________

Bu işlemlerle ilgili dönem sonu kayıtları aşağıda belirtilmiştir.
---------------------------------------------31.12.2009…………………………………..
690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI 60 000
654 KARŞILIK GİDERLERİ 30 000
623 SATILAN DİĞER MALLARIN MALİYETİ 30 000
---------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------- 31.12.2009-----------------------------------------------
600 YURT İÇİ SATIŞLAR 32 000
690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI 32 000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sonuç olarak : işletme sel basması sonucu (X) A.Ş. (60 000 -32 000 =) 28 000 TL zarar kaydetmiştir.
İşletmenin bu zararı kanunen kabul edilebilir niteliktedir. Eğer işletme değer kayıplarını takdir komisyonuna takdir ettirmemiş olsaydı, karşılık giderlerini kanunen kabul edilmeyen gider niteliğinde değerlendirilecek ve kurum kazancına eklenecekti. Bu durumda da işletme 28 000 TL zarar ettiği halde, (32 000 -30 000 =) 2 000 TL kar etmiş gibi görülecek ve bu kazanç kurumlar vergisi matrahına eklenecekti.

Zarar Gören Stoklarda KDV Durumu


Selde zarar gören stokların KDV açısından durumu mükellefler açısından önemlidir. Normal şartlarda zayi olan malların KDV’si indirim konusu yapılamaz. Ancak deprem ve sel durumunda KDV’de farklı düzenlemeler yapılmıştır.


KDV kanunun 30/c maddesine göre deprem veya sel felaketi sonucu zayi olan mallar için yüklenilen KDV, mükelleflerin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesapladığı KDV’den indirim konusu yapılabilir. Bu konu 282 sıra numaralı VUK Genel Tebliğinde de ele alınmıştır. Tebliğde; "Deprem ve sel felaketi sonucu zayi olduğu takdir komisyonlarınca tespit olunan mallara ilişkin olarak yüklenilip önceki dönemlerde indirim konusu yapılan KDV ile ilgili olarak KDV Kanunu'nun 30/c maddesine göre işlem yapılmayacak, diğer bir ifade ile bu mallarla ilgili olup önceki dönemlerde indirilen KDV düzeltme yoluyla mükelleflerden istenilmeyecek, henüz indirilememiş olan KDV ise takip eden dönemlerde indirilebilecektir" denmektedir. Bu bağlamda selde zayi olan stoklar için daha önceden yüklenilip indirim konusu yapılmış KDV için herhangi bir düzeltme yapılmasına gerek yoktur.